NOVOMĚSTSKÉ NOVINY

  Městský úřad v Novém Městě pod Smrkemduben 2003 - květen 2003  
  www.nove-mesto-ps.cz              cena 3,-Kččíslo 2 ročník 9  

Jubilea našich spoluobčanů

DUBENKVĚTEN
Grabarčíková Marianna
Jelínek Emil
Havlík Rudolf
Ondráčková Marie
Šádková Jiřina
Telecká Ludmila
Bílková Olga
Hoťová Anna
Vítovská Anna
Vondráčková Zdeňka
Kochanová Vlasta
Richter Walter
93 let  
90 let
89 let
87 let
83 let
83 let
81 let
80 let
80 let
80 let
75 let
70 let
Grabarčík Jan
Petr František
Tvrzká Emilie
Poláková Ludmila
Hádková Zdeňka
Jiráčková Miloslava  
Petráková Anna
Cháberová Marie
Amrichová Helena
Špiková Anna
90 let  
87 let
84 let
83 let
82 let
81 let
81 let
80 let
75 let
75 let

  Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti k jejich životnímu jubileu.

Redakce


Zprávy z radnice

Zápis z 3. veřejného zasedání ZM,
konaného dne 12. března 2003

Přítomni: Maděra Jaroslav, Kozák Miroslav, Konečná Ivana, Mgr. Novotný Jindřich, Kotrbatý Milan, Ing. Karel Jeřábek, Ing. Petrovič Ladislav, Steffan Ludvík, Pelant Jaromír, Vojáček Miloš, Mgr. Žáková Radoslava, Novotný Lukáš, Suková Miloslava, Dobřichovská Jana, Husáková Věra, Jakub Václav.
Omluven: Ing. Smutný Pavel

  1) Zahájení:
   Jednání zahájil starosta města p. Maděra a konstatoval, že bylo řádně svoláno podle zákona a je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva. Jednání je tedy usnášeníschopné. Navrhl zařadit na toto zasedání mezi bod č. 2 a 3 doplnění zápisu zasedání zastupitelstva a mezi bod 3 a 4 zařadit doplnění kontrolního výboru. Dále zařadit bod: smlouva o výpůjčce mezi STV GROUP a městem Nové Město p. S. mezi bod č. 10 a bod č. 11. Protože nebyly žádné jiné připomínky k programu, nechal starosta hlasovat o programu dnešního jednání.
   Hlasování: 14-0-2
   Do návrhové komise byli navržení: paní Ivana Konečná a Mgr.Jindřich Novotný.
   Hlasování: 14-0-2
   Za ověřovatele zápisu byli navržení: paní Miloslava Suková a pan Miloš Vojáček.
   Hlasování: 14-0-2

  2) Kontrola usnesení:

   Kontrola usnesení za zasedání 2. ZM dne 29. 01. 2002:
   2.1. OVŽP: prošetřit, zda bude pokračovat telefonizace v jižní části města. V roce 2003 nebudou žádné akce zařazeny.
   2.2. OVŽP vyzvat Telecom k úpravě pozemku u zvláštní školy. Firma byla vyzvána, úprava pozemku bude provedena.
   2.3. Starostovi: Pozvat protidrogového koordinátora do jednání RM. Splněno. Projednat s kronikářkou stav prací na kronice města. Splněno. Vyřešit úpravu zastávky autobusů v Husově ulici. Navrženo ve fondu oprav. Jednat s představiteli FVS o nových smlouvách. Bylo jednáno a po vyhodnocení bude jednáno. Jednat se správcem konkurzní podstaty o převodu požární techniky z majetku Textilany. Bylo jednáno. Jednat s firmou A.S.A. o dodatku ke smlouvě o separaci odpadu. Totéž s Firmou EKOKOM. Bylo jednáno, bod programu. Jednat s představiteli okolních měst o spolupráci při využití městské policie Města Frýdlantu. Bylo jednáno, města Raspenava a Hejnice neprojevily zájem. Ohlásit městským rozhlasem nepřítomnost knihovnice a vyvěsit oznámení doby nepřítomnosti. Bylo vyvěšeno. Paní knihovnici bude částečně zastupovat p. Bryl.
   2.4. Tajemníkovi: Po obdržení připomínek dopracovat jednací řád ZM. Je bodem programu. Vypracovat organizační strukturu MěÚ. Úkol trvá. Prostřednictvím letáku na dveřích informovat občany o úředních a neúředních dnech. Splněno.
   2.5. Místostarostovi: vypracovat studii, která zhodnotí stávající projekt bazénu a vypracovat kalkulaci budoucího provozu. Úkol trvá.
   2.6. RM: zařadit na jednání příštího ZM odvolání člena RM. Bod programu. Stanovit termíny konkurzů na místa ředitelů přísp. organizací. Termíny určí komise.
   2.7. RM: vytvořit systém oceňování Osobností roku. Úkol trvá.
   2.8. Vedení města: připravit plán investic a rozpočtu na rok 2003. Bod programu. Ing. Jeřábek požádal o doplnění zápisu z minulého zasedání ZM a sice bod 12 odst.2 doplnit  následovně: Pí Konečná sdělila zastupitelstvu a veřejnosti, že v okolních obcích a městech je člen RM současně ředitelem příspěvkové organizace.
   Hlasování: 16-0-0

  3) Doplnění zápisu z 2. veřejného zasedání ZM:

   Mgr. Žáková uvedla, že je nutné doplnit zápis a usnesení z minulého jednání ZM. Doplnění bodu č. 4. Změna systému odvozu domovního odpadu velkoobjemovými kontejnery ze sběrného dvoru byla schválena dle návrhu. Město nabídlo k odprodeji 5 ks velkoobjemových kontejnerů v hodnotě 3.000,- Kč/1 ks. Firma A.S.A. by tyto kontejnery i s odpadem odkoupila a zároveň se postarala o jejich odvoz do města Frýdlantu. Následná likvidace odpadu je spojena s dalšími finančními náklady ve výši 2.000,- Kč.
   Hlasováno: 16-0-0
   Do usnesení pak navrhujeme doplnit bod č.2: ZM schvaluje prodej 5 ks velkokapacitních kontejnerů firmě A.S.A.
   Hlasování: 16-0-0

  4) Připomínky občanů:

   Mgr. Novotný: V Sokolské ulici je vážně poškozen sloup veřejného osvětlení, žádá aby byl vyměněn. Úkol pro odbor výstavby. P. Vojáček uvedl, že p.místostarosta obdržel dopis od obyvatelů ul. Švermova. P. Kozák odpověděl, že dopis byl stažen a poslán další. Bude zjištěn skutečný stav a navrhnuty kroky k nápravě. P. Vojáček upozornil na prostředí jaké za Jizeranem: poničená komunikace, trávník a otevřené šachty. Mgr. Novotný uvedl, že v loňském roce požadovali obyvatelé paneláku ve Švermově ulici umístění mísy na květiny. Jaká je situace v letošním roce. Bude zjištěno u pí Bruské. Mgr. Žáková: je nutné opravit ulici Textilanská. P. Kozák uvedl, že probíhá jednání s SUS které nepočítají s investicemi v N.Městě p.S. Bude opravena silnice u spořitelny. Ulice Textilanská je místní komunikace, záleží na objemu peněz. Pí Suková: v ulici 28. října je poškozený rozvodný domek. Zjistí odbor výstavby a vyzve majitele k nápravě. Mgr. Žáková : dle informací od občanů nebyla doručena pošta z důvodu, že volně pobíhal pes a doručovatelka se bála. Je třeba informovat poštu, aby příští podobný případ ohlásila a mohlo tak dojít k odchytu psa.

  5) Doplnění kontrolního výboru:

   Kontrolní výbor po svém zasedání požádal ZM o schválení nových členů kontrolního výboru. Jedná se o pana Jaromíra Pelanta a paní Věru Kaplovou.
   Hlasování: 15-0-1

  6) Odvolání člena RM:

   V úvodu p. starosta navrhl aby hlasování o odvolání člena RM proběhlo veřejně.
   Hlasování: 15-0-1
   Pan starosta uvedl, že byl podán návrh na odvolání člena RM pana Mgr. Novotného, z důvodu neslučitelnosti této funkce s funkcí ředitele příspěvkové organizace. Dle vyjádření dr. Alice Urbanové z ministerstva vnitra odboru pro vnitřní správu funkce člena RM není neslučitelná s funkcí ředitele příspěvkové organizace. Ing. Jeřábek vysvětlil, proč vystoupil s tímto požadavkem. Uvedl, že je velice obtížné pro kolegy v RM hlasovat o něm jako o budoucím nebo stávajícím řediteli příspěvkové organizace. Zároveň chtěl ing. Jeřábek připomenout, že v minulém ZM vystoupila paní Konečná a uvedla, že v okolních městech jako je Raspenava, Hejnice, Frýdlant jsou členové RM také řediteli příspěvkových organizací. Ing. Jeřábek uvádí, že si toto zjišťoval a není tomu tak a ani v Liberci není člen RM ředitelem příspěvkové organizace. Pan Vojáček: uvádí, že ing. Jeřábkovi snad nejde ani o to, že Mgr. Novotný je členem RM a mohlo by dojít k jakémusi střetu zájmu, ale jde o to, že v případě konkurzu, pokud se bude hlásit jej budou volit členové RM. P. Vojáček uvádí, že konkurzní komise nebude tvořena členy RM, bude pouze zástupce města. Paní Konečná: domnívá se a myslí si pořád, že v minulém volebním období byl ve Frýdlantě       pan ředitel Polčák členem RM a pan Havel ředitel SBH. Paní Konečná uvedla, že pokud tak není na dalším zasedání ZM vezme svá slova zpět.
   Hlasování: 2-10-4
   Mgr. Novotný nebyl odvolán z funkce člena RM

  7) Smlouva s firmou EKOKOM:

   Jednání byl přítomen i zástupce firmy p. Hochovský, který uvedl, že smlouva byla nabídnuta v souladu s autorizací a zákonem. Takto byla přijata i v ostatních obcích. Obec nemusí recyklovat, ale zajistit aby odpad skončil u zpracovatele, což zajistí fa A.S.A., která podá informaci, že odpad předala k využití a na základě tohoto potvrzení jsou pak finance. Pokud A.S.A. odpad odveze do spalovny, sdělí toto obci a pak není vyplacen příspěvek. Ing. Jeřábek: zda by byly sankce pokud A.S.A. nebude recyklovat. V odpovědi bylo uvedeno, že sankce by byla v případě nepravdivých informací. To je nutné ošetřit s fy A.S.A.
   Hlasování: 16-0-0

  8) Příloha č 2 ke smlouvě s A.S.A.:

   Tato příloha byla zastupitelům předložena.
   Hlasování: 16-0-0
   Po projednání tohoto bodu navrhl p. Vojáček změnu v programu. Bod č. 13 zařadit místo bodu 9, aby zástupce firmy STV GROUP nemusel čekat do bodu 13

  9) Smlouva o výpůjče mezi městem a STV GROUP:

   Zástupce pan Vaněk představil firmu. Uvedl, že v současné době je areál pronajat armádou. V letošním roce přejde dle zákona majetek ze státu na obce a firma má zájem v areálu Hajniště nadále pracovat. Nyní zde pracuje 15 pracovníků a 6 členů ostrahy. Ing. Jeřábek: proč chce firma tuto smlouvu. Bylo odpovězeno, že firma nechce přestěhovat výrobu z Hajniště. Pan starosta potvrdil, že v letošním roce by mělo skutečně dojít k bezplatnému převodu objektu bývalých kasáren na město. Ing. Jeřábek doporučuje tuto smlouvu uzavřít a apeluje na vedení města, aby usilovalo o převod v nejkratší době. P. Vojáček: Není uvedeno, že firma nebude podnikat jiným způsobem, než je předmět smlouvy. P. Kozák: návrh této smlouvy byl konzultován s právníkem, který tento text schválil. Uvedl, že se jedná o překlenovací období. Mgr. Žáková: odkdy bude smlouva mezi městem a firmou platit. Bylo sděleno, že jakmile dojde ke zrušení smlouvy s armádou, bude platit smlouva s městem. Dále bylo konstatováno, že město dle smlouvy nemůže požadovat od firmy peníze, ale firma STV GROUP může investovat ve výši event. nájmu.
   Hlasování: 15-0-1

  10) Schválení jednacího řádu ZM:

   Návrh jednacího řádu byl přepracován na základě připomínek a na dnešním jednání byl upraven o schválené připomínky Mgr. Žákové.

  11) Schválení rozpočtu na rok 2003:

   Pan starosta v úvodu projednávání tohoto bodu zdůraznil, že návrh rozpočtu byl již projednán ve vedení města, v radě města ve finančním výboru a na jednání rozšířené RM. Rovněž byl řádně vyvěšen na úřední desce. Ing. Beranová uvedla, že byly zapracovány vzešlé připomínky z těchto jednání. Připomněla, že u příspěvkových organizací bude do 30.9.03 provedeno vyhodnocení a pak je možné nařídit odvod do města. Ing. Jeřábek upozornil, že u MŠ je ještě rezerva cca 130 tis. Kč. Dále uvedl, že je nutné zafinancovat budoucí akce Novoměstské teplárenské. Žádá o názor p. Straky který je dnešnímu jednán přítomen. Ten uvedl, že částka cca 650tis. Kč bud uložena na účtu města do doby potřeby tj. asi do tří let. Částka, která zůstane na účtu města bude pouze pro potřeby Novoměstské teplárenské. Na dotaz ing. Petroviče, zda by nebylo vhodné finance vložit na podílové listy p. Straka uvedl, že částka od teplárny bude známá až koncem roku 2003. Ing. Petrovič: vztah mezi městem školou a TJ. Uvádí, že zde je v teple rezerva cca 50 tis. Kč. Mgr. Novotný připomněl, že částka 200.tis. Kč na financování služeb od města zůstává a bude vyhodnoceno. Ing. Beranová navrhuje, aby kontrola u organizací probíhala spolu s finančním výborem. Na požadavek ing. Jeřábka upřesnil p. Kozák čerpání fondu oprav. P. Vojáček: v tomto fondu zahrnout „pod čarou“ také zřízení veřejných WC. Bylo zamítnuto,je zařazeno do inv. akcí jako mobilní biologické WC. Dále pan Vojáček navrhl ZM pověřit finanční výbor, alespoň 2x v roce provést kontrolu hospodaření se svěřenými finančními prostředky v rozpočtových organizacích. Starosta informoval, že dle směrnice o vnitřní kontrole, budou tyto kontroly prováděny v každé rozpočtové organizaci.
   Hlasování: 15-1-0

  12) Dopravní obslužnost:

   Na základě schváleného rozpočtu města byla předložena ke schválení smlouva o dopravní obslužnosti. Částka činí 105,-Kč na jednoho obyvatele, tj. 419.580,-Kč.
   Hlasování: 16-0-0

  13) Dodatek k vyhlášce č. 2/99:

   Vzhledem k množství připomínek, které k návrhu dodatku byly vzneseny, ZM ukládá panu Křepelkovi dodatek přepracovat ve smyslu připomínek a předložit na příští jednání ZM. Pan Vojáček navrhl aby po eventuelním schválení dodatku k vyhlášce byl tento dodatek zveřejněn v Novoměstských novinách a byli s ním seznámeni provozovatelé restauračních a zábavných zařízení. Doporučuje pověřit kontrolní výbor v případě schválení toto dodržování vyhlášky zkontrolovat.

  14) Různé:

   pí Husáková: zda je vypracován projekt zeleně na hřbitově. Projekt vypracován není. Mgr. Žáková: Není spokojena s předkládanými materiály do ZM. Požaduje aby v materiálech bylo uvedeno kdo předkládá, vypracoval, ke kterému bodu programu. p. Pelant navrhuje častěji konat zasedání ZM. Pan Vojáček navrhuje vzhledem k množství neprojednaných materiálů svolat veřejné zasedání v měsíci dubnu. Bylo rozhodnuto, že příští jednání se uskuteční 23. dubna 2003 a další dle potřeby, tak je uvedeno v jednacím řádu. Mgr. Žáková: navrhuje zahájení ZM na dřívější hodinu v 15,00 či v 16,00 hod. Starosta nechal hlasovat o návrhu Mgr. Žákové o dřívějším začátku jednání ZM.
   Hlasování: 1-10-4
   P. Pelant: vrací se ještě ke zničenému sloupu, dle jeho názoru je nutné zjistit proč došlo k rozbití. Mgr. Novotný uvedl, že sloup byl poškozen autem.

