NOVOMĚSTSKÉ NOVINY

  Městský úřad v Novém Městě pod Smrkemprosinec 2002 - leden 2003  
  www.nove-mesto-ps.cz              cena 3,-Kččíslo 5 ročník 8  

V dnešním čísle najdete: Výsledky komunálních voleb 2002, ZUŠ, DDM, příspěvky čtenářů.


Jubilea

prosinec
Lammelová Anna 92 let
Matejíková Eva 92 let
Chaloupecká Anna 82 let
Nováková Marta 81 let
Vondráček Štěpán 81 let
Ječmenová Božena 80 let
Novák Jaroslav 80 let
Veselovská Lidie 75 let
Habrová Zdeňka 70 let

leden
Jarkovská Marie 91 let
Fiuková Bronislava 88 let
Hejzlar Josef 84 let
Slámová Stanislava 84 let
Slotíková Jarmila 84 let
Míchalíčková Anežka 81 let
Nováková Božena 81 let
Rakoušová Jindřiška 81 let
Křepelková Marie 80 let
Svoboda Josef 80 let
Štěrbová Božena 80 let
Hiner Josef 75 let
Hrevušová Emilie 75 let
Kaplová Marta 70 let

 

Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví a spokojenosti v dalším životě.

Letošní rok byl bohatý na události, některé jsme mohli ovlivnit a jiné ne. Všem našich čtenářům a občanům Nového města pod Smrkem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do Nového roku mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Redakční rada

 


Výsledky komunálních voleb z 1. - 2. 11. 2002

Volilo se ve čtyřech volebních okrscích, a celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jeho dodatků byl 2 976. Voleb se zúčastnilo 1284 občanů, to je 43,145 % z  celkově zapsaných voličů.

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva

volební strana

Jméno a příjmení

věk počet hlasů
 Česká str. soc. demokr. Jaroslav Maděra
Milan Kotrbatý
Radoslava Žáková
Miloš Vojáček
Jindřich Novotný
54
38
39
44
53
541
458
433
431
388
Unie svobody - DU Vladislav Petrovič
David Savický
Miloslava Suková
33
32
40
461
331
312
KSČM Miroslav Kozák
Věra Husáková
Václav Jakub
Jana Dobřichovská
49
56
49
48
505
398
325
297
ODS Pavel Smutný
Karel Jeřábek
Ludvík Šteffan
Jaromír Pelant
 
34
55
47
38
464
399
348
337
Strana za živ. jistoty Ivana Konečná 53 248

   
Pořadí volebních stran podle počtu odevzdaných hlasů:
Počet platných hlasů 18 755.

Česká str. sociálně demokrat. 4 831 hlasů
ODS 4 500 hlasů
KSČM 4 071 hlasů
Unie svobody - DU 3 474 hlasů
Strana za životní jistoty 1 364 hlasů
Sdružení nezáv. kand. Občan. blaho 515 hlasů

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města
se konalo 13. listopadu v 17 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu. Na tomto zasedání byla neobvykle velká účast občanů našeho města, kteří tím projevili velký zájem o dění ve městě. Na zasedání složili nově zvolení zastupitelé města svůj slib a zároveň zvolili ze svého středu nového starostu, místostarostu a další 3 členy rady města.
Starostou Nového Města pod Smrkem se stal p. Jaroslav Maděra. Místostarostou se stal p. Miroslav Kozák. Dalšími členy rady města se stali: Mgr. Jindřich Novotný, p. Milan Kotrbatý a pí Ivana Konečná. Přejeme nově zvoleným zastupitelům mnoho úspěchů v jejich nelehké práci a aby vždy hájili zájmy svých voličů.
 

Poděkování

Vážení občané,
dovolte mi, abych poděkoval bývalému vedení města Ing. Karlu Jeřábkovi a panu Hubertu Sommerovi za velký kus vykonané práce v uplynulých letech. Je jejich nespornou zásluhou, že dnešní stav záležitostí města je na mnohem vyšší úrovni než dříve.
Zároveň chci poděkovat za projevenou důvěru a popřát vám všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2003 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jaroslav Maděra
starosta

Vážení voliči,
ve volbách jsem od Vás obdržela 433 hlasy a tím jsem byla zvolena do městského zastupitelstva. Za Vaše hlasy mnohokrát děkuji. Velmi si vážím Vaší důvěry a jsem připravena pro Vás a pro město pracovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Sděluji Vám tímto, že pokud budete mít problémy, náměty nebo připomínky, které mohu jako zastupitel města ovlivnit, můžete mi je písemně, telefonicky nebo ústně sdělovat a já se je budu snažit řešit.
Radoslava Žáková
 

