NOVOMĚSTSKÉ NOVINY

  Městský úřad v Novém Městě pod Smrkemzáří 2003 - říjen 2003  
  www.nove-mesto-ps.cz              cena 3,-Kččíslo 4 ročník 9  

Jubilea našich spoluobčanů

Září říjen listopad
Neumannová Anna
Vich František
Kapková Marie
Pilný Ladislav
Karásková Helena
89 let   
89 let
83 let
82 let
70 let
Chladová Natalie
Bulíř Arnošt
Lode Miloslav
Gemzová Danuška
87 let   
81 let
81 let
75 let
Zárubová Bohumila
Nigrínová Růžena
Švorcová Emilie
Vokounová Miluška
Lodeová Anna
Jirušová Jiřina
Vyskočil František
Vlastníková Edeltraud
Zenkerová Marie
Zíta Jaroslav
Marhoulová Marie
91 let   
83 let
83 let
82 let
81 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let

  Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti k jejich životnímu jubileu.

Redakce


Zprávy z radnice

Zápis z 5. veřejného zasedání ZM konaného dne 25. června 2003

Přítomni: Maděra Jaroslav, Kozák Miroslav, Konečná Ivana, Mgr. Novotný Jindřich, Kotrbatý Milan, Ing. Jeřábek Karel, Ing. Petrovič Ladislav, Ing. Smutný Pavel, Steffan Ludvík, Pelant Jaromír, Vojáček Miloš, Suková Miloslava, Dobřichovská Jana, Husáková Věra, Jakub Václav, Novotný Lukáš, František Homolka (tajemník)
Omluvena: Mgr. Radoslava Žáková
Host: náčelník policie OO PČR Pavel Novotný

Starosta města p. Maděra zahájil jednání a konstatoval, že bylo řádně svoláno podle zákona a je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva. Jednání je tedy usnášení schopné. Starosta navrhl vyřadit v programu bod č. 7 (schvalování je v kompetenci RM) a nechal hlasovat o dnešním jednání.
Hlasování: 16 – 0 – 0
Do návrhové komise byli navrženi: p. Vojáček, p. Kotrbatý
Hlasování: 16 – 0 – 0
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Ing. Jeřábek, p. Novotný L.
Hlasování: 16 – 0 – 0

  1) Kontrola usnesení
   * 1. OVŽP: 1.1 Pan Suk: vozovka v Lesní ulici bude opravena.
   1.2 Pan Suk: v zahrádkářské kolonii byli zahrádkáři vyzváni, bude uklizeno.
   * 2. pí Bruská: 2.1 Pan Kozák: prohlídka v bývalé MŠ proběhla, nedochází k devastaci budovy ani k poškozování.
   * 3. starostovi: 3.1 Zástupce policie je přizván.
   3.2 Dodatek č. 1 k vyhlášce č. 2/1999 byl rozeslán.
   3.3 Vyhláška č. 2/1999 včetně dodatku byla vytištěna v Novoměstských novinách .
   3.4 O převodu DPS s krajským úřadem bylo jednáno.
   3.5 Zápis dle připomínek zastupitelů byl doplněn.
   * 4. RM:
   4.1 Výbor pro národnostní menšinu je bodem na dnešním zasedání. ZM bere na vědomí: 1. zprávu starosty o plnění usnesení ze 4. zasedání ZM.

  1) Připomínky občanů

   P. Cimpl: Ulice Vaňkova – Ludvíkovská, chybí ukazatel směru. P. Kozák: Ukazatel nemusí být, jedná se o vedlejší ulici. P. Železný: Jakým způsobem je financována studená voda? Proč je v Liberci levnější než u nás? Pan Maděra: Necháme vytisknout v Novoměstských novinách článek o vývoji cen vody. Ing. Jeřábek: Navrhuji, aby starosta tuto informaci získal od FVS, jelikož je členem představenstva. Pí Heinrichová: Je možné napsat článek do novin o rozboru pitné vody? P. Maděra: Ano. Jak to bude s podpisy na smlouvách se staršími občany? Přijede někdo z FVS? P. Maděra: Jakmile je zkontaktujeme, přijedou. Pí Pospíšilová: Kdo si zavolá na FVS, tomu přijde smlouva domů k podpisu. Pan Hofírek si pronajal prostor kolem svého domu, kde chová ovce. Znemožnil tím průchod podél potoka. To si nikdo neověřuje pozemky k pronajmutí? Pan Maděra: PF se s námi neradí, uděláme šetření. Pí Heinrichová: Jak to vypadá s můstkem přes Lomnici? Pan Kozák: Je připraven návrh smlouvy o budoucí smlouvě, protože ani jedna, ani druhá strana pozemku není v majetku města. V Ludvíkově je rozoraná cesta, mělo by se to nějak dát do pořádku. Dále mě překvapilo, že mohu házet odpad do jakékoli popelnice? Pan Maděra: Ano. Jak daleko musí být popelnice umístěna pro svoz odpadu? V zimě nesmím házet sníh ze svého chodníku na ulici, nevím, kde vezmu posypový materiál. Je město schopno do 6.00 hodin uklidit vozovku? Nepochopila jsem, jestli pes musí mít vodítko a košík? Sundá se u jídelny bývalý lyžařský nájezd? A co okapy na náměstí, které vedou na chodníky? P. Kozák: Bude se plánovat oprava během měsíce července nebo června. P. Cimpl: Jakou rychlostí se může jet přes město? Pan Maděra: 50 km v hodině. Ing. Smutný: V Ludvíkově u domů č.p. 18, 19, 112 se propadá můstek v důsledku projíždění aut společnosti .A.S.A. Pí Suková: Po plynofikaci se na okálech propadají chodníky. P. Kratochvíl: Co se udělá s parkovištěm mezi MÚ a knihovnou, protože prostor slouží jako hřiště? Pí Heinrichová: K čemu slouží zděná budova u sokolovny? Jezdí sem i auta a sloup veřejného osvětlení je v půli přeražen. Pí Pospíšilová: Sloup bude odstraněn. Mgr. Novotný: P. Smola již sloup odstranil a světlo bude dáno na budovu sokolovny.
   Návrh na usnesení:
   ZM ukládá: 1. Starostovi:
   1.1. dát článek do Novoměstských novin o vývoji cen vody, rozboru vody a možnost i podpisu smlouvy s FVS
   1.2. prověřit stav klubovny na házenkářském hřišti
   1.3. provést šetření ohledně smlouvy s firmou .A.S.A.
   2. Správnímu odboru: 2.1. přezkoumat vyhlášku č. 2/1999 ohledně psů
   3. OVŽP:
   3.1. provést šetření v Ludvíkově u č.p. 18, 19, 112 – oprava mostku
   3.2. provést šetření na okálech, po plynofikaci se propadají chodníky
   4. Odboru správy majetku:
   4.1. dát osvětlení na budovu sokolovny
   Hlasování o usnesení: 16 – 0 – 0
   Mgr. Novotný: FVS – nemá povinnost předkládat občanům rozbory vody? Mělo by se to ve smlouvě nějakým způsobem ukotvit. Pí Suková: Když chceme změnit vyhlášku, co pro to musíme udělat? Mělo by se opravit: psi musí být na vodítku! Pí Pelantová: Proč se neudělá odchyt psů neplánovaně? Když město nahlásí veřejně odchyt, každý si svého psa zavře a druhý den je venku opět plno psů. Pí Suková: Kdo bude večer třeba v 19.00 hodin dávat pokyn odchytové službě? Proč to dělá MÚ? P. Maděra: Protože tuto službu platí. P. Vojáček: Pes přece musí být zajištěn tak, aby nikoho neohrožoval, zákon na to pamatuje. P. Maděra: Správní odbor přezkoumá vyhlášku o psech do září 2003. Návrh na usnesení: ZM ukládá:
   3. OVŽP:
   3.3. rozbory a odpovědnost za kvalitu dodávané vody – na žádost Mgr. Novotného
   3.4. provést šetření u kravína p. Nováka – volné pobíhání psů a krav
   Hlasování o usnesení: 16 – 0 – 0