Jaroslav Maděra, starosta
Miroslav Kozák, místostarosta
Miloš Vojáček, ověřovatel
Miloslava Suková, ověřovatelka


Upozornění MÚ

  Údržba veřejné zeleně na hřbitově v Novém Městě pod Smrkem. Během letošního roku bude probíhat rekonstrukce části porostů zeravu (Thuja) Na místním hřbitově. Jedná se staré porosty zeravu západního v levé části hřbitova, které jsou již do značné míry zdeformované opakovanými sněhovými přívaly či působením větru a rovněž prořídlé opakovaným prořezem ulámaných či ohnutých větví a kmenů. Porosty zeravu již neplní svou estetickou funkci, vzhledem k jejich vysokému biologickému stáří již neregenerují, koruny stromů netvoří v této době souvislou masu a dochází tak k jejich dalšímu poškozování. Vzhledem k těmto skutečnostem se budou poškozené porosty zeravu rekonstruovat a to ve třech etapách:
 1. odstranění stávajících zbytků porostu
 2. rekultivace celé plochy určené k výsadbě nových jedinců
 3. výsadba nových sazenic
  O časovém rozvrhu budou občané města včas informováni zprávou na úřední desce na budově městského úřadu a na místním hřbitově.

Bruská Zdena


Co nového v ZUŠ

  V únoru proběhlo na Základní umělecké škole školní kolo ve hře na flétnu. Pořadí nejúspěšnějších žáků:

1. Kategorie
 1. Makumbirofa V.
 2. Vašátko, Vobejda, Václavková
 3. Dinh
 4. Jarchovská

2. Kategorie
 1. Juricová
 2. Osterová, Heroutová
 3. Hofmanová
 4. Walterová

3. Kategorie
 1. Eiglová
 2. Brožová, Babcová
 3. Jelínková, Marková
 4. Sedláčková
 5. Bruská, Meinerová
 6. Zemanová

4. Kategorie
 1. Jelínek
 2. Beranová Kar.

5. Kategorie
 1. Hofman
 2. Dedecius
 3. Kalová

  Výtvarníci ze ZUŠ zaznamenali velký úspěch ve výtvarné soutěži O nejoriginálnější záložku, kterou vyhlásil Liberecký kraj u příležitosti konání Veletrhu dětské knihy 2003.

  1. místo získala Zuzana Likavcová a zvláštní cenu za nejzdařilejší kolekci záložek vytvořených dokreslovaným linorytem dostala naše ZUŠ. Na velmi pěkném slavnostním vyhlášení v areálu výstaviště kromě milé i dobré odměny jsme získali i šek na zakoupení výtvarných potřeb v hodnotě 500,- Kč a 300,- Kč pro vítěze.

  Zveme Vás na koncert pěveckých a instrumentálních sborů, který se uskuteční 1. května ve 14.30 hodin ve společenském sále v Restauraci na náměstí.

  23. května se těšíme na 1. setkání pěveckých sborů „ZPÍVÁNÍ POD SMRKEM“. Vystoupí děti z mateřských a základních škol frýdlantského výběžku. Své umění předvedou ve společenském sále v Restauraci na náměstí. Naše pozvání přijaly i sbory z polského Mirska.

  Ke Dni matek si připravují přání zpěváčci a hudebníci ZUŠ. Maminky a babičky srdečně zveme do koncertního sálu ZUŠ 6. května v 16.30 hodin.

  V závěru školního roku připravujeme různé akce, vystoupení a koncerty. Informace se vždy objevují na plakátech nebo letácích ve městě.

Miroslava Maděrová
Ředitelka ZUŠ


Zprávy od hasičů

  Za poslední čtvrtletní období se ve všech sborech v hasebním obvodu Nové Město pod Smrkem, konaly výroční valné hromady, na kterých dobrovolní hasiči bilancovaly své celoroční úsilí ve prospěch protipožární bezpečnosti v našem regionu. Všech těchto valných hromad se zúčastnil i nově zvolený starosta p. Maděra a jeho zástupce místostarosta p. Kozák, kteří viděli a slyšeli u každého sboru jednotlivé názory, celkovou činnost a připomínky do dalšího roku. Toto všechno bylo zahrnuté i ve zprávě starosty hasebního okrsku p. Slotíka ve výroční zprávě pro valnou hromadu okrsku‚ která se konala 28. února v Dolní Řasnici, které se zúčastnili již jmenovaní zástupci MÚ‚ zástupci všech obcí, ředitel HZS p. Boháč a Hanzl velitel HZS Raspenava a starosta OV SDH p. Navrátil. Ve vyčerpávající zprávě p. Slotíka byla zahrnuta veškerá činnost jednotek u mimořádných událostí, zásahů při likvidaci vzniklých požárů, nácviků na soutěže‚ samotné soutěže, práce s mládeží, kulturních a společenských akcí, besed a další práce pro město a městský úřad. Jsou to další desítky a stovky hodin při školeních na úrovni okrsku a kraje, včetně celodenních služeb s profesionální jednotkou v Raspenavě. Další velkou zkouškou v loňském roce byly povodně i když u nás v malém měřítku ale v celé republice zanechaly velké škody. Také naši hasiči pomohli v obci Tuháň částečně odstranit škody. Spousta jednotlivců také zaslala finanční nebo věcnou podporu postiženým. Hasiči z Textilany, Nového Města a Ludvíkova se zúčastnili světového rekordu‚ který tak 6. července 2002 překonali a tak jsou zapsáni v Guinnessově knize rekordů. Konání soutěží s účastí polských kolegů se stalo samozřejmostí jak u nás, tak i v Polsku. V letošním roce se konaly v okrsku celkem čtyřikrát. Absolutními vítězi v okrsku se za celý rok stalo družstvo z Ludvíkova. Také soutěže mladých hasičů se konají v našem okrsku pravidelně a družstva Nového Města a Dolní Řasnice se pravidelně vrací s vynikajícími výsledky. I v Jindřichovicích se s mládeží začíná.

