MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

V Y H L Á Š K A

č. 2/2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďovaní, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v územním obvodu města Nové Město pod Smrkem


  Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem na svém 22. veřejném zasedání konaném dne 19.12.2001 schválilo na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a v souladu ustanovení § 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků vydání této obecně závazné vyhlášky.


Článek 1
PŘEDMĚT POPLATKU

  Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Nové Město pod Smrkem podle § 17 a § 84 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a § 10b zákona ČNR č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.


Článek 2
ZÁKLADNÍ POJMY

  Za odpad ve smyslu zákona o odpadech se považuje každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů.
  Komunální odpad - se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.


Článek 3
SPRÁVCE POPLATKU

  Správcem poplatku je Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem.


Článek 4
POPLATNÍK

  Poplatníkem je:
 1. každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a to bez ohledu na věk

 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.


Článek 5
OHLAŠOVACÍ POVINNOST

 1. Poplatník je povinen v termínu do 1.4.2002 správci poplatku doručit prohlášení, ve kterém uvede jméno a datum narození osoby (osob), ze kterou poplatek odvádí,
  1. za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem
  2. za rodinný nebo bytový dům může být poplatek odváděn vlastníkem nebo správcem

 2. Má-li ke stavbě určené či sloužící k individuální rekreaci vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, musí být uhrazen poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců trvalého pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném roce. Změnu trvalého pobytu ohlásí poplatník nejpozději do 15 dnů od na stálé změny. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.


Článek 6
SAZBA POPLATKU

 1. dle §10b odst. 3 písm. a) zák.č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích tvoří sazbu poplatku částka 250,- Kč za povinnou osobu a kalendářní rok dle Článek 4.

 2. dle §10b odst. 3 písm. b) zák.č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích částka stanovená na základě skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu ve výši 250,- Kč za osobu uvedenou v Článek4 této vyhlášky a kalendářní rok – výpočet je součástí přílohy č.2, celkové náklady = 1 392 672,00 Kč, počet osob 4000, celkový poplatek za osobu = 348,17 Kč.

 3. Celkový místní poplatek za osobu uvedenou v Článek 4 této vyhlášky a kalendářní rok činí 500,- Kč.


Článek 7
SPLATNOST POPLATKU

 1. Poplatník je povinen uhradit poplatek ve dvou splátkách, v 1. pololetí v termínu do 31. března daného roku a v druhém pololetí do 30. září daného roku.

 2. Poplatek se platí:
   a) hotově správci poplatku do pokladny Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem
   b) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
   c) bankovním převodem, jehož náležitosti (č. účtu, variabilní symbol, apod.) určí správce poplatku

 3. Požádá-li poplatník o vrácení přeplatku, přeplatek se vrátí, činí-li více než 50,- Kč do 30 dnů ode dne doručení žádosti.


Článek 8
SANKCE

 1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří jej správce poplatku platebním výměrem a může podle §11 zákona č. 565/1990 Sb. navýšit poplatek až o 50%.

 2. Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy, vyplývající z této vyhlášky, může správce poplatku uložit pokutu dle §37 a §37 a zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.


Článek 9
LHŮTY

 1. Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém ohlašovací povinnost vznikla.

 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.


Článek 10
SNÍŽENÍ POPLATKU,
PROMINUTÍ POPLATKU

 1. Na základě ustanovení § 16 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích může obec místní poplatek snížit nebo prominout v případě, že o to poplatník požádá a doloží důvody své žádosti.

 2. V domácnosti s počtem trvale hlášených obyvatel větším než 3 osoby, zaplatí každý poplatník částku 250,- Kč / osobu dle § 10b odst.3 písm. a) a 150,- Kč / osobu dle § 10b odst.3 písm. b) zákona. č. 565/1990Sb. o místních poplatcích. Celkem bude místní poplatek za každou osobu a kalendářní rok činit 400,- Kč.


Článek 11
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. O řízení ve věcech poplatku platí zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost podle Článek 5, do 31 dnů ode dne účinnosti této vyhlášky. Platební povinnost vzniká ke dni účinnosti této vyhlášky.


Článek 12
ÚČINNOST

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.dubna 2002.


V Novém Městě pod Smrkem dne 19.12.2001

Starosta města
Ing. Karel Jeřábek v.r.

L.S.

Vyvěšeno dne : 03.01.2002
Sejmuto dne : 23.01.2002