MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

V Y H L Á Š K A

č. 2/1999
o ochraně veřejného pořádku,
čistotě veřejných prostranství
a držení psů, koček a jiných zvířat
na území města


  Městské zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem, vydává na základě ustanovení § 14 odst. 1 písm. i ), § 16 a § 36 odst. 1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Základní ustanovení

 1. Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území města, právnických osob a podnikatelů, kteří zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost.

 2. Práva a povinnosti subjektů uvedených v čl. 1 odst. 1 této vyhlášky v oblasti ochrany veřejného pořádku upravují zejména:
     a) zákon č. 23/1991 Sb. Listina základních práv a svobod
     b) zákon ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
     c) zákon ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
     d) zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů
     e) zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
      f) vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 13/1977 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku
     g) zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
     h) zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech
   ch) zákon č. 87/1987 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů
      i) vyhláška ministerstva zemědělství č. 117/1987 Sb. o péči o zdraví
      j) zákon ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů a tato vyhláška.


Článek 2
Základní pojmy

 1. Veřejný pořádek je souhrn pravidel chování na veřejnosti, který tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je podle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu.

 2. Veřejné prostranství je místo, které slouží veřejnému užívání. Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují průjezdní úseky silnic, místní komunikace (ulice, náměstí, parkovací a odstavné plochy, stezky pro pěší, chodníky, přechody, parky, veřejná zeleň tržiště a dále vodní plochy a nádrže, koupaliště a rybníky. Nastanou-li pochybnosti, zda jde o veřejné prostranství, rozhodne Stavební úřad Městského úřadu Nové Město pod Smrkem.

 3. Veřejně prospěšné zařízení je zařízení, které slouží k veřejnému užívání. Pro účely této vyhlášky jde zejména o veřejná telekomunikační zařízení (veřejné telefonní automaty), pošty, vodárenská a energetická zařízení (hydranty, elektrické osvětlení), zařízení umístěná na veřejných a pietních místech (lavičky, sochy, pamětní desky a jiná umělecká díla, nádoby na odpadky apod.), pískoviště a dětská zařízení (prolézačky apod.), záhony květin, trávníky, okrasné keře a stromy. Nastanou-li pochybnosti, zda jde o veřejně prospěšné zařízení, rozhodne Stavební úřad Městského úřadu Nové Město pod Smrkem.

 4. Veřejně prospěšný objekt je objekt, který je přístupný každému (hřiště, městské lázně, plovárna na městském koupališti, nádraží ČD, zastávky autobusů).

 5. Nečistoty na veřejném prostranství jsou papíry, obaly všeho druhu, zbytky jídel, ovoce, zeleniny, nedopalky cigaret, různorodé smetí, živočišné výkaly, pevná paliva, popel, stavební suť, splaškové vody, olej z motorových vozidel a ostatní znečišťující tekutiny.

 6. Držitel zvířete je každý, kdo k jakémukoli účelu chová nebo drží zvíře nebo zvířata, a to i přechodně.

 7. Pro účely této vyhlášky se rozumí, že zvířetem je obratlovec (ryba, obojživelník, plaz, pták a savec /kromě člověka/)


Článek 3
Práva a povinnosti

 1. Všechny subjekty uvedené v čl.1 odst.1 této vyhlášky mají právo užívat všech veřejných prostranství, veřejně prospěšných zařízení a veřejně prospěšných objektů v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny.

 2. Všechny subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1 této vyhlášky jsou povinny dbát toho, aby svým chováním a svou činností neznečisťovaly, nepoškozovaly a neničily veřejné prostranství, veřejně přístupny objekt a nebo veřejně prospěšné zařízení a neobtěžovaly ostatní subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1 této vyhlášky, neohrožovaly jejich bezpečnost, zdraví a klid.

 3. Kdo znečistí, poškodí a zničí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt a nebo veřejně prospěšné zařízení, je povinen neprodleně ho uvést do původního stavu. Za poškození se považuje mimo jiné pomalování fasád.

 4. Na veřejném prostranství v souvisle zastavěné části města je zakázáno odstavovat veškerá vozidla, toto neplatí pro odstavné plochy určené pro motorová vozidla a vyhrazené parkoviště označené dopravní značkou /parkoviště/. Dále se zakazuje odkládat na veřejné prostranství věci, které jsou zdrojem nečistoty a zhoršují životní prostředí a vzhled města. Je zakázáno provádění oprav a mytí motorových vozidel na parkovištích a komunikacích. Nastanou-li pochybnosti, zda jde o souvisle zastavěnou část měst a odstavnou plochu rozhodne Stavební úřad Městského úřadu Nové Město pod Smrkem.

 5. Na veřejném prostranství je zakázáno hrát míčové hry a provozovat sportovní činnost, kromě těch prostranství, která jsou pro tuto činnost vyčleněná.


Článek 4
Odpovědnost za čistotu

  Za čistotu veřejných prostranství včetně chodníků v nezastavěné části města, veřejně prospěšných objektů, veřejně prospěšných zařízení a veřejné zeleně odpovídá vlastník.


Článek 5
Chodníky a jejich čištění

 1. Za chodník se pro účely této vyhlášky považují komunikace upravené pro pěší, chodníky podél ulic, stezky pro pěší a schodiště. Nastanou-li pochybnosti, zda jde o chodník rozhodne Stavební úřad Městského úřadu Nové Město pod Smrkem.

