neviditelna_tecka

Nové Město pod Smrkem

dnes je neděle, 26. května 2019
 
Informace zveřejněné podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Informace zveřejněné podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněné podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura poskytovaných informací.

1. Název

Město Nové Město pod Smrkem

2. Důvod a způsob založení

  Město Nové Město pod Smrkem vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Je územně vymezeno hranicí obce a sestává z městských částí Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov pod Smrkem a Hajniště.

  V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

  Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území. Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem je také pověřen výkonem přidělené státní správy (přenesená působnost, úřad II. typu) pro obce Nové Město pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem a Lázně Libverda.

  Město je spravováno zastupitelstvem města, které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti. Zastupitelstvo má 17 členů, kteří jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Výkonným orgánem v samostatné působnosti je 5 členná rada města, volená zastupitelstvem města. Starosta zastupuje město navenek a stojí v čele městského úřadu.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Město Nové Město pod Smrkem
  Palackého 280
  463 65 Nové Město pod Smrkem

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Městský úřad Nové Město pod Smrkem
  Palackého 280
  463 65 Nové Město pod Smrkem

  4.3 Úřední hodiny

  Úřední hodiny na městském úřadě v Novém Městě pod Smrkem:
   pondělí7:00 – 11:3012:30 – 17:00
   středa7:00 – 11:3012:30 – 17:00
    Městský úřad je pro občany otevřen i v neúřední dny (úterý, čtvrtek, pátek), v době od 8:00 do 13:00 hodin. Protože však pracovníci v tyto dny vyřizují pracovní záležitosti i mimo budovu MěÚ, nebo zpracovávají agendu nutnou pro vydání rozhodnutí, doporučujeme občanům přednostně využívat úředních dnů, případně si návštěvu s pracovníkem dohodnout předem.

    O tom, zda-li je v hlavní budově přítomen pracovník nebo starosta a místostarosta i v neúřední dny, se může občan mj. dozvědět pokud použije tlačítka umístěná u druhých dveří při vstupu na MěÚ.

  4.4 Telefonní čísla

  sekretariát:482 360 320
  starosta:482 360 321
  místostarosta:482 360 322
  tajemník:482 360 323
  Více na http://www.nmps.cz/struktura_uradu.php

  4.5 Čísla faxu

  4.6 Adresa internetové stránky

  4.7 Adresa e-podatelny


  www.nmps.cz/podatelna.php

  4.8 Další elektronické adresy

  ID datové schránky: 63tbyqn

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 000027-0988446319/0800 (Česká spořitelna, a. s.)

6. IČ

002 63 036

7. DIČ

CZ00263036

8. Dokumenty

  8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  8.2 Rozpočet

  Rozpočet města na aktuální rok

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze na podatelně městského úřadu, nebo doručit prostřednictvím elektronické podatelny.

11. Opravné prostředky

  Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů MěÚ se podávají prostřednictvím toho odboru MěÚ, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná MR, starosta, nebo tajemník.

  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, MR, nebo komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím sekretariátu MěÚ a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením MR, nebo MZ v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Okresnímu úřadu v Liberci, nám. E. Beneše 26, 460 73 Liberec. Proti ostatním úkonům města opravné prostředky nejsou.

  Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. Zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnímu soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

    Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku.
   mzdové nákladyza každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace: 100 Kč
   pořízení fotokopie černobílá A4, jednostranně: 2 Kč, oboustranně: 4 Kč
   černobílá A3, jednostranně: 4 Kč, oboustranně: 8 Kč

   CD, DVD s nahranými údaji: 70 Kč
   doručovací nákladyhodnota poštovného dle platného ceníku České pošty
    Úhradu za poskytnuté informace provede žadatel před podáním informace na finančním odboru (v pokladně) městského úřadu, nebo bezhotovostní platbou na účet č. 19-0988446319/0800, také před podáním žádosti.

  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv

  16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy za minulá období


Zpět na základní dokumenty
 Poslední změna 14. 12. 2016 v 12:39   e-mail: copyright © 2006–2016 Město Nové Město pod Smrkem