MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

V Y H L Á Š K A

č. 2/98
o místních poplatcích – poplatek ze vstupného


  Městské zastupitelstvo v Novém Městě pod Smrkem schválilo dne 4. 3. 1998 podle ustanovení § 15 zákona ČR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. h, § 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.


Článek 1
Základní pojmy

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce obdobného charakteru.

 2. Předmětem poplatku ze vstupného je samotné vstupné bez ohledu na to, z jakých složek se cena vstupenky skládá. To znamená, že za vstupné je nutno považovat finanční částku, kterou platí účastník za to, že se může akce zúčastnit. Pokud je jako součást vstupného vybírána i finanční částka, za kterou by pořadatel poskytoval další službu, např. občerstvení, je třeba, aby tuto částku vymezil, upřesnil a vyčlenil, jinak se za vstupné považuje celá částka, kterou účastník akce zaplatí. Předmětem poplatku není zisk ze vstupného, ale samotné vstupné.


Článek 2
Poplatník

  Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.


Článek 3
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen nejpozději 5 dní před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole.

 2. Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 3. Do 5ti dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.


Článek 4
Sazby poplatku

  a) kulturní akce 0%
  b) sportovní akce 0%
  c) prodejní akce 0%
  d) diskotéky a podobné akce 10%


Článek 5
Osvobození

 1. Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely.

 2. Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout.


Článek 6
Splatnost poplatku

  Poplatek je splatný do 10ti dnů ode dne pořádání akce. U poplatku placeného paušální částkou je povinen poplatník zaplatit předem.


Článek 7
Ustanovení společná a závěrečná

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může včas nezaplacené poplatky zvýšit až o 50%.

 2. Pokud poplatník nesplní svojí oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžní plnění ve smyslu ustanovení § 37 a zákona č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací povinnost) určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž poplatník byl o tomto úkonu zpraven.

  Tato vyhláška nabývá platnosti dne: 1. dubna 1998


  starosta
  Ing. Karel Jeřábek v.r.

  zástupce starosty
  Hubert Sommer v.r.

  Vyvěšeno dne: 16. 3. 98
  Sejmuto dne: 16. 4. 98