MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

V Y H L Á Š K A

č. 1/2001
stanovující systém nakládání s komunálním
odpadem a se stavebním odpadem v územním
obvodu města Nové Město pod Smrkem


  Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem na svém 22. veřejném zasedání konaném dne 19.12.2001 schválilo na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a v souladu ustanovení § 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů vydání této obecně závazné vyhlášky.


Článek 1
Předmět a rozsah působnosti vyhlášky

 1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce Nové Město pod Smrkem (dále jen Město), včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

 2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území Města trvalé bydliště, nebo mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuelní rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, umístěnou na území Města a jsou původci komunálního odpadu z činnosti fyzických osob, a pro další osoby, které se na území Města zdržují.


Článek 2
Výklad pojmů

 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k zákonu o odpadech,

 2. komunální odpad (KO) - veškerý odpad vznikající na území Města při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

 3. nebezpečný odpad je složka komunálního odpadu, odpad, který je uveden v Seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zákona o odpadech. Jedná se např. o barvy, lepidla, kyseliny, hydroxidy, pryskyřice, rozpouštědla, odmašťovací prvky, chemikálie, léky, pesticidy, zářivky, tuky, odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků (televize, lednice, mrazáky, aj.), baterie, autobaterie aj.

 4. stavební odpad je odpad získaný ze stavebních úprav, udržovacích prací či demolic staveb,

 5. inertní materiál je pro potřeby této vyhlášky zemina a kamenivo z prováděných výkopů a terénních úprav, aj.,

 6. nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování,

 7. původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území Města, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje Město. Město se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; Město se současně stane vlastníkem těchto odpadů,

 8. oprávněná osoba - každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady, dle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů;1)

 9. pověřená osoba - je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání (při splnění Článek 2 odst.6), která pro Město zajišťuje služby v oblasti nakládání s komunálním odpadem na základě uzavřené písemné smlouvy na tuto činnost,

 10. místo k tomu určené je místo, území nebo zařízení, které slouží ke shromažďování odpadů a nakládání s nimi. Pro potřeby této vyhlášky se jedná zejména o sběrné nádoby, sběrný dvůr a provozovnu Svč. sběrných surovin a.s,

 11. sběrné nádoby jsou typizované nádoby určené pro odkládání komunálního odpadu a jejich stanoviště (sběrná místa) jsou určena Městem v příloze č.1 této vyhlášky,

 12. dostatečný objem sběrné nádoby je stanoven na celkový objem nádoby odpovídající 30-ti litrům odpadu na osobu / týden, při celkovém počtu osob (popelnice 110/120 l pro 4 osoby / týden),

 13. sběrné místo je místo určené k umístění sběrných nádob (příloha č.1 této vyhlášky), plného sběrného pytle (určeného k odvozu), a místo určené pro odběr odpadů (sběrný dvůr).


Článek 3
Systém nakládání s komunálním odpadem, sběrná místa,
sběrné nádoby, systém svozu

  Pro nakládání s komunálním odpadem jsou k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:
 1. Popelnice (110/120 litrů) a kontejnery (1100 litrů), umístěné pro potřeby fyzických osob u objektů na určených stanovištích (sběrných místech) a v počtu stanoveném přílohou č.1 této vyhlášky, v souladu se zvláštními předpisy. Vyvážené dle smlouvy s pověřenou osobou (svoz stanovený dle přílohy č.1) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění využitelných složek, nebezpečného a objemného odpadu (tj. popel, nevratné obaly, kuchyňské odpady, odpady z údržby a provozu domácnosti aj.),

 2. Pytle z umělé hmoty (poskytované Městem), alternativně nahrazující sběrné nádoby uvedené v odst.1, slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění využitelných složek, nebezpečného a objemného odpadu. Použité (naplněné) pytle budou ukládány v určený den svozu na sběrná místa určená městem.

 3. Velkoobjemové kontejnery na bioodpad (odpad ze zeleně, listí, uliční smetky apod.) a velkoobjemový odpad, k dispozici celoročně v provozní dobu sběrného dvora (příloha č.2 této vyhlášky), trvale umístěné v areálu Severočeských sběrných surovin a.s., v ulici Žižkova; - sloužící k oddělenému ukládání bioodpadu a velkoobjemového odpadu z domácností,

 4. Kontejnery a jiná zařízení na nebezpečný odpad, k dispozici celoročně (v provozní dobu sběrného dvora), trvale umístěné v areálu Severočeských sběrných surovin a.s., v ulici Žižkova; - sloužící k oddělenému ukládání nebezpečných odpadů vytříděných z komunálního odpadu,

 5. Nádoby určené k ukládání vyřazených léků, umístěné v Lékárně Lužice,

 6. Sběrný dvůr - místo pro výkup a odkládání využitelných složek komunálního odpadu – druhotných surovin (papír, železo, barevné kovy apod.),

 7. Tato vyhláška svým stanoveným systémem neřeší nakládání s odpadem, vyprodukovaným „Původci odpadu“, při jejich podnikatelské činnosti. Původci odpadů jsou povinni nakládat s odpady dle ustanovení příslušných právních předpisů 2).

 8. Tato vyhláška svým stanoveným systémem neumožňuje nakládání s uhynulými zvířaty. Uhynulá zvířata se zneškodňují dle příslušných právních předpisů 3).