Volby u našich sousedů
V sousedním Polsku nízká volební účast 35,02( ukázala, jak jsou naši sousedé unaveni dlouhé týdny trvajícími volebními boji v prvním kole voleb starostů před dvěma týdny. Nyní je již 2369 starostů a 106 přednostů zvoleno a mohou přemýšlet, jak v nadcházejících čtyřech letech s radními, kteří jsou z různých politických táborů, přežijí nebo uskuteční úspěšnou komunální politiku. Také se někde ukázala záludnost nového volebního zákona, podle kterého se volí starosta přímou volbou a nesmí být zároveň zastupitelem. Výsledky jsou na mnoha místech překvapující. V Polsku byli vždy rádi oportunističtí, a tak se také nyní některé výsledky komunálních voleb dají těžko racionálně či logicky vysvětlit. Skoro neuvěřitelné jsou volební výsledky v Bydhošti, kde v prvním kole favorizovaný kandidát levice SLD předběhl kandidáta občanského sdružení 44,8( k 19,1(. V druhém volením kole přesto zvítězil kandidát občanského sdružení a mezi oběma kandidáty byl malý rozdíl 54,6( k 45,6(. Také v jiných klasických pracovních centrech pronikla SLD do vedení. V premiérově domovském městě Lódž nepomohla ani volební podpora Leszka Millera zrovna tak, jako v Zelené Hoře, přednosty úřadů se stali občanští kandidáti. Kde vyhrála SLD, vyhrála těsně. Tak získal současný starosta Bogatynie, Gerard Swistulski, nakonec většinu o 55 hlasech. Na severu Frýdlantského výběžku je v Zawidowě s Jozefem Sontowskim nový starosta z SLD a v Lešné vyhrál Janusz Niekrasz (82,9%) a Miroslaw Markiewicz (52%) dokonce již v prvním kole. Obzvlášť napínavé to bylo v partnerských městech Nového Města pod Smrkem, v Mirsku a Swierad(wě. V Mirsku vyhrál sice až druhém kole, ale ne nečekaně Andrzej Jasinski. 38 letý Jasinski byl v uplynulých 2 volebních obdobích zástupcem starosty a do svého úřadu přináší odpovídající zkušenosti. V jednom z prvních ze svých vystoupení hovořil o pokračující spolupráci s naším městem. Ve Swieradově již nekandidoval bývalý starosta Wojtek Kudera, protože se věnuje nadále hospodářství. Místo něj kandidoval jeho otec, vyhrál však kandidát jednoho občanského sdružení Zbigniew Szereniuk.
 

Zamyšlení nad mediálním obrazem Nového Města

K napsání příspěvku mě přiměl článek v Libereckém dnu, zveřejněný ve čtvrtek 21. listopadu pod názvem "V Novém Městě chybí lidem k životu práce a kultura". Pro upřesnění je ve zmíněném článku nekorektně uvedeno, že nebyla snaha obnovit kino. Budova kina byla rozhodnutím zastupitelstva z října letošního roku prodána s podmínkou, že se zde budou konat produkce, obdobné promítání v kině. Redaktoři si nevšimli, že fotografie obyvatel Nového Města byla pořízena před kavárnou, a přesto v článku uvedli tvrzení, že zde kavárna není.Veškeré výtky směrem k radnici, uvedené v článku, se týkají nedostatků v infrastruktuře a nedostatečného kulturního a společenského vyžití.
Ve svém důsledku jde vždy o finance, ať je to oprava silnic, pořádání kulturních akcí nebo finanční příspěvek společenské organizaci. Rozhodnutí, co se bude ve městě realizovat, vždy bylo, je a bude v dosažení shody zastupitelstva na prioritách, a pak je nutno pro tyto priority získat finance. Jestliže se minulé zastupitelstvo shodlo na tom, že prioritou je dokončení společenského sálu, zahájení výstavby rozhledny na Smrku a postupná rekonstrukce Městských lázní, pak je na vedení radnice tyto priority realizovat. Jestliže se zastupitelstvo v novém složení shodne na tom, že pro město jsou důležitější jiné priority, pak i nové vedení radnice bude tyto priority, podaří-li se získat finance, realizovat. Z tohoto pohledu jsou možnosti nového vedení vždy omezeny rozhodnutím zastupitelstva. Pokud má občan skutečný zájem ovlivnit dění ve městě, měl by přijít na jednání zastupitelstva, vyslechnout plány rozvoje města a přednést své připomínky.
Nyní k ustavení uvolněných funkcionářů a ostatních členů městské rady. Při ustavující schůzi zastupitelstva koalice ČSSD, KSČM a Strana za živ. jistoty nepustila do těchto funkcí zastupitele z ODS a US-DEU. Podle mého názoru tím bylo pozastaveno pokračování v připravených projektech. V daném složení bude nyní zastupitelstvo velmi obtížně hledat při hlasování shodu. Větší nedostatek však vidím v tom, že se do rady města nedostal nikdo z druhé nejsilnějších strany, což považuji za pohrdání názorem velké části voličů a snahu nového vedení zjednodušit si rozhodování bez korekce opozice.
S článkem v Libereckém dnu souvisí v Novém Městě rozšířený jev, věřit polopravdám a pomluvám. V poslední době se ve městě rozšířila zvěst, že Textilana (v některé z verzí dokonce město) prodala internát ve Frýdlantské ulici kupci z Děčína, který se chystá do objektu nastěhovat několik desítek Romů. Přestože správce konkurzní podstaty prodej nepotvrdil, bylo na jednání rady města v minulém volebním období o této záležitosti vážně jednáno. Proč o tom píši? Tato kauza se pravidelně po několik let objevuje, často vylepšená o dodatek, že město za takto přistěhované Romy dostane dotaci (případně představitelé města úplatek do kapsy). Dotaci pak město utratí a Romové zde zůstanou. Tyto zvěsti se nikdy nepotvrdily, ale vždy jsme je ve vedení města museli velmi obtížně vyvracet a dokazovat nedokazatelné.
Proč právě tato pomluva má takovou životaschopnost? Možná je to způsobeno antipatií k nepřizpůsobivým romským spoluobčanům a rozšířenou představou, že město nedělá nic proti tomu, aby se další Romové do města stěhovali. Ovšem pokud občan prodá byt nebo nemovitost romské rodině z jiného města, pak to považuje za své svaté právo vlastníka, a možná právě on pak poukazuje, že vedení města s tím nedokáže nic udělat.
Další kauzou, kterou chci zmínit, je poškození mediálního obrazu města vyjádřením Jiřího Burzy, který ve svém periodiku "Maliny" uvedl jako všeobecně známou skutečnost, že školní mládež v Novém Městě je ohrožena drogovou závislostí. Použil to v souvislosti s předvolebním napadením starosty Jindřichovic p. Pávka. Skutečností je, že se Policii ČR po téměř půlročním mimořádném úsilí podařilo usvědčit několik drogových dealerů, místních občanů. Byli obviněni z dealerství tvrdých drog a posláni za mříže. A zde se opět objevila další polopravda, že při zadržení těchto dealerů v místní herně byla na ně policie brutální a že oni jsou téměř nevinní, když pěstovali „marjánku“ jen pro vlastní potřebu. K tomu snad nelze nic dodávat.

