MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Dodatek č. 2

k  v y h l á š c e
č. 3/1998
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem.


  Zastupitelstvo města na svém 22. veřejném zasedání konaném dne 19.12.2001 se usneslo na změně v části páté „osvobození a úlevy“ článku ČL.8 obecně závazné vyhlášky č. 3/1998 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem a to takto:


nové znění čl. 8


„Č Á S T   P Á T Á
OSVOBOZENÍ A ÚLEVY

Článek 8

 1. Poplatek se neplatí z povolených akcí pořádaných bez vybírání vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely

 2. Osoby invalidní jsou osvobozeny od poplatku za trvale vyhrazené parkovací místo

 3. Správce poplatku může po zaplacení správního poplatku na základě řádně zdůvodněné žádosti poplatníka o zmírnění nebo odstranění tvrdosti :
   a) snížit nebo prominout poplatek
   b) povolit splátky nebo stanovit lhůtu k zaplacení poplatku, jestliže by neprodlené zaplacení poplatku poplatníkem bylo spojeno s vážnou újmou

 4. Poplatek se nevybere, jestliže je úkon zpoplatněn dle zvláštních předpisů ) silniční zákon, stavební zákon, apod.) a dvojím zpoplatněním by došlo k tvrdosti

 5. v y p u š t ě n


Dodatek č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/1998 nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.


V Novém Městě pod Smrkem dne 19.12. 2001

Starosta města
Ing Karel Jeřábek

Vyvěšeno dne : 3.1.2002
Sejmuto dne : 23. 1. 2002