NOVOMĚSTSKÉ NOVINY

  Městský úřad v Novém Městě pod Smrkemúnor 2003 - březen 2003  
  www.nove-mesto-ps.cz              cena 3,-Kččíslo 1 ročník 9  

Jubilea

únor

Hofmanová Anna 83 let
Šerclová Anna 83 let
Štěrba Josef 83 let
Mach Josef 82 let
Pecharová Emma 82 let
Gutbierová Irmgard 80 let
Maryšková Albína 80 let
Matysová Karolína 80 let
Petrušová Gertruda 80 let
Kettnerová Zuzana 75 let
Dancsová Melánia 70 let
Jelínková Lýdie 70 let
Koulová Bohdanka 70 let
Liščák Vasil 70 let
Matěchová Vlasta 70 let

březen

Zemanová Anežka 88 let
Šedová Valerie 87 let
Bouma Josef 84 let
Vichová Vlasta 84 let
Fischerová Irma 81 let
Hanušová Jana 81 let
Juhasová Mária 81 let
Novotný Ladislav 81 let
Buráková Anna 80 let
Klimsová Miluše 70 let
Lufinka Jaroslav 70 let
Reicheltová Julie 70 let

Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví , štěstí a osobní spokojenosti k jejich životnímu jubileu.

Zápis z 2. veřejného zasedání ZM

konaného dne 29. ledna 2003

Přítomni: p. Maděra, pí Konečná, Mgr. Novotný, p. Kotrbatý, Mgr. Žáková, Ing. Smutný, Ing. Jeřábek, p. Steffan, p. Pelant, Ing. Petrovič, pí Suková, p. Novotný L., pí Husáková, pí Dobřichovská, p. Vojáček, p. Homolka (tajemník)

Omluven: p. Kozák

1. Zahájení

Jednání řídil p. Maděra, který seznámil zastupitele a občany s body programu a se schválenou změnou v bodech programu.
Bylo hlasováno: 16 – 0 – 0
Navrhl a) ověřovatele zápisu: Mgr. Žákovou, p. Pelanta. Hlasováno: 16 – 0 – 0
b) návrhovou komisi: Ing. Jeřábka, Ing. Smutného. Hlasováno: 16 – 0 – 0

2. Připomínky občanů

- p. Cimpl: Jak se udrží Textilana? Starosta – byli bychom rádi, aby fungovala, ale zatím nevíme.
- p. Pospíšil: Kdy budou přípojky k  telefonu? P. Suk – Telecomu je vydáno územní rozhodnutí na stavbu.
- p. Pospíšil: V čekárně autobusové zastávky v Husově ulici je příliš velká tma, která láká děti k různým aktivitám a vulgaritám. Měla by se více osvětlit. Starosta – jsou dva návrhy na řešení, bude se rozhodovat.
- p. Rabina: Navrhoval, aby požární technika Textilany mohla zůstat ve sboru Nového Města pod Smrkem, pokud se Textilana zavře. Starosta – požární technika je vyjmuta z dražby. Bude dále jednáno.
- p. Železný: Je náhradní zdroj vytápění bytů, pokud se něco stane? Kolik stojí 1 gigajoule? P. Straka – náhradní zdroj není, ale během 15 hod. se dá připojit z Textilany. Jeden GJ stojí 337,-- Kč.
- pí Heinrichová: Jak je třeba rychle vyřešit zaústění septiků do kanalizace? Mohli by zástupci FVS přijet na MÚ k sepsání nových smluv s občany? Starší lidé by toto zajisté uvítali. Starosta – bude pozván zástupce FVS na jednání
 - p. Cimpl: Bydlí blízko kotelny, která je v nočních hodinách moc hlučná. P. Straka – hlučnost odpovídá normám.

3. Kontrola usnesení

Body 1. – 7. uložené starostovi – splněno, bod č. 4 – jednání s p. Beněm trvá.
Body 1., 4. uložené OVŽP – splněno, bod č. 6 zopakovat - dle sdělení Mgr. Žákové úprava ulice v pořádku, ale v areálu školy nikoliv.
Bod 3. p. Křepelka – splněno, dodatek k Vyhlášce č. 2/99 (zákaz hluku v neděli)vypracován, předán ZM k posouzení.
Bod 5. pí Pospíšilová – osvětlení Ludvíkov – splněno.

4. Nabídka společnosti EKOKOM

Zástupce firmy nedojel (nehoda), informace podal p. Voháňka. Firma EKOKOM je společnost, která sbírá finanční prostředky tříděním obalů. Starosta – ze zákona obce mohou, ale nemusí recyklovat. Jak to funguje jinde? Jak si firma představuje separaci? Jaká je sankce při nedodržení recyklace? – Debata:
Ing. Smutný – jelikož neznáme smluvní podmínky firmy .A.S.A., navrhuji nehlasovat o smlouvě se společností EKOKOM.
P. Maděra – navrhuje dnes smlouvu nepřijímat a dává hlasovat: 16 – 0 – 0

5. Jednací řád

Rozpravu vedl pan Homolka, bylo hodně připomínek k úpravě a bude znovu projednáno.
Návrhy k doplnění mohou zastupitelé podávat tajemníkovi ještě do 20. 2. 2003.

