MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

V Y H L Á Š K A

č. 3/1998
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem


  Městské zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem, schválilo dne 22.4.1998 na základě ustanovení § 14, 16 a 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů a na základě ustanovení § 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění platných předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.Č Á S T   P R V N Í
OBECNÁ USTANOVENÍ


Článek 1
Účel vyhlášky

 Tato vyhláška je vydána za účelem stanovení závazných pravidel a poplatků za zvláštní užívání veřejného prostranství.


Článek 2
Vymezení pojmů

  Pro účely této vyhlášky se rozumí pojmem:

a) veřejné prostranství - plochy přístupné každému bez omezení, zejména vnitroblokové cesty a plochy, náměstí, tržnice, silnice, místní komunikace (chodníky) parky, veřejná zeleň, průjezdné úseky silnic, zpevněné a nezpevněné plochy, pozemky jiných subjektů sloužících k podnikání, které jsou přístupné každé mu bez omezení.

b) chodník - zvýšená část komunikace určená pouze k chůzi

c) skládka - stavební materiál, jako je písek, cihly a pod., uhlí, koks, dřevo, nebo jiné palivo a jiný materiál, který je nutno krátkodobě (do doby zpracování nebo přemístění na vlastní pozemek) uskladnit na veřejném prostranství.

d) černá skládka - materiál podle odstavce c), pokud je uskladněn na veřejném prostranství déle než tři dny bez ohlášení správci poplatku, dále domovní odpad umístěný mimo nádoby k tomu určené, inertní materiál, vraky vozidel, staré přijímače nebo nábytek a pod., a jakýkoli odpad, který je dle zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nepřípustné skladovat jiným, než předepsaným způsobem, nebo na jiném, než předepsaném místě.

e) poplatník - právnická (fyzická osoba podnikající) a fyzická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštními způsoby dle odstavce f)

f) zvláštní užívání - umístění zařízení, která nejsou pevně spojena se zemí, zejména : zařízení sloužící k poskytování služeb, stavební, prodejní, nebo reklamní zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce, potřeby tvorby filmových a televizních děl a pod.


Článek 3
Předmět poplatku

  Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství v těchto případech:
 1. umístění stánků. pultů a kiosků k prodejním účelům včetně manipulačního prostoru, skládky zboží a vystaveného zboží

 2. za vyhrazení místa pro účely rychlého občerstvení (včetně předzahrádek)

 3. za umístění stavebních zařízení, skládek stavebního materiálu při výstavbě, lokálních opravách, či opravách inženýrských sítí a rekonstrukcích pozemních objektů, pokud nejde o havarijní stav, který je řešen příslušným zvláštním zákonem

 4. za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných zařízení

 5. za vyhrazení prostoru pro účely zásobování

 6. za umístění povolených skládek

 7. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních dělČ Á S T   D R U H Á
POVINNOSTI POPLATNÍKA


Článek 4
Poplatník je povinen

 1. poplatník smí umísťovat zařízení na veřejném prostranství pouze po předchozím ohlášení a zaplacení poplatku.

 2. nepoškozovat a neznečišťovat při zvláštním užívání veřejná prostranství a jejich zařízení, případně znečištění neprodleně odstranit na vlastní náklady

 3. umožnit přístup k uličním zařízením, příp. k inženýrským sítím

 4. dbát, aby nezakrýval dopravní značky a jiná dopravně bezpečnostní zařízení a aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení

 5. používat vyhrazený prostor a dodržovat stanovené podmínky pro zvláštní užívání

 6. bezprostředně po skončení zvláštního užívání veřejné prostranství uvést do původního stavu na vlastní náklady

 7. v případě naléhavého obecního zájmu odstranit zařízení ve lhůtě stanovené živnostenským odborem MěÚ v Novém Městě pod Smrkem, příp. jiným pověřeným pracovníkem Měst. úřadu.

 8. chránit stromy a zeleň

 9. je povinen dodržovat tržní řádČ Á S T   T Ř E T Í
POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ


Článek 5
Sazby poplatku

 1. Za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb a prodejních zařízení (stánky, pulty, kiosky včetně manipulačního prostoru pro skládky zboží a vystaveného zboží)
   
   za každý m2 využité plochy a den 40,- Kč
   paušální částka na 1 rok do 24m2 využité plochy 10.000,- Kč

 2. Za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí
   
   paušální částku na 1 den 600,- Kč

 3. Za umístění stavebních zařízení, materiálů při výstavbě, lokálních opravách a rekonstrukcích pozemních objektů, pokud nejde o havarijní stav, který je řešen příslušnými zvláštními předpisy
   
   za 1 m2 a den v centrální zóně 3,- Kč
   za 1 m2 a den mimo centrální zónu 2,- Kč

 4. Za umístění skládek všeho druhu, mimo skládky uvedené v bodě 3) této části (uhlí, dřevo, stavební materiál určený pro nastávající výstavbu /stavba zatím nezahájena/ a pod.)
   
   do 7 dnů za 1m2 a den 8,- Kč
   nad 7 dnů za 1 m2 a den 10,- Kč

 5. Příležitostný prodej mimo tržiště a komunikaci z mobilních prostředků
   
   a) z osobních automobilů a připojených vozidel do celk. hmotnosti 3,5t za vozidlo a den

     300,- Kč

   b) z nákladních automobilů, autobusů a přípojných vozidel nad celkovou hmotnost 3,5t za vozidlo a den