 2. Za čistotu a schůdnost chodníků v zastavěné části města odpovídá vlastník přilehlé nemovitosti.

 3. Čištěním chodníků se rozumí zametání, odstraňování bláta, odpadků, plevele, přerostlé zeleně a jiných nečistot včetně zmírnění závad způsobených povětrnostními situacemi. V zimním období úklid sněhu a posypávání chodníků materiály zdrsňujícími náledí, a to v takové míře, aby bylo dosaženo schůdnosti a průchodnosti chodníku.

 4. Čištění chodníků musí být provedeno do 7. hodiny ranní. Je-li to nutné, je třeba chodník očistit kdykoli během dne, a to především v zimním období.

 5. Sníh se ponechá na okraji chodníků při okraji vozovky. Je zakázáno odhazování sněhu z chodníků na komunikace. Nesmí být zataraseny přechody přes komunikace, příchody a vjezdy k budovám, zastávky autobusů a vozovka.


Článek 6
Zvláštní užívání veřejného prostranství

 1. Užívat veřejné prostranství nad obvyklou míru nebo k jinému účelu, než pro který je určeno, lze pouze na základě povolení městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem a zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství (viz vyhláška města č. 3/1998).

 2. Každý, komu bylo povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství je povinen:
   a) užívat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu
   b) zabránit poškozování veřejného prostranství a jeho zařízení
   c) zabezpečit přístup ke kanalizačním vpustím a uzávěrům vody
   d) provést taková opatření, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů veřejného prostranství
   e) užívat jen vyhrazený prostor
   f) nezakrývat dopravní značení a neomezovat dopravní provoz
   g) zajistit pořádek a čistotu na prostranství i v jeho bezprostřední blízkosti
   h) zabezpečit prostranství tak, aby nebylo znemožněno odvážení domovního odpadu (popelnicových nádob)


Článek 7
Ochrana před nepříznivými účinky hluku
na veřejném prostranství a veřejných budov

  Pro zabezpečení veřejného pořádku na veřejných prostranstvích v okolí základních škol, zvláštní školy, mateřské školy, základní umělecké školy, zdravotnických zařízení, pečovatelského domu, budov úřadů, kostelů a hřbitovů se vytváří oblast ticha v okruhu 200m, kde se zakazuje používání zábavné pyrotechniky. Dále je zakázán nadměrný hluk nepřiměřenému svému místu. Tento zákaz se nevztahuje na den 5.12., 31.12, 30.4. a velikonoční pondělí.


Článek 8
Umisťování plakátů a jiných propagačních materiálů

 1. Plakáty, programy, reklamy, volební hesla, výzvy a jiné tiskoviny sloužící k propagaci určité akce nebo výrobku mohou být vylepovány nebo umisťovány výhradně na místech k tomu určených.

 2. V případě jiného umístění je třeba předem souhlasu odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Nové Město pod Smrkem a vlastníka nemovitosti, kde má být reklamní poutač či jiné propagační nebo reklamní zařízení umístěno. V případě jeho osazení na pozemku státní silnice či místní komunikace je navíc třeba povolení příslušného silničního správního úřadu na podkladě stanoviska Policie ČR.


Článek 9
Držení psů, koček a jiných zvířat

 1. Občané mají právo držet v osobním vlastnictví psy, kočky a jiná zvířata k uspokojování svých osobních potřeb, zálib, zájmové a pracovní činnosti (dále jen držitelé).

 2. Držitelé jsou povinni výkon práva dle odst.1 tohoto článku omezit na svou domácnost, tj. svůj byt nebo dům a pozemky určené k výhradnímu užívání držitelem zvířete.

 3. Při užívání společných prostor v domech, veřejného prostranství, veřejně prospěšných objektů a zařízení jsou držitelé povinni provést taková opatření, aby držením zvířete tj. jeho pobytem, pohybem, zvukovými projevy nebo pachem, nebyl narušen veřejný pořádek, ohroženo zdraví a bezpečnost ostatních občanů a nedošlo tak k porušení jejich vlastnický práv.

 4. Volný pohyb zvířat mimo prostory vymezené v odst. 2 tohoto článku bez dozoru držitele je zakázán.

 5. Venčení psů je přípustné při dodržení podmínek uvedených v odst. 3 a 4 tohoto článku. Osoba doprovázející zvíře je povinna ihned odstranit psí exkrementy.


Článek 10
Kontrola a Sankce

 1. Dodržování ustanovení této vyhlášky kontroluje odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Nové Město pod Smrkem a dále správním odborem Městského úřadu Nové Město pod Smrkem jím kontrolou pověřené osoby. Jmenované odbory mohou přizvat k součinnosti s OO Policie ČR .

 2. Porušení této vyhlášky bude postihováno dle ust. § 46 odst. 2 zák.č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů pokutou až do výše 30.000,- Kč.

 3. Právnické osobě a podnikateli, který při výkonu podnikatelské činnosti poruší tuto vyhlášku, může městská rada v Novém Městě pod Smrkem v souladu s ustanovením § 50 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč.


Článek 11
Zrušující a závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Nové Město pod Smrkem:
  č. 4/1998 o držení psů, koček a jiných zvířat na území města,
  č. 2/1994 o plakátovacích plochách.

 2. Tato vyhláška byla schválena na veřejném zasedání Městského zastupitelstva Nového Města pod Smrkem dne 2.6. 1999
Tato vyhláška nabývá na účinnosti dnem 22.6.1999


Starosta města
Ing. Karel Jeřábek v.r.

Zástupce starosty města
Hubert Sommer v.r.

L.S.