MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

V Y H L Á Š K A

č. 1/1998
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj /VHP/
v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem.


  Městské zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem, schválilo dne 4.3.1998 na základě ustanovení § 14, 16 a 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů a na základě ustanovení § 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění platných předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.


Článek 1
Základní ustanovení

  Město Nové Město pod Smrkem vybírá ve smyslu ustanovení §1 písm. g) zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění platných předpisů, místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem - finanční odbor.


Článek 2
Předmět poplatku

  Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj ve smyslu zákona ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění platných předpisů.


Článek 3
Poplatník

  Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.


Článek 4
Oznamovací povinnost

  Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 3 dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 3 dnů ohlásit správci poplatku ukončení provozu VHP, tj. zánik své poplatkové povinnosti.
  Pokud provozovatel neoznámí zahájení a ukončení provozu jednotlivého VHP správci poplatku, bude správce poplatku vyměřovat poplatek od datumu uvedeného v rozhodnutí o povolení provozování jednotlivých hracích přístrojů. Poplatník uvede číslo bankovního účtu, na který bude možno vracet případné přeplatky, vymáhat nedoplatky při plnění své oznamovací povinnosti.


Článek 5
Sazba poplatku

  Místní poplatek za každý povolený VHP činí 8 000,-Kč na 3 měsíce. V případě, že VHP bude provozovaný na dobu kratší /na základě oznamovací povinnosti/ než na 3 měsíce , bude poplatek vyměřen v poměrné výši. Tento poplatek spravuje finanční odbor a místní poplatek je vyměřován na základě oznamovací povinnosti provozovatele VHP.


Článek 6
Osvobození a úlevy

  Při provozování VHP v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem se nepovolují žádné úlevy a osvobození od tohoto místního poplatku.


Článek 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

  Poplatek se platí ode dne , ve kterém poplatková povinnost vznikla. Poplatková povinnost vzniká datem uvedeným v rozhodnutí o povolení provozování VHP, případně datem pozdějším uvedeným v písemném ohlášení provozovatele o zahájení skutečného provozu každého výherního hracího přístroje. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu VHP. V případě vzniku přeplatku na základě poplatkové povinnosti bude odpovídající částka rozpočítaná na jednotlivé dny vrácena provozovateli VHP na účet, který uvede při své oznamovací povinnosti.


Článek 8
Splatnost poplatku

  Poplatek musí být zaplacen poplatníkem jednorázově v odpovídající výši při podání písemné žádosti o povolení provozování VHP.


Článek 9
Sankce

  Jestliže nebudou poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 % .
  Pokud poplatník nesplní svojí oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 zák.č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění platných předpisů.


Článek 10
Lhůty

  Pokud poplatník nesplní svojí poplatkovou povinnost /oznamovací/ určenou touto vyhláškou, lze dlužné částky za poplatky vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková /oznamovací/ povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží 3-letá lhůta znova od konce kalendářního roku v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.


Článek 11
Ostatní ustanovení

  Sazba místního poplatku stanovená touto obecní vyhláškou platí po dobu platnosti této vyhlášky.

Příslušným orgánem pro posouzení a vydání rozhodnutí povolující provozování VHP v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem je živnostenský odbor městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem zároveň je orgánem, který je pověřený kontrolou provozování VHP.

Obecně závazná vyhláška byla schválena na veřejném zasedání Městského zastupitelstva dne 4. 3. 1998.

Obecně závazná vyhláška č.1/1998 nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.


V Novém Městě pod Smrkem

Starosta města
Ing. Karel Jeřábek

Zástupce starosty
Hubert Sommer

vyvěšeno dne: 13. 3. 1998
sejmuto dne: 20. 4. 1998