NOVOMĚSTSKÉ NOVINY

  Městský úřad v Novém Městě pod Smrkemříjen - listopad 2002  
  www.nove-mesto-ps.cz              cena 3,-Kččíslo 5 ročník 8  

V dnešním čísle najdete: Poděkování zastupitelům, Volby 2002, Povodně, Poohlédnutí za vol. obdobím, DDM, Seniorklub, ZUŠ, Úspěch našich občanů, Sport, Příspěvky čtenářů

Jubilea

říjen  
Chladová Natalie 86 let  
Stoklasová Jaroslava 85 let  
Bulíř Arnošt 80 let  
Lode Miloslav 80 let  
Bruská Terezie 70 let  
Kovářová Jaroslava 70 let  
Suchánková Jiřina 70 let

listopad  
Zárubová Bohumila 90 let  
Nigrínová Růžena 82 let  
Švorcová Emilie 82 let  
Martincová Marie 81 let  
Stejskalová Miloslava 81 let  
Vokounová Miluška 81 let  
Lodeová Anna 80 let  
Kafková Margita 75 let  
Macáčková Anna 75 let  
Jelínek Antonín 70 let  
Opatovská Růžena 70 let

Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví a spokojenosti v dalším životě.

Poděkování členům zastupitelstva za končící volební období

Protože v nejbližší době proběhnou komunální volby, ve kterých bude obměněno zastupitelstvo města, pokusím se zhodnotit naši činnost od zvolení v roce 1998. Nechci se pouštět do hodnocení, co se ve městě všechno podařilo realizovat. Jde mi o činnost zvolených zastupitelů města za minulé volební období. Neuvolnění zastupitelé se věnovali této činnosti ve svém volném čase, když se připravovali na veřejná zasedání, a pak při vlastním jednání. Mnohdy nebylo jednoduché se shodnout a odhlasovat nadpoloviční většinou důležitá rozhodnutí, ale dařilo se. Především za to bych chtěl všem poděkovat, protože vím, že se často nedohodnou dva lidé, a tady bylo nutné mít shodu devíti zastupitelů. Z pohledu občanů pak byla taková jednání zdlouhavá, což mohla být příčina jejich malé účasti na veřejných zasedáních. O to víc si vážím zastupitelů s poctivým přístupem, kdy vznášeli připomínky a argumenty s cílem nalézt nejlepší řešení, a pak se některý z návrhů po dlouhém jednání nepodařilo prosadit. Možná by zájmu občanů pomohlo umožnit každému z nich, aby si vyzkoušel být zastupitelem.

 K. Jeřábek

Volby 2002

Dne 9. 10. 2002 proběhlo na městském úřadu v Novém Městě pod Smrkem losování volebních stran pro volby do zastupitelstva obce Nové Město pod Smrkem, které se budou konat ve dnech 1. a 2. listopadu 2002. Losování proběhlo v tomto termínu z důvodu odvolání pana Beznoskova ke Krajskému soudu. Krajský soud potvrdil rozhodnutí městského úřadu o škrtnutí pana Beznoskova z kandidátní listiny sdružení Občanské blaho. Losování se zúčastnil p. Křepelka Miloslav a pan Homolka František, pracovníci registračního úřadu s osvědčením.

Vylosovaná čísla stran:  
1) ČSSD  
2) Unie Svobody - DEU  
3) KSČM  
4) ODS  
5) Občanské blaho  
6) Strana za životní jistoty

Volební okrsky  
Pro volební okrsek č. 1 je volební místnost v budově Městské knihovny, Palackého 276,  
v přízemí. Jedná se o voliče bydlící v části Nového Města pod Smrkem v ulicích: 5. května, B. Němcové, Bělohorská, Celní, Čapkova,Dělnická,  
Havířská, Havlíčkova, Husova, Jindřichovická, Jiráskova, Jiskrova, Kmochova, Komenského, Luční, Ludvíkovská, Máchova, Malostranská, Nádražní (č.p. 196, 343, 440, 551, 588, 662, 795, 913, 915, 916), Nerudova, Plovárenská, Revoluční (č.p. 21, 23, 29, 30, 31, 50, 52, 111, 114, 352, 415, 499, 589), Rokycanova, Sokolská, Tylova (č.p. 397, 513, 831), U Hřiště, V Lukách, Vaňkova (č.p. 197, 449, 658, 893, 912, 1049, 1050, 1051, 1052), Železná, Žižkova.  