K. Jeřábek
zastupitel
 

Společenská kronika

Ke dni uzávěrky Novoměstských novin mělo naše město 3 921 obyvatel. V letošním roce se přihlásilo do evidence obyvatel na 63 občanů, ale svůj pobyt odhlásilo 102 občanů. Je vidět, že řada občanů odchází za lepšími podmínky do jiných míst. Nově narozených dětí v tomto roce je 50, ale úmrtí bylo ke dni uzávěrky 30.
Sňatek uzavřelo 26 občanů, přímo v Novém Městě na úřadě uzavřelo sňatek 9 občanů.
Věříme, že v příštím roce budou čísla o pohybu stavu obyvatel města příznivější.
 

Informace pro občany

Na základě dotazů občanů ohledně můstku přes potok Lomnici sdělujeme, že můstek byl rozebrán a zrušen pro svůj havarijní stav. Byly též porušeny břehy potoka v důsledku prudké vody v srpnu 2002 a hrozilo sesunutí můstku. V jarních měsících 2003 bude vybudován nový most. Do té doby žádáme občany, aby při svých cestách směrem na koupaliště používali ulici Plovárenská.
Zdena Bruská

 

Zprávy z Domečku

Vážení rodiče, milé děti, vážení spoluobčané, ohlédnu-li se za končícím rokem, mám radost z novoměstských dětí i dětí z okolí, které se po celý rok zapojují do různých činností DDM.
Velkou zásluhu mají i rodiče a prarodiče, kteří svým dětem pravidelně připomínají: „Zítra máš sportovky....“nebo je doprovázejí na kroužky. Ve školním roce 2001/2002 se dětem v 30 zájmových útvarech věnovalo 15 dobrovolných pracovníků a 3 internisté. 306 členů, z toho 24 dospělých, využívalo 55 hodin týdně k aktivnímu vyžití ve volném čase.Velmi si vážím maminek, které si najdou čas a s  předškolními dětmi cvičí pod vedením paní uč. Blanky Bartošové.

V kostce se pokusím shrnout některé zajímavé události v Domečku za kalendářní rok 2002,
které probíhaly mimo pravidelnou činnost jednotlivých zájmových útvarů.

Leden:
Práce dětí z Výtvarné dílny Ivony Špálové vyzdobily informační centrum ve Frýdlantě u příležitosti slavnostního otevření.
Zahájili jsme úpravu prostor pro keramickou dílnu. Práce to byla náročná, ale v dubnu jsme ukotvili dva hrnčířské kruhy.
Pátrali jsme po Rorošovi v Jizerských horách a soutěž o nejzdařilejší obraz Roroše se povedl Radce Osterové.
Aranžérský kroužek svými pracemi z přírodního materiálu vyzdobil vstupní prostory do městské knihovny.
Střední pedagogická škola Litoměřice nás požádala o měsíční souvislou pedagogickou praxi pro
Evu Pulpánovou. Během praxe se vždy velmi pečlivě připravovala na hodiny a děti si ji velmi oblíbily. Nyní už ji potkáváte jako paní učitelku v MŠ. Přejeme jí, aby se jí ve školství líbilo.

Únor:
Proběhlo mistrovství v šachu do 10 let.
Navštívili nás zástupci Jachting klubu z G(rlitz a jednali jsme o další spolupráci.
Také nás navštívil nezvaný host a odnesl nám nový počítač a jiné drahé věci.
Do domečku přijeli zástupci z krajského úřadu a jednali jsme o dalším rozvoji Frýdlantska.
Basketbalový kroužek sehrál velký turnaj.

Březen:
Na semináři česko - německých výměn v Německu jsme připravili červnovou akci.
O prázdninách jsme v domečku otevřeli tvořivé dílny, děti se zapojily do soutěží, a tak pěkně strávily volné dny.
Po zkušenostech s mezinárodní činností byl DDM zařazen prostřednictvím ředitelky do výběrové komise Québec /Labrador Foundation/.
Taneční soubor Kukačky vystupoval v Oblastní galerii v Liberci.
O velikonocích děti vyráběly pomlázky, malovaly vajíčka a povídaly si o velikonočních obyčejích.
Práce dětí z VDIŠp se prezentovaly na Alšově zemi v Praze.

Duben:
Volejbalový kroužek uspořádal velmi pěkný turnaj.
Pěvecký sbor Veselost vystoupil na slavnosti v Ludvíkově.
Čarodějnice oslavily svůj den rejděním a pálením ohně na zahradě DDM.