  3. Bezpečnostní situace ve městě

   Na dnešní zasedání byl přizván představitel Obvodního oddělení policie Nové Město pod S. pan Novotný. Seznámil zastupitele a občany s tím, že některé případy lze řešit pružně, ihned, ale ne vždy je to možné. Jsme rádi, když lidé za námi přijdou a můžeme jim pomoci. Na měsíc červenec budou dány radary na měření rychlosti, celkem 3x. Problémy jsou i s výfuky, ale bohužel jsou schváleny příslušnou vyhláškou. V loňském roce proběhlo měření ve Frýdlantské ulici, kde byl radar umístěn. K překročení rychlosti nedochází. Ve veřejném pořádku je problém nejen v Palackého ulici, ale v celém městě. Lidé volají, policie přijede a problém se řeší ihned. Číslo mobilu je k dispozici, bylo zveřejněno v novinách. Bylo by dobré brát policii jako partnery. Pí Suková: Je jeden policista v terénu? U pekárny stojí v zákazu auto na jedné i druhé straně, nešlo by to nějak kontrolovat? P. Novotný: Podle možností budeme hlídat. Ing. Jeřábek: V Dělnické ulici u Klausů stojí před domem Avie, která brání průjezdu autobusů. Průchodu po chodníku brání propojení kabely. P. Novotný: Již jsme toto řešili v minulosti, dostal i pokutu. Policie nemá odtahovou službu a město bude těžko toto platit. P. Vojáček: Naproti pekárně je k dispozici parkoviště, které situaci mezi 6.00 a 7.00 hodinou může takto řešit. P. Novotný: Beru jako připomínku a budeme se tomuto věnovat. Mgr. Novotný: V Plovárenské ulici je značka Zákaz vjezdu, přitom je tam provoz jako na běžné ulici a denně tam parkují tři čtyři auta. P. Novotný: I toto budeme řešit. P. Novotný: Chci skutečně upozornit, že policie tu je 24 hodin denně a převážně v nočních hodinách je v terénu. Pak nemá smysl volat pevnou linku, ale číslo na mobilní telefon: 605 842 705. Policista tu je od toho, aby daný problém řešil. ZM bere na vědomí bezpečnostní situaci ve městě.

  4. Majetkoprávní věci

   Na rozšířené radě města dne 18. 6. 2003 byla již předjednána smlouva o budoucí smlouvě o směně pozemku mezi městem a panem Dušanem Čengerem. Pan Fryc smlouvu přečetl. Správní odbor předkládá smlouvu ke schválení ZM.
   Hlasování: 16 – 0 – 0
   ZM schvaluje: 1. smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi městem a panem Čengerem. Schválení úplatného nabytí nemovitostí dle zák. č. 128/2000 Sb. do vlastnictví města. Výkup pozemků bude proveden kupní smlouvou od těchto vlastníků:

   manželé Miroslav a Romana Lancferovi,
   pozemek: parcela p.č. 2457 – zbořeniště o výměře 19m2
   v k.ú. Nové Město p. S. zapsanou na LV č. 948
   za úřední cenu stanovenou znaleckým posudkem

   paní Vlasta Fialová,
   pozemek: parcela p.č. 2458 – zbořeniště o výměře 19m2
   v k.ú. Nové Město p. S. zapsanou na LV č. 977
   za úřední cenu stanovenou znaleckým posudkem

   manželé Vratislav a Lenka Žabkovi,
   pozemek: parcela p.č. 2459 – zbořeniště o výměře 19m2
   v k.ú. Nové Město p. S. zapsanou na LV č. 944
   za úřední cenu stanovenou znaleckým posudkem

   manželé Jan a Šárka Flíčkovi,
   pozemek: parcela p.č. 2460 – zbořeniště o výměře 19m2
   v k.ú. Nové Město p. S. zapsanou na LV č. 319
   za úřední cenu stanovenou znaleckým posudkem

   manželé Jan a Jaroslava Karpíškovi,
   pozemek: parcela p.č. 2507 – zbořeniště o výměře 19m2
   v k.ú. Nové Město p. S. zapsanou na LV č. 367
   za úřední cenu stanovenou znaleckým posudkem

   manželé Josef a Růžena Plíškovi,
   pozemek: parcela p.č. 2508 – zbořeniště o výměře 19m2
   v k.ú. Nové Město p. S. zapsanou na LV č. 945
   za úřední cenu stanovenou znaleckým posudkem

   manželé Josef a Miluše Plíškovi,
   pozemek: parcela p.č. 2509 – zbořeniště o výměře 19m2
   v k.ú. Nové Město p. S. zapsanou na LV č. 974
   za úřední cenu stanovenou znaleckým posudkem

   pan Miroslav Kolář,
   pozemek: parcela p.č. 2510 – zbořeniště o výměře 19m2
   v k.ú. Nové Město p. S. zapsanou na LV č. 946
   za úřední cenu stanovenou znaleckým posudkem

   Hlasování: 16 – 0 – 0
   Návrh na usnesení: ZM schvaluje úplatné nabytí nemovitostí do vlastn. města.
   Hlasování o návrhu na usnesení: 16 – 0 – 0

  5. Projednání závěrečného účtu roku 2001 a 2002

   Ing. Beranová: ZM dodatečně schvaluje výsledek hospodaření. * Dodatečným schválením se napraví chyba, která vznikla v usnesení v roce 2001, a může se uzavřít účetnictví za rok 2001.
   Hlasování: 16 – 0 – 0
   Návrh na usnesení: ZM dodatečně schvaluje výsledek hospodaření za rok 2001.
   Hlasování o návrhu na usnesení:16 – 0 – 0
   Ing. Beranová: Hospodářský výsledek projednáváme na základě § 43 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a § 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2002 včetně opatření k nápravě, které obsahuje 11 bodů.
   Hlasování: 16 – 0 – 0
   Návrh na usnesení: ZM schvaluje závěrečný účet roku 2002 včetně bodů na opatření k nápravě, oprava v bodě 3) převést pozemky s trvalými porosty na … .