Pro volební okrsek č. 2 je volební místnost v budově Městského úřadu, Palackého 280 v prvním patře.  Jedná se o voliče bydlící v části Nového Města pod Smrkem v ulicích:  28.října, Blahoslavova, Dvořákova, Frýdlantská (č.p.256,265,  
269, 270, 504, 613, 711, 882), Horská, Jizerská, Lesní, Mánesova, Mírové náměstí, Myslbekova, Nádražní (č.p. 208, 1043, 1044), Palackého, Revoluční (č.p. 586, 656, 733, 775, 899), Růžová, Švermova, Tovární, Tylova (č.p. 424, 694), Uhelná, Vaňkova (č.p. 223, 224, 225, 226, 567, 568, 569, 685, 686, 687, 693, 695, 702, 703, 704, 800, 825, 918, 922, 923, 924, 1041, 1042), Zahradní.

Pro volební okrsek č. 3 je volební místnost v budově Zvláštní školy, Textilanská 661 v přízemí.  Jedná se o voliče bydlící v části Hajniště a části Nového Města pod Smrkem v ulicích:  Frýdlantská (č.p. 59, 250, 351, 355, 532, 558, 616, 644, 783, 801, 827, 842, 850), Mlýnská, Na Výsluní, Ondříčkova, Sadová, Textilanská, U Střelnice.

Pro volební okrsek č. 4 je volební místnost v budově Klubu mládeže Ludvíkov.  Jedná se o voliče bydlící v části Ludvíkov pod Smrkem a osadě Přebytek.

Povodně 2002

Také naše město se zapojilo do humanitární pomoci postiženým povodněmi v srpnu letošního roku. Celkem se podařilo vybrat částku ve výši 100 000.- Kč. Tato částka byla předána obci Libochovany. 12. září došel na MÚ Nové Město pod Smrkem dopis od starostky Libochovan, jehož znění otiskujeme:

Vážený pane starosto,

dovolte mi vyjádřit Vám osobně, všem Vašim zastupitelům, a hlavně všem občanům Vašeho městečka co nejupřímnější poděkování za finanční dar, který naše obec obdržela v době potřeby po povodni v srpnu 2002. Finanční prostředky budou podle rozhodnutí zastupitelstva naší obce rozděleny do rodin, které povodeň nejvíce zasáhla, a na částečnou úhradu nákladů na obnovu místních a účelových komunikací, které byly zasaženy nejvíce.  
S přáním všeho nejlepšího pro Vás a Vaše občany Vás zdraví

Ivana Sklenářová  
starostka obce Libochovany

Pomoc našich hasičů zaplavené obci Tuháň

Na žádost starosty zaplavené obce Tuháň a po dohodě s krizovým štábem Praha bylo z našeho města vysláno 10 členů SDH na výpomoc po povodních. Byli to R. Král, M. Bulíř, J. Kozlovský, R. Láznička, V. Škareda, M. Gaži, J. Václavík, J. Janulík a K. Stodola, které vedl L. Rabina. Skupina odjela v neděli 29.9. a vrátila se v neděli za týden. Jejich prací bylo kácení stromů, čištění kanalizace, čištění studní, čerpání vody ze sklepů, prořezávání propadlých stropů a podlah a čištění silnic desinfekčními prostředky. Odpracovali celkem 670 hodin. Jako materiální pomoc místnímu sboru hasičů s sebou přivezli hasičskou výzbroj v ceně 70 tis. Kč., kterou darovaly hasičské sbory Nového Města, Textilany, Raspenavy a Hejnic. Na vybavení skupiny se podíleli sponzoři, kterým tímto děkuji. Poděkování patří i SDH Ludvíkova a Textilany za asistenci při zajištění protipožární ochrany za chybějící členy našeho SDH.

Ladislav Rabina,  
jednatel SDH Nové Město pod Smrkem.