6. Převod DPS

Zastupitelé města obdrželi dopis z MF, ze kterého vyplývá, že není stanovena žádná povinnost obce převzít od kraje příspěvkovou organizaci poskytující služby sociální péče. ZM rozhodlo nepřevzít tuto příspěvkovou organizaci, ale nebrání se dalšímu jednání o převzetí v okamžiku, kdy budou zajištěny finanční prostředky z  KÚ Libereckého kraje.
Hlasováno: 16 – 0 – 0

7. Majetkové věci

I.
p. Křepelka - vydání zemědělského majetku oprávněné osobě ( p. Jaromír Mauer) dle § 85 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, parcela č. 871/2 o výměře 28 m2 a p. č. 871/3 o výměře 40 m2 v k.ú. Ludvíkov pod Smrkem
Hlasováno: 16 – 0 – 0
II. Prodeje pozemků
a) p. Klápště Karel: parcela č. 237/2 – zahrada o výměře 446 m2 v k. ú. Nové Město p. S.
Hlasováno: 16 – 0 – 0
b) pí Vítová Emilie: parcela č. 168/1 – zahrada o výměře 281 m2 v k. ú. Nové Město p. S.
Hlasováno: 16 – 0 – 0
c) pí. Kytková Marta: parcela č. 168/2 – zahrada o výměře 275 m2 v k. ú. Nové Město p. S.
Hlasováno: 16 – 0 – 0
d) p. Scheuer Leopold: parcela č. 1009/4 – zahrada o výměře 79 m2 v k. ú. Nové Město p. S.
Hlasováno: 16 – 0 – 0
e) manželé Klausovi: parcela č. 426/1 – zahrada o výměře 124 m2 v k. ú. Nové Město p. S.
Hlasováno: 16 – 0 – 0
f) p. Janulík Jan: parcela č. 426/3 – zahrada o výměře 64 m2 v k. ú. Nové Město p. S.
Hlasováno: 16 – 0 – 0

8. Doplnění operativního plánu zimní údržby

Je navržena změna v posypu na komunikacích v obci Ludvíkov, Přebytek, Hajniště. V místech protahování (posypu) upřesnit také čísla popisná.
Hlasováno: 16 – 0 – 0

9. Zřízení finančního a kontrolního výboru

Návrh – složení finančního výboru: předseda Ing. Petrovič, členové: Ing. Jeřábek, Ing. Smutný, pí Mlejnková, pí Oulehlová
Hlasováno: 16 – 0 – 0
Návrh – složení kontrolního výboru: předseda Mgr. Žáková, členové: pí Suková, p.Novotný L.
Výbor rozhodne o svém případném rozšíření. Návrhy předá ZM.
Hlasováno: 13 – 0 – 3
P. Vojáček – v zákoně je uvedeno: jestliže má město 10% národnostní menšinu, která se k ní přihlásila, pak má ZM povinnost sestavit výbor, ale když se obyvatelstvo nepřihlásilo a město tím nemá 10% menšinu, pak ZM může zřídit tento výbor. Mohl by vyřešit nepříznivou situaci s romskou komunitou a mohl by být prostředníkem mezi MÚ a Romy. Pan Vojáček dává návrh zřídit tento výbor. Ing. Jeřábek – není pravda, že podle posledního sčítání je ve městě 10% romského obyvatelstva. Tohle se nikdy nezjistilo. To, co je uvedeno, jsou pouze odhady. Starosta – Ze zákona se přihlásili pouze 3 občané, tudíž nemáme povinnost výbor zřizovat.
P. Vojáček – I přesto, že tuto povinnost nemáme, tak jestli nezřídit? Starosta – Zákon  naší iniciativě neklade žádné omezení. Zůstává otevřeno pro další jednání. Ing. Smutný – výbor pro národnostní menšinu a školský výbor - oba body by se mohly projednat najednou.

10. Schválení zástupce města do společností

Paní Konečná přečetla návrh zastupitelstva, které deleguje pana Maděru jako zástupce obce do společností, ve kterých má město majetkovou účast vyplývající ze statutu příslušné organizace.
Ing. Jeřábek podotkl, že chybí Česká spořitelna. Bylo doplněno.
Hlasováno: 15 – 0 – 1

11. Zrušení vyhlášek města

P. Křepelka- zrušena Vyhláška ZM, kterou se vydává provozní řád skládky v Novém Městě pod Smrkem ze dne 24. 4. 1991.
Hlasováno: 16 – 0 – 0
Vyhlášku 1/97 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za pobyt dítěte v mateřské škole - zatím nerušit.