  Toto všechno bylo vykonáno za obrovské pomoci dobrovolných č1enů‚ kteří ve svém volném čase vykonávají kus záslužná práce. Všichni hosté ve svých diskusních příspěvcích ocenili práci všech hasičů na všech úrovních.

  V letošním roce se budou konat oslavy založení jednotlivých sborů. Dle dochovaných materiálů Jindřichovice slaví 120 let, Ludvíkov 125 let, Nové Město p. Smrkem a Textilana 130 let. Budou uspořádány kulturní a společenské akce, soutěže pro děti a dospělé, besedy s mládeží a další akce. Všechno je podloženo plánem práce ve sborech a schváleno na valných hromadách.

  V závěrečném slově p. Slotík poděkoval všem členům ve sborech, členům hasebního okrsku, také rodinným příslušníkům za pochopení a podporu, všem sponzorům za jakoukoliv finanční podporu. S přáním všeho dobrého se všichni v rozešli, aby i nadále mohli pomáhat občanům našeho regionu v zajištění požární bezpečnosti.

jednatel okrsku
Malý Pavel st.


Vypalujete starou trávu?

  Každoročně se s příchodem jara setkáváme se stejným úkazem. Objevuje se na mezích, v zahrádkách i sadech, zkrátka všude tam, kde rostla tráva a zůstala po ní jen vyschlá stébla a žluté drny. A právě pozůstatky starého travního porostu jsou odklízeny způsobem, který dělá starosti hasičům i ochráncům přírody. Jistě, vzít zápalky a stařinu vypálit je jednodušší a méně namáhavé než hráběmi poctivě zbavit celou plochu starého porostu. Pomáhá k tomu i přežívající názor, že popel z vypáleného trávníku je dobrým hnojivem, přispívajícím k lepšímu růstu nového porostu. Oheň sice starý porost opravdu účinně zničí, jenže spolu s ním odumírají kořínky nového a přežívá jen odolný plevel. Ohroženy jsou i keře a mladé stromky, u nichž poškození podkorové vrstvy má za následek konec růstu a uhynutí. Pro život v přírodě má nesmírný význam i biologická rovnováha mezi různými druhy hmyzu a drobné zvěře. Jestliže sáhneme k vypalování trávy, narušíme tuto rovnováhu natolik, že trvá řadu let, než se vrátí do původního stavu. Mezitím může dojít k přemnožení škůdců, kteří by v normálních podmínkách nikdy tuto možnost neměli. Ani zajíci, pernatá zvěř a jejich mláďata si nezaslouží smrt v plamenech, zvláště když jejich počty rok od roku klesají. A domněnka, že popel dobře zahradu pohnojí, neobstojí. Spáleným kořínkům nepomůže ani to nejzázračnější hnojivo.

  I přes tyto již chronicky známé skutečnosti se stále ještě najde mnoho těch, kteří starou trávu stále vypalují. V roce 2002 zavinilo zakládání ohňů a vypalování starého porostu 699 požárů se škodou vyšší než 9 mil. Kč. Čtyřicet jedna osob bylo zraněno a pět osob zaplatilo cenu nejvyšší - svým životem. Na vypalováni trávy pamatuji i zákony o požární ochraně a o myslivosti. Podle §78 odst. 1 zákona o požární ochraně (zák. 133/85) může být občanu, který vypaluje plošné porosty, stanovena pokuta do výše 30 tisíc Kč. Než však nastoupí zákon, měl by zvítězit zdravý rozum. Zničené přírodní prostředí, ohrožené životy, zdraví a lidské životy jsou příliš vysokou dani lidské pohodlnosti!

Rabina Ladislav


Novým telefonním číslem 112 jsme už vstoupili do Evropy

  S novým rokem začala v České republice oficiálně fungovat nová tísňová linka. Má číslo 112 a hovory bude přijímat 14 operačních center s operátory schopnými komunikovat i některými světovými jazyky. Hlavním cílem budování nového systému bylo sjednotit číslo tísňového volání s Evropskou unií.

  Cizinci již nebudou muset při nehodách, požárech a katastrofách hledat česká čísla tísňových linek. Čeští občané si zase budou snáze pamatovat, že ve všech zemích unie platí pro volání v nouzi jedno číslo.

  Evropská unie o zavedení čísla 112 rozhodla již 29. července 1991. Po mnoha jednáních byla vydána direktiva EU, na základě které bylo jednotné číslo tísňového volání zaváděno. Dnes tato linka funguje již ve všech státech EU, v některých je dokonce jen jedinou tísňovou linkou (např. v Holandsku, Dánsku a dalších). Česká republika se chce stát členem EU, a proto také naše vláda rozhodla o jeho zavedení. Toto rozhodnutí padlo již v roce 2000. Tísňové volání na číslo 112 začalo fungovat před několika měsíci. Hovory byly směrovány do operačních středisek krajských policejních správ. Dnes jsou operační centra již v sídlech krajských ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Operátoři jsou schopní odbavit volajícího většinou ve dvou světových jazycích. Po dobudování celostátního systému bude možno přesměrovat hovory i do jiných krajských středisek, kde například budou operátoři hovořící některými méně rozšířenými jazyky. Střediska budou po vyhodnocení informace předávat jednotkám požární ochrany, policii, zdravotní službě, případně ostatním složkám IZS (Integrovaný Záchranný Systém). Linka 112 je dostupná z jakéhokoli místa v České republice a lze ji použít z mobilních telefonů dokonce bez ohledu na dostupnost sítě vlastního operátora. Tedy i ten, kdo má mobil sítě T -mobile, se na "stodvanáctku" dovolá i v místech, kde existuje pokrytí signálem jen Eurotelu nebo sítě Oskar a naopak, a to dokonce i když není v mobilním telefonu vložena SIM karta nebo je vybitý kredit.

  Zavedení tísňové linky 112 však neznamená, že by lidé v případě potřeby neměli používat dosavadní tísňová čísla pro hasiče 150, pro státní policii 158, pro městskou policii 156 a pro záchranku 155. Na těchto původních a nadále platných tísňových číslech volaných z pevné sítě totiž dostanou spojení přímo na svůj okresní dispečink dané služby, odkud bude pomoc pravděpodobně vyjíždět, a tak se informace dostane k potřebné složce rychleji a přesněji.


Jak oznámit událost (požár, dopravní nehodu, technickou havárii atd.)

  Každý občan, který zjistí událost musí provést důležité a přesné informace na tísňovou linku a to:

 1. Musí se představit.
 2. Přesně nahlásit událost a adresu události (co a kde).
 3. Oznámit z kterého telefonního čísla volá, aby bylo možno provést zpětný dotaz pro upřesnění nahlášené události.

Rabina Ladislav


Příspěvky čtenářů

VOLÁNÍ JARA

  Je dost příznaků, podle nichž je možno soudit, že jaro je tady. Třeba, že zmizel sníh, že ve schránce nacházíme katalogy zahradnických firem, že máme zaplatit domovní daň a poplatek za popelnici, ale i počínající horečné šílení zahrádkářů na svých pozemcích. Předem žádám výše jmenovanou složku našeho člověčenstva za prominutí, myslím to v dobrém. Občas k nim patřím také, podle nálady.

  Každý rok pozoruji většinu, zdůrazňuji většinu, těchto jarních symptomů s radostí. Ale u některých lidí vyvolává příchod jara různá poblouznění mysli. Znám jednoho, přes dlouhé zimní období celkem normální člověk. Ale najednou vám začne pobíhat po zahradě, prohlíží blízké i vzdálené kouty a hledá cosi, co by mu napovědělo o příchodu jara. Občas vzhlédne k obloze, rozjasněné sílícím sluncem, přicloní si oči a pátrá, zda-li se už neobjevil nějaký příznak jara, například vlaštovka nebo orel skalní.

  Speciálním druhem budovatelů jara jsou stavitelé různých zahradnických zařízení, jako jsou skleníky, pařeniště, folníky. To se vám v nějaký ten krásný slunný den objeví na zahradě tlupa roztodivně oblečených dospělých a dětiček. Utvoří kroužek okolo vůdce a s větším nebo menším zájmem vyslechnou malou přednášku na dané téma. Ono totiž postavit folník, foliák a co já vím, jak se ty stavby ještě nazývají, vyžaduje rozeného vůdce lidu, rozvahu, odvahu, řemeslnou zručnost, příslušnou literaturu a v neposlední řadě i materiálové vybavení.

  Vezměme to nyní konkrétně. Na zahradě stojí skupinka pěti lidiček, zřejmě obyvatel domu k zahradě příslušejícího. Vedením celé akce se ujme pomenší pupkatý a po zimě vybledlý chlapík. Říkejme mu třeba Josef. Po jeho úvodním projevu se všichni rozprchnou do útrob domu a postupně z něj zase vycházejí obtíženi různým nářadím a pomůckami, někteří i jen tak. Josef, vzhledem ke krásnému slunečnému a relativně teplému počasí, je v plavkách. Bohužel plavky pamatují daleko štíhlejší postavu svého majitele, takže vpředu jsou skryty pod bříškem, možno-li tak nazvat útvar zvící Řípu. Naopak vzadu na určitých partiích poněkud nedoléhají, následkem čehož se nám tyto jeví jako hluboký kaňon. Dohromady tvoří dva zajímavé geologické útvary. Dospívající syn, nazvěme ho také Josefem, má pracovní oděv z ustřižených riflí, celek doplňuje roztrhané tričko. Dcera, podobně jako otec, je v plavkách, ale dvoudílných a odvážného střihu. Na rozdíl od něj však nemusí jisté partie schovávat, nýbrž naopak. Také se jmenuje jinak, ale na tom teď nezáleží. Celek pak dokresluje maminka a tatínek našeho vůdce. Maminka je oblečena do slušivých květovaných šatů s jarem sice harmonujících, leč naprosto nevhodných ke stavbě folníku. V ruce třímá kladívko. Tatínek je oblečen neutrálně a neutrálně se chová. V ruce netřímá nic, možná má něco v kapse.

  V nejslunnější části zahrady se nachází kostra, nikoliv však lidská. Je to torzo z loňska, na němž se v mírném větérku třepotají kousky staré fólie.

  Josef vezme roli polyetylénové folie lidově zvané igelit, trhnutím hlavy dá pokyn synovi, aby se jí chopil a praví: “Pepo, teď s tou fólií obejdeme kostru, abysme zjistili, kolik je potřeba fólie. Musí bohatě zbejt i na střechu.“ Oba pak rozvinují svitek na výšku. Zbytek rodiny hledí. Když je svitek u konce, není ovinut celý folník. Chybí asi třicet centimetrů. “No, nějak to nastavíme,“ dí otec s vědomím, že stejně neví, jak. Dcera s pobaveným úsměvem komentuje: “To je poslední zoufalý pokus o vítězství nad přírodou.“ Táta ji zpraží pohledem. “Teď tu fólii přichytíme kolem dokola připínáčkama,“ pokračuje. “A na to pak přijdou lišty. Kdo má připínáčky?“ Všichni se na sebe vzájemně podívají. Nikdo!? “Tak kdo je má, nebudeme to přece držet!“ Otec syna, dosud trochu apatický k dění, se vzpamatuje. Sáhne do kapsy. “Já, já je mám,“ a nese je provinile k synovi. Dcera iniciativně přichycuje fólii připínáčky do rámu. Přitom lehýnce vyšpuluje střídavě popředí i pozadí, vědoma svých kvalit a zvědavých očí okolních zahrádkářů. “Posledně jsem to dělala já,“ praví maminka spíš pro sebe. Myslí tím samozřejmě přichycování fólie. Josef však nevnímá, očima poměřuje kostru. “Štafle,“ pronese stručně. Po chvilce jsou štafle tu, Josef po nich stoupá s metrem v ruce a nachyluje se nad budoucí střechu. Když ustojí rovnováhu, dcera si povšimne tátova pozadí a glosuje: “Měli bychom tatínkovi koupit nové plavky. Nějak se nám z nich klube.“ “Pepo,“ pokračuje Josef v pracovním zápalu, “naměř lišty po jednom metru a uřízni je.“ Pepa bere z hromádky lišt jednu, od oka změří a zlomí. Zvuk, jako když práskne bičem! Táta se prudce otočí, div že nesletí ze žebříku: “Ježíšikriste, von to zlomil! Sem řek uříznout, né zlomit! Maminka odchází do domu. Asi si uvědomila, že není vhodně oblečena. Cestou se zastavuje u keře a volá: T tady ti něco kvete, takovej malilinkatej žlutozelenej... něco.“ Pak se sehne k zemi a pokračuje: “A Pepo, co si tady zasadil, leze ti tady takový zelený!“ Pak se ještě otočí, zasněně hledí na skupinku a povídá: “Naposledy jsme tady byli takhle pohromadě vloni na jaře,“ a pomalu odchází do domu.

  “Padla,“ praví Pepa mladší a pouští pilku na zem. Táta, stále ještě na štaflích, reaguje: “Co ti padlo, nerozbilo se to?“ “Padla,“ opakuje syn. Tátovi dojde: “Já ti dám padla, uklidit nářadí a pak se uvidí!“ Pepa otráveně sbírá nářadí, zbytek rodiny se pomalu vytrácí do domu, jen Josef, nyní už ze země, si zálibně prohlíží dokonané dílo. Co na tom, že střecha je bez folie. Jaro je tady!

šMI – DRA

Básně

Nic není černý a bílý,
jak by se mohlo zdát,
i když stesk v duši sílí,
že nemáš už sílu ustát,
zubožen krutou to chvílí…
Však nesmíš se teď vzdát!


Boj ctnosti s neřestí

Vedly boj ctnost s neřestí,
kdo vede lidi ke štěstí.
Výsledek? Neřest i ctnost
na štěstí mají podíl dost.
Kdo však víc je štěstí zdroj?
Ne, nemám zlého úmyslu,
když usoudím, že celý boj
podoben byl nesmyslu.

Lucie Plíšková, 17 let
Základní umělecká škola


Připomínky k zápisu z 3. veřejného zasedání ZM
  Podobně jako v zápisu z minulého zasedání zastupitelstva i poslední zápis ZM je v některých bodech nepřesný nebo neúplný. Protože jde podle mého názoru o podstatné obsahové nedostatky, využívám možnosti na ně upozornit prostřednictvím Novoměstských novin aniž bych vyčkal se svými námitkami do příštího zastupitelstva.

 • K bodu č. 6) Odvolání člena RM. Vždy jsem uváděl, že členství ředitelů příspěvkových organizací v RM není v rozporu s současným zákonem. Vždy jsem uváděl, že jde o možný střet zájmů, protože zákon o obcích dává Radě města v rozhodování ve školství více pravomocí. V zápise není uvedena moje reakce na vystoupení paní Konečné ve které jsem uvedl, že se nikdy nemluvilo o stavu jaký byl v minulosti, ale že v nyní nejsou v okolních městech členové RM současně ředitelé příspěvkových organizací. V žádném případě do zápisu nepatří „Zároveň chtěl ing. Jeřábek připomenout …“ ale „Zároveň ing. Jeřábek připomněl …“.

 • K bodu č. 7) Smlouva s firmou EKOKOM. Chybí formulace textu jak bude ošetřen dodatek smlouvy s fy .A.S.A., přestože o textu je zmínka v usnesení. Stačilo doplnit, že v případě sankcí vyplývajících ze smlouvy s fyrmou EKOKOM budou tyto sankce v plné výši převedeny na fyrmu .A.S.A.

 • K bodu 10) Schválení jednacího řádu ZM. Není uvedeno zda a jak se o návrhu jednacího řádu hlasovalo.

 • K bodu 11) Schválení rozpočtu na rok 2003. Chybí připomínka paní Žákové ve které odmítla návrh pana Vojáčka o pověření finančního výboru provést alespoň 2x ročně kontrolu hospodaření rozpočtových organizací.