Poohlédnutí za končícím volebním obdobím

Stručně bych chtěl připomenout realizované velké investiční akce údržby. Bezesporu největší byla čistírna odpadních vod včetně 3000 metrů kanalizace, celkovým nákladem zhruba 41 mil. Kč. Z toho uhradilo PHARE 27 mil. Kč, Státní fond životního prostředí ČR necelých 4 mil. Kč, Textilana necelých 5 mil. Kč a zbývající část uhradilo město. Kapacita čistírny odpadních vod byla rozšířena tak, aby byla schopna dočistit i odpadní vody z Textilany. Došlo k úplné výměně technologického zařízení ČOV.  
Druhou největší akcí bylo vybudování plynové kotelny s kogenerační jednotkou nákladem 15 mil. Kč. V kotelně jsou instalovány dva kotle LOOS, každý o výkonu 2 400 KW, a kogenerační jednotka, která vyrábí el. energii a dodává ji do sítě SČEZ. Odpadní teplo je využíváno pro topení a přípravu teplé užitkové vody. Na financování této akce se podílel Fond životního prostředí ČR ve výši necelých 9 mil Kč.  
Na základní škole v Jindřichovické ulici došlo k výměně oken a k opravě fasády, v Tylově ulici byla provedena kompletní výměna rozvodů teplé a studené vody a provedena oprava podlah. Rovněž nové fasády se dočkal objekt Základní umělecké školy a Dům dětí a mládeže ve Frýdlantské ulici včetně výměny oken.  
Také na objektu MÚ byla provedena výměna starých oken za nová, oprava střechy a úprava fasády. Dokončena byla celková oprava Dělnického domu, kde byla vybudována jedna bytová jednotka a byl zrekonstruován taneční sál. Slavnostní zahájení provozu tanečního sálu se uskutečnilo v tomto roce.  
Požární zbrojnice se dočkala nové fasády a bylo instalováno plynové topení včetně zateplení stropu. Opravena byla i požární nádrž v Ludvíkově.  
Značné prostředky byly investovány do oprav místních komunikací, především ulice U Střelnice, Mánesova, Růžová, Dělnická, Jiskrova, Havířská, V Lukách, B. Němcové. Získaná dotace na úpravu komunikací činila zhruba 3 mil. Kč.  
Bylo provedeno celkové zateplení panelového domu v ulici 28. října, zároveň byla provedena oprava střechy tohoto domu. Dotace na tuto akci činila cirka 1,2 mil. Kč.  
Na Klingrově mauzoleu byla dokončena vnější oprava hrobky včetně soch a vstupní brány. Dotace získaná z OÚ Liberec činila 500 tisíc Kč.  
Městské lázně se dočkaly výměny střešní krytiny, zároveň byla provedena oprava shnilých trámů. Tím byly vytvořeny předpoklady  
pro postupnou obnovu provozu Městských lázní. Dotace z OÚ Liberec činila 450 tisíc korun.  
Na městském koupališti došlo k vybudování sprch včetně umývárny a celkové modernizaci WC žen a mužů tak, aby vyhovovaly náročným hygienickým normám v souladu s novými zákony.  
Bývalá skládka tuhých komunálních odpadů u evangelického kostela byla rekultivována, dotace z PHARE činila 900 tisíc korun.  
Za podpory PHARE byla obnovena bývalá stezka na horu Smrk a provedeno zpevnění, odvodnění příjezdových cest. Tím byly vytvořeny podmínky pro výstavbu nové rozhledny na Smrku. Výstavba je kompletně připravena, a pokud budou kladně vyřízeny žádosti o dotace, dojde k zahájení výstavby rozhledny ještě v tomto roce.  
Ještě byla realizována řada drobnějších akcí, jako např. oprava hřbitovní zdi, osvětlení na náměstí, modernizace telefonní ústředny na MÚ, vybudování druhé zubní ordinace ve zdravotním středisku.  
Z přehledu vyplývá, že město si vybudovalo seriózní infrastrukturu - rozvod plynu, likvidace odpadních vod, centrální výrobu tepla. Podařilo se získat značné finanční částky na dotacích, které umožnily provést tento rozsah prací. Podstatně se zlepšil technický stav veřejných budov ve vlastnictví města, místních komunikací a v neposlední řadě vzhled města. O tyto výsledky se zasloužilo městské zastupitelstvo, městská rada a vedení města.

Místostarosta Hubert Sommer  


DDM

Nabídka kroužků na školní rok 2002-2003

Výtvarná dílna - pí Špálová, pondělí, Dům dětí od 13.00 a  
 
15 hod. obsazeno

Taneční kroužek - pí Knižáková, pondělí, nová tělocvična  
 
od 15 hod. věková skupina  není omezena

Basketbal - p. Diškant, p.Svoboda, pondělí, nová tělocvična  
 
od 17 hod. dívčí basketbal

Výpočetní technika - pí Svobodová, úterý, Dům dětí od 13 hod.  
 
začátečníci

Výpočetní technika - pí Svobodová, úterý, Dům dětí od 14.30 hod  
 
pokročilí

Divadelní kroužek - pí Husáková, úterý, Dům dětí od 15 hod. pro  
 
2.+ 3.+ 4.třídy

Basketbal - p. Šůs, úterý, nová tělocvična od 16.30 hod.  
 