   Opatření k nápravě:

   1. dokončit mimořádnou inventuru majetku města – provedou všechny odbory
   2. provést inventuru pozemků – provede správní odbor
   3. převést pozemky s trvalými porosty – provede finanční odbor
   4. převést majetky na základě fakturací na správné účty – provede finanční odbor
   5. napříště budou prováděny inventury k termínu 30. 10. přísluš. kalendářního roku – platí pro všechny odbory
   6. doplnit karty evidence majetku o opravy, zhodnocení, vyřazení – provede odbor správy majetku
   7. pokračovat ve finanční kontrole – průběžně, provádí finanční odbor
   8. provádět vnitřní audit – průběžně, provádí všechny odbory
   9. doplnit směrnice o oběhu účetních dokladů – provede tajemník a finanční odbor
   10. pokračovat ve spolupráci s auditorem – průběžně
   11. zajistit podmínky provedení auditu tak, aby audit hospodaření města byl zpracován a předložen nejpozději do konce měsíce března příslušného následujícího kalendářního roku – zajistí starosta města
   Hlasování o návrhu na usnesení: 16 – 0 – 0

  6. Projednání změn rozpočtu

   Ing. Beranová: ZM po projednání schvaluje navržené změny rozpočtu v roce 2003 takto:
   1. Koupaliště: navýšení výdajů o 38.000,-- Kč na 115.500,-- Kč
   1. Sociální dávky: navýšení příjmů i výdajů o 740.195,-- Kč na 11,040.195,-- Kč
   1. DPS: navýšení výdajů o 420.000,-- Kč na 420.000,-- Kč (1)
   1. Školné pol. 5321 na účet města: navýšení výdajů o 18.500,-- Kč na 18.500,-- Kč (1)
   Údaje označené symbolem (1) budou hrazeny snížením rezervy z 1,931.540,-- Kč o 438.500,-- Kč.
   Rezerva po změně: 1,493.040,-- Kč.
   Hlasování: 13 – 2 – 1
   Návrh na usnesení: ZM schvaluje navržené změny v rozpočtu města v r. 2003.
   Hlasování o návrhu na usnesení: 16 – 0 – 0

  7. Zřízení pečovatelské služby

   Pan Maděra: Pečovatelská služba je oficiálně zrušena k 30. 6. 2003, je na nás, abychom službu převzali a zajistili. Rada města navrhla pečovatelskou službu převzít k 1. 7. 2003 a přiřadit ji pod sociální odbor MÚ. Ing. Jeřábek: Měli by tu být i zastupitelé z KÚ, protože nám nikdo nevysvětlil, jaká ta situace je. Pan Maděra: Krajské zastupitelstvo rozhodlo zrušit službu, domnívám se, že pečovatelskou službu v Novém Městě pod Smrkem je nutno zřídit. Pí Dobřichovská: Pozvali jste někoho k nám z KÚ? Pan Maděra: Bylo jednáno na kraji s paní Benešovou, JUDr. Šlechtovou, paní Kyselovou a PaedDr.Milerem. Sdělili nám, že služba byla financována z výnosu kraje. Pí Babuková: Pečovatelská služba zahrnuje: dovážku obědů, koupání, praní prádla, roznášku léků dle rozpisu Dr. Semerákové, při nasmlouvání i velké úklidy a plno dalších úkonů. Klientovi vypočítáme sociální hranici, pokud je vyšší – klient službu doplácí.
   Hlasování o zřízení pečovatelské služby v Novém Městě pod Smrkem: 13 – 3 – 0
   Návrh na usnesení: ZM schvaluje zřízení peč. sl. v N.M.p.S. s přiřazením pod sociální odbor MÚ.
   Hlasování o návrhu na usnesení: 16 – 0 – 0
   Další jednání se odvíjelo od toho, kolik pracovnic by měla pečovatelská služba mít. Z rozpravy vzešly dva návrhy:
   1. 3 pracovnice po 8 hodinách
   2. 4 pracovnice po 6 hodinách
   Pracovnice zajišťující pečovatelskou službu – s nástupem od 1. 9. 2003. Současné pracovnice budou pracovat na dobu určitou, tj. do 31.8.2003, na dohodu o pracovní činnosti, která bude uzavřena s městem.
   Hlasování o druhé možnosti: 11 – 3 – 2
   Návrh na usnesení: ZM schvaluje obsazení peč. služby 4 pracovnicemi.
   Hlasování o návrhu na usnesení:16 – 0 – 0

  8. Ustavení výboru pro romskou menšinu

   Pan Vojáček: Výbor by byl prostředkem pro společnou práci s Romy a lepší komunikaci. Výbor by se scházel dle potřeby a ze schůzek by se pořizoval zápis. Výbor by měl 5 členů a předsedou by byl člen ZM. Ing. Jeřábek: Vyplývají výdaje z rozpočtu města zřízením výboru? Pan Vojáček: Ne. Vzdáváme se finanční odměny a nebudou ani provozní náklady.
   Hlasování: 13 – 3 – 0

   Volba členů do výboru pro romskou menšinu:
   Předseda: Vojáček Miloš
   Členové: Kováčik Michal
   Karalová Dana
   Kavúrová Veronika
   Čonka Jiří

   Hlasování: 16 – 0 – 0

   Výbor nepředpokládá čerpání finančních prostředků z MÚ.
   Návrh na usnesení: ZM schvaluje zřízení a složení výboru pro romskou menšinu.
   Hlasování o návrhu na usnesení: 16 – 0 – 0

  9. Statut kontrolního výboru

   Bez připomínek.
   Hlasování: 16 – 0 – 0
   Návrh na usnesení: ZM schvaluje statut kontrolního výboru. 16 – 0 – 0

