MĚSTSKÁ RADA v NOVÉM MĚSTĚ POD SMRKEM


V Y H L Á Š K A

č. 1/1997
o stanovení koeficientů, kterými se násobí
základní sazba daně z nemovitostí

  Městská rada v Novém Městě pod Smrkem se usnesla na svém zasedání dne 9. července 1997 podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a § 45 písm. j) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.


Č l á n e k   I.

1) Základní sazba daně ze staveb stanovená podle § 11 odst. 1 písm. a) u obytných domů 18e), případě zvýšená podle § 11 odst. 2, se násobí koeficientem a to v částech obce:

Nové Město pod Smrkem
(k.ú. Nové Město pod Smrkem)
1,4
Ludvíkov pod Smrkem
(k.ú. Ludvíkov pod Smrkem)
1,0
Ludvíkov pod Smrkem /Přebytek/
(k.ú. Ludvíkov pod Smrkem)
1,0
Hajniště
(k.ú. Hajniště)
1,0


Č l á n e k   II.

1) Ustanovení této vyhlášky platí vždy pro celé katastrální území, které jsou na území obce Nové Město pod Smrkem (tj. k.ú. Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov pod Smrkem a Hajniště).


Č l á n e k   III.

1) Poplatník daně z nemovitostí není povinen podat pro nově stanovené koeficienty nové daňové přiznání, dílčí daňové přiznání, ani sdělit příslušnému finančnímu úřadu (Frýdlant) změnu.


Č l á n e k   IV.

1) Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, tj. 25. července 1997.


V Novém Městě pod Smrkem dne 9. 7. 1997

Ing. Karel Jeřábek
starosta města

Hubert Sommer
zástupce starosty

Vyvěšeno dne: 10. 7. 1997
Sejmuto dne: 28. 7. 1997