MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

DODATEK č. 1

k vyhlášce č. 2/1999
o ochraně veřejného pořádku,
čistotě veřejných prostranství
a držení psů, koček a jiných zvířat
na území města


  Zastupitelstvo města na svém 4. veřejném zasedání konaném dne 23. 04.2003 se usneslo, na změně vyhlášky č.2/1999 „o ochraně veřejného pořádku, čistotě veřejných prostranství a držení psů, koček a jiných zvířat na území města“ a to takto:

nové znění čl. 1


„Článek 1
Základní ustanovení

 1. Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území města, právnických osob a podnikatelů, kteří zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost.

 2. Práva a povinnosti subjektů uvedených v čl. 1 odst. 1 této vyhlášky v oblasti ochrany veřejného pořádku upravují zejména:
  1. zákon č. 23/1991 Sb. Listina základních práv a svobod
  2. zákon č. 2/2003 Sb. o obcích (obecní zřízení)
  3. zákon ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
  4. zákon č. 86/1992 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů
  5. zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
  6. zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
  7. zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů
  8. zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů
  9. vyhláška ministerstva zemědělství č. 286/1999 Sb. o péči o zdraví
  10. zákon ČNR č. 167/1993 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů a tato vyhláška.“nové znění čl. 7


„Článek 7
Ochrana před nepříznivými účinky hluku

 1. Za účelem veřejného pořádku a občanského soužití se ukládá občanům povinnost, aby hlučnost projevu osob ve všech místech jejich pobytu v obvodu města byl omezen na míru přiměřenou místu pobytu a jeho podmínkám a to v noční době
  od 22,00 do 6,00 hodin

  dále se v této době ukládá občanům povinnost zabezpečit, aby při provozu zařízení a jejich používání zamezilo vzniku a šíření hluku, jehož se lze uvarovat. Hudební přístroje, rozhlasové a televizní přijímače a jiná zařízení se smějí používat jen takovým způsobem, aby nezúčastněné osoby nebyly rušeny.

 2. Pořádání veřejných hudebních produkcí na území města
  1. Veřejná produkce hudby může být pořádána jen takovým způsobem, kterým by nedocházelo k rušení veřejného pořádku. Za tím účelem jsou provozovatelé těchto produkcí zejména povinni zajistit, aby občané nebyli obtěžování nadměrným hlukem1) a v  případě koncentrace většího množství osob zajistit dostatečnou pořadatelskou službu.

  2. Pokud budou stížnosti na porušování veřejného pořádku v určitém místě, rozhodne rada města, po seznámení se s obsahem podnětů občanů, o stanovení zvláštního režimu pro konkrétní provozovnu nebo veřejné prostranství. Bude-li i nadále docházet k narušování veřejného pořádku, je rada města oprávněna dle výsledků šetření stanovit dobu, po kterou musí být v době nočního klidu provozovna uzavřena zcela. Veškerá opatření prováděná radou města k zajištění veřejného pořádku dle čl. 7 odst. 2 písm. b) jsou přijímána formou usnesení.

 3. Pro zabezpečení veřejného pořádku na veřejných prostranstvích v okolí základních škol, zvláštní školy, mateřské školy, základní umělecké školy, zdravotnických zařízení, pečovatelského domu, budov úřadů, kostelů a hřbitovů se vytváří oblast ticha v okruhu 200m, kde se zakazuje používání zábavné pyrotechniky. Tento zákaz se nevztahuje na den 1.1., 30.4., 5.12. a 31.12. .

 4. Za účelem zamezení neúměrného obtěžování občanů hlukem a vibracemi se zakazuje používat k pracovní činnosti ve dnech pracovního klidu2) /týká se nedělí a netýká se sobot/ tato zařízení: motorové a elektrické sekačky, motorové a elektrické pily a obdobná zařízení, která jsou zdrojem nadměrného hluku1).

  1) nadměrný hluk je takový hluk, který je nepřiměřený k danému místu a vzbuzuje pohoršení, nelibost většího počtu osob nejméně však dvou osob.
  2) zákon č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. “


Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/1999 nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. června 2003.

V Novém Městě pod Smrkem dne 23. dubna 2003

Starosta města
Jaroslav M A D Ě R A

Místostarosta
Miroslav K O Z Á K

Vyvěšeno dne: 12.05.2003
MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

VL
LS