pro chlapce

Sportovní hry - pí Šůsová, středa, nová tělocvična od 15 hod.  
 
děti 1. stupeň

Výtvarná dílna - pí Špálová, středa, Dům dětí od 14.00 a  
 
15.30 hod obsazeno  
 
čtvrtek, Dům dětí od 13 hod.  
 
obsazeno

Výpočetní technika - pí Svobodová, středa, Dům dětí od 13.00  
 
a 14.30 hod začátečníci  
 
pokročilí  
In - klub - pí Svobodová, středa, Dům dětí od 15 hod  

 
starší 13 let

Aranžérský kroužek - pí Svobodová, čtvrtek, Dům dětí od 13 hod.  
 
bez omezení

Volejbal - pí Beranová, pí Mazánková, čtvrtek, nová tělocvična  
 
od 16 hod 6. - 9. třída

Rybáři - p. Bárta, pátek, Dům dětí od 16 hod. bez omezení  
Gymnastika - pí Pospíšilová, pí Svobodová, pátek, nová tělocvična  

 
od 13 hod. věk neomezen

Šachy - pí Zemanová, Městská knihovna, přízemí vpravo, pátek  
 
od 14 hod. bez omezení od 13. hod bez omezení

Jezdecko - chovatelský - p. Grassel, pátek, Ludvíkov  
 
bez omezení

Cyklistický - p. Pitrmuc, pátek, dle dohody

Informace ze Seniorklubu

Než začneme povídat o činnosti našeho sdružení, chtěli bychom reagovat na článek Novoměstských novin (duben - květen) "Zajímá vás, co dělá SPOZ v našem městě?". Pokud jsou finanční prostředky z rozpočtu města, je činnost velice snadná. V článku se mimo jiné píše - nejvíce se snažíme věnovat starším spoluobčanům To je docela v pořádku! Téměř všude tyto akce MÚ pořádají. My ale nechceme čekat, až nám bude 70 let a více, na balíček a kytku ze SPOZu!  
Chceme žít aktivně a plnohodnotně nyní, pokud jsme zdraví a máme životní elán.....Nemáme to vždy jednoduché. Za všechno se dnes platí, na to ale naše sdružení nemá. Máme ale štěstí! Lidi, které oslovíme, od nás nic nepřijmou, jsou na nás hodní a je jim s námi dobře. Toho si velice vážíme.

A teď podrobně o naší činnosti v roce 2002.  
Zahájili jsme cyklus - Poznej své město, svůj kraj, svou vlast.  
Leden - navštívili jsme novoměstské muzeum.  
Pan Nádeník nám promítl diapozitivy z historie Nového Města.  
Bylo to moc pěkné a také musíme říci, že p. Nádeník je člověk  
nezištný, je nám nakloněn, velice si ho vážíme.  
Únor - přednáška pana Mgr. Černého z muzea ve Frýdlantě. Přednáška byla moc pěkná a rozsáhlá. Skončili jsme u Bílé hory a bude ještě pokračování.  
Březen - společná návštěva koncertu v evangelickém kostele. V Liberci jsme navštívili muzeum, paní průvodkyně nás opravdu poctivě provedla.  
Duben - prohlídka výrobků české ekologické firmy. Navštívili jsme kostel sv. Kateřiny ve Frýdlantě. Provedl nás pan Prandtner, prohlídka byla důkladná a zajímavá. Podél starých hradeb jsme šli na oběd. Byl to moc pěkný den! V dubnu jsme ještě byli na koncertu v mauzoleu.  
Květen - májové posezení v budově muzea. Pan Černý dokončil přednášku Frýdlantsko. Pan Černý je nezištný člověk a je nám nakloněn.  
Červen - předváděcí akce pro zdraví. Společný výlet do libereckého Kolosea (dechovka, tanec). V červnu nás již podruhé navštívil p. Pávek, starosta Jindřichovic. Je to mladý člověk, který fandí nám a my jemu. Beseda byla zajímavá, ani se nám nechtělo domů.  
Červenec - Top Moravia - nádobí pro zdravou kuchyni.  
Do července byly naše akce naučné a potom jsou to akce poznávací. Ty máme také rádi - jsou to výlety. V červenci to byl výlet "Hrubý Rohozec, Bozkovské jeskyně, Jilemnice - muzeum. Přálo nám počasí, nálada výborná - co si víc přát?! Na část faktury přispěl MÚ. Děkujeme!  
Srpen - prázdniny  
Září - sešli jsme se v hojném počtu na prvním posezení. Věřte nebo ne, ale je nás již 30 platících členů sdružení.  
18. září jsme dostali nabídku na módní přehlídku pletených výrobků. Předváděla a částečně uváděla paní Květa Fialová. Bylo to něco, na co se nezapomene! Krása. V září jedeme za poznáním naší vlasti. Ale o tom až příště.

