MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

V Y H L Á Š K A

č. 3/2001
o zimní údržbě místních komunikací a průjezdnosti silnic
v územním obvodu města Nové Město pod Smrkem


  Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem na svém 22. veřejném zasedání konaném dne 19.12.2001 schválilo na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a v souladu ustanovení § 27 odst.6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydání této obecně závazné vyhlášky.


Článek 1

  Přílohu č.1 této vyhlášky tvoří operační Plán zimní údržby komunikací pro Město Nové Město pod Smrkem.


Článek 2

  Základní pojmy, tato záležitost je obsahem Plánu zimní údržby místních komunikací, který tvoří nedílnou součást této vyhlášky.


Článek 3

  Rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování a zmírňování závad ve schůdnosti na chodnících, které v zastavěném území hraničí se silnicí nebo místní komunikací, na nichž za škody jejichž příčinou byly závady ve schůdnosti , které vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem odpovídá vlastník přilehlé nemovitosti:
  a) ve všech případech, kdy došlo k závadám ve schůdnosti (napadání sněhu, jakákoliv kluzkost chodníku atd.) v nočních hodinách, je vlastník přilehlé nemovitosti povinen provést odstranění sněhu po celé délce chodníku při objektu a provést posyp do 7.00 hodin ráno

  b) při vzniku závad ve schůdnosti v průběhu dne je vlastník přilehlé nemovitosti povinen provést posyp chodníků bez průtahů, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit nebo zmírnit

  c) posypový materiál jsou povinni si obstarat vlastníci přilehlých nemovitostí na své náklady. Jako posypový materiál se smí používat jen písek a kamenná drť. V zastavěných oblastech se nesmí používat materiál se zrny nad 8mm

  d) v případech, kdy zbytky sněhu na chodnících během dne částečně roztály a lze předpokládat, že znovu zmrznou, je vlastník přilehlé nemovitosti povinen odstranit je a dle potřeby provést posyp chodníku v pozdních odpoledních hodinách, nejpozději do 18.00hodin. (obdobně je tomu u stékající vody ze střechy)

  e) v případě, že dochází k tvorbě rampouchů na střechách je vlastník nemovitosti povinen tyto odstraňovat průběžně

  f) chodníky musí být udržovány v celé jejich délce a šířce , umožňuje-li to jejich stavební a technický stav. Seznam dopravně důležitých chodníků je uveden v Plánu zimní údržby místních komunikací, který tvoří nedílnou součást této vyhlášky.


Článek 4

  Rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování a zmírňování závad ve schůdnosti na ostatních místních komunikacích a na průjezdních úsecích silnic, jsou obsahem Plánu zimní údržby místních komunikací , který tvoří nedílnou součást této vyhlášky.


Článek 5

  Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí.

  Pro malý dopravní význam a pro omezené technické a ekonomické možnosti nebudou v zimním období udržovány tyto místní komunikace a chodníky: Máchova, Horská.

  Snímek z pozemkové mapy s vyznačenými výše uvedenými komunikacemi je součástí této vyhlášky.


Článek 6

  Kontrola zajišťování zimní údržby místních komunikací a sankce za porušení povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky bude prováděna:
  a) dle zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb.
   - pracovníky pověření podle § 41 zákona č. 13/1997 Sb.,
     státním dozorem nad pozemními komunikacemi
   - obcí v rozsahu své působnosti

  b) Sankce za porušení povinností vyplývající z této obecně závazné vyhlášky města budou ukládány fyzickým osobám podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a právnickým osobám podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích popřípadě dle §58 a §59 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).


Článek 7

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. ledna 2002
 

V Novém Městě pod Smrkem dne 19.12.2001

Starosta města
Ing. Karel Jeřábek v.r.

L.S.

Vyvěšeno : 03.01.2002
Sejmuto : 23.01.2002