MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

V Y H L Á Š K A

č. 6/1998
o místním poplatku z ubytovací kapacity
v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem


  Městské zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem, schválilo dne 22.4.1998 na základě ustanovení § 14, 16 a 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů a na základě ustanovení § 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění platných předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z ubytovací kapacity.


Článek 1
Předmět poplatku

  Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících, nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu


Článek 2
Poplatník

  Poplatníkem je fyzická, nebo právnická osoba, která zařízení určené pro přechodné ubytování vlastní, nebo právnická osoba, která k němu má právo hospodaření.


Článek 3
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě do 30 dnů ode dne právní moci k této činnosti, v ostatních případech do dnů ode dne faktického zahájení této činnosti

 2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku, t.j. FO MěÚ v Novém Městě p.S., příjmení, jméno, nebo název právnické osoby, bydliště, nebo sídlo, rodné číslo, nebo IČO. Jde-li o fyzickou, nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též číslo účtu u peněžního ústavu, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti

 3. Poplatník je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení poplatku, zapsat jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště ubytovaného, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích knih musí být průběžně o číslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce


Článek 4
Sazba poplatku

  Poplatek z ubytovací kapacity činí:
  a) za každé využité lůžko a den 2,-- Kč

  b) roční paušální částka, kterou stanoví Městský úřad na žádost ubytovatele.


Článek 5
Osvobození

  Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
  a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

  b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků a právnických osob, které toto zařízení vlastní, nebo k němu mají právo hospodaření

  c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízení pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

  d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům


Článek 6
Splatnost poplatku

  Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí. Paušální výše poplatku je splatná každoročně do 15.2. běžného roku předem bez vyměření a bez vyzvání na účet MěÚ v Novém Městě p.S.


Článek 7
  Ustanovení společná

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může včas nezaplacené poplatky zvýšit až o 50%.

 2. Pokud poplatník nesplní svojí oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžní plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a zákona č.337/92 o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 3. Pokud poplatník nesplní svojí poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla

 4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž poplatník byl o tomto úkonu zpraven.


Článek 8
Zrušující a závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se vyhláška č.4/1994 "o místním poplatku z přechodného ubytování" ze dne od 1.7.1994

 2. Tato vyhláška byla schválena na veřejném zasedání Městského zastupitelstva Nového Města pod Smrkem dne 22.4.1998

Vyhláška nabývá účinnost dne 12.5.1998


V Novém Městě pod Smrkem dne 22.4.1998

starosta
Ing. Karel Jeřábek

zástupce starosty
Hubert Sommer

Vyvěšeno dne: 27.4.1998
Sejmuto dne: 13.5.1998