  10. Odměny neuvolněným zastupitelům

   Pan Maděra: Odměny zastupitelům budou přiznány podle zákona o obcích. Pan Homolka: Odměny radním ve výši 100%. Odměny zastupitelům ve výši 100%. Ing. Petrovič: Když odměnu nebudu chtít, co se s ní stane? Pan Homolka: Nelze nepřevzít. Pokud se odměna odhlasuje, musí se převzít, ale zastupitel si s odměnou může naložit podle svého. Pí Konečná: Navrhuji odměnu ve výši 70%. Jsou 2 návrhy na odměny: 1. původní 2. ve výši 70% 70% tabulkové výše pro RM a předsedy výborů.
   Hlasování: 10 – 4 – 2
   70% tabulkové výše pro ZM
   Hlasování: 7 – 5 – 4
   100% tabulkové výše pro ZM
   Hlasování: 8 – 5 – 3
   60% tabulkové výše pro ZM
   Hlasování: 10 – 5 – 1
   Návrh na usnesení: ZM schvaluje odměny RM a předsedům výborů ve výši 70% tabulkové hodnoty a ostatním členům zastupitelstva ve výši 60% tabulkové hodnoty.
   15 – 1 – 0

  11. Různé

   Ing. Jeřábek: Jaká je vyhlídka, že bude rozhledna fungovat, a kdy? Pan Kozák: Podkladové plato má 18m3 betonu o celkové hloubce 1,5 m. Vrty jdou do hloubky 6 m, přičemž od 1,5 m je již celistvá skála. Celkem je navrtáno 10 děr. Pan Ševčík chce zvládnout práci ke dni 31. 7. Finanční plnění (splátkový kalendář) je v pořádku a ze strany MÚ není problém.
   Ing. Petrovič: Počítá se s nějakou akcí k slavnostnímu otevření? Bude se akce medializovat?
   Pan Kozák: KČT bude pořádat akci ke slavnostnímu otevření rozhledny, budou odznaky se symbolem rozhledny a budou vyvěšeny plakáty.
   Pí Dobřichovská: Pan Režný se bude stěhovat do nových prostor. Jak to bude s teplem v zimním období? A schodiště má hodně příkrých schodů, nemělo by se opatřit zábradlím? Pan Maděra: S panem Režným již bylo jednáno.
   Pí Husáková: Komu patří pozemek s nápisem Květná zahrada? Je v ní pouze pár květináčů, jinak je všude plevel a zahrada je neupravená. Mgr. Novotný: Je v naší péči, zvažujeme budoucnost tohoto pozemku. Pí Husáková: Navrhuji sundat ceduli.
   Ing. Petrovič: Můstek přes potok Lomnici už měl fungovat, proč se věc neřešila již dříve?
   Pan Kozák: Informace vyšla najevo dost pozdě a nyní se bude uzavírat smlouva o směně pozemku s panem Čengerem. Bližší informace jsem neměl.
   Pí Pelantová: ”Násoskové” naproti Janákovi chodí močit do keřů na náměstí a vůbec jim nevadí, že budí veřejné pohoršení. Pan Maděra: Budeme řešit s policií.
   Pí Heinrichová: Most přes potok přece nemusí být tak široký, stačila by jen lávka. Pan Kozák: Pozemek za vodou je p. Tichého a my čekáme, až zaplatí jistinu. Pak se celá věc dá do pohybu.
   Pí Suková: Kdo schvaluje prodej stánkařům na tribuně? Ing. Beranová: Jsou schváleny 4 prodejní plochy a jednou z nich je plocha na tribuně. Prodejce platí za m2 poplatek.
   Ing. Petrovič: Proč nebyla přijata sl. Klímová jako učitelka na ZŠ? Teď učí ve Frýdlantu. Mgr. Novotný: Vše bylo se sl. Klímovou předběžně domluveno. Po nemoci již nenastoupila.
   Mgr. Novotný: Jak to vypadá s veřejnými záchodky? Bylo jednáno s majiteli? Pan Kozák to zjistí.

   Návrh na usnesení:
   ZM ukládá
   1. Starostovi:
   1.4 medializovat dokončení výstavby rozhledny
   1.5 spojit se s policií (buzení veřejného pohoršení)
   5. Místostarostovi:
   5.1 jednat ohledně veřejných záchodků
   ZM bere na vědomí:
   3. odstranění tabulky: Květná zahrada

  Jaroslav Maděra
  starosta města

  Miroslava Kozák
  místostarosta

  Ing. Karel Jeřábek
  ověřovatel

  Lukáš Novotný
  ověřovatel


USNESENÍ z 5. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 25. června 2003 v Novém Městě p. S.

  ZM ukládá:
   1. Starostovi -1.1 dát článek do novin o vývoji cen vody, rozbor vody a možnost podpisu smluv s FVS 1.2 prověřit stav klubovny na házenkářském hřišti
   1.3 provést šetření ohledně smlouvy s firmou .A.S.A.
   1.4 medializovat dokončení výstavby rozhledny
   1.5 spojit se s policií ohledně buzení veřejného pohoršení
   2. Správnímu odboru: 2.1 přezkoumat vyhlášku č. 2/1999 ohledně psů
   3. OVŽP - 3.1 provést šetření v Ludvíkově – oprava mostku č.p. 18,19,112
   3.2 provést šetření na okálech – po plynof. se propadají chodníky
   3.3 rozbory a odpovědnost za kvalitu dodávané vody
   3.4 provést šetření u kravína p. Nováka – volné pobíhání psů
   4. Odboru správy majetku – 4.1 dát osvětlení na budovu sokolovny
   5. Místostarostovi – 5.1 jednat ohledně veřejných záchodků

  ZM schvaluje:

   1. smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi městem a p. Čengerem
   2. úplatné nabytí nemovitostí dle zák. č. 128/2000 Sb. do vlastnictví města
   3. dodatečně výsledek hospodaření města za rok 2001
   4. závěrečný účet roku 2002 včetně bodů na opatření k nápravě, oprava v bodě 3) převést pozemky s trvalými porosty na pozemky ….
   5. navržené změny rozpočtu v roce 2003
   6. zřízení pečovatelské služby v N. M. p. S. s přiřazením pod sociální odbor na MÚ
   7. obsazení pečovatelské služby v N. M. p. S. 4 pracovnicemi
   8. zřízení výboru pro romskou menšinu a jeho složení
   9. statut kontrolního výboru
   10. odměny členům RM a předsedům výborů (kontr. a finanč.) ve výši 70% tabulkové hodnoty, ostatním členům zastup. ve výši 60% tabulkové hodnoty

  ZM bere na vědomí:

   1. zprávu starosty o plnění usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města
   2. bezpečnostní situaci ve městě
   3. odstranění tabulky: Květná zahrada

Informace ze základní školy

  Školní rok 2003/2004 byl zahájen v pondělí 1. září 2003. Do slavnostně vyzdobených tříd přišlo celkem 419 dětí. V letošním roce bylo otevřeno 19 tříd, z nich 12 na prvním stupni a 9 na druhém stupni. Ve třech prvních třídách přivítaly paní učitelky celkem 56 prvňáčků, které doprovázeli jejich rodiče, sourozenci i dědové a babičky. Milým překvapením byl jistě sponzorský dar pana Nováka z prodejny zeleniny v Novém Městě, který pro všechny děti z prvních tříd připravil dárkové balíčky.