Květen:
Pro Liberecký kraj děti z VDIŠp vytiskly linorytové obrázky na ručně vyrobeném papíru.
Proběhl 34. ročník turnaje v šachu o pohár Textilany.
Strom milénia - slavnostní vystoupení Kukaček, Veselosti, gymnastek
Kukačky svým tanečním vystoupením zpříjemnily pobyt lázeňským hostům v Lázních Libverda.
Na Bambiriádě v Liberci - celostátní přehlídce dětských organizací reprezentovaly Nové Město Kukačky a Chaos.
Šachový kroužek uspořádal Memoriál J. Klápště.

Červen:
O kvalitní program na soustředění kroužků na táborové základně se každoročně postarají členové In-clubu.
Opět jsme byli požádáni o vystoupení v Lázních Libverda. Vystoupil pěvecký sbor Veselost a starší Kukačky.
Týdenní česko-německé setkání se vydařilo a my již známe termín výjezdu naší skupiny v r. 2003.
Dům dětí a mládeže zajistil odpolední slavnostní program u příležitosti otevření kulturního sálu v našem městě.

Letní prázdniny:
Letní tábory se připravují několik měsíců předem a děti se na ně těší.
Na táborové základně v Jindřichovicích jsou velmi žádané tvořivé dílny (- papírový a drátěný program, tisk a malování triček, divadelní dílna,..).
Každoročně na základnu seskakují parašutisté - vždy se dětem tají dech, pořádáme výlety na horolezeckou stěnu, do bazénu, na pštrosí farmu, ekofarmu - větrný mlýn. O nevšední zážitek plný dětského křiku, radosti a vody se vždy postarají hasiči z Textilany. Pořádáme pro děti karneval, pohádkový les, střelnici a další zajímavé sportovní akce. Děti svou letní činnost prezentují v domově důchodců v Jindřichovicích.
Víme, jak důležité je seznamovat se s jinou kulturou, vnímat a komunikovat v jiném jazyku. Proto jsme i letos vyslaly děti na letní tábor do Lobau.
Na třínárodnostním setkání v Elsterwerdě- na sportovním klání vyhrávala česká mládež, co se dalo. Bezkonkurenční byl sportovní výkon Michaely Potůčkové.
Soustředění cyklistického kroužku proběhlo na Jizerce pod vedením pana Ing. Petra Pitrmuce.
Máte-li přístup k internetu, můžete si prohlédnout stránky cyklokroužku, včetně fotek.
Šachová mládež se účastnila šachového tábora- DDM Větrník - Liberec.

Velmi obdivuhodná je spolupráce vedoucích a instruktorů na letních táborech. Každoročně se rádi vrací a připravují si novou tvořivou činnost pro naše- vaše děti. V létě s nimi pracují:
paní uč. Mgr. Hedvika Kadavá - Přelouč, paní učitelka Mgr. Soňa Pospíšilová- Železný Brod,
studentka University Jana Evangelisty Purkyně-fakulty soc. ekonomiky- Lenka Strnadová, studentka univerzity v Hradci Králové- pedagogické fakulty Pavla Pilařová, pan učitel Mgr. Petr Diškant - Nové Město pod Smrkem, Tomáš Pfeifer - student gymnázia Liberec- Jeronýmova, úspěšný reprezentant a přeborník v plavání ČR.
Souvislou letní pedagogickou praxi vykonávala studentka z TU Liberec - pedagogické fakulty- Naďa Bendová.
Zahraniční akce zajišťují již několik let Silvie Lovecká - studentka němčiny Technické university Liberec, Jan Uhlíř, student práv na Karlově universitě, a velmi vážená paní Trudis Linková z Liberce.
Velkými pomocníky vedoucích jsou instruktoři - studenti středních škol: Eliška Bruská, Lenka Jakubová, Naďa Pilařová, Lenka Havlová, Jana Součková, Matěj Pfeifer, Jaroslav Stryal, Petr Stryal.
O zdraví dětí se stará paní Ilona Knižáková, dlouholetá zdravotnice Červeného kříže a vedoucí Kukaček.
Obětavou dobrovolnou pomocnicí na akcích je paní Zdena Ročková.

Září:
Táborová základna oslavila 25 let své existence.
Proběhlo mezinárodní setkání studentů ( Japonsko, Rakousko, USA, Holandsko, Anglie, Itálie, Francie, Kanada a samozřejmě ČR).
Kroužek výpočetní techniky získal nové počítačové vybavení do učebny .

Říjen:
Přivítali jsme návštěvu z  Litvy, Lotyšska, Estonska a USA. Rozvinula se velmi zajímavá diskuse. Účastníci semináře byli nadšeni rozsahem činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže a odváželi si nápady a informace pro svoji činnost.
DDM se zúčastnil regionální přehlídky DDM Libereckého kraje. O tvořivou činnost se postarali výtvarníci, basketbalistky a kulturní vystoupení zajistily Kukačky.
O prázdninách jsme s dětmi jeli do Liberce - navštívili jsme bazén, střelnici,sportovní hřiště, zasoutěžili si na autodráze v DDM- Větrník.

Listopad:
Šachový kroužek se účastnil mistrovství Čech ve Frymburku.
V Oblastní galerii v Liberci jsme se zapojili do projektu „Vnímat rukama“.
Dětem se v libereckém bazénu líbí, a tak jsme jeli znovu.
Celostátní výměna zkušeností v Praze byla velmi zajímavou akcí, z které jsme si přivezli řadu nápadů.
Přivítali jsme návštěvu z krajského úřadu v Libereci.