12. Různé

Ing. Jeřábek – na kdy jsou naplánovány konkurzy na posty ředitelů ? Neměli by být v nejistotě. Starosta – termíny konkurzů budou projednány na nejbližším zasedání RM.
Ing. Jeřábek – poukazuje na střet zájmů Mgr. Novotného, který je ředitelem ZŠ a současně je členem RM. Po diskusi a trvání Ing. Jeřábka na návrhu projednat odvolání Mgr. Novotného z RM vyplynul závěr, že tento bod bude dán na program jednání příštího ZM. Starosta – pokud zastupitelstvo bude chtít odvolat člena Mgr. Novotného, bude návrh projednán na dalším zasedání.
Ing. Jeřábek – bylo nutné objednávat odborné posouzení na ochranu zeleně, když toto již bylo v minulosti provedeno? Starosta – ořez lip byl proveden za výhodných finančních podmínek, p. Jediný dělá práci odborně a na dobré úrovni s citem pro tuto práci. Dokument je k nahlédnutí na odboru životního prostředí.
Ing. Jeřábek – občané musí být informováni o úředních a neúředních dnech. P. Homolka odpověděl: občané získají informaci na telefonu u sekretářky, na internetových stránkách města, a pokud si předem občan domluví schůzku s úředníkem mimo úřední den, informaci dostane.
Ing. Jeřábek – kdy bude rozpočet města na rok 2003? Starosta – 12. 3. 2003. Na další radu města bude přizván předseda finančního výboru.
Ing. Jeřábek – připomíná, aby byl uskutečněn převod tělocvičny mezi městem a TJ Textilana a.s. Budova není pojištěna. Starosta – bude jednáno s TJ Textilana (RM úkol).
Pí Konečná – je zapotřebí vytvořit Jednací řád RM, přepracovat Organizační řád MÚ a navrhuje propojit Městskou policii města Frýdlant s Hejnicemi, Raspenavou a N. M. p. S. – přijmout a financovat 1 policejního člena společně.
Mgr. Žáková – nebyla podána zpráva, kdo byl zvolen osobností roku. Starosta – osobnost roku nebyla zvolena, protože RM nedokázala z navržených kandidátů vybrat jednoho. Všem kandidátům byla za odměnu navržena účast na setkání Nových Měst v Německu.
Mgr. Žáková – měla by se dopracovat kritéria pro hodnocení Osobnosti roku a na jejich základě rozhodovat.
Bude vyvěšen návrh rozpočtu města? Jakým způsobem se občané k němu mohou vyjádřit ? Tajemník – ano, rozpočet bude vyvěšen. Bude doplněna věta o tom, že se občané mohou k  rozpočtu vyjádřit.
Mgr. Žáková – když si občan zamete chodník - co s odpadem? A co s biologickým odpadem? Pí Bruská – pokud občan městu nahlásí skládku, pak město odpad odveze.
Mgr. Žáková – je v době nepřítomnosti knihovnice možnost ji zastoupit, je možnost pracovat na internetu? Starosta – pouze v přítomnosti pana Bryla, jinak ne. Zastupování knihovnice zatím není řešeno.
Mgr. Žáková - Město by mělo rozhlasem vyhlásit, že je knihovna zavřená, a napsat na vchodové dveře, odkdy dokdy je knihovna uzavřena.
Ing. Smutný – bude v provozu autobusová linka N. M. p. S. – Raspenava? Starosta – pí Volková vypracovala návrh a časovou úsporu, věc je ve fázi úvah zkušebního provozu.
Ing. Petrovič – bylo by možné kopírovat oboustranně – úspora papíru. Starosta – bude zajištěno.
Ing. Petrovič – koupilo město internát? Starosta – jednání s p. Čechem budou pokračovat, je několik zájemců.
Má město peníze v rozpočtu na případnou koupi? Starosta: o dalších financích bude jednáno.
Ing. Petrovič – zlepší se vnější a vnitřní vzhled katolického kostela? Starosta – zatím jsem nejednal.
Ing. Petrovič – bude se provádět rekonstrukce bazénu a kolik by stál provoz? Starosta – dnes nejde odpovědět, ale nechá se vypracovat studie, která zhodnotí stávající projekt a doplní podle současných norem.
Pí Suková – ČŠI vytkla škole, že nemá travnaté hřiště na míčové hry. Bude řešeno?
Mgr. Novotný – bude požadováno v rozpočtu, škola bude o hřiště usilovat.
Novotný L. – u výměníkové stanice je nalomen sloupek. P. Straka – Telecom odstraní.
Mgr. Žáková – úřad by měl spolupracovat s odborníkem znalým Čj, který by kontroloval zápisy z jednání, návrhy Vyhlášek města a ostatní důležité dokumenty. Ing. Jeřábek – navrhuje paní Zelenkovou Jiřinu. Mgr. Novotný – slíbil projednat.
Mgr. Žáková – pokud bude odborníkovi stanovena odměna, musí být zahrnuta do rozpočtu.
Ing. Jeřábek – bude se pokračovat ve psaní kroniky? Starosta – osloví paní Kratzerovou.

Upozornění MÚ

Městský úřad upozorňuje občany, že úřad je otevřen i v neúřední dny (úterý, čtvrtek, pátek) v době od 8.00 do 13.00 hod. Protože však pracovníci v tyto dny vyřizují pracovní věci i mimo městský úřad, nebo zpracovávají agendu nutnou pro vydání rozhodnutí, doporučuje občanům nejprve využívat úředních dnů, nebo návštěvu s pracovníkem předem dohodnout, aby měli jistotu, že se jim pracovník úřadu může věnovat. O tom, zda v hlavní budově je pracovník nebo starosta i místostarosta přítomen i v neúřední dny, se může občan také dozvědět, pokud použije tlačítka umístěná u druhých dveří při vstupu na MÚ.

Informace z odpadového hospodářství

Pro osvěžení paměti:
Dnem 1. 4. 2002 nabyla na účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 2/2001, kterou se stanovil poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Poplatek platí:
a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Sazba poplatku se skládá ze dvou částí (max. výše poplatku 500,- Kč za osobu na rok):
a) 1. část poplatku je dle zákona stanovena ve výši 250,- Kč
b) 2. část poplatku (až do výše 250,-Kč) je stanovena dle skutečných nákladů, vynaložených obcí v předchozím roce na sběr a svoz komunálního odpadu.

Co zůstalo při starém?

Celkový místní poplatek pro letošní rok činí:
- v domácnostech s počtem trvale hlášených obyvatel do tři osob 500,- Kč /os./rok
- v domácnostech s počtem trvale hlášených obyvatel větším než 3 osoby 400,- Kč/os./rok
Poplatek je splatný ve dvou splátkách (po dohodě je možno i více splátek), první splátku je nutno uhradit do konce března a druhou splátku do konce září daného roku.

Co nám z toho vyplynulo?

Účel místního poplatku je především v získání finančních prostředků na zajištění provozu celého systému odpadového hospodářství. To zahrnuje svoz veškerého netříděného domovního odpadu, odvoz a likvidaci tříděného odpadu. Náklady za 9 měsíců roku 2002 na celý tento systém dosáhly částky 1 730235,- Kč. V této částce je také započítán provoz sběrného dvora v Žižkově ulici, kam mohou občané bezplatně odkládat další vytříděný odpad (nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad atd.). V letošním roce budou také nově přistavěny na několika místech kontejnery na směsné sklo.