Pedagogický sbor
Vedení školy: Mgr. Jindřich Novotný, ředitel školy, Mgr. Vratislav Žabka, zástupce ředitele
Třídy a třídní učitelé:

	Třída 	Třídní učitel 		Třída 	Třídní učitel
	I.A 	Mgr. Blanka Bartošová 	VI.A 	Adéla Víchová
	I.B 	Stanislava Brožková 		VI.B 	Mgr. Petr Diškant 
	I.C 	Mgr. Zdeňka Novotná 		VII.A 	Jana Heinrichová
	II.A 	Mgr. Jitka Stará 		VII.B 	Mgr. Miroslav Funtán
	II.B 	Mgr. Jitka Osterová 		VIII.A 	Andrea Dedeciusová
	III.A 	Mgr. Jitka Babcová 		VIII.B 	Bc. Lenka Kutílková 
	III.B 	Edita Woideová 		IX.A 	Mgr. Radek Oster 
	IV.A 	Drahomíra Špálová 		IV.B 	Mgr. Hana Pospíšilová 
	V.A 	Dagmar Dianová 		V.B 	Lenka Žabková 
	V.C 	Monika Greplová

Ostatní učitelé: Miluše Augstenová, B.Th. Magda Hellerová, Věra Honysová, Mgr. Šárka Kolečková.
Vychovatelky: Linda Svitičová, Ivona Mauerová.
Administrativní pracovnice: Naďa Ketnerová
Provozní pracovníci: František Jarchovský, Barbara Kirová, Zdenka Lipárová, Jana Ovesná, Stanislava Staňková
  V průběhu hlavních školních prázdnin byla školní budova v Jindřichovické ulici vymalována, byly natřeny všechny dveře, v jedné třídě bylo vyměněno linoleum a v dalších bylo opravené, ve sborovně a v ředitelně byly zrekonstruovány podlahy, byl dokončen nátěr hlavních dveří, budova sokolovny vymalována a byly vyměněny radiátory ústředního topení. Vymalována byla rovněž budova školních dílen.
  Rádi děkujeme panu Garčicovi a jeho zaměstnancům za malování a nátěry, panu Jakubovi za výměnu radiátorů a firmě pana Valacha za opravy podlah. Děkujeme také panu Novákovi za balíčky pro I. třídy.

Jindřich Novotný


Informace FVS

  V roce 2001 vstoupily v platnost nové zákony / Zákon č. 254/2001 – vodní zákon a Zákon č. 274/2001 Sb. . – zákon o vodovodech a kanalizacích /. Z ustanovení těchto zákonů vyplývají jak pro odběratele, tak i provozovatele vodovodů a kanalizací nové vztahy, na část z nich bychom chtěli upozornit:
Cit. ve zkr. znění:
1/ Povinnost vlastníka vodovodu nebo kanalizace / Frýdlantské vodárenské sdružení Strmá ul. 1437, 464 01 Frýdlant v Č., tel. 482 312 122 / uzavřít do 31.12.2003 s odběratelem “ Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod “.
Komentář odběratelům:
V současné době jste obdrželi dopis s žádostí, abyste se dostavili k uzavření nové smlouvy, eventuelně aktualizaci stávající smlouvy. Přílohou k tomu jsou i obchodní podmínky. Velká část občanů i zástupců organizací se v této souvislosti již dostavila a smlouvu uzavřela, za což jim děkujeme a očekáváme, že tak učiní i další. Vzhledem k tomu, že ne všichni se mohou dostavit, budou naši pracovníci uzavírat smlouvy na Městském úřadě v Novém Městě pod Smrkem v průběhu roku 2003. O termínu budete informováni městským rozhlasem a informací ve vývěsce.
Cit. v. zkr. znění :
2/ v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.
Komentář: Kanalizační systém Nového Města pod Smrkem je ukončen čistírnou odpadních vod a odpadní vody ze septiků a žump tuto čistírnu zatěžují bez jakéhokoliv efektu, snižují účinnost čištění, zatěžují čistírnu kaly. Tím zvyšují náklady na provoz, a tedy i stočné. Proto je žádoucí, aby odběratelé vypouštějící do veřejné kanalizace takovéto vody je upravili na přímé vypouštění, tj. bez předřazení septikem nebo jímkou. Odpadnou jim vlastní náklady na provoz septiků / převážně nevyhovujících/, podmáčení objektů apod. /. Tuto situaci lze řešit poměrně jednoduchým technickým způsobem, ale vždy za součinnosti, nebo s vědomím provozovatele kanalizace. V této souvislosti se obracíme na vlastníky objektů, aby splnili tuto povinnost a její řešení neodkládali.
3/ Příprava rekonstrukce vodovodu v ulici Ludvíkovská :
V současné době se vzhledem k nevyhovující dodávce vody v Novém Městě pod Smrkem – ul. Ludvíkovská - připravuje rekonstrukce vodovodní sítě. Navržená stavba představuje výměnu vodovodního řadu od křižovatky ul. Ludvíkovská – Husova až po posledního odběratele v ul. Ludvíkovská. Realizace vodovodního řadu je vzhledem k finanční náročnosti rozdělena po dohodě s Městským úřadem v Novém Městě pod Smrkem a zástupci FVS do dvou etap, přičemž 1. stavba plánovaná k realizaci na podzim roku 2003 nebo nejdéle jaro 2004 představuje úsek přibližně od č.p. 862 k č.p. 442. Při rekonstrukci vodovodního řádu na ulici bude probíhat i rekonstrukce nevyhovujících přípojek / olověných , ocelových /. Vyhovující přípojky z polyethylenu budou pouze připojeny. V této souvislosti jako správce vodovodu a dodavatel vody budeme požadovat na vlastníkovi objektu, aby si zajistil, a financival případnou rekonstrukci přípojky na jeho pozemku /předzahrádky apod./. Jednání o způsobu provedení výměny této části přípojky s jednotlivými vlastníky projednají včas zástupci FVS. Rovněž tak proběhne při této příležitosti jednání o osazení vodoměru, pokud jsou platby prováděny tzv. paušálem.
Cena je ve FVS o 4,42 Kč levnější. Je tvořena podle jednotné metodiky vydávané Ministerstvem zemědělství ČR a podléhá státní finanční kontrole. Cenu schvalují na návrh managementu FVS členové sboru zástupců sboru FVS, tj. starostové všech měst a obcí Frýdlantska s rovností při hlasování.