Prosinec:
Čeká nás tvořivý vánoční týden v DDM - výroba dárků a vánočních dekorací.
Připravujeme volejbalový turnaj.

Dlouhodobá výstava dětských prací:
* v prostorách odboru školství okresního úřadu
* Informační centrum Frýdlant
* klub KÚD Liberec
Děkujeme všem organizacím, které pomáhají našemu Domečku, děkujeme novoměstským hasičům, Červenému kříži i policii.

Přejeme všem šťastný nový rok 2003, pevné zdraví a hodně optimismu.


Za dobrovolné,externí a interní zaměstnance

Mgr. Yveta Svobodová
statutární zástupce
Domu dětí a mládeže
 

Informace ze ZUŠ

Pozvání - žáci a učitelé ZUŠ vás zvou na vánoční koncerty do koncertního sálu ZUŠ, které se konají 3. a 11. prosince vždy od 16.30 hod.
19. prosince pro všechny, kteří mají rádi koledy a těší se na Vánoce, připravujeme „ Vánoce v Dělňáku“, tedy ve společenském sále Restaurace Na náměstí od 16.30 hod. Zazpívají Podsmrkáčci pod vedením pí učitelky Smutné a Jarošové, vystoupí velký instrumentální soubor Linduška a flétnový soubor Píšťalky pod vedením pí učitelky Funtánové a představí se žáci dramatického oboru a komorní flétnový soubor vedený pí učitelkou Čechovou. Určitě přijďte!
Vánoce v Galerii - tentokrát se konaly již 30. listopadu v liberecké oblastní galerii Vánoce spolu s čerty a Mikulášem. Naši žáci zde opět nechyběli. Keramiku a novoročenky úspěšně předváděli naši výtvarníci, komorní flétnový soubor pí učitelky Čechové svým vystoupením navodil vánoční atmosféru.
Poděkování - děkujeme všem, kteří naší škole a dětem v letošním roce pomohli. Za vánoční dárky děkujeme paní Pavle Jelínkové a Alici Prchalové.

Do nového roku 2003 přejeme všem hodně zdraví a pohody, k ní se budou snažit přispět i žáci a učitelé naší Základní umělecké školy.
 

Několik slov o minulosti a současnosti fy Teplárenská Novoměstská s.r.o.