Skládka inertního materiálu v Žižkově ulici

Na skládku inertního materiálu je možné uložit za úplatu stavební suť a zeminu. Uložení inertního materiálu na sládku předchází sepsání smlouvy na Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Nové Město pod Smrkem a zaplacení poplatku v pokladně Městského úřadu.

Pro názornost uvádíme přehled poplatků:
30,- Kč za 1 káru (dvoukolák)
40,- Kč za 1 dvoukolový přívěs za auto
150,- Kč za 1 vozidlo (valník, avie)
300,- Kč za 1 vozidlo (LIAZ, velkoobjemový kontejner).

Provozní doba skládky: PO, ST, PÁ: 9,00 hod. - 15,00 hod.
SOBOTA: 9,00 hod. -12,00 hod.

Kapacita skládky inertního materiálu je již z větší části vyčerpána. Z tohoto důvodu dochází k útlumovému opatření - přednostně bude vyhověno občanům města, kteří budou mít zájem o uložení inertního materiálu na skládku v Žižkově ul. Právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání budou odkázány na služby firem, které se zabývají zneškodňováním a likvidací dopadů.

Informace - údržba veřejné zeleně

V letošním roce plánujeme dokončení údržby a prořez aleje u „ Mázlovky“, dále provedení údržby a ořezu lip na místním hřbitově, jírovců v Husově ulici, aleje od místních zahrádek ke „ Spálené hospodě“, aleje v Plovárenské ul. a ořez a údržbu keřů a stromků v místní mateřské škole v Mánesově ulici.
Dále bude probíhat - tak jako každý rok - sekání zelených ploch města. Zelené plochy ve středu města a u dopravního hřiště se sekají dvakrát ročně. Zelené plochy na místním hřbitově, na hřbitově v Ludvíkově a na koupališti se sekají třikrát ročně. Park na náměstí je pravidelně udržován dle potřeby.
Dále bychom Vás chtěli seznámit s arboristickou studií a dendrologickým průzkumem, který pro nás zpracovala firma DENDROSERVIS Boris Cach. Jednalo se především o posouzení odbornosti a způsobilosti firmy, která prování ošetřování a péči o stromy v Novém Městě pod Smrkem.
Z uvedené studie vyplývá následující: „úroveň ořezu je dobrá, stav taxonů je stabilní a přírústy jsou v pasážích koruny přiměřeně shodné, tato práce svědčí o citlivém přístupu a znalosti stromů na řez (jedná se o ořez lip na náměstí), firma, která zajišťuje tyto práce, odvádí dobrou arboristickou práci.“ Uvedená arboristická studie je v případě zájmu k nahlédnutí na Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Nové Město pod Smrkem.

Informace o měření radonu

V lednu loňského roku začal státní ústav radiační ochrany v Praze prostřednictvím Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem provádět bezplatně průzkum výskytu radonu v  obytných budovách. Občané našeho města byli vyzváni prostřednictvím městského rozhlasu, oznámením na vývěsce i prostřednictvím Novoměstských novin, aby se této akce zúčastnili. Přihlásilo se celkem 30 občanů. Jelikož je však tento průzkum určen pro majitele nebo uživatele domů a bytů, kde je možnost detektory umístit v přízemí, aby nedocházelo ke zkreslení údajů, nebyly detektory v průběhu měsíce ledna a březen 2002 vydány 20 občanům, kteří tyto podmínky splňovali. V měsíci březnu budou tyto detektory stahovány a odeslány k vyhodnocení do SÚRO v Hradci Králové, který tyto detektory vyhodnocuje.

ZUŠ

Co připravujeme v Zušce

Již v únoru se připravují žáci hudebního oboru k soutěži, tentokrát ve hře na flétnu. Nejlepší se představují novoměstské veřejnosti na koncertech v sále školy a na vystoupení v Galerii v Liberci.
Malé koncerty si připravili žáci se svými vyučujícími. Pí učitelka Martina Funtánová se svými hudebníky vystoupí 12. února v 16. 30. Pí učitelka Marie Čechová a její žáci zahrají 12. března v 16.30. Děti, které vyučuje pí učitelka Soňa Jarošová, budou účinkovat 25. března v 16. 30. Všechny koncerty se uskuteční v malém koncertním sále ZUŠ.
15. dubna se uskuteční již 7. ročník „Hraje a tvoří celá rodina“. Je možné soutěžit v různých disciplínách (hudební,pěvecké, divadelní, taneční, výtvarné, kuchařské, ruční práce.....). Podmínkou je zastoupení nejméně 2 členů rodiny, maximální délka vystoupení 3 1/2 minuty. Výtvarné a ruční práce budou vystaveny ve výtvarném oboru ZUŠ. Pro účinkující jsou připraveny odměny a občerstvení. Soutěžící se přihlásí u pí Maděrové do 8. dubna. Bližší informace se zájemci dozví v ZUŠ.

Informace ze ZUŠ

Poděkování za vánoční akce, včetně vánočního koncertu ve společenském sále Restaurace na náměstí, patří všem žákům a vyučujícím  základní umělecké školy. Největší pochvalou je zájem novoměstské veřejnosti a její účast na našich vystoupeních.
Děkuji a těšíme se na další společná setkání.
Mgr. Miroslava Maděrová,
ředitelka ZUŠ Nové Město pod Smrkem

Gratulujeme

výtvarníkům ZUŠ, kteří se zúčastnili 36. ročníku celostátní výtvarné soutěže „Alšova země“. Ústřední porota hodnotila celkem 2 539 prací. Oceněno bylo 72 jednotlivců a 36 kolektivů. Naši žáci byli úspěšní s kolekcí grafik „Motýli“, za jednotlivce byla oceněna Marcela Magniová. Práce jsou vystaveny na Karlově univerzitě v Praze, některé z nich budou vybrány na zahraniční přehlídky.

