MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

V Y H L Á Š K A

č. 5/1998
o místním poplatku - poplatek ze psů
v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem


  Městské zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem, schválilo dne 22.4.1998 na základě ustanovení § 14, 16 a 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů a na základě ustanovení § 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění platných předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku - poplatek ze psů.


Článek 1
Předmět poplatku

  Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců


Článek 2
Poplatník

  Poplatníkem je fyzická, nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo


Článek 3
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15.dnů nabytí psa do vlastnictví. Po dovršení stáří psa šesti měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit dle Článek5 této vyhlášky

 2. Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích, nebo dle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo osvobození do15 dnů od jejího vzniku

 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, nebo název právnické osoby, bydliště, nebo sídlo, rodné číslo, nebo IČO. Jde-li o fyzickou, nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 5. Vlastník, nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě chované


Článek 4
Identifikace psů

  Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá, nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná, ztrátu, nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 30.dnů.


Článek 5
Sazby poplatků

Poplatek ze psa činí ročně:

  1. v obytných domech:
   za prvního psa
   za druhého a každého dalšího psa

500,-Kč
1.000,-Kč
  2. v rodinných domech:
   za prvního psa
   za druhého a každého dalšího psa

100,-Kč
500,-Kč
  3. důchodci v obytných domech:
   za prvního psa
   za druhého a dalšího psa

  200,-Kč
  300,-Kč


  Článek 6
  Osvobození

  1. Poplatek se neplatí ze psů užívaných k doprovázení, nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazek ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem)

  2. Snížení, nebo osvobození od poplatků mimo bod 1) uděluje správce poplatku t.j. FO MěÚ


  Článek 7
  Vznik a zánik poplatkové povinnosti

  1. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícím po dni, kdy poplatková povinnost vznikla a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

  2. Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku nejdéle do 15 dnů oznámit.


  Článek 8
  Splatnost poplatku

  1. Poplatek je splatný bez vyměření takto: a) nečiní-li více než 500,-Kč ročně, nejpozději do konce února každého roku b) činí-li více než 500,-Kč ročně je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do konce února a července každého roku


  Článek 9
  Ustanovení společná

  1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může včas nezaplacené poplatky zvýšit až o 50%.

  2. Pokud poplatník nesplní svojí oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžní plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a zákona č.337/92 o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

  3. Pokud poplatník nesplní svojí poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla

  4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž poplatník byl o tomto úkonu zpraven.


  Článek 10
  Zrušující a závěrečná ustanovení

  1. Ruší se vyhláška města Nové Město p.S. č.5/95 o držení psů, koček a jiných zvířat na území města o poplatku ze psů ze dne 25.10.95

  2. Tato vyhláška byla schválena na veřejném zasedání Městského zastupitelstva Nového Města pod Smrkem dne 22.4.1998

  Vyhláška nabývá účinnost dne 12.5.1998


   V Novém Městě pod Smrkem dne 22.4.1998

  starosta
  Ing. Karel Jeřábek

  zástupce starosty
  Hubert Sommer

  Vyvěšeno dne: 27.4.1998
  Sejmuto dne: 13.5.1998