 J. Bondarová

Infornace ze ZUŠ

I v novém školním roce se ZUŠka zaplnila žáky novými i pokračujícími v hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Pro zvýšený zájem jsme bohužel museli některé zájemce odmítnout, snad je uspokojíme příště.  
Opět připravujeme mnoho nových akcí, soutěží, koncertů a představení. O všem vás vždy budeme informovat a těšíme se na vaši návštěvu a spolupráci. Naším přáním je, aby se i letos žákům i vyučujícím společně dobře učilo a dobře pracovalo. Snažíme se do života školy zapojit i novoměstskou veřejnost a prezentovat se svými výsledky v regionu a na celostátních, případně i zahraničních přehlídkách a soutěžích.

Děkujeme všem, kteří nám chtějí v našem úsilí pomoci.

Co se povedlo

V národním kole ZUŠ ve výtvarném oboru (probíhalo ve dnech 27. - 29. září ve Šternberku na Moravě) vystavovali naši žáci ve třech výtvarných řadách. Za tyto řady získali nejvyšší ocenění.  
Žákyně Míša Jakubová, Romana Králová a Lenka Němečková získaly přední místa v 5. ročníku okresní soutěže k Mezinárodnímu dni zvířat. 5. října převzaly odměny za své práce ve Státní vědecké knihovně v Liberci, kde jsou vystaveny i další práce našich dětí. Gratulujeme.  
V Liberci v Babylonu vystavují naši žáci výtvarné práce na téma "Stromy".

Úspěchy našich občanů

Pan Jaroslav Čech ml., mistr ČR v dřevorubectví z roku 1999, reprezentoval naše město v těchto disciplínách na mistrovství světa ve Skotsku.  
Toto klání probíhalo ve dnech 26. - 28. 9. 2002 za účasti 28 států. Této kvalifikaci předcházely dva roky práce a soutěží. Připomenu dvě nejdůležitější.  
V roce 2000 obsadil pan J. Čech 3. místo na místrovství ČR a v roce 2002 v červnu se stal mistrem ČR v kácení. Tyto úspěchy jej kvalifikovaly už na výše zmíněné mistrovství světa. Přejme mu i do dalších let hodně úspěchů.

Sport

Z historie oddílu kopané, aneb jak  jsme hráli před dvaceti lety.  
(Soutěžní ročník 1982/1983, oddíl kopané TJ TEXTILANA, soutěž :  I. B třída krajského přeboru, skupina´"A")

I. kolo 14.8.1982 Nové Město - Nová Ves 1 : 2 (1:2)  
Sestava: Nulíček, Kouba, Suk S.,Marhoul, Podrazil, Bruský Jar.,  
Lode, Z.Bruský, Jan Milička, Kulhánek, Jalovičár  
branky : Milička - Turek, Kahrle  
střídal : Lode J.  
rozhodčí : Karlík, 50 diváků

"V prvním mistrovském utkání jsme zklamali a podali špatný výkon. Mužstvo sice nastoupilo bez tří hráčů základní sestavy, ale přesto zahrálo špatně. Hosté využili několika rychlých protiútoků a dokázali dát dvě branky. Naši hráči sice za stavu 1:0 vyrovnali na 1:1, ale na druhou branku už nedokázali odpovědět. A tak se zrodilo první překvapení na náš účet v podobě ztráty dvou bodů na domácím hřišti. Věříme, že nás toto utkání poučilo a příští utkání bude lepší."

II. kolo 21.8.1982 Nové Město - Višňová 0 : 0 (0:0)

Sestava: Nulíček, Kouba, Suk J., Suk S.,Jalovičár, Marhoul, Bruský  
Jar., Podrazil, Milička, Lode Z., Suk Vl.  
střídal : Lode J., (Bruský Jar.), Bruský Jan (Podrazil)  
rozhodčí : Pokorný, 40 diváků

"Po prohraném utkání v týdnu v poháru jsme chtěli odčinit tuto porážku. Naši hráči měli velkou, ale neplodnou převahu. Hosté hráli se zajištěnou obranou a spoléhali na rychlé protiútoky. Obrana našeho mužstva však zahrála bez chyb. Co nám byla platná převaha, když naši útočníci nedali ani ty vyložené šance. Celé mužstvo bojovalo s velkým nasazením a zasloužilo si výhru. Hostům však přálo štěstí a dobrý výkon podal i brankář hostí Bartoš. A tak skončilo utkání nerozhodným výsledkem."

III. kolo 28.8. 1982 Pěnčín u Jbc.- Nové Město 2 : 2 (0:2)

Sestava: Nulíček, Kouba, Suk J., Suk S., Jalovičár, Lode Z.,  
Marhoul, Bruský Jar., Milička, Kulhánek, Suk Vl.  
branky : Boček, Brožek - Lode Z.,Marhoul  
rozhodčí : Nožička, 20 diváků

"Utkání se soupeřem pro nás zcela neznámým bylo v prvních 45 minutách ve znamení naší převahy. Po několika dobrých akcích jsme měli několik možností ke skórování, ale první branku dal Lode Z. po špatném vyhození míče brankářem domácích. Po této brance jsme měli i hru ve své moci, a tak další branku dal Marhoul po centru Suka S. Druhý poločas začali domácí velkou ofenzívou za pomoci rozhodčího Nožičky. Ten nařídil přísný pokutový kop a stav byl 1:2. Po této brance domácí hru ještě vystupňovali a necelých 10 minut před koncem stav vyrovnali na 2:2."

IV. kolo 4.9.1982 Nové Město - Elitex Jbc. "B" 0 : 1 (0:1)

Sestava: Nulíček, Podrazil, Suk J., Suk S., Jalovičár, Marhoul,  
Kulhánek, Bruský J., Milička, Lode Z., Suk Vl.  
branky : Novotný  
střídal : Cyrus  
rozhodčí : Muller, 40 diváků

 "Třetí utkání na domácím hřišti jsme podali jeden z nejhorších výkonů. Celé mužstvo hrálo velice slabě. Hosté podali dobrý výkon a v celém utkání zahráli bojovně a zaslouženě odvezli oba body. Naši hráči měli sice okamžiky, kdy mohli vstřelit branku, ale vše končilo před trestným územím hostů. Je to již pátý bod, který naši hráči ztratili v domácím prostředí. (Poznámka : výhra 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů). Věříme, že přece jen najdou střeleckou mušku a zlepšený výkon v dalším utkání I.B třídy."

 V. kolo 11.9.1982 Desná - Nové Město 2 : 1 (0:2)

Sestava: Nulíček, Kouba, Cyrus, Marhoul, Podrazil, Bruský Jar.,  
Suk S., Kulhánek, Suk Vl., Lode Z., Jalovičár  
branky : Pácal, Šajb - Suk S.  
rozhodčí : Urban, 80 diváků

"Utkání promarněných šancí a nakonec ztráta obou bodů. Naši hráči nezačali dobře, vždyť první útok znamenal vedení domácích 1:0, a než jsme se rozkoukali, byl stav 2:0. Od této doby jsme začali velkým náporem a šancemi, které jsme nedokázali proměnit. Jedinou branku zaznamenal opakovanou střelou Suk S. Snaha o vyrovnání byla velká, ale stav už se do konce utkání nezměnil. Mužstvo podalo bojovný výkon, ale proměňování šancí je naší největší slabinou. A tak musíme čekat, jak se nám střelecky povede v dalším důležitém utkání s Autobrzdami Jablonec nad Nisou."

VI. kolo 18.9.1982 Nové Město - Autobrzdy Jbc. 0 : 2 (0:0)

Sestava: Nulíček, Kouba, Cyrus, Marhoul, Podrazil, Lode Z.,Suk S., Bruský Jar., Milička, Suk Vl., Jalovičár  
branky : Krejza, Kučera  
střídal : Lode J. (Kouba), Bruský Jan (Lode Z.)  
rozhodčí : Hegeduš, 70 diváků

"Další ztracené body na domácím hřišti znamenají už ztrátu na vedoucí celky, které se těžko budou dohánět. Měli jsme sice v prvním poločase několik příležitostí ke vstřelení branky, ale když nedáš, dostaneš. Nejdříve náš brankář chytil pokutový kop, a tak poločas byl 0:0. Ve druhé půli jsme si dali vlastní branku a vzápětí hosté dali na 2:0. Tímto gólem se naše mužstvo ze hřiště vytratilo a hosté už hráli v klidu a celkem oprávněně si odvezli oba body."

VII. kolo 25.9.1982 Krásná Studánka - Nové Město 2 : 0 (1:0)

Sestava: Nulíček, Suk Vl., Suk S., Cyrus, Jalovičár, Bruský Jar.,  
Marhoul, Lode Z., Milička, Kulhánek, Lode J.  
branky : Šíšo, Studený  
střídal : Bruský Jan, Podrazil  
rozhodčí : Neugebauer, 100 diváků

"Čtvrtá prohra po sobě zanechává na našich hráčích psychicky špatné následky. Naši hráči si nevěří a nedokáží dát soupeři branky ani z těch největších šancí. Přetížená obrana pak nestačí ubránit útoky domácích, a tak prohra 2:0 je dosti lichotivá, ale proměnit šance, které jsme měli, mohl být výsledek lepší."

VIII. kolo 2.10.1982 Nová Ves - Nové Město 0 : 0 (0:0)

Sestava: Nulíček, Bukovský, Suk J., Suk S., Jalovičár, Bruský Jar., Kulhánek, Cyrus, Štěpánek, Lode Z., Suk Vl.  
rozhodčí : Peřina, 40 diváků

"Po dlouhé době jsme opět vybojovali tolik potřebný bod. Celé utkání bylo hráno dosti tvrdě, když domácí byli v této hře o hodně tvrdší. Naši hráči nastoupili s několika změnami a za velkou bojovnost přece jen uhráli jeden bod a snad už protrhnou smůlu a pokusí se ještě v této sezóně o únik z posledního místa v tabulce. V dalším kole zajíždíme do Višňové, kde se rovněž těžko dělají body, ale snad to naši hráči, po té pauze v zisku bodů, dokáží."

IX. kolo 9.10.1982 Višňová - Nové Město 0 : 0 (0:0)

Sestava: Nulíček, Bukovský, Suk J., Suk S., Jalovičár, Bruský Jar., Marhoul, Cyrus, Štěpánek, Kulhánek, Suk Vl.  
rozhodčí : Sutr, 60 diváků

"V dalším utkání jsme podali velice dobrý výkon, ale najít střelce je v našem mužstvu nejslabší článek. Měli jsme snad pět vyložených šancí, ale jen dvě tyče a dvakrát vykopávaný míč z prázdné branky domácích. Domácí podnikali jen ojedinělé výpady na naši branku, ale vážněji našeho brankáře neohrozili. Bod je sice úspěchem, ale dva body jsme měli na svých kopačkách."

X. kolo 16.10.1982 Nové Město - Pěnčín Jbc. 2 : 1 (1:1)

Sestava: Nulíček, Bukovský, Suk J., Suk S., Jalovičár, Bruský Jar., Lode Z., Cyrus, Marhoul, Kulhánek, Štěpánek.  
branky : Suk S., Kulhánek - Kuhn  
rozhodčí : Sova, 40 diváků

"Utkání s nováčkem soutěže, který si vede velice dobře v celé soutěži, nezačalo pro nás dobře. Hosté přečkali začátek utkání bez pohromy a z rychlého útoku se ujali vedení. Po této brance jsme zoufale útočili, ale šance ne a ne proměnit. V samém závěru se podařilo z trestného kopu vyrovnat S. Sukovi. Ve druhé půli jsme byli o něco lepší a hosté už hráli na udržení bodu, ale po pěkné akci přece jen vstřelil Kulhánek vítěznou branku a zajistil zisk obou bodů."

XI. kolo 23.10.1982 Elitex Jbc. "B"- Nové Město 0 : 0 (0:0)

Sestava: Nulíček, Bukovský, Suk J., Suk S., Jalovičár, Bruský Jar., Lode Z., Cyrus, Štěpánek, Kulhánek, Marhoul.  
rozhodčí : Hegedus, 40 diváků

"Na hřišti Elitexu, který u nás vybojoval oba body,jsme se snažili o zisk rovněž. Domácí nás sice v začátku zatlačili na naši polovinu, ale šance ke vstřelení měli pramalé. Pak jsme začali přebírat iniciativu my, ale branku se nám nepodařilo dát. Přesto jsme vydolovali alespoň tolik potřebný bod."

XII. kolo 30.10.1982 Nové Město - Desná 1 : 1 (1:1)

Sestava: Nulíček, Bukovský, Suk J., Suk S., Jalovičár, Bruský Jar., Kulhánek, Cyrus, Štěpánek, Lode Z., Marhoul.  
branky : Lode - Hendrych  
rozhodčí : Neuman, 30 diváků

"Na domácí půdě jsme v této sezóně pouze jednou vyhráli, a tak jsme si věřili, že Desnou porazíme, ale opět velká nemohoucnost našich střelců stačila pouze na zisk jednoho bodu. Hosté se ujali vedení, a tak jsme měli co dohánět. Podařilo se to pouze Lodemu, který přesnou střelou k tyči vyrovnal, a tak jsme doma ztratili opět bod."

XIII. kolo 7.11.1982 Autobrzdy Jbc.- Nové Město 2 : 0 (1:0)

Sestava: Nulíček, Bukovský, Suk J. Suk S., Jalovičár, Bruský Jar., Kulhánek, Cyrus, Marhoul, Lode Z., Štěpánek.  
rozhodčí: Nožička, 20 diváků

"Na mužstvo Autobrzd tradičně nemáme štěstí. Za velkého větru a zimního počasí jsme sice v úvodu měli jasnou šanci na vedoucí branku, ale bohužel Kulhánek ji neproměnil a domácí hned z protiútoku dali vedoucí gól. Přesně taková situace se opakovala při druhém, to šel Lode sám na branku domácích, ale opět zahodil. V tomto utkání byl vyloučen hráč Suk Josef."

 XIV. kolo 14.11.1982 Nové Město - Krásná Studánka 0 : 2 (0:1)

Sestava: Bruský Vl., Bukovský, Suk S., Cyrus, Jalovičár, Bruský Jar., Kulhánek, Marhoul, Štěpánek, Lode Z, Bruský Jan.

"V posledním utkání podzimu jsme hostili vedoucí celek tabulky Krásnou Studánku. Hosté hráli vcelku velice dobře, ale naši hráči rovněž podali dobrý výkon, ale vstřelit tolik potřebný gól se nám nepodařilo. Hostům se dvakrát podařilo skórovat a zisk obou bodů byl na jejich straně. Naše mužstvo nastoupilo oslabeno o několik standardních hráčů, ale přesto nemuselo odejít poraženo."

Podle zápisů Vl.Suka z kroniky oddílu kopané přepsal V.Petrovič

Příspěvky čtenářů 

Zvláštní vlak Liberec - Frýdlant - Jindřichovice p.Sm.  
aneb Sonderzug von Reichenberg - Friedland - Heinesdorf.

Ve vlaku byla skupina Němců, kteří kroutili hlavou, že stanice nemají německé názvy. Bylo mi trapné slabou němčinou se omlouvat, celkově byli spokojeni. Nastoupil jsem v Novém Městě pod Smrkem s kamarádem Karlem (60 let), zakoupili u průvodčích jízdenky (20 - 80 Kč). Ve vlaku bylo hodně švitořicích dětí, naproti mě 1 1-2 roku Daniel, který dostal na hraní jízdenku, kterou mi okamžitě předal, abych si hrál, já ji dal Karlovi, za chvíli mi předává kalkulačku, tu jsem předal mámě, táta měl Daniela v rukou. Celá příhoda byla podobná příhodě jak byla popsaná v minulých Novoměstských novinách - Jiříček baví celý vagon. Já jsem jel poprvé vlakem r. 1947 do Ostravy do učení. Rád jezdím, a tak jsem si nenechal ujít zvláštní jízdu do Jindřichovic. Nejmenší zájem o zvláštní jízdu byl v Horní Řasnici(Bernsdorf) a Srbské (Wünschendorf). Před Jindřichovicemi uteklo stádo koní od plotu. Ve stanici nás očekávala hudba, mladíci chtěli napodobit dechovku! Přiběhl starosta pan Petr Pávek, děvčata do 50 let v dobovém oblečení. Krátké projevy o důležitosti této tratě, která přivedla až do Pruska - Gryfów - Jeleni Gory. V čekárni byla výstava o lokomotivách o konci páry a začátku diesselektrických, bezpeč. technika, štemplovač jízdenek. Seznam žel. nehod, při kterých asistovali řidiči automobilů, traktorů atd. Pochvalné uznání strojvedoucím, kteří zamezili větším škodám, než nastaly. Tak drazí milí pasažéři uschovejte si jízdenku, která vás usvědčí, že 17. srpen 1902 - 2002 jste podnikli romanickou jízdu z které měli největší radost děti.

 Pavol Polka

Za věcnou správnost příspěvků od občanů redakce neručí. Anonymy se házejí do koše.
Vychází jednou za dva měsíce. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího měsíci vydání. Vydává MěÚ Nové Město pod Smrkem, odpovědný redaktor : Ilona Vokounová, redakční rada: I. Vokounová, J. Zelenková, K. Jeřábek.
Schváleno pod číslem MK ČR E 11812