Turistika

Tři země - tři dny - tři pochody - IVV

V měsíci dubnu proběhne třetí ročník třídenního mezinárodního pochodu v Eurogerionu Nisa V pátek 25. 4. 2003 se startuje v Lubani na polské straně. Trasy jsou dlouhé 10 km, 15 km, 24 km, 31 km, 42 km. Startovné činí 3 až 5 euro. V sobotu 26.4. 2003 se koná pochod na českém území. Pořadatelem je město Nové Město pod Smrkem a Klub českých turistů Nové Město pod Smrkem. Start je v 8 hod. ráno v rekreačním táboře Sázava. Trasy pochodu jsou 11 km - rekreační středisko Sázava, U spálené hospody, Měděnec, Streitův obrázek, Červený buk, rozcestí u Zemánka, Spálená hospoda, Nové Město - náměstí, rekreační středisko Sázava. 18 km - Oldřichovské sedlo, Emauzský obrázek, Wildnerův kříž, kostel a nádraží v Hejnicích, Lázně Libverda, Obří sud, rozcestí u Zemánka, Spálená hospoda, rekreační stř. Sázava 24 km - Ferdinandov, rozcestí Štolpich, Na Žďárku, Čihadla, Na Knajpě, Smědava, Předěl, Na písčinách, rozcestí Nebeský žebřík, Smrk, Pechova smrt, Streitův obrázek, rozcestí Kyselka, Spálená hospoda, rekreační stř. Sázava. V neděli 27. 4. 2003 se startuje v Německu v Olbersdorfu mezi 7.00 a 10.00. Trasy pochodu jsou o délkách 12 km, 22 km, 42 km. Startovné činí 3 eura na jednu osobu. Bližší informace o tomto ročníku turistického pochodu vám poskytne MÚ Nové Město p. Smr. Tel. 482 360 320 či 322, informace také naleznete na internetu - www.nove-město-ps.cz

Seniorklub

V září 2002 nám pan T. Košťál promítl opravdu unikátní již historické snímky Nového Města pod Smrkem. 26. září jsme jeli za poznáním naší krásné vlasti. Výlet byl náročný, v  poklusu, ale tak krásný, že jsme brzy zapomněli ne ten „fofr“. Nové Město nad Metují, Opočno, Třebechovice ... co dodat! Nové Město nad Metují - krásné, čisté, samá květina, náměstí s podloubím a útulnou cukrárnou. Zámek nádherný! Opočno - překrásný zámek. Parky byly již bohužel uzavřeny, ale i tak jsme kus té nádhery uviděli. Třebechovice - Betlém, muzeum betlémů, keramika... byli jsme dojati hezkým komentářem a hrdi na to, jaký jsme šikovný národ.Byl to krásný den. V říjnu jsme měli první zkušební gastronomickou soutěž. Dopadla dobře. Bylo 17 druhů různých soutěžních jídel teplé i studené kuchyně. Nezávislá komise složená z „nedůchodců“ měla těžkou práci. Nakonec se komise shodla na tom, že vše je dobré a nelze určit nejlepší. Pořadí se losovalo z klobouku, byla legrace a nakonec jsme to všechno společně snědli. Vyzýváme tímto k soutěži i jiná sdružení - soutěžte s námi!
28. října jsme jeli do sklářského muzea v Harrachově, kde jsme zároveň navštívili sklárnu „Novosad a syn“. Prohlídka byly velice zajímavá. Paní Gizela, průvodkyně, byla vtipná a znalá věci. Kolem provozu sklárny mají ochoz, takže jsme měli opravdu přehled o tom, co se děje ve sklárně. Dokonce i z  hezké hospůdky byl výhled na provoz sklárny. Pěkné a poučné. Jen ty ceny skla byly pekelné jako to teplo u těch pecí! Na zpáteční cestě jsme se stavili v Liberci v Hypernově.
V listopadu jsme měli již tradiční „besídky“ s dětmi, pohoštěním, tombolou. A ještě něco navíc. Poseděli s námi poprvé pan starosta, místostarosta, tajemník a členka rady. Měli jsme opravdu radost, i když trochu trému. A co v novém roce 2003? Máme opravdu mnoho plánů. V únoru jsme zahájili cyklus „ V zdravém těle zdravý duch“. Učitelka jógy paní Zikešová z Liberce nám pro počátek promítla informační „diáky“ INDIE - KOLÉBKA JÓGY. Dále to budou přednášky o cvičení pro seniory, o stravě a o zdraví. Cyklus je pětiměsíční. Máme naplánované dva výlety a jednu exkurzi. Průběžně budeme pořádat drobnější akce. Určitě to bude výlet do kostela a kláštera v Hejnicích, do Višňové a Jindřichovic, různé přednášky a společné vycházky po okolí. Informace o pořádaných akcích jsou vyvěšovány ve skříňce naproti drogerii Němcových.

Nechce město platit péči o staré lidi?

V MF Dnes ze dne 7. 2. mě zaujal článek „Péči o staré lidi nemá kdo platit“, kde je poměrně výstižně popsán současný spor mezi libereckou radnicí a krajem o pečovatelskou službu. Kraj se stal po zániku Okresního úřadu zřizovatelem pečovatelské služby a tvrdí, že na ni peníze od státu nedostal. Z bývalého okresu Liberec pouze Liberec a Nové Město p. Sm. odmítly pečovatelskou službu převzít. K tomu bych chtěl uvést některé důvody, proč ke zmíněné situaci došlo. Jde mi o to, aby nedocházelo ke zkreslení důvodů, proč zastupitelstvo odmítlo pečovatelskou službu převzít a rozptýlit případné obavy, že dojde ke zrušení služby pro staré občany. Obdobně jako kraj, ani města nedostanou od státu na provoz peníze, a proto zastupitelstvo Nového Města p. Sm. odmítlo tuto službu převzít s tím, že je ochotno s krajem dále jednat o podmínkách převodu této služby na město. Pokud je odhadovaná částka na roční provoz pečovatelské služby v našem městě 800 tis. Kč, je pochopitelné, že zastupitelstvo nechce z městského rozpočtu dotovat stát, když nemusí. Z písemného vyjádření Ministerstva financí ČR vyplývá, že město není povinno pečovatelskou službu převzít a je na Krajském úřadu, aby v plné míře sám službu zajišťoval z vlastního rozpočtu. Naši situaci komplikuje smlouva, která stanoví, že pokud v domě s pečovatelskou službou nebude po dobu 10 let služba zachována, musí město vrátit státní dotaci na výstavbu domu ve výši 20 mil. Kč. To znamená, že pokud město pečovatelskou službu převezme a v zájmu úspory nákladů službu omezí nebo zruší, vystavuje se případným sankcím státu. V tomto a v minulém roce probíhala jednání města s Krajským úřadem s cílem donutit naše město k převzetí služby. Hlavním argumentem představitelů Krajského úřadu byl fakt, že většina měst Liberecka, Jablonecka, Českolipska i Semilska pečovatelské služby již dříve převzala a že postoj rady kraje je zbavit se starostí s financováním pečovatelské služby. Městu byly nabídnuty jen dvě možnosti, buď převzít tuto službu a celou ji hradit, nebo uzavřít smlouvu s nynějším zřizovatelem a také celou službu hradit. Je to dost podivný přístup, když krajské zastupitelstvo jako jeden samosprávný orgán se snaží z pozice síly vnutit svůj názor městskému zastupitelstvu jako dalšímu samosprávnému orgánu. Tu pozici síly vidím v tom, že kraj postaví město do pozice toho, kdo je povinen se o své staré lidi postarat, a kraj pak v pozici toho, kdo bude kontrolovat, zda město službu v plné míře zajišťuje. Pokud město pečovatelskou službu nepřevezme, bude službu bez výrazného omezení zajišťovat nadále kraj. Město se převzetí nebrání. Jednou z možností by bylo, podle mého názoru, přejít na financování městem postupně, například s plným financováním v roce 2006, kdy skončí hrozba smluvní sankce.

Ing. Karel Jeřábek
zastupitel

Město Nové Město pod Smrkem vzneslo dotaz na Ministerstvo financí ČR dne 11. 12. 2002, v  němž žádalo o sdělení, zda a podle jakého právního předpisu přejde Dům s pečovatelskou službou v Novém Městě pod Smrkem na kraj a zda státní rozpočet počítá pro rok 2003 s financováním těchto objektů pro krajské úřady.
Odpověď Ministerstva financí ČR otiskujeme v plném znění:

E x p e d i c e :
Městský úřad
Palackého 280
463 65 Nové Město pod Smrkem

Věc: Dotaz

K vašemu dopisu č.j.3768/02/FO/Bá ze dne 11.12.2002, kterým žádáte o sdělení, zda a podle jakého právního předpisu přejde Dům s pečovatelskou službou v Novém Městě pod Smrkem na kraj a zda státní rozpočet počítá pro rok 2003 s financováním těchto objektů pro krajské úřady, sdělujeme:
V případě Domu s pečovatelskou službou v Novém Městě pod Smrkem se jedná o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem byl do 31.12.2002 Okresní úřad Liberec.
Podle ustanovení § 1 odst.1 a 3 zák..č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, dnem 1. ledna 2003 přecházejí z vlastnictví České republiky do vlastnictví krajů věci, se kterými k 31. prosinci 2002 (dále jen „rozhodný den“) byly příslušné hospodařit státní příspěvkové organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonávaly  do rozhodného dne okresní úřady, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Na jednotlivé kraje dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byly k rozhodnému dni příslušné hospodařit státní příspěvkové organizace uvedené v odstavci 1, pokud tento zákon nestanoví jinak.
Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou v Novém Městě pod Smrkem není uveden v příloze č. 1 (Seznam organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, u nichž funkci zřizovatele vykonávají okresní úřady, které se stávají organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi vyjmenovaných obcí) cit. zákona, vztahuje se tedy na tento případ ustanovení § 1.
Dnem 1. ledna 2003 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 příspěvkovými organizacemi kraje. Příspěvkové organizace kraje zůstávají nositeli závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Do 30. dubna 2003 je kraj povinen přizpůsobit jejich dosavadní zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zák.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.
Podle ust. § 3 odst. 1 a odst. 3 cit.zákona musí být nemovité věci, které přecházejí do vlastnictví krajů, po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni přechodu vlastnictví věcí podle § 1. Stanou-li se před uplynutím této doby pro kraj podle místních předpokladů a zvyklostí pro tento účel nepotřebnými a nevyužije je k sociálním, školským či zdravotnickým účelům, musí být nabídnuty k bezúplatnému převodu do vlastnictví státu. Organizační složkou státu příslušnou k přijetí nabídky je věcně příslušné ministerstvo. Pokud stát nepřijme písemnou nabídku kraje ve lhůtě 3 měsíců od jejího doručení, naloží již kraj s těmito věcmi podle svého uvážení.Při nedodržení tohoto postupu odvede kraj částku získanou prodejem takového majetku do státního rozpočtu.
V souladu s ustanovením § 18 cit.zákona ve lhůtě do 2 let ode dne, kdy kraj nabyl podle § 1 tohoto zákona do svého vlastnictví věci, se kterými byly příslušné hospodařit státní příspěvkové organizace poskytující služby sociální péče (§ 45 zák.č.114/1988 Sb.) včetně veškerých práv a závazků, a které se staly příspěvkovými organizacemi kraje podle § 2 tohoto zákona, může obec, na jejímž území se toto zařízení nachází, kraj písemně požádat o převod věcí, práv a závazků této příspěvkové organizace kraje do vlastnictví obce. Ustanovení § 4 odst. 3, § 5 odst.2 a § 6 odst. 1 a 3 se použijí přiměřeně.Kraj je povinen ve lhůtě tří měsíců od doručení písemné žádosti obce převést do vlastnictví obce bezúplatně věci, práva a závazky příspěvkové organizace kraje poskytující službu sociální péče, jejíž věci, práva a závazky přešly na kraj podle tohoto zákona.
V zákoně č.290/2002 Sb.není stanovena žádná povinnost obce převzít od kraje příspěvkovou organizaci poskytující služby sociální péče. Obec pouze na základě svého vlastního uvážení může využít ust.§ 18 cit.zákona.
K druhému dotazu (financování) uvádíme, že státní rozpočet na rok 2003 byl sestaven tak, aby veškeré finanční prostředky zahrnuté v kapitole Okresní úřady ve schváleném státním rozpočtu na rok 2002, kterými byl zabezpečen výkon správních činností a zřizovatelských funkcí, byly v souladu se zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 290/2002 Sb. převedeny na stanovené subjekty, tj. na obce, kraje a resorty.

V Praze dne 9.1.2003
Ředitel odboru 12 : Ing.E.Komárek
Vedoucí oddělení 124 : Ing.V.Dědková
Referent : Mgr.H.Peterová

Slavnostní otevření zubní ordinace

Málokdo z nás navštíví zubní ordinaci, pokud to není nezbytně nutné. Mně se naskytla příležitost navštívit ji za příjemných okolností. Byl jsem totiž pozván místním zubním lékařem MUDr. Makumbirofou a jeho ženou na slavnostní otevření zubní ordinace v místním zdravotním středisku, které proběhlo v pondělí 3. února v odpoledních hodinách. Pozvání na slavnost přijali současní i minulí zástupci města, zástupci projekční firmy, přátelé a známí rodiny pana doktora. Po přivítání a představní hostů pronesl pan doktor děkovnou modlitbu za zdárné dokončení díla. To mi připomnělo, jak složitá byla realizace od záměru přes financování až po dokončovací práce. Na stavebních úpravách se podílelo město společně s panem doktorem. Původní projekt byl v průběhu stavby upravován podle změněných hygienických předpisů a finančních možností investorů. Tím byl dokončen záměr z roku 1996, soustředění zdravotní péče do jedné budovy. Již v roce 1994 se projevily první známky poškození statiky a střešní konstrukce budovy, které ohrožovaly provoz střediska. Řešení se našlo ve vybudování střešní bytové nástavby nad střediskem a ve druhé etapě i nad lékárnou. Vše bylo realizováno za provozu. Tím byly vytvořeny podmínky k  plnému využití střediska. Dalším bodem programu slavnosti byla prohlídka vybavení s odborným výkladem MUDr. Makumbirofové. Nakonec si přítomní připili na zdárný provoz ordinace s přáním co nejvíce zubních zákroků v tomto příjemném prostředí. Provoz v nové ordinaci začne již v úterý 4. února.

K. Jeřábek

Znalci

Už ani nevím, koho to napadlo, že polezeme na Horu. Ano, na Horu s velkým H. Ono lézt na horu s malým h nestojí za řeč. Když lézt, tak na velké H. Je odtamtud vidět hodně a daleko. Zkrátka,abych to neprodlužoval, sešlo se nás pět. Dali jsme si sraz v malé hospůdce. A hned, co prej si kdo dá. Číšník stál u našeho stolu a trpělivě čekal na naši objednávku. „Já bych si dal červené moravské, ale suché, takzvané barikované,“ pravil Honza. „To já zase červené argentinské, je plnější než moravská vína. Má totiž sluníčko a lepší polohy a na tom vínu je to potom znát,“ozval se Richard. „No, pokud jde o mne,“ vmísila se do řeči Eliška, „tak já zase upřednostňuji zejména jihomoravská vína. Z červených André a z bílých ryzlink. Pokud bych si však mohla vybrat jen jedno, zvolila bych určitě právě ryzlink. “Oba ryzlinky-rýnský i vlašský, bych si zvolil já,“ přihlásil se Vláďa, „ale musí být oba z Mikulova. Rýnské proto, že z vápenaté spraše, kterou má Mikulov, začíná ve vůni buketem limetkovým nebo možná růžovým grapefruitem. K němu se časem postupně přidává ušlechtila olejnatá vůně. V náběhu chuti dominuje kyselinka, kterou umí právě jen vápenec. Uprostřed je v chuti pěkně pevné kořeněné tělo a konec mívá medový, lipový doběh. Pěkné, ušlechtilé víno. No vlašák, to je víno vinařů. Kdysi, za minulého režimu, vinařskou nomenklaturou ponížené víno. Přitom utajený poklad vinařů, je to jejich víno, které si pijí sami mezi sebou. Víno, jež lze pít, aniž k němu volíte nějaké přiměřené jídlo. Nádherná kyselinka, báječně se polyká. I v chuti pěkně uchovává révovitost. Není na světě lepší než z mikulovské oblasti, zejména z vyšších a strmějších poloh s volným vápencem. Moc přátelské víno.“ Konečně se ozval Petr, znalec nad Znalce: „Víno piju velice zřídka a když,tak nejraději skotskou nebo irskou.“ Číšník chvíli pohlížel z jednoho na druhého a pak se osmělil: „ S vaším dovolením, tak bych taky přispěl do debaty. V minulosti jsem pil převážně zahraniční vína z Francie, Jižní Ameriky či Kalifornie. Moravská vína se moc pít nedala. Ale za poslední léta jsem si zvykl na moravská vína, která šla kvalitou velmi nahoru, že na zahraniční už téměř nemám chuť. Dobré archivní moravské víno, a to převážně červené, mě nyní zcela uspokojuje. Je to změna příjemná a netoužím po nějakém dalším přesedlání. Mezi moravskými víny oblíbenou značku nemám, snad frankovku či modrý portugal. Takže, dámo a pánové, co to bude? Jako vždycky?“ dokončil číšník. Podívali jsme se jeden po druhem na sebe, souhlasně jsme kývli hlavami a Vláďa za všechny objednal: Čtyřikrát Svijany světlou třináctku a jednou řezaný.“ Později, když už svijanských bylo povícero, jsme přece jenom vyrazili. Domů. Lezlo se nám v tom čerstvém povětří náramně. Inu, není nad to pořádně vše promyslet a pak vylézt i na tu horu.