K 1. únoru roku 2000 byla založena zápisem do obchodního rejstříku energetická společnost města Nové Město pod Smrkem, Teplárenská Novoměstská s.r.o..Společnost byla založena za účelem výstavby nového, výkonově přiměřeného, ekologicky čistého a ekonomicky úsporného zdroje pro obec Nové Město p. Sm.
Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a rozvod tepelné energie a výroba elektrické energie. Dalším úkolem společnosti je správa a údržba cca 4 km předizolovaného potrubí a 50 směšovacích stanic. Stoprocentním vlastníkem společnosti je město Nové Město pod Smrkem. Statutárním orgánem společnosti je ze zákona pětičlenná rada města Nové Město pod Smrkem. Výkonným orgánem jsou dva jednatelé. Prvním jednatelem, který řídí a zabezpečuje chod společnosti po všech stránkách je p. Straka, druhým jednatelem jako kontrolní a poradenský orgán za město byl Ing. Karel Jeřábek, v budoucnu jím vždy bude starosta města. Jednatelé řídí společnost v období mezi valnými hromadami (valná hromada se koná minimálně jednou za rok) a zajišťují úkoly z usnesení valné hromady.
Společnost má tři zaměstnance:
- jednatele, výše uvedeného p. Straku Miroslava, (funkce jednatele, ekonoma, topiče, zásobovače, potažmo uklízeče)
- pana Laurina Milana, (funkce topič, údržbář, uklizeč)
- pana Smolu Libora, (funkce topič, údržbář, chemické hospodářství, uklizeč).
Dále společnost zaměstnává v odpoledních hodinách a o sobotách a nedělích na smlouvu o provedení práce účetního, pana Zdeňka Němečka. Teplárenská Novoměstská s.r.o. pracuje v nepřetržitém provozu 24 hod. denně 365 dní v roce.
Velmi krátce k využívaným technologiím. V březnu 2000 byl v centrálním zdroji CZT spuštěn první plynový teplovodní kotel LOOS s 2400 KW tepelného výkonu. Rozhodnutí o instalaci tohoto kotle nebylo rozhodnutím ekonomickým ani technickým, přestože byla zpracována studie na výstavbu centrálního zdroje, nýbrž rozhodnutím politickým. Toto provizorní zařízení využívalo dodávky páry z výtopny Textilany a.s., dále tepelnou energii plynového kotle, regulace systému byla ruční, naprosto nevyhovující provozu 24 hod. Navíc hned z počátku fungování firmy byla TNS postižena personální ztrátou, se kterou se zbylí dva zaměstnanci museli těžko vyrovnávat. Na základě studie byl vypracován prováděcí projekt a město Nové Město p. Sm. požádalo o dotaci SFŽP ČR, kterou získalo. (Drobná zmínka v odstavci financování akce.) Na základě rozhodnutí plen. zasedání města byla schválena další výstavba zdroje a v listopadu 2000 byl uveden do provozu další kotel LOOS 2400 KW. V tomto okamžiku byla TN s.r.o. nezávislá, za předpokladu funkčnosti obou kotlů, na dodávkách tepelné energie z výtopny a byla schopna zásobovat město v rozsahu instalované CZT.
Podmínkou poskytnutí dotace byla instalace vhodně výkonově zvolené jednotky, (plynový motor na jehož hřídeli je elektrický generátor). Toto zařízení od fy Tedom s.r.o. s motorem Caterpillar 260 bylo naistalováno a uvedeno do provozu v dubnu 2002, čímž včetně nezbytných technologických úprav na předávacích stanicích a stavebních úprav centrálního zdroje byla dokončena výstavba CZT v Novém Městě p. Sm. Dílo bylo v srpnu 2002 zkolaudováno. Všechna měření, výkonová, emisní a ekonomická, jsou v souladu s udělením státní dotace, z čehož lze vyvozovat, že záměr jednoznačně splnil svůj cíl. Kogenerační jednotka je v období cca červen - srpen schopna zásobovat TUV objekty připojené na CZT, pokrýt spotřebu el. energie zdroje a zároveň dodávat za cenu určenou ERÚ, cca 240 KW hodinově do sítí ESČ. V zimním období pokrývá kompletně nároky na elektrickou energii a funguje jako zdroj 360 KW tepelných. Tento výkon při teplotách do + 5 C umožňuje odstavení jednoho ze dvou plynových kotlů. Do sítí ESČ za tohoto stavu dodává cca 220 kW elektřiny.
Financování akce
Výstavba centrálního zdroje, včetně nezbytných úprav na předávacích stanicích, které jednoznačně zhospodárnily provoz konečných uživatelů (čerpadla s elektronickou regulací tlakové ztráty, ekvitermní regulace na evropské úrovni 2002, regulace zpátečky na max. 70( C, (požadavek Kogenerace) hodnota 14. 600 000 Kč. Z čehož hradí 40% město, 30% státní dotace, 30% nízko úročená půjčka. Financování 40% nákladů města + 30% půjčky kryje ze svých výnosů ve výši odpisů TN s.r.o..
Ceny tepelné energie
Na konci každého zúčtovacího období provede jednatel kalkulaci věcně usměrněné ceny tepelné energie, dle skutečnosti loňského roku (náklady na palivo, mzdy, odvody z mezd, náklady na údržbu, režijní náklady a další náklady dle věcného usměrnění, děleno prodejem tepel. energie).
Dle této věcně usměrněné ceny buď fakturuje smluvním podnikatelským subjektům, nebo zálohuje smluvním subjektům provozující bytové hospodářství zálohovými fakturami, založenými na odsouhlasených spotřebách předchozích let a v lednu následujícího roku vyúčtovává dle skutečných nákladů, dle usměrnění Energetického regulačního úřadu ČR. V letošním roce max. nárůst 16 Kč/GJ oproti roku 2001.
Slovo na závěr. Musím velmi poděkovat zástupci starosty panu Hubertu Sommerovi za přípravu projektu, úspěšná výběrová řízení a finanční zabezpečení projektu, včetně nelehkého vyúčtování programu podpory SFŽP ČR, včetně stavebního dozoru. Dále Ing. Jeřábkovi za aktivní spoluúčast při všech řešení problémů vzniklých v průběhu výstavby, včetně personálních záležitostí, valné hromadě společnosti, že i v naprosto rozporuplných informacích byla schopná najít smysluplný koncensus, dále realizátorům projektu, který nebyl vždy naprosto jednoznačný, firmě Thermont - Liberec a firmě Ventos - Rumburk, které za spoluúčasti pověřených zástupců města N. M. p. S. a TN s.r.o. hledali vždy nejvýhodnější realizační řešení, a v neposlední řadě mým dvěma spolupracovníkům, kteří neztráceli a neztrácejí trpělivost při hledání a tvorbě ideálního modelu funkčnosti CZT. Dále cítím potřebu poděkovat vedoucímu stavby panu Jersákovi, který ani při změnách projektového řešení neztrácel trpělivost a snažil se vyhovět všem mým požadavkům na možnosti regulace systému CZT, a především za trpělivost všech odběratelů, kteří toto období s námi prožívali.
S úctou a přáním bezporuchového provozu
Miroslav Straka
jednatel TN s.r.o.
 