Cena vodného ( bez 5 % DPH ) FVS 15,08 Kč. SčVaK 22, 16 Kč
Cena stočného ( bez 5% DPH ) FVS 20,- Kč SčVaK 17, 34 Kč
Celkem FVS 35,08,- Kč SčVaK 39,50 Kč

Počet zaměstnanců osciluje mezi 30 – 33 zaměstnanci. Současný stav fyzických zaměstnanců je 32. Objem vodného je 1 000 000 m3 na 18 680 napojených obyvatel a 152 km sítě vodovodů, objem stočného 500 m3 na 14 950 napojených obyvatel a 51 km sítě a je poslední dva roky více méně stabilní. Stav rozvodných sítí je rozdílný a odpovídá době pořízení a investičním možnostem FVS a obcí / viz. plán investic /
Kvalita vody je pravidelně sledována a vyhodnocována nezávislým laboratorním zkoušením na Zdravotním ústavu v Liberci, protokoly jsou k nahlédnutí na Městském úřadu v Novém Městě pod Smrkem.


Co nového v ZUŠ

Soustředění instrumentálních souborů

  Závěr školního roku v ZUŠ je vždy spojen s celou řadou akcí. Letos jsme pro členy souborů Píšťalky a Linduška poprvé připravili soustředění ve Sloupu v Čechách. Během pobytu jsme se připravovali zejména na závěrečný koncert ”Posezení s hudbou”. Snažili jsme se nejen dopilovat skladby obou souborů, ale podařilo se nám nacvičit i skladby společné, což se během školního roku z časových důvodů nedaří.
  Volný čas jsme využili k návštěvě skalního hradu, přírodního divadla a nedaleké vyhlídky. Jelikož nám počasí přálo, nevynechali jsme ani koupaliště a nechybělo ani opékání vuřtů.
  Soustředění proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. K dobré pohodě přispěla i doprava autobusem, kterou jsme uhradili z grantu získaného od MÚ v Novém Městě pod Smrkem, a dárečky pro všechny děti, vyrobené paní Meinerovou.

Základní umělecká škola v Novém Městě pod Smrkem
vyhlašuje výtvarnou soutěž pro školy Frýdlantského výběžku
”Půjdem spolu do Betléma”


  Základní údaje a podmínky soutěže:
  Téma: Zima a čas vánoční
  Soutěžní kategorie:
   1. 5 - 7 let
   2. 8- 10 let
   3. 11- 13 let
   4. 14- 16 let

  Práce musí být označena údaji:
   1. Jméno a příjmení
   2. Datum narození
   3. Soutěžní kategorie
   4. Adresa školy

  Výtvarné techniky: kresba, malba, grafika - bez omezení formátu.
  Počet prací: maximálně 15 prací za školu.
  Příjem prací: do 21. listopadu 2003.
  Práce do soutěže zasílejte na adresu:
   Základní umělecká škola
   Žižkova 309
   463 65 Nové Město pod Smrkem
   telefon: 482 325 238
  Výstava bude umístěna v prostorách ZUŠ a v muzeu v Novém Městě pod Smrkem začátkem prosince. Vernisáž s vyhodnocením nejlepších výtvarníků se uskuteční na začátku prosince 2003.


Informace ze Senior klubu

  Rádi bychom Vám, čtenářům, podali informace o našich plánech a naší činnosti v druhé polovině roku 2003. V druhé polovině roku jsou naše akce poznávací, to znamená výlety, exkurze. Neodmítneme ani předváděcí akce. 12. června jsme jeli po ”Jizerských horách”. Počasí nám přálo, překrásné výhledy, krásné zdravé lesy, dobrá nálada. Byl to krásný den. Dlouho na něj budeme vzpomínat! 11. července nás navštívila firma * TOP MORAVIA * s programem ”Zdravé vaření”. Ochutnávka byla dobrá. 24.srpna jsme jeli na výlet na zámeček Dětenice s exkurzí do pivovaru. Dále jsme pokračovali na zámek v Mnichově Hradišti. Na tento výlet jsme vzali vnoučata. Myslíme si, že vést děti k lásce k vlasti a poznávání naší historie je také věcí prarodičů. Děti byly skvělé. Nemuseli jsme se za ně nikde stydět. Po prohlídce zámku v Mnichově Hradišti jsme se museli nutně posilnit v cukrárně. Věřte, že jsme si to zasloužili, bylo 32(C! Po prázdninách plánujeme výlet do Přerova nad Labem (skanzen) a vesnice řemesel. Dále máme ještě hodně plánů. Podzimní botanickou zahradu, v Hejnicích klášter, divadlo v Liberci, dvě přednášky, gastronomickou soutěž. Na závěr roku tradiční vánoční besídku. Informace o akcích najdete v naší skříňce na náměstí.

Za Senior klub – Bondarová J. - přidat fotografii


Mistrovská soutěž v dřevorubectví

  Ve dnech 20. - 22. srpna 2003 se konalo ve Svobodě nad Úpou 6. společné Mistrovství České republiky a Slovenské republiky v práci s motorovou pilou.
  Technické disciplíny pak probíhaly v Trutnově na náměstí před očima diváků. Této soutěže se účastnil i občan Nového Města pan Jaroslav Čech, mistr republiky v dřevorubectví z roku 1999. Tentokrát se mu podařilo stanout na stupních vítězů celkem pětkrát. Získal 1. místo a titul mistr republiky v disciplínách kombinovaný řez a odvětvování a 3. místo v disciplíně kácení. Celkové 3. místo mezi českými a slovenskými reprezentanty. Má tak velikou šanci se probojovat na mistrovství světa, které se koná příští rok v Itálii.