Slovníček pojmů

barikovaný, barrique Víno stáčené z bukových nebo dubových sudů obsahu 225 l
buket kytice, kombinace vůní
kyselinka především kyselina vinná nebo jablečná, jako nedílná součást vína působí harmonujícím svěžím chuťovým dojmem
kořeněné tělo víno se středním obsahem extraktivních látek s dochutí
skotská n. irská alkoholický nápoj vyráběný z obilí, nejčastěji ječmene nebo žita, barvy hnědavě zlaté a vůně s kouřovou stopou
Svijany český, soukromý pivovar, zal. r. 1564, 58 lidí, letošní výroba ca 131 000 hl piva
čerstvé povětří vzduchová facka pro právě vycházejícího štamgasta z restaurační místnosti ŠM

Pozvánka do knihovny

Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři městské knihovny.
Knihovna dále nabízí kopírování pro občany během výpůjční doby.

Městská knihovna půjčuje:

  pro děti:
   pondělí 13 - 17 hod.
   středa 13 - 15 hod.
  pro dospělé:
   pondělí 9.00 - 11.00 hod.
   úterý 9.00 - 11.30 hod. 13.30 - 17.00 hod.
   čtvrtek 9.00 - 11.30 hod. 13.30 - 17 hod.

Městská knihovna upozorňuje občany na novou službu - veřejně přístupný Internet. Možnost využití této služby má každý občan města. Internet je přístupný ve výpůjční době knihovny.

  Poplatky: 30 min. provozu
   dospělí 30,- Kč
   studenti 20,- Kč

Beletrie dospělí

Hrabal B. Schizofrenické evangelium
Tomáš E. Metafyzické příběhy
Manfredi V. Chiméra
Hudečková E. Sedmihlásek
Pagnol M. Boží tajemství
Stínil L. Krátké dotyky léta
Grandé J. Purpurové řeky
Rottová I. Případy šikovné tchýně
Elton B. Neplodnost
Vanderberg P. Zapomenutý faraón
Axelsson M. Dubnová čarodějka
Coelho P. Poutník
Jacobson A. Falešná obvinění
Brown S. Radostná zvěst
Kelly C. Jako my všechny
Boulle P. Zkouška dospělosti
Karlíčková J. Ten, kdo nezapomíná
Harris J. Pět dílků pomeranče
Brabcová E. Ztracené nebe
Rice L. Hrady z písku
Rowland L. Bundori
Drake S. Hvězda
Patterson J. První musí zemřít
Shelby P. Do úsvitu
Frýbová Z. Neděle jako stvořená pro vraždu
Simon H. Zakázaný výzkum
Jícha J. Prevít na vysoké, aneb jak
Stone K. Klub Carlton
Nance J. Křídla medúzy
Davis L. Ztracené stříbro

Naučná dospělí

Bambeck M. Kniha života
Rozumět dějinám
Velcí skladatelé Achard O. Velká obrazová encyklopedie nožů
Day T. Průvodce nezkrotnou zemí
Tutt K. Nevysvětlitelné přírodní fenomény
Nováková D. Kniha literárních obsahů
Dufka J. Přál jsem si míti křídla
Mahler Z. Ano, Masaryk
Poncová S. Praktická hrníčková kuchařka
Francková Z. Kuchařka chudého důchodce
Recht Ch. Bylinky na okně, na balkoně...
Mac Donald F. Kleopatra , královna králů
Moulis L. S bráchou na Aljašce

Mládež naučná

Platt R. Everest
Ježková A. Praha babka měst

Mládež beletrie

Blyton E. Hádanka ukrytého pokladu
Francková Z. Sázka o dlouhé vlasy
Brandejsová I. Lásku neutajíš
Komendová J. Zuzanka a koník Max
Špalíček hádanek
Lofting H. Příběhy doktora Dolittla

Za věcnou správnost příspěvků od občanů redakce neručí. Anonymy se házejí do koše.

Vychází jednou za dva měsíce. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího měsíci vydání. Vydává MěÚ Nové Město pod Smrkem, odpovědný redaktor : Ilona Vokounová, redakční rada: Ing. Karel Jeřábek, I. Vokounová, J. Zelenková, J. Maděra.

Schváleno pod číslem MK ČR E 11812

Sazba: fa Design studio RECo Chrastava. Tisk: Tiskárna Horáček Chrastava. Náklad: 400 ks Novoměstské noviny