   600,- Kč

 6. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa
   
   za osobní vozidlo za 1 měsíc 250,- Kč
   za osobní vozidlo za 1 rok 3.000,- Kč
   za nákladní vozidlo do 3,5 t za 1 měsíc 500,- Kč
   za nákladní vozidlo do 3,5 t za 1 rok 5.000,- Kč
   za nákladní vozidlo nad 3,5 t za 1 měsíc 1.000,- Kč
   za nákladní vozidlo nad 3,5 t za 1 rok 10.000,- Kč


Článek 6
Místa vyhrazená pro zařízení sloužící pro
poskytování služeb a prodejních zařízení

  Pro umisťování prodejních zařízení sezónního charakteru (přenosná, nebo rozebíratelná zařízení, o jejichž umístění nerozhoduje dle zvláštních předpisů stavební úřad) jsou vyčleněna tato stanoviska:
  a) část parcely p.č. 414 - lokalita "U policie"
  b) část parcely p.č. 664 - lokalita "Náměstí Východ"
  c) část parcely p.č. 894 - lokalita "U Textilany"
  d) část parcely p.č. 664 - lokalita "Náměstí Západ"
Pozn.: Lokalita bod) d je určena zpravidla pro prodej z mobilních prostředkůČ Á S T   Č T V R T Á
SPRÁVA POPLATKU


Článek 7
Pověřenost

  Správou sazeb poplatku z části 3., Článek 5, jsou pověřeni:
  1. Odbor živnostenský ............... odst. 1,2,5
  2. Odbor výstavby a živ. prostř. .... odst. 3,4,6
  Vybíráním poplatku je pověřen finanční odbor - pracovník spravující pokladnu MěÚČ Á S T   P Á T Á
OSVOBOZENÍ A ÚLEVY


Článek 8

 1. Poplatek se neplatí z povolených akcí pořádaných bez vybírání vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely

 2. Osoby invalidní jsou osvobozeny od poplatku za trvale vyhrazené parkovací místo

 3. Správce poplatku může po zaplacení správního poplatku na základě řádně zdůvodněné žádosti poplatníka o zmírnění nebo odstranění tvrdosti:
   a) snížit nebo prominout poplatek
   b) povolit splátky nebo stanovit lhůtu k zaplacení poplatku, jestliže by neprodlené zaplacení poplatku poplatníkem bylo spojeno s vážnou újmou

 4. Poplatek se nevybere, jestliže je úkon zpoplatněn dle zvláštních předpisů (silniční zákon, stavební zákon a pod.) a dvojím zpoplatněním by došlo k tvrdosti.

 5. Ustanovení pís. a), b) odst. 3 Článek 8 se nevztahují na poplatky dle Článek 5 odst. l této vyhl., pokud nejde o poplatky dle Článek8 odst.1 a 2. (to znamená ,že snížení poplatku se nevztahuje na stánkový prodej.Č Á S T   Š E S T Á
SANKCE


Článek 9

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku tj. MěÚ Nové Město pod Smrkem, poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až o 50%.

 2. Pokud poplatník nesplní svou oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 zákona č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Pokud poplatník nesplní svou poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla

 4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.Č Á S T   S E D M Á
JINÁ USTANOVENÍ


Článek 10

 1. V pochybnostech, zda jde o zařízení dle této vyhlášky, nebo stavbu dočasnou, či trvalou, rozhoduje příslušný stavební úřad.

 2. Poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 3. Poplatek se platí za každý započatý m2.

 4. Část započatého dne se považuje za celý den.

 5. Poplatek se vybírá počínajíc dnem, kdy bylo užívání započato a konče dnem, kdy poplatník oznámil skončení užívání včetně, při čemž musí být odstraněno zařízení, proveden úklid pozemku a pozemek uveden do původního stavu, mimo zvláštního užívání dle Článek 4, odst. 4, kde se poplatek vybírá počínaje čtvrtým dnem od vzniku skládky.

 6. Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, může správce poplatku zvýšit sazbu poplatku až na její desetinásobek.

 7. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílné. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

 8. Mimo stanoviska určená v Článek 6 nelze zařízení sezónního charakteru (přenosná, nebo rozebíratelná zařízení) umisťovat.Č Á S T   O S M Á
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ


Článek 11

1. Nedílnou součástí této vyhlášky je příloha č.1, která vymezuje stanoviště určená k umístění prodejních zařízení a zařízení k poskytování služeb a příloha č.2, která stanoví centrální zónu.


Článek 12
Pozemky obce a ostatních subjektů, přístupné
každému bez omezení v níže uvedených ulicích
do vzdálenosti 50 m od komunikace.

  Frýdlantská, Vaňkova, Dělnická, Revoluční, 5.května, Celní, Ludvíkovská, Jindřichovická, Žižkova, Švermova, Nádražní, Myslbekova, Plovárenská, Kmochova, Havlíčkova, Havířská, Bělohorská, Sokolská, Komenského, Husova, Tylova, Palackého, Mánesova , Uhelná .


Článek 13
Pověření kontrolou

  Kontrolou dodržování této vyhlášky je pověřen správce poplatku MěÚ Nové Město pod Smrkem tj. finanční odbor, odbor správní, odbor výstavby a životního prostředí, odbor živnostenský a to v rozsahu činností, které jsou jednotlivým odborům svěřeny


Článek 14
Zrušující a závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se vyhláška č. 2/97 "o místním poplatku za užívání veřejného prostranství" ze dne 2.7.1997.

2. Tato vyhláška byla schválena na veřejném zasedání Městského zastupitelstva Nového Města pod Smrkem dne 22.4.1998

Vyhláška nabývá účinnost dne 12. 5 1998


V Novém Městě pod Smrkem dne 22.4.1998

starosta
Ing. Karel Jeřábek

zástupce starosty
Hubert Sommer

Vyvěšeno dne: 27.4.1998
Sejmuto dne: 13.5.1998