Rozhledna na Smrku je skutečností

  Sen mnoha novoměstských občanů, turistů, nadšenců a příznivců Jizerek se stal skutečností. S myšlenkou obnovit rozhlednu na nejvyšším vrcholu české části Jizerských hor jsem se poprvé setkal v 70.letech minulého století, kdy jsem se v roce 1974 přistěhoval do Nového Města pod Smrkem. Tehdy jsem se seznámil se svým budoucím dlouholetým kamarádem a horalem Jurajem Smutným. Jura jeden z prvních rozhovorů zavedl na rozhlednu: ještě pamatuje starou rozhlednu, kterou vídával z kasáren v Hajništi, kde v polovině šedesátých let vykonával základní vojenskou službu, a prý si pamatuje i den, kdy spadla. Pak vyslovil názor, že by stálo za to ji obnovit. Předpokládám, že nebyl první, koho stejná myšlenka napadla, ale já jsem ji slyšel poprvé od něho. Není však rozhodující, kdo tuto myšlenku vyslovil jako první, ale důležité je, že téma obnovy rozhledny bylo na světě a začala diskuse mezi všemi příznivci Jizerek. Neustále se také zvyšoval počet těch, kteří se s nápadem její obnovy ztotožňovali a podporovali ji.
  Nezůstalo jenom u slov a přání, ale našla se skupina nadšenců, která v roce 1991 založila Společnost pro obnovu rozhledny na hoře Smrk v Jizerských horách. Členem se stal každý člověk, který na rozhlednu přispěl jakoukoliv částkou. Tato společnost si zvolila “rozhlednový výbor” a ten v čele s ing. Jeřábkem dovedl přípravu stavby nové rozhledny k projektové dokumentaci. Obnovu rozhledny podpořilo městské zastupitelstvo a rozhodlo, že bude výstavba financována z rozpočtu města. Všem zastupitelům města, členům Společnosti pro obnovu rozhledny a jejím příznivcům děkuji za vytrvalost a trpělivost, která vedla k obnově rozhledny.

Jaroslav Maděra


Klub českých turistů Nové Město pod Smrkem

pořádají u příležitosti otevření rozhledny na Smrku v Jizerských horách

Hvězdicový pochod na horu Smrk

dne: 20. září 2003
Odchod: Mírové náměstí, Nové Město pod Smrkem, Hejnice, Lázně Libverda, Bílý Potok, Smědava, Jizerka a ze Swieradowa Zdroje
Délka tras: 15, 21, 18, 14, 14, 27, 18 Km
Cíl: Rozhledna na Smrku, 1124 m. n. m.

Slavnostní předání rozhledny na hoře Smrk se uskuteční ve 12.00 hodin.

Z Nového Města pod Smrkem po modré turistické značce z Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem na vrchol Smrku. Na vrcholu Smrku je možné drobné občerstvení. Dále po modré tur. značce ze smrku na Nebeský žebřík - rozcestí. Z Rozcestí po červené tur. značce přes tišinu na Hubertovu boudu. Po zelené tur. značce z Hubertovy boudy do Nového Města pod Smrkem.
Z Hejnic a Lázní Libverda po červené tur. značce - Hubertova bouda - Tišina - Nebeský žebřík rozcestník. Po modré tur. značce z rozcestníku na vrchol Smrku.
Z Bílého Potoka od Bártlovy boudy po žluté tur. značce na Paličník rozcestí a dále po modré tur. značce - Na písčinách - Nebeský žebřík - Smrk.
Ze Smědavy po červené tur. značce na Předěl - Na písčinách - Nebeský žebřík rozcestník a dále po modré tur. značce na vrchol Smrku.
Z Jizerky po zelené tur. značce - Jelení stráň - Pytlácké kameny - Předěl rozcestí, po červené tur. značce z Předělu - Na písčinách - Nebeský žebřík rozcestí a dále po modré tur. značce na vrchol smrku.
Ze Swieradowa Zdroje - Polsko (nutný cestovní pas), po červené tur. značce na Stóg Izerski. Ze Stógu Izerski po zelené tur. značce na hraniční přechod na smrku a dále po modré tur. značce na vrchol smrku.

Upozornění: doporučujeme vhodné oblečení a obutí, pláštěnku a mapu jizerských hor. Na Smrku lze přejít do Polska - je však nutný cestovní pas.

Trasy pochodu se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.

Přejeme příjemné zážitky


Informace z DDM Nové Město pod Smrkem

Nabídka zájmových kroužků v DDM Nové Město pod Smrkem na školní rok 2003/2004

Pondělí
29.9.
Výtvarná dílna
paní I. Špálová
Dům dětí
13 hod.
7-9 let
Pondělí
29.9.
Výtvarná dílna
paní  I.Špálová
Dům dětí
14,45
9-12 let
Pondělí
22.9.
Taneční –Kukačky
paní I. Knižáková
Tělocvična
15 hod.
věková skupina není omezana
Pondělí
29.9.
Basketbal-dívky
P.Diškant, B.Svoboda
Tělocvična
17 hod.
od  5.třídy
Pondělí
29.9.
Basketbal-dívky
P.Diškant, B.Svoboda
Tělocvična
18 hod.
loňské členky
Úterý
30.9.
Výtvarná dílna
paní I. Špálová
Dům dětí
12,30
1. třída
Úterý
30.9.
Výpočetní technika
paní B.Svobodová
Dům dětí
13 hod.
začátečníci
Úterý
30.9.
Výpočetní technika
paní B.Svobodová
Dům dětí
14,30
pokročilí
Úterý
30.09.
Cvičení rodičů s dětmi
paní R. Martinková
Tělocvična
16 hod.
předškolní děti
s rodičem
Úterý
30.9.
Basketbal-chlapci
pan D.Šůs
Tělocvična
16,30
od 5.třídy
Úterý
2.9.
Pěvecký sbor Veselost
pan J.Havránek
Dům dětí
19 hod.
od 2. stupně ZŠ
Středa
1.10.
Výpočetní technika
paní B.Svobodová
Dům dětí
13 hod.
začátečníci
Středa
1.10.
Výtvarná dílna
paní I. Špálová
Dům dětí
13,45
9-12 let
Středa
1.10.
Výpočetní technika
paní B.Svobodová
Dům dětí
14,30 hod.
pokročilí
Středa
1.10.
Sportovní hry
paní L.Šůsová
Tělocvična
15 hod.
1.-3.tř.
Středa
1.10.
In-club
paní Y.Svobodová
Dům dětí
15 hod.
pro starší 13 let
Středa
1.10.
Výtvarná dílna
paní I. Špálová
Dům dětí
15,30
dojíždějící
od 12  let
Středa
1.10.
Sportovní hry- volejbal
paní L.Šůsová
Tělocvična
16 hod.
pokročilí
a 4.-5.tř.
Čtvrtek
2.10.
Výtvarná dílna
paní I. Špálová
Dům dětí
13 hod
9-12 let
Čtvrtek
2.10.
Šachy
paní R.Zemanová
Šachová klubovna
13 hod.
začátečníci
pokročilí
Čtvrtek
2.10.
Aranžování
paní B.Y.Svobodová
Dům dětí
13,30
věková skupina není omezena
Čtvrtek
23.10.
Volejbal
paní L. Šůsová
Tělocvična
16 hod.
od 6.tř.
Čtvrtek
4.09.
Cyklistický kroužek
pan P.Pitrmuc
u sokolovny
17 hod.
od 6.tř. nutné cyklistické vybavení
Pátek
3.10.
Gymnastika
Y.Svobodová,J.Pospíšilová
Tělocvična
13 hod.
1. stupeň
Pátek
3.10.
Přírodovědný kroužek
paní J.Šmidrkalová
Dům dětí
13,30
věková skupina není omezena
Pátek
3.10.
Gymnastika
paní Y.Svobodová
Tělocvična
14 hod.
2. stupeň
Pátek
3.10.
Divadlo
L.Marelová,D.Janáková
Dům dětí
15 hod.
věková skupina není omezena
Pátek
3.10.
Rybáři
pan V.Bárta
Dům dětí
16 hod.
věková skupina není omezena