Článek 4
Nakládání se stavebním odpadem

  Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude likvidován následujícím způsobem:
  a) inertní materiál bude odkládán na náklady fyzické osoby (občana), právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, na základě „Smlouvy“ s Městem, na pozemky určené Okresním úřadem Liberec, za účelem provádění terénních úprav těchto pozemků na území obce, za podmínek stanovených ve „Smlouvě“,

  b) stavební odpad bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, do zařízení určených ke zneškodňování odpadu schválených Okresním úřadem,

  c) tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz a likvidaci stavebního odpadu či inertního materiálu jiným způsobem, v souladu s příslušnými právními předpisy 2). V případě využití tohoto způsobu, je fyzická osoba (občan), právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, povinna předložit na základě výzvy správního orgánu doklad o způsobu využití, či likvidaci těchto odpadů.


Článek 5
Povinnosti fyzických osob (občanů)

  Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně třídit, shromažďovat, a předávat k využití a zneškodnění dle výše uvedeného systému:
 1. odpad třídit na:
  • využitelné složky (sběrový papír, sběrový textil, železný šrot, barevné kovy aj.),

  • objemné odpady (komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nesmí být uložen ve sběrných nádobách pro shromažďování odpadu z domácností, např. nábytek či jeho části, koberce, lina, pneumatiky, stavební materiál, kamení aj.)

  • nebezpečné odpady (el. akumulátory, baterie všeho druhu, zářivky, ledničky, mrazničky, maziva, oleje, barvy, barviva, rozpouštědla, lepidla, chemikálie - kyseliny, hydroxidy, elektronický odpad - televize, rádia aj.),

  • směsný komunální odpad (je ta část komunálního odpadu, která zbude po oddělení využitelných složek, objemových a nebezpečných odpadů),

 2. jednotlivé složky odpadu odkládat pouze na určitá místa, či do určitých zařízení (nádob),

 3. s nebezpečnými složkami odpadu nakládat tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí,

 4. nepoškozovat sběrné nádoby, nespalovat v těchto nádobách odpady,

 5. sběrné nádoby budou umístěny pouze na Městem určeném sběrném místě (příloha č.1 této vyhlášky),

 6. neodkládat odpady mimo sběrné nádoby,

 7. neodkládat do sběrných nádob (pytlů) žhavý popel, uhynulá nebo zabitá zvířata, nebezpečné odpady, inertní materiál a jiné než určené složky odpadu,

 8. udržovat pořádek v bezprostřední blízkosti sběrného místa (sběrných nádob),


Článek 6
Povinnosti oprávněných a pověřených osob

 1. Pověřené osoby, oprávněné k nakládání s komunálním odpadem Města, jsou povinny poskytovat služby s tím spojené řádně, včas a v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s ustanovením této vyhlášky, zejména jsou povinny dodržovat pravidelné termíny vyprazdňování sběrných nádob, svozu, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, podle systému, který je stanoven touto vyhláškou.

 2. Změny termínů pravidelného vyprazdňování sběrných nádob (sběru pytlů), nahlásí pověřená osoba vždy minimálně 30 dnů před provedením této změny příslušnému orgánu Města.

 3. Pověřená osoba zajistí vždy do 72 hodin náhradní vyprázdnění sběrných nádob (odvoz sběr pytlů) v případě, že nebyl dodržen původní pravidelný termín vlivem nepředvídatelných okolností.

 4. Oprávněné a pověřené osoby při provádění služeb, spojených s nakládáním s odpady jsou povinny při této činnosti vždy udržovat pořádek a čistotu na prostranství na kterém manipulují se sběrnými nádobami nebo odpadem.

 5. Oprávněné a pověřené osoby jsou povinny ukládat vyprázdněné sběrné nádoby vždy na původní, smluvně stanovené místo.


Článek 7
Poplatek

  Za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou platí fyzické osoby Městu poplatek. Výši poplatku, včetně způsobu jeho výběru, stanoví zvláštní obecně závazná vyhláška Města.


Článek 8
Sankce

 1. Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem bude postihováno podle obecně závazných předpisů, zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění platných předpisů, a zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

 2. Správním řízením dle ustanovení zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích je pověřen Správní odbor Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem.


Článek 9
Kontrolní činnost

  Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem a stavebním odpadem a dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem.


Článek 10
Závěrečná ustanovení

  Nezbytnou součástí této vyhlášky jsou: příloha č.1 - která stanovuje rozmístění a počet nádob pro směsný komunální odpad, včetně četnosti jejich vyprazdňování (svozu), a příloha č.2 - stanovující provozní dobu sběrného dvoru.


Článek 11
Zrušovací ustanovení

  Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje „Vyhláška č.1/1999 Města Nové Město pod Smrkem“ stanovující systém nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem na území obce Nové Město pod Smrkem, schválená dne 20.1.1999 a její doplněné znění schválené dne 27.9.2000.


Článek 12
Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.


V Novém Městě pod Smrkem dne 19.12.2001

Starosta města
Ing. Karel Jeřábek v.r.

L.S.

Vyvěšeno dne : 03.01.2002
Sejmuto dne : 23.01.2002


Přílohy:

příloha č.1 - rozpis popelnic a kontejnerů, jejich počtu, sběrných míst a četnost vyvážení

příloha č.2 - stanovení provozní doby sběrného dvoru


Odkazy:
  1) např. zákon č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění platných předpisů; zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění platných předpisů; zákon č.138/73 Sb., ve znění platných předpisů; zákon č.309/91 Sb., ve znění platných předpisů,

  2) zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

  3) zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči a ustanovení vyhlášky č.286/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči