NOVOMĚSTSKÉ NOVINY

  Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem červen - červenec - srpen 2003  
  www.nove-mesto-ps.cz              cena 3,-Kč číslo 3 ročník 9  

Jubilea našich spoluobčanů

ČERVEN           ČERVENEC             SRPEN
Šmerdová Marie
Zigmund Damián
Kobrle Jaroslav
Kamenický Karel
Chvojková Jindřicha  
Renčín Miloslav
 
83 let
82 let
80 let
75 let
70 let
70 let
Šercl Jaroslav
Moravcová Marie  
Daněčková Věra
Coufal Josef
Chlad Vladimír
Šejblová Marie
Filipová Irena
89 let
86 let
83 let
82 let
81 let
80 let
75 let
  Míčková Emilie
Tvrzký Jan
Malíková Božena
Havrdová Marie
Himmelová Marie
Nováková Jiřina
Ressel Gustav
Demeter Jan
Chladová Gerlinde
Kallová Jaroslava
Kaplová Bronislava
Masslichová Lenka  
Šikala Zenon
Veitová Marta
91 let
90 let
85 let
84 let
81 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

  Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti k jejich životnímu jubileu.

Redakce


Zprávy z radnice

Zápis ze 4. veřejného zasedání ZM konaného dne 23. dubna 2003

Přítomni: Maděra Jaroslav, Kozák Miroslav, Konečná Ivana, Mgr. Novotný Jindřich, Kotrbatý Milan, Ing. Jeřábek Karel, Ing. Petrovič Ladislav, Ing. Smutný Pavel, Steffan Ludvík, Pelant Jaromír, Vojáček Miloš, Mgr. Žáková Radoslava, Suková Miloslava, Dobřichovská Jana, Husáková Věra, Jakub Václav
Omluven: Novotný Lukáš
Host: Jaroslav Hanzlíček – ředitel Kanceláře SOLK

Starosta města p. Maděra zahájil jednání a konstatoval, že bylo řádně svoláno podle zákona a je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva. Jednání je tedy usnášeníschopné. Starosta zopakoval body programu a nechal hlasovat o dnešním jednání.
Hlasování: 16 – 0 – 0
Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Petrovič, pí Husáková.
Hlasování: 16 – 0 – 0
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Kotrbatý, p. Steffan.
Hlasování: 16 – 0 – 0

  1) Kontrola usnesení:
   1.1. pan Křepelka: dopracovat návrh dodatku č. 1 k vyhlášce č. 2/1999 o ochraně veřejného pořádku – splněno.
   1.2. pan Homolka: zajistit přípravu materiálů na jednání ZM ve formě navržené Mgr. Žákovou – trvá.

  2) Připomínky občanů:

   P. Vojáček: doplnit Hlasování o jednacím řádu v bodu č. 10.
   Ing. Smutný: opravit zápis č. 3 zasedání ZM, dle zápisu nebylo hlasováno v bodě č. 4, v bodě č. 10, schválení rozpočtu v bodě č. 11, termín v bodě č. 14, v usnesení bod 2 ZM neschvaluje. Na minulém usnesení také chybí podpisy ověřovatelů.
   Ing. Jeřábek: k bodu č. 6 nebyla uvedena reakce paní Konečné, a rovněž nebylo dobře formulováno – připomenul (ne “chtěl připomenout”). V bodě č. 7 chybí záležitost, jakým způsobem bude ošetřen dodatek smlouvy (v zápise o tom není zmínka), stačí uvést, že v případě sankcí uvedených ze smlouvy EKOKOM budou v plné výši převedeny na firmu .A.S.A.
   Dále není uvedena připomínka Mgr. Žákové v reakci pana Vojáčka v bodě č. 11, co z toho dále vyplývá. Je úkolem finančního výboru provést alespoň 2x do roka kontrolu hospodaření příspěvkových organizací.
   Hlasování o doplnění zápisu: 16 – 0 – 0
   Mgr. Žáková: Je třeba, aby doplněné znění zápisu bylo ověřeno a bylo součástí příslušného zápisu. Ing. Smutný: Dopis adresovaný panu Pávkovi, proč jsme ho dostali i my? Jaký to má smysl? P. Maděra: Pan Pávek nám poskytl materiál ze zasedání krajského zastupitelstva, kde se projednával převod silnic třetí třídy na město. Dopis měl informační charakter. Mgr. Žáková: Chybí průvodní dopis, proč a k čemu to je a komu to patří. Pí Pelantová: Proč se nehlásí rozhlasem, že je veřejné zasedání? P. Maděra: Budeme hlásit. P. Eigl: Okály – proč není navážen nový písek na pískoviště? Betonový rám pískoviště chátrá, děti rozhazují písek kolem do trávy a vzniká problém při sekání trávy. Ani maminky, které chodí s dětmi ven k pískovišti, si nemají kam sednout. Chtělo by to udělat lavičky. P. Maděra: Dnes nemohu komentovat, provedeme místní šetření. Pí Pelantová: Jsou neplatiči popelnic? Ing. Beranová: Ano, jsou, postup vymáhání poplatku za popelnice je dle zák. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, kde je dán postup vymáhání - upozornění, výzva a exekuce. Pí Suková: Nebylo by řešením, kdo neplatí, odebere se mu popelnice? - Ing. Beranová: Bohužel, toto nic neřeší, protože občan by nosil smetí do okolních popelnic. P. Pelant: Jedná se o občany nezaměstnané? Ing. Beranová: To nemohu říct hned z hlavy. Pí Pelantová: A mohli by platit popelnici měsíčně? Ing. Beranová: Umožňujeme i splátkový kalendář, u sociálně slabších jedinců pracujeme i se sociálním odborem. Mgr. Žáková: Ještě se vracím zpět k pískovišti. Příslušný pracovník by měl prostudovat hygienickou normu. Mgr. Novotný: Připomínám, že schodiště ve Švermově ulici jsou opravena, bylo by dobré pamatovat na zeleň do truhlíků. Ing. Jeřábek: Do návrhu zápisu dát - schválení rozpočtu příspěvkových organizací. Pí Dobřichovská: V I. mateřské škole je velký provoz, co je s ní v plánu? P. Maděra: V prvním patře je pronájem jednotě bratrské, kdy končí pronájem, to zpaměti nevím. P. Vojáček: Navrhuji, aby byl příště zařazen bod projednání nebo schválení Výboru pro národnostní menšinu. P. Maděra: Dáme jako připomínku do rady a budeme se tímto zabývat. P. Vojáček: Myslím si, že by tento záměr Romové sami uvítali a výbor by mohl fungovat. Pí Suková: Paní Dobřichovská vznesla dotaz a nikdo jí neodpověděl, kdo to bude konkrétně řešit? Musíme jasně říct, kdo a dokdy bude daný problém řešit, jinak to nemá smysl. P. Maděra: Navrhuji, aby naše pracovnice přes nebytové prostory paní Bruská provedla kontrolu využívání bývalé MŠ v souladu s nájemní smlouvou. Pí Pelantová: Jaká byla kritéria pro rozhodování pronajmutí koupaliště? P. Maděra: Kritéria nebyla vypsána, zájemci podali nabídky a na jejich základě rada rozhodla. P. Salaba: Běžte se podívat, jak to vypadá v Lesní ulici po opravách. Zůstalo tam hodně velkých kamenů. A druhá věc. Oslovil jsem pracovníka na traktůrku s posypovým materiálem a on požádání neslyšel a nereagoval. P. Maděra: Prověřit stav silnice dostane za úkol odbor výstavby a ŽP. Pracovníka na traktůrku prověřím. Pí Pelantová: Naproti Městským lázním stojí vždy plno aut a úsek se stává nepřehledným. P. Maděra: S policií bude toto řešeno. Pí Suková: Navrhuji, aby přišel zástupce policie. Ing. Jeřábek: A vyjádřil se k bezpečnostní a dopravní situaci. Ing. Petrovič: do zápisu – prověřit stav v Lesní ulici, prověřit využívání bývalé MŠ, pozvat zástupce policie k bezpečnostní a dopravní situaci.
   Hlasování k návrhu do zápisu: 16 – 0 – 0

  3) Majetkoprávní věci:

   Bude předkládat paní Dana Dolejší, pan Křepelka je nemocen. P. Maděra: K prodeji pozemků pod balkony na okálech dávám návrh, aby hlasování proběhlo en bloc po přečtení. Ing. Jeřábek: Navrhuji raději jednotlivě, kdyby měl někdo z kupujících jiný názor, pak by byli blokováni i ostatní. P. Maděra: Kdo je pro návrh pana Ing. Jeřábka?
   Hlasování: 14 – 0 – 2 p. Eigl: Můžeme se vyjádřit hned, anebo až uslyšíme naše jména? Pí Husáková: Cena je přece všude stejná, jen se mění metry, někdo má balkon větší, někdo má menší. Ale cena je stejná 72,-- Kč za metr. P. Eigl: Nesouhlasím s cenou! P. Strnad: Cena se vytvořila již při vzniku a úředníci ji jenom převzali. Pí Suková: U pana Křepelky nám nebylo sděleno, za jakou cenu budou pozemky pod balkony prodány. Ale vím, že loni bylo možné udělat slevy na prodeji. Ing. Jeřábek: Navrhuji sejmout poplatek z těchto lidí. Chyba vznikla již v Textilaně, okály byly převedeny na město. Navrhuji – poplatek za zaměření ano, ale za pozemek 0,-- Kč za metr 2. Mgr. Žáková: Navrhuji variantu ze zákona – nabytí držbou. Pí Dolejší: Pan Křepelka to zjišťoval, ale není to možné. P. Maděra: Navrhoval bych třetinovou cenu, tj. 24,-- Kč za metr 2. P. Eigl: Uvažujete o prodeji celého pozemku? P. Maděra: Neuvažujeme. Možná někdy příště. Navrhuji 24,-- Kč za metr 2 pozemku o výměře 11 m 2 a ostatní metry navíc za 72,-- Kč za m 2. Pí Suková: Nesouhlasím, měli jsme být (i občané) s tím seznámeni dřív. P. Strnad: My jsme si geometra nevyžádali, toho poslalo město a 1.800,-- Kč je moc. Je přece 80 stejných okálů, stačilo zaměřit jeden. P. Maděra: Nejsme schopni se dneska domluvit, navrhuji stáhnout a dořešit. Pí Husáková: Navrhuji, aby si poplatky zaplatil ten, kdo to zavinil. Ing. Jeřábek: Na Textilaně si těžko dneska někdo něco vezme, když je v konkurzu. Pozemky nebyly prodány, a proto byl prodej okálů levnější a pro občany cenově výhodnější. Dva zastupitelé žádají o vyloučení z hlasování o prodeji pozemků pod balkony, jelikož fungují v prodeji jako žadatelé.
   Hlasování: 14 – 1 – 1
   Návrh Ing. Jeřábka: 0,-- Kč za 11 m 2 , plus náklady s prodejem, plus metry navíc za 72,-- Kč za m 2.
   Hlasování: 11 – 2 – 0
   Paní Dolejší přečetla návrhy prodeje občanům. Manželé Salabovi: p. č. 2530 o výměře 18 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 7 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Veckovi: p. č. 2531 o výměře 18 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 7 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Textilana a.s.: p. č. 2532 o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Dubovi: p. č. 2533 o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Koblásovi: p. č. 2534 o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Oulehlovi: p. č. 2535 o výměře 18 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 7 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Mlejnkovi: p. č. 2536 o výměře 18 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 7 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Pospíšilovi: p. č. 2537 o výměře 16 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 5 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Čeřovských: p. č. 2538 o výměře 16 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 5 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Strnadovi: p. č. 2539 o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Scheuerovi: p. č. 2540 o výměře 18 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 7 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Paní Jitka Kocourková: p. č. 2541 o výměře 22 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 11 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Baierovi: p. č. 2542 o výměře 24 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 13 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Diškantovi: p. č. 2543 o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Rodákovi: p. č. 2544 o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Paní Soňa Hrevušová: p. č. 2545 o výměře 22 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 11 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   SPOBYT a.s.: část p. č. 2010/1 – díl “a” o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   “b” o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   “c” o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   “d” o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Část p. č. 2024/1 – díl “f” o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   “g” o výměře 12 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 1 m2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   “h” o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   “i” o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 13 – 0 – 1
   Manželé Sukovi: část p. č. 2010/1 – díl “e” o výměře 18 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 7 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Lakomých: p. č. 2518 o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Pan Václav Řezáč: p. č. 2519 o výměře 12 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 1 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Holanovi: p. č. 2520 o výměře 12 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 1 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Pan Zdeněk Voplakal: p. č. 2521 o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Husákovi: p. č.2522 o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Paní Jana Školníková: p. č. 2523 o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Elisovi: p. č. 2524 o výměře 17 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 6 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Hrubých: p. č. 2525 o výměře 17 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 6 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Skrbkovi: p. č. 2526 o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Eiglovi: p. č. 2527 o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Sommerovi: p. č. 2528 o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   Manželé Krönerovi: p. č. 2529 o výměře 20 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 9 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0
   SPOBYT a.s.: část p. č. 907/1 – díl “a” o výměře 12 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 1 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   “b” o výměře 12 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 1 m 2 za smluvní cenu 72 ,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   “c” o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Část p. č. 1996/1 – díl “d” o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   “e” o výměře 12 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 1 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   “f” o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   “h” o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   “i” o výměře 11 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 13 – 0 – 1 Manželé Pelantovi: část p. č. 1996/1 “g” o výměře 25 m 2 11 m 2 za smluvní cenu 0,-- Kč, 14 m 2 za smluvní cenu 72,-- Kč, plus náklady spojené s prodejem.
   Hlasování: 14 – 0 – 0

   Prodej nemovitých věcí z vlastnictví města – schválení GP
   p. Edward Masslich, GP č. 570-1261/2002 na oddělení parcely p. č. 1435/2 – ostatní plocha o výměře 41 m 2 v k. ú. Nové Město p. S.
   Hlasování: 16 – 0 – 0
   pí Irena Bubelová, GP č. 570-1261/2002 na oddělení parcely p. č. 1435/5 – ostatní plocha o výměře 32 m 2 v k. ú. Nové Město p. S.
   Hlasování: 16 – 0 – 0
   T. Bruská, K. Pantíček, O. Valoušková, manželé Kvapilovi, manželé Kašpárkovi, manželé Bařákovi, V. Šedo, GP č. 572-1261/2002 na oddělení parcely p.č. 1795/2 – zahrada o výměře 3 m 2 v k. ú. Nové Město p. S.
   Hlasování: 16 – 0 – 0

   Prodej nemovitých věcí z vlastnictví města
   p. Milan Jirák p. č. 2102 – louka o výměře 1727 m 2 v k. ú. Nové Město p. S. p. č. 2103 – orná půda o výměře 1127 m 2 v k. ú. Nové Město p. S. prodej za smluvní cenu 22,-- Kč za m 2, plus náklady spojené s prodejem
   Hlasování: 16 – 0 – 0
   manželé Resselovi p. č. 329 – jiná plocha o výměře 83 m 2 v k. ú. Nové Město p. S. p. č. 330 – zahrada o výměře 672 m 2 v k. ú. Nové Město p. S. prodej za smluvní cenu 29,-- Kč za m 2 , plus náklady spojené s prodejem
   Hlasování: 16 – 0 – 0
   p. Z. Leder Část p. č. 20/1 – tok přírodní o výměře cca 120 m 2 v k. ú. Ludvíkov p. S. Část p. č. 45 – ostatní plochy o výměře cca 60 m 2 v k. ú. Ludvíkov p. S. prodej za smluvní cenu 29,-- Kč za m 2 , plus náklady spojené s prodejem pí Suková: Jak zajistíme, aby vlastník potoka nezavinil znečištění potoka nebo povodeň? p. Maděra: Vlastník zodpovídá za svůj majetek a v případě nedodržení bude postihován.
   Hlasování: 14 – 0 – 2
   pí Eva Látalová p. č. 321 – zahrada o výměře 422 m 2 v k. ú. Ludvíkov p. S. prodej za smluvní cenu 29,-- Kč za m 2 , plus náklady spojené s prodejem
   Hlasování: 16 – 0 – 0
   Ing. Petrovič: Návrh do usnesení ZM schvaluje
   Hlasování o jednotlivých žadatelích o prodeji pozemku pod balkony za 0,-- Kč za m 2 , plus 72,-- Kč za ostatní m 2 , plus náklady spojené s prodejem. ZM schvaluje prodej nemovitých věcí ve vlastnictví města.
   Hlasování o usnesení: 16 – 0 – 0

  4) Vstup města do Sdružení obcí Libereckého kraje.
   Pan Maděra přivítal p. Hanzlíčka, ředitele kanceláře Sdružení obcí LK. Pan Hanzlíček představil sebe a svou práci. Sdružení má snahu koordinovat spolupráci mezi obcemi, aby se neopakovaly chyby, které se již někde řešily. K legislativním návrhům se členské obce budou moci vyjadřovat. Budeme se snažit koncipovat reformu domácí lékařské služby. Sdružení komunikuje se senátory. Má kontakty na informační centra. Chceme získávat finanční prostředky na kulturní akce, chceme podporovat zahraniční spolupráci. Konkrétní příklad – Město Turnov spolupracuje s jedním holandským městem. Chceme pořádat semináře pro nově zvolené starosty a místostarosty, semináře o EU. Vytvořit platformy pro mikroregiony, kde by se mohly alespoň 2x do roka scházet. Sídlo je v Liberci, U Nisy 362. V této kanceláři nabízíme zázemí na vyřízení pracovních záležitostí. Členský příspěvek je 1,30 Kč na osobu/rok. Spolupráce je nejen s KÚ, ale i s dalšími státními složkami (policie, kulturní a památkové úřady, s euroregiony ….). Členskými obcemi ve Frýdlantském výběžku jsou: Frýdlant, Jindřichovice, Raspenava a Višňová. Pan Maděra poskytl prostor pro rozpravu. Z ní vyplývá, že vstup do SOLK se zatím neuskuteční a pan Hanzlíček předá starostovi k prostudování stanovy, které se rozešlou i zastupitelům. Ing. Petrovič: Návrh na usnesení. ZM bere na vědomí informaci o vstupu do SOLK a p. Maděra bude mít další jednání.
   Hlasování o usnesení: 16 – 0 – 0

  5) Návrh dodatku k vyhlášce č. 2/1999
   Paní Dana Dolejší předložila návrh dodatku č. 1 k vyhlášce č. 2/1999 o ochraně veřejného pořádku, čistotě veřejných prostranství a držení psů, koček a jiných zvířat na území města a přečetla změny oproti minulé vyhlášce. Mgr. Žáková upozornila, že vyhlášku podepisují starosta i místostarosta. Pan Maděra: Vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 6 . 2003. Z rozpravy vyplynulo, že v bodě 4 bude v závorce týká se nedělí, netýká se sobot.
   Hlasování: 12 – 4 – 0
   V bodě 3 se vyškrtne Velikonoční pondělí a doplní se o 1. 1.
   Hlasování: 15 – 0 – 1
   Hlasování o vyhlášce s úpravami: 14 – 1 – 1
   P. Vojáček: Návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi, aby změny vyhlášky byly uveřejněny v Novoměstských novinách a vyhlášku v písemné formě rozeslat provozovatelům restaurací. ZM schvaluje dodatek k vyhlášce podle schválených změn. P. Vojáček: Nemusí se přece dávat celé znění do usnesení, stačí připomínky napsané v zápise. P. Maděra: Souhlasím se zkrácením textu a bude použito na příštím zasedání.
   Hlasování o návrhu na usnesení: 16 – 0 – 0

  6) Různé
   Pí Husáková: Na zahrádkách – opět neuklizené plechovky, štětce, lahve ….., chtěla bych, aby zahrádkáři měli vymezené místo, kam mohou toto dávat. Ne aby město uklízelo za ně, ale sami zahrádkáři si uklidili. Pan Maděra: OVŽP bude jednat se Svazem zahrádkářů. Mgr. Žáková: V zápise z 3. veřejného zasedání ZM se uvádí, že v konkursní komisi nebudou členové RM a nyní máme, že je navržen jako zástupce města p. J. Maděra. Je to v rozporu anebo to byla mylná informace? P. Maděra: Vyhláška říká, kdo může a nemůže být členem komise. Zástupce města může být. Mgr. Žáková: Měla bych dotaz na složení konkurzní komise - zástupci Mgr. Hubáček, Mgr. Vondráček – proč byli v komisi o MŠ, myslím si, že nebyli vhodně vybráni, nejsou odborníci na problematiku MŠ, MŠ mají jen krátce od 1. 1. 2003, kdo je doporučil? P. Maděra: Byli doporučeni na radu školského úřadu, a proto byli vybráni. P. Vojáček: Kdo se hlásil do konkursu? P. Maděra: Na MŠ se hlásily: Juščáková Eva, Mayerová Eva, Suková Miloslava a na ZŠ se hlásili: Mgr. Novotný Jindřich a Mgr. Řebíková Jitka. Mgr. Novotný: Rozeslal jsem tabulky, kde v rozpočtu byly chybné částky. Toto bylo opraveno a problém se řešil s Ing. Beranovou. V rozpočtu se bude pokračovat dál a seškrtají se některé nákladové částky. Uvidíme ke konci roku. Ing. Beranová: Navrhla jsem, že ZŠ půjde směrem vlastních úspor a uvidíme, jak se vyvine zbytek roku, jestli bude možno školu dofinancovat. Ing. Jeřábek: Ptal jsem se, jaké náklady přinese právní subjektivita, a teď mě vyšlo, že ZŠ by stačil 1,300.000,-- Kč. V čem potřebuje ZŠ nárůst o 370.000,-- Kč? Mgr. Novotný: Nárůst o 180.000, -- je v malování obou budov, revize a nákup nábytku jsou další položky. Mgr. Žáková: Je špatné, že lidem, kteří umřeli, město v Novoměstských novinách přálo k narozeninám. Bylo by dobré se rodinám omluvit. Pan Maděra: Osobní omluva bude rodinám učiněna. Pí Husáková: Bude DPS v červnu končit? Pan Maděra: V pátek budu mít jednání s paní Kyselovou, ředitelkou pečovatelské služby při centru sociálních služeb Libereckého kraje. Problém je i v jiných místech, pokud kraj odmítne plnění, budeme muset DPS přijmout anebo zřídit si sami pečovatelskou službu. Ing. Jeřábek: Pověřit starostu, aby se podílem zaplatila část, máme přece možnost postupně umírnit provoz. Měla by se pozvat paní Prokopová, novinářka, která má informace jen z jedné strany od paní Šlechtové, a jednat s ní tady u nás, aby se celá záležitost uvedla na pravou míru. Mgr. Žáková: Domnívám se, že se měly udělat zápisy z ústních jednání s paní Šlechtovou. Pan Maděra: Nebyly udělány zápisy. Písemné vyjádření jsme nedostali, slyšíme jen ústně, jak se na zasedání kraje zastupitelstvo rozhodlo. Mgr. Novotný: Měli bychom si sami udělat rozbor nákladů na DPS. Udělat první krok a zmapovat si tak situaci do budoucna. Pí Konečná: Jak to je s Textilanou, jak v Hajništi a jak CiS? Pan Maděra: Textilana v dražbě nebyla prodána, všichni dostali výpověď, zůstalo snad jen 6 lidí. Bude další kolo dražby. Firma STV Group v Hajništi státní zakázku nedostala. CiSu jsme pomáhali při jednání, kdy se na nás obrátil její jednatel. Jedna hala v Textilaně se jevila jako výhodná a nyní je tam několik zaměstnanců, ovšem zakázka je krátkodobá. Pí Suková: Zarazilo mě, že je v zápise uvedeno, že byt ve škole v ulici Jindřichovická je již přidělený, ale přitom to není schválené. Mgr. Novotný: To je běžná praxe. Paní Staňková dělá již delší čas školnici a má kvalifikaci pro plynové kotle. Ing. Jeřábek: RM dává předběžný souhlas a zastupitelstvo odsouhlasí přidělení bytu. Pan Steffan: Někdy se mi zdá, že rada odsouhlasí důležitější věci než zastupitelstvo.
   Hlasování přidělení bytu: 14 – 0 – 1
   Návrh na usnesení: ZM ukládá – OVŽP – vést jednání se zahrádkářskou kolonií, starostovi – jednat s úřadem o převodu výkonu pečovatelské služby. ZM schvaluje – přidělení bytu paní Staňkové.
   Hlasování o návrhu usnesení: 15 – 0 – 0

  Jaroslav Maděra
  starosta města

  Miroslav Kozák
  místostarosta


Vyhláška č. 2/1999 a dodatek k vyhlášce

Vyhláška č. 2/1999 o ochraně veřejného pořádku, čistotě veřejných prostranství, držení psů koček a jiných zvířat na území města

dodatek č. 1 k vyhlášce č. 2/1999


Jmenování ředitelů příspěvkových organizací

  Dne 27. května 2003 proběhl v Novém Městě pod Smrkem konkurz na místa ředitelů příspěvkových organizací základní škola a mateřská škola. Konkurzu na místo ředitele základní školy se zúčastnili: Mgr. Jindřich Novotný a Mgr. Jitka Řebíková. Konkurzní komise konstatovala, že pro výkon funkce ředitele základní školy je vhodný jeden účastník, a to Mgr. Jindřich Novotný. Konkurzu na místo ředitelky mateřské školy se zúčastnily: paní Eva Juščáková, paní Eva Mayerová a paní Miloslava Suková. Konkurzní komise rozhodla, že na místo ředitel MŠ jsou vhodní dva uchazeči: paní Eva Juščáková a paní Miloslava Suková.
  Rada města na svém zasedání dne 28.05.2003 jmenovala na místo ředitele příspěvkové organizace základní škola Mgr. Jindřicha Novotného, na místo ředitele příspěvkové organizace mateřská škola paní Miloslavu Sukovou.

František Homolka
tajemník konkurzní komise


Informace stavebního úřadu o územním plánu
aneb nyní se můžete vyjádřit i vy

  V Paraguayi prý můžete stavět na svém pozemku cokoli bez jakéhokoli povolení. U nás ale, než začne stavět, musíte mít stavební povolení od stavebního úřadu. Stavební úřad se při rozhodování o povolení stavby řídí různými kritérii, mj. při tom musí respektovat i tzv. územní plán města.

  Co to je - územní plán města? Odborně řečeno - je to dokument pro usměrňování rozvoje obce. Stanoví základní urbanistickou koncepci, řeší funkční využití ploch a vymezuje hranice zastavitelného území obce. Navrhuje nezbytné vybavení územní dopravní a technickou infrastrukturou. Řeší správné umístění staveb, rozmístění různých činností v území a jejich vzájemné vazby a hospodárné využití ploch. Lidově řečeno - určuje, co lze kde postavit a vybudovat, aby to nakonec ve městě dohromady fungovalo.

  Jak vzniká územní plán? Územní plán si pořizuje každé město a obec pro svoje území podle svých potřeb plánovaného rozvoje města či obce. Objednává a z městského rozpočtu hradí práci týmu projektantů, kteří vypracovávají projektovou dokumentaci pro územní plán. Vypracovaný projekt je pak dán k vyjádření dalším orgánům a organizacím, které hájí různé zájmy v území (zájem ochrany přírody, hygieny, dopravy a další - tzv. dotčené orgány státní správy). Dále je projekt dán k vyjádření formou veřejné vyhlášky občanům. Každý občan města může nahlédnout do připravovaného územního plánu a vznést své dotazy, námitky a připomínky. Dále se územní plán projednává s nadřízeným orgánem územního plánování. Do konečné podoby územního plánu jsou nakonec zapracovány všechny oprávněné námitky, připomínky a stanoviska dotčených orgánů stání správy, nadřízeného orgánu územního plánování, vlastníků nemovitostí, pozemků i ostatních občanů. Úplně nakonec schvaluje územní plán zastupitelstvo města na veřejném zasedání. Od okamžiku schválení je územní plán hotov a stává se závazným.

  V Novém Městě pod Smrkem je územní plán schválený od roku 1997. Je zpracován pro celé území města včetně území Hajniště, Ludvíkova a Přebytku. Pro každý pozemek je územním plánem určen způsob využití. To znamená, zda je určen pro stavbu rodinného či rekreačního domu, bytového domu, pro občanskou vybavenost, pro výrobu, sklady, jako komunikace, parkoviště, pro sportovní využití, či jako park, zahrada, zahrádka, louka, pole nebo les.

  V praxi to funguje tak, že když chcete cokoliv postavit - novou stavbu, přístavbu, rekonstruovat starý objekt na nové využití, musíte nejdříve získat stavební povolení pro váš záměr. Stavební úřad vám může vydat stavební povolení pouze pro takovou stavbu, která je na vámi zvoleném pozemku povolena územním plánem. Nebo byste chtěli vysázet sad nebo les tam, kde nyní je pole či louka. I pro tento záměr potřebujete povolení od stavebního úřadu - tzv. územní rozhodnutí o využití území. A to stavební úřad vydá pouze tehdy, bude-li v souladu s územním plánem.

  A zde nastává problém - co dělat, když vámi zvolený pozemek nedovoluje územní plán využít tak, jak byste potřebovali? A stavební úřad vám sdělí: “Nelze, musela by se provést změna územního plánu”. Než tato změna projde všemi úředními cestami, bude to trvat minimálně 6 měsíců a také její pořízení bude muset někdo zaplatit (pravděpodobně ten, kdo změnu potřebuje - čili vy, když chcete stavět či jinak využívat pozemek).

  A tady máme pro vás dobrou zprávu. Od roku 1997 se už lecco změnilo a ukazuje se potřeba provést aktualizaci územního plánu. Bylo by dobré, když se aktualizace územního plánu bude pořizovat, aby do ní bylo zaneseno co nejvíce potřeb rozvoje města v našem městě, všechny vámi plánované podnikatelské, stavební a zemědělské záměry, pokud jsou známy. Čím více bude podnětů k aktualizaci územního plánu, tím vyjde pořízení levněji budoucí stavebníky i město.

  Proto se obracíme na všechny občany Nového Města, Ludvíkova, Hajniště a Přebytku i na ty, kteří zde vlastní pozemky či jiné nemovitosti a kteří by v dohledné době chtěli cokoli stavět, přistavovat, rekonstruovat objekt na jiný účel, výrazně měnit kulturu pozemku (zalesňovat, vysazovat sady) a podobně. Přijďte se informovat na stavební úřad, k panu Radimu Sukovi nebo k paní Ing. Koukalové. Můžete zde nahlédnout do současného územního plánu a informovat pracovníky stavebního úřadu o svých stavebních a podobných záměrech. Budou-li tyto záměry v rozporu se současným územním plánem, a nebudou-li tomu bránit jiné okolnosti, bude pak možno je zapracovat do aktualizace územního plánu.

  Můžete se tedy informovat osobně na Městském úřadě, odboru výstavby, v úřadních dnech

pondělí a středa od 7 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin
nebo písemně na adrese:
  Městský úřad.
  Odbor výstavby a životního prostředí
  Palackého 280


Zprávičky z odpadového hospodářství

  Již druhým rokem je v naší obci zaveden místní poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek nám ukládá obecně závazná Vyhláška města č.2/2001 o místním poplatku. Účelem místního poplatku je především získání finančních prostředků na zajištění provozu přijatého systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu. Povinnost platit tento poplatek mají všechny osoby bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. Sběr a přeprava netříděného komunálního odpadu je pouze částí fungování nakládání s komunálním odpadem na území obce. Místní poplatek již není platba za nádobu, jako tomu bylo v předchozích letech, ale částka určená na celý systém odpadového hospodářství. Nádoby jsou pouze místem, kam mohou občané odpad odložit. Mohou tedy využívat kterékoliv nádoby. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území obce nebo je vlastníkem rekreačního objektu. Výše poplatku se každoročně vypočítává podle nákladů z předchozího roku.Tento poplatek byl stanoven ve výši 500,-Kč na osobu a rok.V domácnosti s počtem trvale hlášených obyvatel větším než 3 osoby je tento poplatek snížen na 400,-Kč na osobu a rok, pro všechny osoby této domácnosti. Poplatník je povinen uhradit tento poplatek ve dvou splátkách, první do 31.března daného roku a druhý do 30.září daného roku. Po dohodě se správci poplatku je také možnost splátkového kalendáře.

  Jak je patrné, jedná se o maximální sazbu, kterou zákon dovoluje. Pouze vícečlenná rodina má menší úlevu, další úlevu tato vyhláška neumožňuje. Osoby, které zde mají trvalé bydliště, přestože se zde z jakýchkoliv důvodů nezdržují, jsou tento poplatek povinni také zaplatit. Tento fakt není považován za důvod ke slevě, neboť dle zákona má každý zaplatit pouze v místě trvalého pobytu. Je však možné na základě písemné žádosti udělit po uvedení vážných důvodů slevu.

  Při nezaplacení bude tento poplatek vymáhán dle zákona č337/1992 Sb. o správě daní a poplatků.V současné době jsou rozesílány výzvy k zaplacení v náhradním termínu. Nezaplatí-li dlužník po uvedené výzvě, bude mu uložena sankce ve výši 50% poplatku. Nezaplatí-li nedoplatek včetně navýšené sankce, bude vydán exekuční příkaz na peněžní prostředky na účtech nebo na srážku ze mzdy.

Proč tomu tak vlastněje?
  Náklady na celý systém odpadového hospodářství jsou v naší obci značně vysoké. A to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je vysoká cena za tyto služby, neboť naše obec se nachází dost daleko od sídla svozové firmy. Tím nám rostou náklady na dopravu a celkově roste cena jedné nádoby. Pro srovnání: obce nacházející se v blízkosti Liberce mají až o čtvrtinu nižší ceny za stejné služby. Nabízí se tedy otázka: proč neoslovit jinou společnost? Bohužel není žádná další, která by nám nabídla tyto služby levněji.

  Druhým důvodem, se kterým však je možné něco udělat, je hospodaření samotných občanů. Jsou místa, kde stojí dvě popelnice jenom proto, že si je občan platí a má na ně nárok, přestože využívá pouze jednu. Nikomu se nezdá nesmyslné, že se úplně zbytečně za tuto nádobu platí nemalá částka. Dalším příkladem jsou domky s jedním nebo dvěma obyvateli.Tyto domy měly z počátku přidělenu pouze jednu nádobu na dvě čísla popisná. A výsledek? Měli jsme odpadky na chodnících. Po osobní kontrole bylo zjištěno, že místa v nádobě je dostatek, ale z principu to tam jeden ze sousedů prostě nedá. Takže shrneme-li tuto skutečnost, v domku, kde bydlí jedna osoba, která zaplatí 500,-Kč za rok, vzniká nedoplatek ve výši 1 199,80 Kč. Kolik takových domků máme? Určitě není jenom jeden.

  Nejzajímavější na celém tomto systému je však fakt, že máme proti předchozím rokům nárůst nádob o jednu třetinu, ale nádoby jsou neustále přeplněné a stále jich není dostatek. Kampak se nám asi ztrácelo to obrovské množství odpadů? Kampak nám občané odkládali odpadky, když léta neměli žádnou nádobu, a teď ji nemohou mít se sousedem nebo jim nestačí čtrnáctidenní svoz? Úklid lesů, luk a strání taky není zadarmo.Budeme-li pokračovat ve výčtu nákladů, nabízí se nám hned další cenová bomba.V naší obci, jako jedné z mála, byl zřízen sběrný dvůr v Žižkově ulici, kam může občan již bez dalšího poplatku odložit další odpad, který se mu do sběrných nádob nevejde. Jedná se o velkoobjemový a nebezpečný odpad. Provoz tohoto dvora za necelý loňský rok (9měsíců=platnost vyhlášky) dosáhl 240 000,-Kč.

  Novinkou v letošním roce jsou kontejnery na směsné sklo, které jsou rozmístěny v ulicích města. První je u bývalého internátu ve Frýdlantské ulici, druhý u křižovatky ulic Frýdlantská a Mánesova, třetí u bývalého Jizeranu a čtvrtý u tělocvičny v Sokolské ulici. Do těchto kontejnerů je možno odložit jakékoliv sklo. Musí však být čisté a bez etiket. Přestože tyto kontejnery zde stojí již od počátku roku, nebyla naplněna ani třetina.

Jak tedy vypadá naše finanční stránka na odpadovém hospodářství?
  Není zrovna růžová. Při 100% platbě od občanů chybí na pokrytí veškerých nákladů skoro 700 000,-Kč. Určitě vás bude zajímat, že město tyto náklady musí uhradit bez ohledu na své příjmy. Jak je tedy i laikovi patrné, peníze, které se daly využít daleko užitečnějším způsobem , se vyhodí stejně jako odpadky.

Jak snížit tyto obrovské náklady na likvidaci a ještě na tom vydělat?
  I taková možnost se nám nabízí.Zkusme ji společně využít. Naše obec se v letošním roce zapojila, jako jedna z mnoha, do sytému EKO-KOM. Uzavřením smlouvy jsme se začlenili do systému sdruženého plnění a získáme tím nárok na finanční příspěvky na tříděný sběr komunálních odpadů.

  Systém EKO-KOM funguje již od roku 1999. Na bázi dobrovolné dohody s MŽP zajišťoval pro výrobce a dovozce obalů plnění zákonných povinností zpětného odběru a využití obalových odpadů, a to prostřednictvím obcí a jejich systémů nakládání s komunálním odpadem. V letošním roce začal platit zákon o obalech, který povinnosti rozšířil na všechny, kteří uvádějí obaly na trh a do oběhu. Povinné osoby mohou povinnost zpětného odběru a využití odpadů z obalů splnit také prostřednictvím státem autorizované obalové společnosti, kterou se zatím jako jediná stala EKO-KOM a.s.

Jak systém funguje?
  Výrobci, dovozci, plniči, prodejci obalů a baleného zboží mají dle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru a následného využití. Obce a města mají dle zákona o odpadech povinnost třídit a využívat komunální odpad. Součástí vytříděných složek komunálního odpadu jsou také použité spotřebitelské obaly, které jsou předány dále k využití. Prostřednictvím systému EKO-KOM povinné osoby spolufinancují náklady obcí na tříděný sběr komunálních odpadů.

  Tato odměna může být nezanedbatelná. Jen pro zajímavost je třeba uvést, že jsme do systému zapojeni od března, a již zde máme první výsledky našeho snažení. Bylo pár skvělých lidiček, kteří nelenili a odpad třídili. Jejich zásluhou jsme za první kvartál získali 25 700,- Kč. A to je jen začátek.

Jak tedy z tohoto bludného kruhu?
   Odpověď je jednoduchá.Začněme třídit odpad. Kdybychom vytřídili všechny využitelné složky z odpadu, nádoby by byly rázem poloprázdné. Ušetříme tak na nákladech celého systému, ale také máme možnost vydělat, což by nám k rozpočtu odpadového hospodářství velmi pomohlo.Je jasné, že se chybějící část musí někde vzít. Vždy je to tam, kde se to nejméně hodí. Proč tedy brát na jiných místech, když se nám nabízí možnost tyto prostředky získat ze zcela jiných zdrojů?

   Zkusme do toho zapojit děti. Dokážou se nadchnout dobrou věcí. Informujme je, že si mohou vydělat pár korunek na čokoládu a ještě udělají dobrý skutek. Buďme jim příkladem a sami přemozme svou pohodlnost. Není přece tak těžké jednou týdně udělat rodinnou procházku a odnést třeba pytel PET lahví, nebo kárku železa do sběrného dvora. Výdělek určitě není závratný, ale pocit, že jsme se sami alespoň trochu podíleli na ochraně naší krásné přírody, za to stojí.

  Zkusme si každý sám sáhnout do svědomí. Určitě tam najdeme rezervu, kterou můžeme přispět.Kdyby každý pomohl jenom trošičku, třeba by se nám společně povedlo ušetřit spousty peněz.Ale také jich více vydělat.

Co Vy na to? Nestálo by to za to?


UPOZORŇUJEME OBČANY NA VYUŽITÍ SBĚRNÉHO DVORA V ŽIŽKOVĚ ULICI

VE SBĚRNÉM DVOŘE JE MOŽNÉ

ZDARMA ULOŽIT

nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad a směsný komunální odpad.

Uvedený odpad musí být vytříděn na jednotlivé složky.

Provozní doba sběrného dvora:

  pondělí  
  středa
  pátek
  sobota
  9.00 hodin - 15.00 hodin
  9.00 hodin - 15.00 hodin
  9.00 hodin - 15.00 hodin
  9.00 hodin - 12.00 hodin

  Je zde také možnost odprodat tříděný odpad, který se poté dá využít k jeho recyklaci. Jedná se o papír, železo,směsné sklo a PET lahve. Odpad třídíme na:

 • využitelné složky (sběrový papír, sběrový textil, železný šrot, barevný kov aj.)
 • objemné odpady (komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nesmí být uložen ve sběrných nádobách pro shromažďování odpadu z domácností, např. nábytek či jeho části, koberce, lina, pneumatiky, stavební materiál, kamení aj.)
 • nebezpečné odpady (el. akumulátory, baterie všeho druhu, zářivky, ledničky, mrazničky, maziva, oleje, barvy, barviva, rozpouštědla, lepidla, chemikálie, elektronický odpad - televize, rádia aj.)
 • směsný komunální odpad ( je ta část komunálního odpadu, která zbude po oddělení využitelných složek, objemových a nebezpečných odpadů).


Sdělení fy Teplárenská Novoměstská s.r.o..

  Vzhledem k tomu ,že právě probíhající přechodné období v topné sezoně je z hlediska ročního období nejnáročnější na regulaci topného media,cítím potřebu informovat všechny uživatele systému CZT v Novém Městě p.S. o způsobu regulace vytápění bytových i nebytových prostor a dodávky TUV.

  Vytápění a dodávka TUV jsou celostátně regulovány vyhláškou MPO,č.152/2001Sb. s účinností vyhlášky od 1.1.2002. Vyhláška ve zkrácené citaci říká: Otopné období začíná 1.září a končí 31.května .S vytápěním se v otopném období započne, pokud teplota po dva dny následující po sobě poklesne pod 13°C. Jedná se o teplotu průměrnou, měřenou v 7, 14 a 21hod. Ve 21hod. se počítá 2x a dělí čtyřmi. Denně se zaznamenává v provozní knize.Vytápění se přeruší, nebo omezí, pokud průměrná venkovní teplota po dva dny po sobě následující překročí 13°C. Pokud teplota poklesne pod 13°C , vytápění se obnoví.

  V průběhu otopné sezóny jsou byty v době od 6 do 22 hod. a ostatní prostory v době provozu vytápěny tak, aby průměrné teploty vnitřního vzduchu zajišťovaly teplotu stanovenou projektem. U bytových objektů minimálně 20°C.Od 22 do 6hod. se vytápění přeruší ,nebo omezí do té míry, aby byly dodrženy požadavky teplotního útlumu, zajišťujícího tepelnou stabilitu místností.

  V mimotopné sezóně, červen - srpen, se vytápění uskutečňuje v případě souhlasu dvou třetin nájemníků, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky. Požadavek na toto vytápění musí předložit správce, nebo majitel objektu.

  V praxi je v Novém Městě p. .S. způsob regulace dodávky tep. energie pro vytápění a přípravu TUV prováděn následovně. Směšovací stanice jednotlivých objektů jsou osazeny regulátory fy .AUTRON, které zajišťují automatické nastavení teploty otopné vody, nastavené teploty TUV a provoz všech komponent stanic v nastaveném čase. Regulace teploty otopné vody je prováděna ekvitermně, tzn. dle venkovní teploty po zadané teplotní křivce. S poklesem venkovní teploty se zvyšuje teplota otopné vody a naopak. Tento způsob regulace zajišťuje stabilní teplotu vzduchu ve vytápěných místnostech a zároveň nepřekročení limitů max.teplot.

  Při dosažení venkovní teploty 17°C, v případě byt. objektů fy SPOBYT a.s. 16°C, se vytápění automaticky odstaví. (Uzavře se směšovací ventil, odstaví se oběhové čerpadlo.) V případě snížení teploty pod uvedené hranice se vytápění obnoví a reguluje na ekvitermní křivku.

  Teplotu TUV regulujeme na 55°C na výstupu z ohříváku. Podotýkám, že dodavatel tepelné energie neodpovídá za stav vnitřních rozvodů ÚT ani TUV. (Záležitost majitele objektu.)

  Funkce regulátorů a ostatních komponent směšovacích stanic je kontrolována zaměstnanci firmy minimálně 2x denně, ráno a odpoledne, s odpovídajícím zápisem v provozní knize. Podotýkám ještě, že systém regulace topných medií byl v uplynulých třech letech v souvislosti s výstavbou zdroje podstatně modernizován a plně odpovídá podmínkám energetického zákona.

  Dále však musím říci, že žádná ekvitermní regulace, byť i volně programovatelná a na srovnatelné evropské úrovni, taková, která je instalována v našich stanicích, nezajistí, aby otopná tělesa v místnostech situovaných na jihozápad, do kterých svítí celé odpoledne slunce, přestala topit, protože venkovní čidla regulátorů jsou orientována na sever. Tuto funkci přebírají termostatické ventily otopných těles, za jejichž instalaci a funkčnost odpovídá majitel objektu. (§8 vyhlášky 151/2001sb.)

  Dalším tématem, ke kterému cítím potřebu se vyjádřit, je technika tvorby ceny tep.energie. Cena tepla se skládá z nákladů proměnných (palivo,elektrická energie,poplatek za znečištění, technologická voda na doplnění systému) a nákladů stálých (nájemné,opravy,mzdy,pojištění, správní a výrobní režie a zisk pro investice). Již z názvu vyplývá, že výše proměnných nákladů se pohybuje dle počtu denostupňů (jednoduše jak teplý je rok) a ceny zemního plynu.

  Změna výše stálých nákladů je striktně regulována formou cenových výměrů ERU.V roce 2003 činí max.nárůst stálých nákladů 2Kč/GJ. Cena tepla je součet stálých a proměnných nákladů, dělený množstvím dodaného tepla v GJ. Z toho vyplývá, že cena tepelné energie pro rok 2003 je známá v lednu 2004, po obdržení poslední faktury roku 2003 a zjištění dodávek roku 2003. Dle této věcně usměrňované, regulované ceny bude provedeno vyúčtování jednotlivým odběratelům v lednu 2004.

S přáním bezproblémových dodávek tepla a TUV,
Miroslav Straka


Registrovaní podnikatelé v našem městě

  S trvalým bydlištěm v Novém Městě pod Smrkem je registrováno 817 podnikatelů. Z toho je 730 fyzických osob a 87 právnických osob. Počet živností celkem je 796. Počet řemeslných živností je 188.

Řemeslné živnosti:

  Zámečnictví 25
  Nástrojařství 1
  Kovoobráběčství 2
  Opravy silničních vozidel 7
  Opravy karosérií 2
  Broušení a leptání skla 2
  Zpracování kamene 1
  Řeznictví a uzenářství 3
  Pekařství, cukrářství 4
  Truhlářství 9
  Polygrafická výroba 1
  Zednictví 51
  Tesařství 4
  Pokrývačství 6
  Klempířství 5
  Izolatérství 2
  Vodoinstalatérství,topenářství 17
  Montáž suchých staveb 3
  Holičství, kadeřnictví 5
  Hostinská činnost 35
  Pedikúra, manikúra 2
  Fotografické služby 1

Doba dovolených za dveřmi

  Blíží se období dovolených a tak je na místě připomenout si několik úskalí se kterými se v nastávající době můžeme setkat. Pohledem do policejních statistik zjišťujeme, že období dovolených a prázdnin je náročnější jak pro občany tak i pro policisty. Zaznamenáváme větší pohyb turistů, chalupářů, dětí na prázdninách a samozřejmě i s tím související různé problémy. Tyto jsou již tradiční. Mám-li je zařadit do skupin, pak se jedná nejčastěji o narušení soužití mezi občany ať již hlukem, poškozováním majetku či napadením, buď vzájemným, či jednostranným. Nezřídka kdy v těchto případech hraje svou roli i alkohol, který se především v letních měsících horkokrevnějším spoluobčanům v krvi špatně krotí.

  Další oblastí, kde zaznamenáváme nárůst trestné činnosti, jsou takzvané krádeže prosté. Jedná se o krádeže, kde pachatel zpravidla využívá chvilkové nepozornosti majitelů, nebo nedostatečných zajištěných různých předmětů. Může se jednat o jízdní kola, batohy, mobilní telefony či oděvní svršky v nichž bývají peněženky a doklady. Nejčastěji k těmto jevům dochází na koupalištích, v pohostinských zařízeních, či před obchody. Skutečně pak stačí chvilka nepozornosti, či návštěva toalety a můžete se stát obětí zloděje. Je nutné si uvědomit, že jsou mezi námi lidé, kteří se přímo krádežemi živí a čekají na každou příležitost, jak si přivydělat na úkor druhých. Pokud budeme ve střehu, bude jejich práce složitější.

  Samostatnou oblastí je pak pátrání po osobách. Každoročně i zdejší policisté pátrají po zatoulaných dětech, turistech, nebo po houbařích. Především starší spoluobčané, by neměli přeceňovat svoje síly a mít stále na vědomí, že zdravotní problémy se mohou objevit nečekaně a rychle. V každém případě je na místě sdělit svému okolí přibližnou trasu, či cíl svého výletu a k zahození není ani mít u sebe mobilní telefon. Pátrací akce po hledaných osobách jsou nesmírně náročnou záležitostí a díky nedostatku informací po pohřešovaném mívají i smutný konec.

  Úmyslně jsem vynechal podrobnější statistický přehled evidovaných případů v našem teritoriu neboť, vím, že čísla nejsou to, co občany skutečně zajímá. Důležitý je momentální pocit jistoty, že se můžete cítit ve svém nebližším okolí bezpečně a že se v případě ohrožení policistů dovoláte. Vím, že v tomto směru spokojenost občanů s prací policie je velmi problematická. Pokud uvedu, že k datu, kdy je koncipován tento článek je počet událostí v našem obvodě nejnižší za posledních 5 let vím, že tuto informaci budete brát pouze okrajově. Více vás bude zajímat, zda se policie dovoláte, pokud ji skutečně potřebujete, zda jsou policisté vidět v ulicích a podobně. Byl bych rád, kdybyste vzali za své, že policisté jsou partnery vždy, kdykoliv je požádáte o pomoc a i vy jste se staly partnery policistů při řešení situací, které vyžadují přítomnost policie. Častokrát se stává, že policisté přivoláni na místo oznamovatelem nejprve dostanou vynadáno, což není dobrý začátek pro příští spolupráci. Na druhou stranu musí být přístup policistů k občanům vždy korektní a profesionální a to je to, co vnímám velmi citlivě pokud zaslechnu, že policista se nechoval k oznamovateli korektně a slušně, neboť vlastně jedná s partnerem a navíc je za to placen.

  Shrnuto: policista nemůže za problémy ve společnosti, které tíží nás všechny, ale měl by být připraven pomoci, tam kde je třeba! Troufám si říci, že při osobním jednáních se zdejšími policisty cítíte, že jsou na vaší straně. Pokud by tomu mělo být v některých případech jinak, rád bych se o tom od vás dozvěděl. Tuto oblast hodnocení policistů nemohu měřit a počítat. Hodnocení policistů je na vás.

  Závěrem bych se ještě vrátil k ochraně vašeho majetku. Již před dvěma lety jsem vám nabídl preventivní program policie spočívající v evidenci jízdních kol a autoradií. Základní body tohoto programu bych vám rád připomenul v příloze tohoto příspěvku. Přeji nám všem klidné a bezkonfliktní prožití následujícího období.

Vedoucí oddělení PČR ppor. Novotný Pavel
Nové Město pod Smrkem
Jindřichovická 145
tel. FAX 482-325-333 605-842-705


Jen tak na okraj

  3. - 4. června proběhl národní workshop (pracovní sekání) k mimovládním iniciativám na podporu obnovy rozvoje venkova. Využila jsem pozvání a měla tak možnost poslouchat zajímavé lidi z Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, senátorku z komise pro rozvoj venkova, předsedu spolku pro obnovu venkova, osobnosti, které již mají zkušenosti s využitím velkých grantů,...

  Pokud si myslíte, že program EU- LEADER se vás netýká, není tomu tak. Je určen k financování projektů místních iniciativ neziskových i komerčních subjektů. Ať již budete pro vstup či proti vstupu do EU, může se stát, že vstoupí-li naše republika do EU, pak nepřipraveným ujede vlak a z částky cca 120. Mil. Kč určené na období 2004-6 neuvidí naše oblast ani korunu.

  Mezi starosty se jistě o těchto fondech ví, ale je potřeba, aby se informace a nabídky možností využití finančních zdrojů dostaly i k ostatním subjektům. Těžko jsem sháněla publikaci “Iniciativa EU LEADER pro rozvoj venkova”, proto je pouze k nahlédnutí v DDM (tel 482 325 319).

Mgr. Yveta Svobodová


Zprávy z domečku

Výtvarná dílna Ivony Špálové - shrnutí školního roku 2002/03 v bodech
  V říjnu vystavovaly děti své práce v Domě kultury v Liberci v prostorách KÚD.
  V listopadu se mladí vystavovatelé vypravili za odměnu do Oblastní galerie v Liberci za realizací projektu Vnímat rukama.
  Soutěž “Ptačí městečko” proběhla v lednu. Za nejzdařilejší kresbu pastelem si odnesl ocenění Tomáš Vobejda, Jitka Babcová, Lenka Kotrbatá a Kateřina Václavková.
  Od téhož měsíce se naplno roztočily hrnčířské kruhy v keramickém ateliéru za vydatné podpory Klubu přátel hlíny.
  Březnový výlet dětí na Veletrh dětské knihy s sebou přinesl ocenění za nejzdařilejší kolekci záložek pro celou rodinu z ručního papíru a kolekci záložek z přírodního materiálu aranžérského kroužku.
  V dubnu se výtvarníci prezentovali na polsko-česko-německém festivalu Velká noc v Lubawce, kde jejich velikonoční dekorace měly nebývalý ohlas a muzeum Kamienna Gora požádalo o další spolupráci
  V květnu odborná porota zařadila projekt Hračičkové do světového finále RAFAN 03 a patřily k vítězným projektům za účasti zemí Alžírska,Francie,Belgie,Libanonu,Mexika, Německa,Ruska, Slovenska a Velké Británie.Modely hraček z vlnitého kartonu Lenky Kotrbaté, Jitky Babcové,Báry Smolové,Adély Vobejdové,Andrey Mazánkové,Elišky Svobodové,Ondřeje Loudy,Jirky Svobody byly vystaveny ve Veletržním paláci v Brně.
  Na celostátní akci Bambiriáda 2003 byli oceněni zástupci obcí a zastupitelstev Libereckého kraje za práci ve prospěch dětí.
  Originální diplomy Klokan roku a dárky pro ně byly vytvořeny v naší výtvarné dílně DDM.

Zajímaví hosté
  I v tomto roce nás navštívili velmi zajímavé osobnosti z Lotyšska,Estonska,Litvy a USA, kteří se zajímali o práci dětí v mimoškolní činnosti. Celoroční podchycení dětí,tvořivé aktivity, zajímavé nápady je natolik zaujaly, že diskuze o našem středisku nebrala konce.
  Ze Švýcarska k nám přijeli vynikající odborníci ve výtvarné oblasti paní Theresia a Walter Grássli. Velkou oporou nám byl pan učitel Karel Nádeník, který si dokázal poradit s odborným překladem.
  Z Německa přijela paní A.Tozke na konzultaci o stanovách střediska a v průběhu návštěvy jsme zpracovali projekt další spolupráce.
  Paní Ladislava z polského Misku si posteskla, že u nich středisko pro děti s takovým rozsahem aktivit nemají, a potěšilo nás, že se chystá se skupinkou dětí a panem starostou opět přijet a nasbírat více informací.

  Dům dětí a mládeže významně reprezentuje i taneční soubor Kukačky, který se ve školním roce účastnil např. mezinárodního setkání studentů- Zeměkoule tančí, regionální přehlídky Domu dětí v Liberci, vánočního vystoupení, předtančení na plesech.
  Kukačky tančily v místním klubu seniorů a v Lázních Libverda. Každoročně se účastní celostátní přehlídky zájmových útvarů Bambiriáda. V červnu vystupují na kolonádě v Lázních Libverda ve spolupráci s ZUŠ Frýdlant. Pro rodiče připravují závěrečné vystoupení s předáváním osvědčení.

  Pro děti navštěvující kroužky i pro další zájemce jsme uspořádali výlety na horolezeckou stěnu, do bazénu, do muzea hraček a oblastní galerie,CHKO- Liberec,….V podzimních měsících plánujeme další zajímavé výlety.

Na letní prázdniny jsme připravili:

  26.7.-9.8. tábor v Jindřichovicích
  9.8.-16.8. tvořivé dílny v Novém Městě pod Smrkem
  12.-20.7. česko-německé setkání mládeže v Magdeburku
  26.8.-5.9. proběhne mezinárodní workcamp

  Všem rodičům, kteří podporují vhodné volnočasové aktivity svých dětí děkujeme a těšíme se na nový školní rok 2003/2004.

  Za Dům dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem

Mgr. Yveta Svobodová


Šachový kroužek

O pohár Textilany
  Dne 3.5. 2003 se uskutečnil v prostorách MěÚ v Novém Městě pod Smrkem již 35. ročník šachového turnaje “O pohár Textilany”. Turnaje se zúčastnilo celkem 54 příznivců všech věkových kategorií této královské hry, kteří k nám přijeli z celého regionu i ze sousedního Německa. Vítězem jubilejního ročníku se stal Uwe Schuffenhauer z NSR, druhé místo obsadil Roman Boreš z ČL a na 3. místě se umístil Evžen Blaháček z oddílu Desko Liberec. Nejlepší z domácího oddílu byl na 12. místě Petr Filip. Pořadatelům vyšel velmi vstříc MěÚ v Novém Městě p. S., který zapůjčil hrací místnost a poskytl finanční dotaci, díky které každý z účastníků odešel z turnaje s věcnou cenou.

  Vzhledem k vážné ekonomické situaci podniku Textilana NM p/S uvažují pořadatelé spolu se zástupci města o pokračování tradice turnaje, třeba i pod jiným názvem. Věříme, že šachová hra, o jejíž rozvoj se v NM p/S výrazně zasloužil pan Jindřich Klápště, zde v budoucnu ještě najde mnoho svých příznivců. Šachový oddíl TJ Textilana NM p/S se v ročníku 2002-2003 účastnil regionálního přeboru družstev a obsadil 7. a 12. místo.

Memoriál Jindřicha Klápštěho v šachu
  Liberecká krajská rada KSČM již druhým rokem do svého plánu práce zařadila Memoriál Jindřicha Klápštěho v šachu, na počest dlouholetého člena strany, který za svůj život vychoval desítky mladých šachistů. Někteří z jeho žáků, dnes již dospěláků, kteří pokračují v jeho činnosti, přišli před 3 lety s nápadem uspořádat na jeho počest memoriál právě v květnových dnech, kdy se navíc slaví jeho (nedožité) narozeniny. Letošní, již 3.ročník, se uskutečnil v sobotu 10.5. jako součást krajského přeboru žáků v rapid šachu. Hlavním pořadatelem byla Komise mládeže Šachového svazu Libereckého kraje, patronát převzala právě Liberecká krajská rada KSČM, která turnaj obdarovala pěknými cenami.
  Akce se zúčastnilo celkem 38 dětí, některé v doprovodu svých rodičů, všechny daly do bojů celé srdce a nakonec se všechny radovaly z pěkných cen. Protože však vítězové mají přednost, nejhodnotnější si vybral na 1.místě Honza Vrána z 1.ŠK Nový Bor, 2.byl Ondra Krišica ze Slavie Turnov a na 3.místě skončil Vojta Kopal z Deska Liberec. Vítěz bude navíc zvěčněn na putovním poháru. Jen těsně za nimi se umístil Marek Braun z Liberce, kterého sice skoro nebylo za hracím stolem vidět, ale určitě se s ním musí pro příští turnaje vážně počítat.
  Ředitelkou dobře organizované akce byla domácí Romana Zemanová, spravedlivě a s přehledem rozhodoval Ivan Kopal z Liberce. Ceny účastníkům předával předseda LbKR KSČM Alexandr Branda, který se už jistě těší na další ročník.

Liberec 14.5.2003
Oldřich Baťka, tajemník LbKR KSČM

Hodnocení činnosti šachového kroužku pro rok 2002/2003
  Šachový kroužek měl letošní sezónu jen 10 členů,přesto jsme podali vynikající výsledky a to hlavně Aleš Pospíšil a Šárka Zemanová.Oba tito hráči se zúčastnili jak mistrovství Čech, tak České republiky.Aleš Pospíšil skončil na MČ v opnu B na 7 místě z 59 účastníků, na MČR osmý z 64 .Šárka Zemanová skončila ve své kategorii na MČ na 5.místě a na MČR na 8. místě.Mistrovství Čech se z našich hráčů zúčastnil také Husák Jakub,který v opnu B skončil na 49 místě. Na mistrovství ČR jela sbírat zkušenosti i Kateřina Petrovičová,která hraje svoji první sezónu.Šachový oddíl se zúčastnil dalších několika turnajů.Velkého úspěchu dosáhlo družstvo v krajském přeboru mládeže, kde si letos polepšilo a skončilo na 4. místě. Významného úspěchu dosáhly dívky M.Rosenbergová a Š.Zemanová na šachovém festivalu v Ústí nad Labem, když vyhrály svoje kategorie. Šachový kroužek letos pořádal dva turnaje krajského významu, a to krajský přebor dívek a žen a krajský přebor žáků v rapid šachu. Pro letošní sezónu se Š.Zemanová stala krajskou přebornicí v praktickém šachu i v rapid šachu.M.Rosenbergová skončila v praktickém šachu na 3.místě a v rapid šachu se stala přebornicí. Oba tituly krajské přebornice získala i naše nová hráčka Ivana Grasslová. Krajský přebor chlapců v praktickém šachu se hraje o letních prázdninách , kde nás bude reprezentovat A.Pospíšil a Š.Zemanová. Naši nejmladší hráči I.Grasslová a M.Jelínek se zúčastní MČ do 10 a 8 let , které se bude konat na podzim v Liberci. Všechny dívky z kroužku se mohou zúčastnit MČ, které se koná opět ve Frynburku. Za celý šachový kroužek bych chtěla poděkovat vedení DDM a Městskému úřadu v Novém Městě pod Smrkem za jejich pomoc.

Všem moc děkujeme. Za šachový kroužek jeho vedoucí R.Zemanová


Tři země - tři dny - tři pochody

  V sobotu 26. dubna 2003 se vydalo na tratě délky 11, 18 a 24 km Jizerskými horami 445 turistů absolvovat druhou etapu třídenního pochodu Euroregionem Neisse - Nisa - Nysa s již zažitým názvem Tři země - tři dny - tři pochody. Dvě třetiny z nich měly za sebou první etapu pochodu vedoucí po polském území (počet účastníků zde dosáhl rovné tisícovky), část z nich se chystala i na pokračování po německém území v neděli 27. dubna. Pozoruhodné je, že se mezi účastníky sice nejnáročnější, nicméně nejzajímavější části pochodu, ve kterém nebyl vynechán ani nejvyšší vrchol české části Jizerských hor Smrk (1124 m. n. m.), našlo 196 Poláků, 100 Němců, 71 Dánů, 7 Holanďanů, 3 Rakušané, 2 Finové, 1 Švýcar a Francouz a pouze 61 Čechů. Krásné jarní počasí zvýšilo atraktivnost celého pochodu, který měl charakter nikoli pouze euroregionální, ale takřka celosvětový (jedna účastnice pocházela ze San Salvadoru).

  Organizátory pochodu po české části ERN a nositeli projektu podpořeného ze SFMP¨Phare CBC byly Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem a Klub českých turistů Nové Město pod Smrkem.

  Počet účastníků na jednotlivých trasách byl: 11 km - městský okruh - 126 osob, 18 km - stará poutní cesta - 126 osob, 24 km - Velký Štolpich - Smrk - Nové Město p. S. - 193 osob.

  Touto cestou bych chtěl poděkovat všem organizátorům za hladký průběh pochodů a majitelům rekreačního střediska Sázava za zajištění ubytování a stravování účastníků.

Miroslav Kozák - Klub českých turistů


Základní škola

Byli jsme na výstavě Veletrh dětské knihy
  Od 4. do 6. března se konala v Liberci výstava Veletrh dětské knihy. Rozhodli jsme se s naší třídou, že tento veletrh navštívíme. Ve čtvrtek ráno na nás čekal před školou autobus, který nás odvezl do Liberce. Cestou autobusem jsem pozoroval krásnou krajinu. Když jsme přijeli do okresního města, bylo ještě málo hodin, a proto jsme využili výhodného vstupného do botanické zahrady. Nejvíce se mi líbilo ve skleníku, kde byly ukázky rostlin z Austrálie. Pak jsme se přesunuli na výstavu.
  Přišli jsme na výstaviště hlavní bránou a počkali na paní učitelku, než zaplatí vstupné. Potom nám sdělila, že si vše můžeme pozorně prohlédnout a v 11.45 h máme sraz před pavilonem I.
  Rozhodli jsme se s kamarády, že navštívíme nejdříve budovu E a pak B, ve kterých se konají různé hry a akce. V pavilonu E prodávali knížky a jeden pán předváděl, z čeho a jakou technikou se vyrábějí.V budově B jsme si mohli namalovat obrázky, vyrobit si amulet , hrát si na počítači, převléknout se do různých převleků a zahrát si vědomostní hru. V pavilonu I pro nás byla připravena úplně jiná hra, ve které rozhodovala náhoda a nikoli znalosti.
  Ve stejné budově nám byly k dispozicí informační letáky, abychom se na výstavišti lépe orientovali. Když vypršel čas, který jsme měli určený k prohlídce výstavy, přemístili jsme se k bazénu, kde na nás čekal autobus. Ten nás zavezl zpět do Nového Města . Byl to zajímavý den.

Žák V.C třídy

Výlet do Polska
  24. a 25. dubna jsme se setkali v polské Lubani s našimi evropskými přáteli. Po příjezdu a ubytování ve sportovní hale proběhl uvítací ceremoniál pro všechny zúčastněné národy. Zde hovořili starostové jednotlivých měst a organizátoři akce. Projevy byly zpestřeny muzikantskou vložkou.
  Po přivítání jsme se za hudebního doprovodu přesunuli do restaurace na slavnostní večeři. Celý večer panovala dobrá nálada. Ani jsme se nenadáli a přišel čas jít spát. Halu s námi sdílelo ještě několik set dalších, takže spánek ne a ne přijít. Přesto jsme ráno, po několika málo hodinách spánku, vstávali do slunečného dne s úsměvy na rtech.
  Po časném probuzení a vydatné snídani jsme měli absolvovat 15 km dlouhou túru. Pro nedostatek času nás ale čekala jen procházka městem. Z té se však nakonec vyklubal celodopolední výlet. Navštívili jsme spoustu zajímavých míst - ať už novogotický kostel, muzeum nerostů nebo tržiště. Po návratu k hale následoval oběd a poté jsme se odebrali do plaveckého bazénu, ve kterém jsme strávili příjemnou hodinu plnou relaxace. Tím se náš výlet pomalu chýlil ke konci, zbývalo už jen poslední společné foto, a pak hurá do autobusu, který nás dovezl zpátky k naší škole.
  Myslíme si, že se výlet opravdu vydařil a každopádně posloužil ke zpestření jinak všedních dnů.

JKZK - IX.A

VII. květinový den
  Ve středu 14. května 2003 se v České republice uskutečnila celostátní akce Ligy proti rakovině, VII. květinový den. Poprvé se v letošním roce podařilo získat květiny i do Nového Města pod Smrkem. Poděkování patří především paní učitelce Janě Heinrichové, která se spolu se žáky IX. třídy podílela na organizaci a průběhu celé humanitární akce. Ze 400 květin, které jsme obdrželi, nezůstala během dopoledne ani jedna. Náš záměr oslovovat občany města i v odpoledních hodinách se tak nepodařilo uskutečnit, ale s celkovým výsledkem můžeme být spokojeni: na konto Ligy proti rakovině jsme odeslali 8040 Kč.

Výsledky přijímacích zkoušek na Gymnázium Frýdlant
   V pondělí 14. dubna 2003 se na Gymnáziu Frýdlant konaly přijímací zkoušky do primy osmiletého gymnázia. Z naší školy mělo o studium zájem celkem 9 žáků, osm z nich se na přijímací zkoušky pod vedením paní učitelky Stanislavy Brožkové pravidelně připravovalo. Podobně jako v uplynulých letech i v letošním roce dosáhli naši žáci velmi dobrých výsledků: čelní umístění (3. a 4. místo), vysoké procento úspěšnosti (88,8%), nejvyšší počet přijatých žáků ze zúčastněných škol (8 z 28) , to vše zařadilo naše žáky mezi ty nejúspěšnější. Všem přijatým žákům gratulujeme a přejeme jim úspěšná studia. Paní učitelce Brožkové děkujeme za odpovědnou přípravu.

Kopali jsme Coca-Cola Školský pohár
  V letošním roce se již potřetí uskutečnil celostátní turnaj Coca-Cola Školský pohár, vypsaný pro všechny české a moravské základní školy a víceletá gymnázia. Školní fotbalové družstvo bylo sestaveno ze žáků VII. až IX. tříd a poprvé v historii postoupilo až do 3. kola.
  V prvním kole chlapci dokázali porazit našeho odvěkého soupeře z Hejnic 7:4 a postarali se tak o jedno z největších překvapení 1. kola. Na tento výsledek dokázali navázat i v kole 2., kde po nervy drásajícím průběhu zvítězili až po střelbě pokutových kopů 4:3 nad ZŠ J.E.Purkyně z Frýdlantu. Ve 3. kole již nestačili na mnohem lepší družstvo ZŠ Chrastava, kterému podlehli. I přes porážku v posledním zápase chlapci předváděli dobrou kopanou a za své výkony zasluhují pochvalu. O úspěšná vystoupení se zasloužili : Michal Krause, Jan Hradec, Vladimír Podrazil, Luboš Suk, Michal Lakomý, Martin Laurin, Aleš Pospíšil, Dušan Nulíček, René Bareš, Miroslav Lancfer, Petr Bendig, Jiří Švejda, David Skabrouth, Jan Paterna, Jiří Levko, Lukáš Suk.

Mgr. Vratislav Žabka
zástupce ředitele

Mgr. Jindřich Novotný
ředitel školy

Co se událo v ZUŠ
  “Hraje a tovoří celá rodina” - 15. dubna se uskutečnil již 7. ročník soutěže rodin, který se opět setkal s velkým ohlasem. Všichni přihlášení byli výborní a porota ve složení pí Dana Dolejší, pí Ivana Konečná, p. Jaroslav Maděra a p. Tomáš Bruský byla skvělá. Všechny zúčastněné rodiny si zasloužily odměnu, spokojeni byli i diváci, všichni jsme prožili příjemné odpoledne v základní umělecké škole. V hudební čísti vystupovali: Hmirovi, Sedláčkovi, Lošťákovi, Osterovi, Šmidrkalovi, Jelínkovi a Funtánovi. V části tvořivé své výrobky předvedli: Osterovi, Funtánovi, Čechovi, Lošťákovi, Hnirovi, Václavkovi, Jelínkovi, Jakubovi, Vrabcovi, Sedláčkovi, Šmidrkalovi a Smutných. Všem děkujeme a těšíme se na další, již 8. ročník naší soutěže. Příl.
  Akcí v ZUŠce proběhlo mnoho, ke Dni matek se uskutečnil koncert v sále ZUŠ, zahráli jsme i seniorům a našim německým spoluobčanům.
  Instrumentální soubory pí učitelky Funtánové a Čechové se účastnily akce v polském Mirsku, konané u příležitosti připravovaného referenda ke vstupu do Evropské unie.
  Májový koncert v sále Dělnického domu sklidil opět velký potlesk posluchačů, kteří zcela zaplnili sál. Vystoupení menších i větších “Podsmrkáčků” pod vedením pí učitelky Smutné a Jarošové nás příjemně naladil, stejně tak i komorní flétnový soubor a dramatický soubor pí učitelky Čechové. Vystoupení Píšťalek, Lindušky a Velkého orchestru ZUŠ pí učitelky Funtánové bylo pěknou tečkou za prvomájovým odpolednem. příl. foto
  Poděkování Z UŠ patří panu Dušanu Čengrovi, který na svoje náklady pomohl s dopravou našich žáků na vystoupení v Polsku.
  Nezapomeňte - 1. týden v září si přijít pro informace o rozvrhu hodin do ZUŠ od 13 - 15 hodin.
  Zpívání pod Smrkem - přehlídka pěveckých soborů Frýdlantska se uskutečnila 23. května v sále Dělnického domu v Novém Městě pod Smrkem. Zúčastnilo se 8 sborů. Z mateřské školy Hejnice “Zvoneček”, z mat. školy Nové Město “Smrček”, “Vlaštovky” ze 4. Mat. školy Bělíkova z Frýdlantu, hudební kroužek ze ZŠ Višňová, “Sluníčko” ZŠ Jindřichovice, “Podsmrkáček” mladších a starších žáků ZUŠ z našeho města, soubor základ. školy z polského Mirska. 1. ročník “Zpívání pod Smrkem” se všem moc líbil a všichni se už těší na další, určitě k nám zase chtějí přijet.
  Přejeme všem pěkné prázdniny, odpočiňte si a v září se opět sejdeme v naší ZUŠce.


Informace ze Senior klubu


  Rádi bychom informovali čtenáře o naší činnosti od počátku roku 2003.
  Scházíme se, jak už asi víte, každou druhou a poslední středu v měsíci. Je nás již 31 platících členů klubu a asi 20 nepravidelných návštěvníků. Od ledna do května jsme se plně soustředili na jógu. Cyklus byl velice poučný, nejen pro seniory. Dechová cvičení, pohybové ústrojí a strava. V březnu nám krásně zatančil novoměstský taneční soubor.
  16. května jsme měli již čtvrté, tradiční májové posezení. Tentokrát jsme měli hudební pořad s výborným panem Matesem. Písničky střídalo povídání. Děti ze Základní umělecké školy nám zahrály na flétny. Bylo to moc pěkné.
  28. května nás navštívil p. Macour z Regionálního evropského informačního střediska. Přednáška o historii Evropské unie. Co nám EU přinese dobrého i špatného. Diskuze byla velká !!! Celá přednáška byla moc zajímavá a poučná.
  29. května jsme byli v libereckém divadle na operetě “Cikánský baron”. Jak vidíte - nenudíme se, a to je přece velice důležité! V červnu a srpnu jedeme na výlet. Informace najdete v naší skřínce na náměstí.

Za Senior klub - Bondarová J.


Sport v našem městě

Z historie oddílu kopané, aneb jak jsme hráli před dvaceti lety
(Soutěžní ročník 1982/1983, oddíl kopané TJ TEXTILANA, soutěž : I. B třída krajského přeboru, skupina “A”)


I. kolo - jaro 1983 Nové Město - Nová Ves 0 : 4 (0:1)
Sestava : Nulíček ,Štěpánek M. Richtr, Širc, Bukovský, Marhoul, Lode Z., Suk Sl., Jalovičár, Kulhánek, Suk Vl.
branky : Kohout, Krahulec, Dvořák a Turk
střídal : Bruský J., Sláma J.
rozhodčí : Marek, 50 diváků
“Překvapivé, ale zasloužené body pro družstvo z Nové Vsi. Naši hráči podali v tomto utkání tak špatný výkon, že si hosté mohli na hřišti dělat, co prostě chtěli. Sice si nevypracovali tolik šancí, ale co se jim podařilo kopnout na naši branku, to znamenalo gól. Veškerá bojovnost se z našich hráčů vytratila, k tomu měl velice špatný den brankář Nulíček, a tak jsme odešli poraženi rozdílem čtyř branek.”
II. kolo - jaro 1983 Nové Město - Višňová 3 : 4 (1:2)
Sestava: Štěpánek Z., Štěpánek M., Richtr, Širc, Suk Vl., Kouba, Marhoul, Sláma, Jalovičár, Lode, Suk Sl.
branky : Sláma, Bukovský, Marhoul - Hájek 2, Zrůst a Kravar
střídal : Bukovský
rozhodčí : Nožička, 40 diváků
“Další prohrané utkání již pomalu odsuzuje naše mužstvo k propadlišti do okresního přeboru. V tomto utkání jsme nehráli tak špatně, vždyť jsme z nepříznivého stavu 1:3 dokázali srovnat skore na 3:3 a měli jsme ještě možnost dát vítěznou branku, ale nakonec se to po hrubé chybě podařilo hostům a ti si odvezli další dva body z našeho hřiště.”
III. kolo - jaro 1983 Pěnčín - Nové Město 3 : 1 (1:1)
Sestava : Štěpánek Z., Štěpánek M., Richtr, Marhoul, Suk Vl., Sláma, Širc, Suk Sl,. Bruský J., Lode, Jalovičár
branky : Boček 2, Kotera - Jalovičár
střídal :
rozhodčí : Neumann, 60 diváků
“V utkání s vedoucím celkem I.B třídy jsme sehráli velice vyrovnané utkání. Hned v úvodu jsme 2x nevyužili vyložených šancí ke skórování, a tak se domácí ujali vedení z pokutového kopu. Těsně před koncem 1. poločasu Jalovičár vyrovnal , ale pak přišla dvě zranění za sebou a to rozhodlo o naší porážce. Nejdříve se zranil Marhoul, pak Richtr, a tak mužstvo v posledních minutách inkasovalo dvě branky a o výsledku bylo rozhodnuto.”
IV. kolo - jaro 1983 Nové Město - Elitex 0 : 3 (0:1)
Sestava : Štěpánek Z., Bukovský, Suk Sl., Jiruš, Jalovičár, Hubst, Podrazil, Kouba, Štěpánek M. Lode Z., Lode J.
branky : nezjištěno
střídal :
rozhodčí :
“V tomto utkání jsme nastoupili bez šesti hráčů základní sestavy. Přesto naši hráči drželi krok s mužstvem Elitexu. Teprve v závěru utkání jsme po dvou rychlých únicích inkasovali rozhodující branky.”
V. kolo - jaro 1983 Desná - Nové Město 2 : 1 (1:1)
Sestava : Nulíček, Bukovský, Suk Sl., Širc, Suk Vl., Jalovičár, Bruský Jar., Kouba, Bruský Jan, Lode Z. ,Čengr
branky : Bambus, Neumann - Suk Sl.
střídal : Lode J. (Čengra)
rozhodčí : Mojžíš, 70 diváků
“Velice vyrovnané utkání sehráli naši hráči s celkem Desné. Začátek utkání patřil domácím, ale první branku jsme dali z trestného kopu, který zahrál Suk Sl. Domácí vyrovnali v poslední minutě poločasu. Ve druhém poločase měli domácí územní převahu, ale šanci si nevytvořili žádnou. Když jsme již počítali se ziskem bodu podařilo se hráčům Desné dát rozhodující branku. Naše mužstvo nehrálo špatně, ale střelecky se mu stále nevede.”
VI. kolo - jaro 1983 Nové Město - Autobrzdy Jablonec 1 : 0 (0:0)
Sestava : Nulíček, Suk Vl., Suk Sl., Širc, Jalovičár, Bruský, Kulhánek, Marhoul, Sláma, Lode, Bruský J.
branky : Marhoul
střídal : Kouba (Slámu), Lode J. (Kulhánka)
rozhodčí : Severýn, 50 diváků
“Po delší době se podařilo našemu mužstvu získat opět oba body. Hostující mužstvo také sice v poli zahrálo dobře, ale proti dobře hrající obraně našeho mužstva se neprosadilo. Naši hráči měli tentokrát šancí poskrovnu, ale z jedné z nich se podařilo Marhoulovi dát jedinou branku utkání. V závěru se nám hra tolik nedařila, ale hosté si brankovou šanci již nevytvořili. Za bojovnost si naše mužstvo oba body plně zasluhuje. Vyrovnané utkání, ve kterém se nám zranil brankář a díky již dvěma střídáním jsme dohrávali o deseti hráčích. Stejný osud potkal hosty, když jim rozhodčí vyloučil hráče.”
VII. kolo - jaro 1983 Krásná Studánka - Nové Město 4 : 1 (2:0)
Sestava : Bruský V., Suk Vl., Suk Sl., Širc, Cyrus, Bruský, Marhoul, Sláma, Kouba, Lode, Kulhánek
branky : Šíšo 2, Gajdoš, Havelka - Širc z pok. kopu
střídal :
rozhodčí : Sova, 50 diváků
“Po vítězném utkání doma a dobrém bojovném výkonu jsme čekali lepší výsledek. V tomto utkání jsme však zcela propadli. Hrubé obranné zákroky po kterých padly čtyři branky do naší sítě. Domácím dobře pracovala záloha a útok zcela volný stačil z minima přihrávek vytěžit maximum.”
VIII. kolo - jaro 1983 Nová Ves - Nové Město 2 : 0 (0:0)
Sestava : Bruský V., Suk Vl., Suk Sl,. Širc, Cyrus, Bruský, Marhoul, Sláma, Suk J., Lode, Kouba,
branky : Thúr a Kohout
střídal : Jalovičár (Slámu)
rozhodčí : Házi, 60 diváků
“V utkání jsme podali vcelku dobrý výkon. Naši hráči v poli měli několik velice dobrých šancí, ale žádnou z nich jsme nedokázali proměnit. Ve druhé části hry jsme naši hru ještě zpřesnili a domácím se nedařilo. Teprve v samém závěru jsme po dvou chybách inkasovali dvě branky. V tomto utkání jsme si bod opravdu zasloužili.”
IX. kolo - jaro 1983 Višňová - Nové Město 3 : 0 (0:0)
Sestava : Nulíček, Suk Vl., Suk Sl., Cyrus, Jalovičár, Bruský, Marhoul, Lode, Kulhánek, Štěpánek Z., Kouba
branky : nezjištěno
střídal :
rozhodčí :
“Mistrovské utkání ve Višňové bylo poznamenáno neúčastí čtyř hráčů a tak musel v poli nastoupit i druhý brankař. Domácí měli přeci jen více ze hry, ale naše promarněné šance byly rovněž dobré. Domácí dali všechny branky po odražených kopech na naši branku. Několik šancí jim zmařil i náš brankář Nulíček. Byla to celkem zbytečná prohra našeho mužstva.”
X. kolo - jaro 1983 Nové Město - Pěnčín 0 : 1 (0:0)
Sestava : Nulíček, Suk Vl., Suk Sl., Širc, Cyrus. Bruský, Marhoul, Lode, Sláma, Kulhánek, Suk J.
branky :
střídal : Klíma (Slámu)
rozhodčí :
“Utkání s vedoucím týmem tabulky skončilo prohrou , ale též jsme přišli o dva hráče, kteří byli vyloučeni za urážku rozhodčího. Měli jsme tentokrát hru ve své moci, ale proměnit šance v tomto utkání opět zhatilo naše naděje. Hosté dali vedoucí branku hned v počátku a udrželi výsledek až do konce. Rozhodčí Jégr odpustil hostům dvě vyložené penalty. V samém závěru byl zraněn náš hráč hrubě ze zadu, ale ani protesty k jeho ošetření nepomohly a byl vyloučen hráč Marhoul a Kulhánek.”
Následující utkání se již nepodařilo zjistit, protože nebyl jejich průběh zaznamenán.
XI. kolo - jaro 1983 Elitex Jbc. “B” - Nové Město
XII. kolo - jaro 1983 Nové Město - Desná
XIII. kolo - jaro 1983 Autobrzdy Jbc. - Nové Město
XIV. kolo - jaro 1983 Nové Město - Krásná Studánka


  Tato soutěž se hrála s osmi účastníky dvoukolově na podzim i na jaře, to znamená, že se ze soutěžní ročník hrálo 28 utkání. Dále je možná nutné připomenout, že za výhru se získaly dva body. V tomto soutěžním ročníku 1982/1983 nakonec naše mužstvo dospělých skončilo na posledním osmém místě se ziskem 12 bodů a dalo 15 branek, přičemž 42 inkasovalo (skore 15:42). Tímto umístěním se hráči rozloučili s I.B třídou krajské soutěže a v následujícím ročníku 1983/1984 bylo Nové Město účastníkem okresního přeboru.

(Podle zápisů Vl.Suka z kroniky oddílu kopané přepsal V.Petrovič )

  Z historie se krátce vrátíme k současnosti, která má s minulostí hodně společného. V soutěžním ročníku 2002/2003, krajské soutěže “Západ”, jejímž účastníkem je naše “A” mužstvo dospělých, se našim hráčům také nedaří a v současné době jsme s jednou výhrou a třemi remízami na posledním místě v tabulce. Vzhledem k tomuto postavení v tabulce a výsledkům ostatních mužstev již není prakticky žádná šance na záchranu v krajské soutěži a pravděpodobně naše mužstvo sestoupí a bude hrát v příštím ročníku 2003/2004 okresní přebor.
  Věříme ovšem, že krize v uplynulém ročníku bude v letní přestávce překonána a naši hráči do okresního přeboru vstoupí s odhodláním hrát na špičce tabulky a pokusí se o okamžitý návrat do krajské soutěže.

Tabulka krajské soutěže skupiny “Západ” po 22. kole

 1. Stráž n.N.		22	18 4 0 68:13 58
 2. Dětřichov		22	15 6 1 60:27 51
 3. Jestřebí		22	14 3 5 54:26 45
 4. Kr.Studánka	22	14 2 6 41:22 44
 5. Cvikov		22	11 6 5 50:41 39
 6. Heřmanice		22	10 4 8 38:35 34
 7. Jindřichovice	22	 7 6 9 50:51 27
 8. Dubice		22	 6 7 9 30:42 25
 9. Chrastava		22	 6 6 10 32:43 24
 10. Stráž pod Ralskem	22	 6 4 12 36:46 22
 11. Nový Oldřichov	22	 5 7 10 32:45 22
 12. Doksy		22	 5 3 14 34:51 18
 13. Kamenice		22	 4 3 15 18:55 15
 14. Nové Město p.S.	22	 1 3 18 15:61  6
 

Příspěvky čtenářů

  Dobrý den, jak jsem se zmínil, nevěřil jsem svým očím, když jsem našel na internetu homepage - nove mesto pod smrkem. Proč jsem se divil? Společnost, pro kterou jsem pracoval 32 let, je po celém světě a má jeden hlavní web sítě v Kalifornii. Píšu tento dopis v Torontě, Kanada. Ta společnost se jmenuje Boeing -Toronto, vyrábí letadla, ale svoji vlastní homepage v Torontě anebo na internetu nemá. Proto jsem se divil. Jinak jsem se zájmem četl vaše noviny, zprávy, prohlížel jsem obrázky, které ve mně a v manželce vzbudily vzpomínky, a četl jsem jména lidí, které pořad ještě pamatuji, to ale neznamená, že oni znali anebo pamatují mě, důvod, proč jsem je rozeznal, protože moje manželka vyrostla a žila v Novém Městě do svých 16 let, její příbuzní , naši příbuzní, tam stále existují. Svatbu jsme měli v Praze před 37 lety, máme 37 letého syna, narodil se v Praze, a dvojčata, kluka a holku 31 let, narozené v Torontě, oba chlapci už navštívili Nové Město pod Smrkem, dcera bydlí v Britské Columbii, se tam ještě nedostala. Od našeho odchodu do Kanady v r. 1968 jsme po 33 letech poprvé přijeli na návštěvu . To bylo před dvěma lety, všechny ulice byly pořád na stejném místě, manželka navštívila svoji původní školu, nalezla bývalou třídu, a upamatovala si na jméno učitelky paní Zelenkové, během 12¨dnů, nepotkala mnoho těch, co by ji poznali. Náhoda tomu chtěla , při návštěvě Ještědu v Liberci, potkala jednu ze svých spolužaček Jiřinu Zenkrovou, přímo na rozhledně, opravdu neuvěřitelná náhoda. Také jsme navštívili místa, kde jsme se poznali. Pamatuji si to jako dneska, malý vojenský orchester z Hajniště, který jsem založil, hráli jsme v Ludvíkově, odpolední zábavu pro ty mladší. Potřebovali jsme zpěvačku. Jedna dívka mně byla poukázána, pak s námi spolupracovala příští dva roky, pár let později byla svatba. Jediný člověk, který si mě pamatoval, byl Vasil, který pracoval v prostoru. Podíval se na mě a řekl: kapelmajstr..Byl to šok vidět Textilanu v takovém stavu, hrávali jsme v jejich kulturním domě. Návštěva Hajniště, kde jsem strávil dva roky života, byla také neobvyklá, když jsem viděl zchátralé budovy a prostor. Ale to je život, tady za oceánem to není tak, jak si někteří tam doma představují. Tráva je zelená a chleba je také o dvou kůrkách, žít tady je o hodně těžší, než co si pamatujeme doma, auto, co si lidé koupí pro zábavu tam, je tady absolutní nutností. Zima je to daleko krutější, než co si pamatuji , když jsem stál na bráně v Hajništi jako voják, s výjimkou Britské Columbie (Vancouver), ale to je 5 hodin letu od nás na západ, skoro jako cesta přes oceán. Vzdálenosti jsou tady neuvěřitelné. Při naší návštěvě jsme potřebovali poslat zprávy přes internet, bez jehož existence si nedovedeme představit žití, nenapadlo nás, že ho máte v knihovně, no to je pro příště. Jak jsem se zmínil, nenašel jsem ani jednoho vojáka z mé doby (1963-65), a jak jsem slyšel, ani z jiné doby. Je těžko pochopit, proč taková historická area nemá žádný průmysl anebo zemědělství a lidé se musí stěhovat za prací. Musím se přiznat, že jsem neměl ponětí o historické stránce města, tu jsem našel až na naší návštěvě. Doufáme, že se přijedeme podívat znova, do té doby nashledanou a doufáme, že Nové Město pod Smrkem bude stále existovat a prosperovat, zatím na shledanou a ještě jednou přijměte pozdravy z Toronta Kanady, kdyby se někdo našel s otázkou, se kterou bych mu mohl pomoci, odpovědět na ni, klidně se bez ostychu otočte na moji email, poldrich@sympatico.ca, mám času dost, do práce už nechodím.

S pozdravem manžele Pelichovi, Oldřich Pelich a Jiřina Smažíková


Za věcnou správnost příspěvků od občanů redakce neručí. Anonymy se házejí do koše. Vychází jednou za dva měsíce. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího měsíci vydání.

Vydává MěÚ Nové Město pod Smrkem, odpovědný redaktor: Ilona Vokounová, redakční rada: Ing. Karel Jeřábek, I. Vokounová, J. Zelenková, J. Maděra.

Sazba: fa Design studio RECo Chrastava. Tisk: Tiskárna Horáček Chrastava.
Schváleno pod číslem MK ČR E 11812 Náklad: 400 ks Novoměstské noviny