Zvláštní škola informuje …

Letošní školní rok jsme zahájili se 46 žáky, kteří jsou rozděleni do pěti tříd. Po dlouhé době jsme opět otevřeli první postupný ročník, takže jsou naplněny všechny ročníky od první do deváté třídy.
O žáky se stará celkem sedm pedagogů včetně ředitelky, jedna asistentka učitele a tři provozní zaměstnanci, z nichž žádný nemá plný pracovní úvazek.
Vzhledem k tomu, že ředitelka školy získala z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy finanční dotaci na opravu fasády školy, bylo zahájení školního roku komplikovano probíhajícími stavebními úpravami. Stavba byla 6.11.2002 předána a my se již velmi těšíme na to, jak se nám bude v naší krásné školičce pracovat.
Na začátku školního roku jsme byli na školním výletě v Jindřichovicích pod Smrkem, kde jsme si prohlédli větrný mlýn a nově opravený pavilon domova důchodců. Pěkná byla i vycházka do okolí města. Zúčastnili jsme se Mistrovství České republiky v přespolním běhu a okresní výtvarné soutěže na téma „Stromy mýma očima“ . Opět jsme vystavili práce našich žáků ve výloze prodejny Safír.
Městu jsme vypomohli tím, že jsme již podruhé za sebou otevřeli volební místnost v prostorách naší školy. Pomáháme i tím, že se staráme o rozsáhlý okolní areál. Sekáme trávu, hrabeme listí, uklízíme odpadky. I když jsme si vědomi toho, že ani naši žáci nejsou zrovna pořádní a bez chyb, velmi nás mrzí, že musíme neustále opravovat škody na našem zařízení, které způsobují převážně děti z oblasti okálů, které nejsou žáky naší školy.
Sportovně-odpočinkový areál jsme stavěli vlastním silami více než tři roky. Nikdo jiný než žáci a pracovníci naší školy se na jeho budování nepodílel. Zpočátku jsem dlouho nechávala areál přístupný všem dětem. Docházelo však až k dvacetitisícovým škodám na zařízení. Stále jsme opravovali, uklízeli odpadky a sami nemohli areál o přestávkách a při tělesné výchově využívat, protože byla tráva vydupaná na bláto. Rovněž jsem měla několik nepříjemných telefonátů, typu :
„ Měla jste si to postavit na své zahradě, ty parchanti tam akorát dělaj kravál, řvou atd…“
Velmi dlouho jsem bojovala za to, aby areál zůstal otevřený i ostatním dětem. Měla jsem radost z toho, že si na něm hrají děti různého věku od těch nejmenších až po ty školou povinné.
Bohužel jsem musela přistoupit k tomu, že jsem dala zákaz vstupu cizím dětem na tento areál. Občas děti pustíme, ale pak to berou zase jako samozřejmost a navštěvují houpačky bez dovolení. Nyní opět došlo k poškození plotu, do kterého si děti jednoduše udělaly díru a lezou skrz ni. Bylo zničeno houpadlo za téměř čtyři tisíce korun a nikdo se ani neobtěžoval přijít říci „ Já jsem to byl, pokusím se to nahradit“… To se nestalo v ani jednom z případů poškození. Když jsem minulý rok obešla rodiče dětí, které přeřezaly lana na lávkách, byly z toho jen nepříjemnosti….
Je mi opravdu líto všech malých dětiček, i těch školou povinných, které areál neničí, ale bohužel zatím nemohu jednat jinak. Opravy jsou nákladné a škola nemá zbytečné finanční prostředky ani lidi, kteří by neustále zajišťovali opravy. Opravíme plot a budu trvat na tom, aby jiné děti na pozemek školy nevstupovaly.
Nebo že bychom“přes zimu“ vymysleli jiné, kompromisní řešení ? Přijďte, navrhněte je!
A co nás ve škole čeká do Vánoc ? Přeci tradiční Mikulášská nadílka, pečení cukroví a Vánoční besídka! Už se na ni velmi těšíme !
Mgr. Radoslava Žáková
ředitelka školy
 

Ludvíkovský pohár hasičů a to ostatní

V Ludvíkově se za poslední dobu uskutečnilo v hasičském sboru mnoho akcí, které pramení z většího zájmu členů sboru, ale i ludvíkovské veřejnosti. První velkou akcí byla přestavba a nástřik vozidla PV3S, které mimochodem pochází z roku 1954, ale velmi dobrou údržbou prochází všemi technickými prohlídkami. Toto vozidlo dnes vypadá, jako kdyby sjelo z výrobní linky. Další větší akcí byla oprava hasičské zbrojnice a zároveň i celková vnitřní úprava. I tato zbrojnice pomalu dosluhuje, její stáří je odhadováno na léta vzniku hasičského sboru v Ludvíkově (po roce 1871), ale přesto tato budova slouží svému účelu velmi dobře. Další velkou akcí byl ve spolupráci s hasičským sborem Nového Města akce poslední prázdninový táborák ( s ukázkou veškeré techniky, kterou děti velmi rády sledovaly a potom soutěžily v různých zábavných hrách). Starší hasičská mládež ale měla již jiné starosti s přípravou na několik vrcholných soutěží. Jako první soutěže se ludvíkovští hasiči zúčastnili Jizerského Superpoháru v Raspenavě, kde v celkovém hodnocení obsadili po nejlepších poloprofesionálech prvé až druhé místo.
Další velkou soutěží byl Pohár města Frýdlantu, kterého se mužstvo zúčastnilo již po patnácté, ale bohužel pro drobnou chybu bylo diskvalifikováno. Po dvou velkých vítězstvích v soutěžích v okrsku a dobrém umístění v Superpoháru sice přišlo zklamání, ale o to více se družstvo těšilo na největší domácí soutěž, která se konala na nejrovnějším terénu v Ludvíkově (pozemek p. Nováka za tratí mezi Novým Městem a Ludvíkovem) za velmi nepříznivých podmínek dne 19. října od 9 hod.. Soutěže se zúčastnila družstva našeho okrsku mimo Dolní Řasnici a Jindřichovice, dále se soutěže účastnila i družstva Kunratic, Dětřichova a Hejnic. Celá soutěž byla velmi dobře připravena díky spoustě dobrovolníků a sponzorů, proto anii velmi špatné počasí nemohlo tuto soutěž pokazit. Jako první proběhla štafeta družstev, ve které zvítězilo družstvo z Dětřichova před Kunraticemi a Ludvíkovem v rozmezí necelých tří vteřin. V útoku ale kralovalo družstvo Ludvíkova, které potvrdilo letošní velmi dobrou formu a vyhrálo před sbory Nového Města a Hejnic.
V celkovém hodnocení vyhrálo družstvo Ludvíkova jasně o 9 sekund před družstvem Nového Města, třetí byla záloha Ludvíkova, na čtvrtém místě Kunratice, páté Hejnice a jako poslední se umístil Dětřichov. Po těchto soutěžích následovala velmi náročná soutěž ve štafetě jednotlivců na 400 metrů. S touto soutěží se nejlépe vyrovnal bratr hasič z Kunratic Pavel Šamko v čase 1:38:49 před Frantou G(tzem z Dětřichova a velitelem Ludvíkova Andrejem Babukou. Za velkého potlesku za předvedené výkony potom poděkoval a předal poháry velitel hasebního okrsku p. Rabina ( jménem starosty ludvíkovských hasičů p. Miloše Nováka, ale i jménem starosty městského úřadu Ing. Jeřábka).
Dalšími velkými úkoly do konce roku ještě jsou inventury a zazimování techniky, dokončení všech plánovaných oprav a úprav, dále příprava na celoroční zhodnocení činnosti za tento rok na valné hromadě, která se bude konat po vánočních svátcích 28. prosince. Při této příležitosti budou vyhodnoceni zasloužilí členové a nejlepší členové sboru za přítomnosti zástupců sborů okrsku, okresního výboru hasičů v Liberci a zástupce městského úřadu. Poslední den v roce pozveme ještě sportovce z řad hasičů na tradiční Silvestrovský nohejbal O pohár hasičů Ludvíkova. Koná se od 9 hod. u nádrže, za jakéhokoliv počasí.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem členům sboru a hasičům v Novém Městě pod Smrkem za spolupráci, všem našim příznivcům, dále i odstupujícím členům rady i zastupitelům městského úřadu za schválené granty a rozpočty za uplynulá léta. Všem spoluobčanům chceme popřát příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do Nového roku. Všem rodinným příslušníkům děkuji za celoroční plnou podporu v dobrovolné práci hasičů.
Jménem výboru hasičů Ludvíkov
jednatel Pavel Malý st.
 

Pozvánka do knihovny

Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři městské knihovny.
Knihovna dále nabízí kopírování pro občany během výpůjční doby.
Městská knihovna půjčuje:

pro děti: pondělí 13 - 17 hod.
středa 13 - 15 hod.
pro dospělé: pondělí 9.00 - 11.00 hod.
úterý 9.00 - 11.30 hod. 13.30 - 17.00 hod.
čtvrtek 9.00 - 11.30 hod. 13.30 - 17 hod.

Městská knihovna upozorňuje občany na novou službu - veřejně přístupný Internet. Možnost využití této služby má každý občan města. Internet je přístupný ve výpůjční době knihovny.
Poplatky: 30 min. provozu dospělí 30,- Kč
studenti 20,- Kč
čtenáři knihovny dospělí 20,- Kč
studenti 15,- K

Beletrie dospělí
Courths-Mahler, H. Hra osudu
Longinová, H. Horké léto uprostřed života
Francková, Z. Nezvratné rozhodnutí
Šindelářová, R. Milující tyran
Follett, K. Propustka na svobodu
Gardner, E. S. Případ kožíšku prožraného moly
Cordonnier, M. Zlatá nevěsta
Longinová, H. Navštívila jste již Bahamy...
Jansa, P. Gaudeamus
Smith, F. Operace Cobra
Delinsky, B. Vinice
Kerouac, J. Maloměsto, velkoměsto
Briskin, J. Příliš mnoho příliš brzy
Armstrong, L. Přední řada
Harrod-Eagles, C. Dynastie Morlandů 15.
Harrod-Eagles, C. Dynastie Morlandů 16.
Crusie, J. Jsem do tebe blázen
Kerouac, J. Dharmoví tuláci
Pawlowská, H. Banánové rybičky
Hercíková, I. Zrada
Klíma, I. Má veselá jitra
Wood, B. Posvátné místo
King, S. Pavučina snů
Thomas, R. Tajemství deníku
Kim, E. Bezejmenná
Sizemore, S. Pád podzimu
Johansen, I. Dlouho po půlnoci

naučná dospělí
Zachová, J. Francouzská kuchařka
Vlachová, L. Pikantní jídla
Galajdová, L. O nemocech močového měchýře
Baumgart, G. Přátelská medecína
Macksey, K. Vojenské omyly druhé svět. války
Kludská, D. Magie snů
Wilson, C. Jitro cizích světů
Slavíková, V. Generalogie
Novák, T. Sám proti agresi
Sojková, K. Malá plemena psů
Brodský, V. To že jsem já?
Harrer, H. Bílý pavouk
Knopp, G. Hitlerovi válečníci
Baláček, V. Česká a světová liter. k maturitě
Macháček, P. Cesta Čechů a Němců ke dnešku
Deyl, M. Naše květiny

dětská beletrie
Sch(tzler, A. Linda,16 - zpěvačka
Němcová, B. O labuti a jiné pohádky
Disney, W. Návrat do Země
Brezina, T. Pod maskou Černého mnicha

dětská naučná
Larousse Náboženství světa
 


Za věcnou správnost příspěvků od občanů redakce neručí. Anonymy se házejí do koše.
Vychází jednou za dva měsíce. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího měsíci vydání.
Vydává MěÚ Nové Město pod Smrkem, odpovědný redaktor : Ilona Vokounová, redakční rada: Ing. Karel Jeřábek, I. Vokounová, J. Zelenková, J. Maděra.
Schváleno pod číslem MK ČR E 11812
Sazba: fa Design studio RECo Chrastava. Tisk: Tiskárna Horáček Chrastava. Náklad: 400 ks Novoměstské noviny