Karel Jeřábek
zastupitel


Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé,
ve dnech 1. a 2. 11. 2002 jsme při řádných komunálních volbách zvolili 17 členné zastupitelstvo Městského úřadu, které na svém 1. zasedání zvolilo starostu, místostarostu a členy rady. Ať už byl důvod jejich zvolení jakýkoliv (volební program za stranu, kterou zastupovali nebo osobnost), dovolte mi, abych všem, kteří dostali svůj hlas, dodatečně poblahopřála. Vzhledem k tomu, že v našem městě žiji od narození, není mi jeho osud lhostejný. Jsem velice ráda, že p. Jaroslav Maděra, starosta města, se snaží na problémy, které město trápí, nahlížet ne jako úředník, ale jako občan, kterému záleží na spokojenosti či nespokojenosti voličů, kteří mu dali svůj hlas. O tom jsem se ostatně přesvědčila v pondělním vydání Libereckého dne z 6. ledna 2003 v článku, který byl zveřejněn na titulní stránce. Popisoval hlavně problémy, které současné vedení trápí (pracovní příležitosti, dopravní spojení, kultura). Pro větší informovanost si pravidelně kupuji Novoměstské noviny. Velice mne potěšilo, že ve vydání, které vyšlo v únoru 2003 byl již zápis z veřejného zasedání, které se konalo 29. 01. 2003. Takže občané byli včas informování o tom, co nového se ve Městě děje. Po přečtení zápisu mne však zarazily v bodě 12. různé připomínky některých zastupitelů. Vzpomínám si na volební program nezávislých zastupitelů v roce 1994, ve kterém měli zřízení autobusové linky z Nového Města p. Smrkem přes bývalý vojenský prostor do Raspenavy. Žel si nepamatuji, že by se někdo zajímal, zda je zájem tento bod volebního programu plnit nyní, když jsem se o této možnosti dozvěděla z Libereckého dne, kladně jsem hodnotila zájem vedení úřadu s tím, že tato informace je pouze informativního rázu a výsledek bude závislý na možnosti dalšího jednání s úřady k tomu kompetentními. Jako občanovi mi je naprosto jasné, že ne vždy de dá vše zařídit ke spokojenosti zásluhou nezájmu příslušných úředníků. Ještě více mne však zabolela připomínka p. ing. Jeřábka, že občané musí být informováni o úředních a neúředních dnech v Novoměstských novinách, které vyšly v září v roce 2002, jsem již sama na problém úředních a neúředních dnů upozorňovala s tím, že jsou úředníci, kteří jsou schopni říci občanovi v úřední den, že nemají čas. Velice bych si přála, aby se nové vedení nenechalo připomínkami některých občanů a hlavně zastupitelů, kteří by chtěli všechno hned nebo lépe včera, znechutit ve své dosavadní práci. Vždyť někteří ze současných kritiků již v minulých volebních obdobích mohli ukázat, jak problémy skutečně řešit.

Věra Kaplová


Pozvánka do knihovny

  Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři městské knihovny. Knihovna dále nabízí kopírování pro občany během výpůjční doby.

Městská knihovna půjčuje:

pro děti:pondělí 
středa
13 - 17 hod.
13 - 15 hod.
pro dospělé: pondělí
úterý
čtvrtek
9.00 - 11.00 hod.
9.00 - 11.30 hod. 13.30 - 17.00 hod.
9.00 - 11.30 hod. 13.30 - 17 hod.

  Městská knihovna upozorňuje občany na novou službu - veřejně přístupný Internet. Možnost využití této služby má každý občan města. Internet je přístupný ve výpůjční době knihovny.

Poplatky za 30 min. provozu - dospělí
studenti
30,- Kč
20,- Kč


Nabídka nových knih

Davis Lindsey
Michaels Fern
Bradford Taylor
Waltari Mika
Segal Erich
Goldberg Leonad S.
Forbes Colin
Roberts Nora
Harrod-Eagles Cynth
Irving John
Francková Zuzana
Dousková Irena
Saramago José
Harasirnová Markéta
Shreve Anita
Kraus Ivan
Thompson Kate
Sharpe Tom
Cimický Jan
Atwood Margaret
Andrews Virginia C.
Heller Jane
Spears Britnea Jean
Březinová Ivona
Ullrich Hortensie
Brumovská Aida
Brezina Thomas
Wagnerová Magdalena
Holeček Milan
Sims Edward H.
Rees Sian
-
Bílek Jiří
Pekárková Iva
Williams Sue
Nikl
Kubátová Marie
Tesařík Josef
Tichá Jindra
Stradický-Stanczyk
-
Mařák Martin
Suchý Jiří
Hakl Emil
Hanibal Jiří
Mertl Věroslav
Romportlová Ludmila
Bendl Karel
Bronzové stíny
Ztracená
Bar Ženy jeho života
Šťastná hvězda
Promarněná Šance
Vražedné procedury
Nosorožec
Útes
Dynastie Morlandů
Pravidla moštárny
Lásky šlechtické
Doktor Kott přemítá
Baltasar a Blimunda
Bolest lásky
Ztracený ráj
Má rodina a jiná zemětřesení
Slunné dny
Nový život Henryho Wolfa
Cizí světy
Muzeum zkamenělin
Tajemná zahrada
Ségra za všechny prachy
Život jako dar
Jmenuji se Alice
Láska je na palici
Láska s vůní tymiánu
UFO jménem Amadeus
Modrá pohádka, aneb, Kachna nám
Obrazový atlas České republiky
Největší vzdušné bitvy
Nevěstinec na vlnách
Odmaturuj! z literatury
Hádanky naší minulosti
Můj život patří mně
Teď vás asi zastřelíme,aneb, Ml
Pohádka O Rybitince
Pohádky poštovských panáčků
O maceše a dobrých vílách
Pacific letters
Ryby katedrál
Nová regionální politika
Nářez
Písničky
Konec světa
Balada o dívce a potulném muzik
Hřbitov snů
Černobílé naděje
Události třetího tisíciletí


Za věcnou správnost příspěvků od občanů redakce neručí. Anonymy se házejí do koše. Vychází jednou za dva měsíce. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího měsíci vydání.

Vydává MěÚ Nové Město pod Smrkem, odpovědný redaktor: Ilona Vokounová, redakční rada: Ing. Karel Jeřábek, I. Vokounová, J. Zelenková, J. Maděra.

Sazba: fa Design studio RECo Chrastava. Tisk: Tiskárna Horáček Chrastava.
Schváleno pod číslem MK ČR E 11812 Náklad: 400 ks Novoměstské noviny