Novoměstský šachový kroužek

  Na mistrovství ČR v Rapid šachu nás budou reprezentovat Šárka Zemanová a Michaela Rosenbergová. Šachové tréninky budou přeřazeny na čtvrtek od 13.00 do 14. 30. Těším se na hojnou účast. Nábor nových hráčů proběhne 2. 10. v hrací místnosti v přízemí budovy knihovny.

Termínový kalendář 2003/2004
V návaznosti na Termínový kalendář ŠSČR 2003/2004
Účinnost od: 2003-07-10 do: 2004-06-30

  Smyslem TK je poskytnou přehled o konání šachových akcí, na kterých participuje ŠSLK, aby v maximální míře zamezil termínovým kolizím. V TK jsou uváděny mistrovské soutěže i akce pořádané jednotlivými oddíly, příp. i jinými subjekty; také z toho důvodu bude TK průběžně aktualizován, a to na základě informací o připravovaných akcích tak, jak se informace o nich dostanou k předsedovi STK ŠSLK, resp. předsedovi KM ŠSLK. Sumární (celkový) TK ŠSLK sestavuje a průběžně aktualizuje předseda STK ŠSLK na základě informací, které se mu dostanou.


Měsíc Datum Akce Místo
07/2003 10. - 13. 7. MČR čtyřčlenných družstev Pardubice
  14. - 15. 7. MČR v bleskovém maratonu Pardubice
  14. 7. MČR v bughouse (holanďany) Pardubice
  15. 7. MČR ve Fischerových šachách Pardubice
  16. - 17. 7. MČR v rapid šachu Pardubice
  18. - 26. 7. 1. Polofinále MČR mužů Pardubice
  25. 7. - 3. 8. Letní tábor dětí do 15 let Oldřichov v Hájích
  31. 7. - 7. 8. 2. Polofinále MČR mužů Olomouc
08/2003 16. - 24. 8. 3. Polofinále MČR mužů Plzeň
  25. - 31. 8. MČR seniorů Rychnov n/K
09/2003 13. 9. OPEN bleskový turnaj ve Stráži pod Ralskem Stráž pod Ralskem
  20. 9. Losovací schůze ligových soutěží  
  24. 9. Losovací schůze KP Liberec
  27. - 28. 9. M ČR mládeže v rapid šachu Liberec
10/2003 4. - 5. 10. Termín soutěží mládeže  
    MČR v bleskovém šachu  
  10. Losovací schůze RP-západ Stráž pod Ralskem
  12. 10. 1. kolo KP a 1. Ligy  
  19. 10. 1. kolo RP dle rozpisu  + 2. Liga  
  25. 10. - 1. 11. Mistrovství Čech mládeže  Volyně
11/2003 2. 11. 2. kolo KP a 1. Ligy  
  9. 11. 2. kolo RP dle rozpisu  + 2. Liga  
  16. 11. 3.kolo KP a 1. Ligy  
  21. - 23. 11. Mistrovství Čech mládeže H8, H10 Liberec
  23. 11. 3. kolo RP dle rozpisu  + 2. liga  
  29.11. - .6.12. Polofinále MČR juniorů Nové Město na Moravě
  30.11. 4. kolo KP a 1. Ligy  
12/2003 7. 12. 4. kolo RP dle rozpisu  + 2. liga  
  14. 12. 5. kolo KP a 1. Ligy  
  20. 12. OPEN turnaj 2 x 15 min ve Stráži pod Ralskem Stráž pod Ralskem
01/2004 4. 1. 5. kolo RP dle rozpisu  + 2. liga  
  11. 1. 6. kolo KP a 1. Ligy  
  18. 1. 6. kolo RP dle rozpisu  + 2. liga  
  25. 1. 7. kolo KP a 1. Ligy  
  30. 1. - 1. 2. Termín soutěží mládeže  
02/2004 7. 2 - 13. 3. (so - so) MČR mládeže  
  8. 2. 7. kolo RP dle rozpisu  + 2. liga  
  15. 2. 8. kolo KP a 1. Ligy  
  18. - 27. 2. MČR juniorů  
  20. - .27. 2. MČR žen, juniorek a dorostenek  
  22. 2. 8. kolo RP dle rozpisu  + 2. liga  
  29. 2. 9. kolo KP a 1. Ligy  
03/2004 7. 3. 9. kolo RP dle rozpisu  + 2. liga  
  10. 3. - 30. 4. (2 d) Finále přeboru škol  
  14. 3. 10. kolo KP a 1. Ligy  
  21. 3. 10. kolo RP dle rozpisu  + 2. liga  
  28. 3. 11. kolo KP a 1. Ligy  
04/2004 4. 4. 11. kolo RP dle rozpisu  + 2. liga  
  10. - 11. 4. MČR do 8 let Frýdek - Místek
  17. - 18. 4. Termín soutěží družstev mládeže  
05/2004 1. 5. Finále poháru v rapid šachu družstev  
  8. - 9. 5. MČR v rapid šachu žen Znojmo
  29. - 30. 5. MČR družstev starších žáků Seč u Chrudimi
06/2004 11. - 13. 6. MČR družstev mladších žáků  


Termínový kalendář akcí mládeže ŠSLK 2003/2004

Měsíc Datum Akce Místo
07/200325. 7. - 3. 8. Letní tábor dětí do 15 letOldřichov v Hájích
09/200327. - 28. 9. M ČR mládeže v rapid šachuLiberec
10/20034. - 5. 10. Termín soutěží mládeže 
 25. 10. - 1. 11.Mistrovství Čech mládeže Frymburk
11/200321. - 23. 11.Mistrovství Čech mládeže H8, H10Liberec
01/2004 30. 1. - 1. 2.Termín soutěží mládeže 
02/20047. 2 - 13. 3. (so - so) MČR mládeže 
03/200410. 3. - 30. 4. (2 d)Finále přeboru škol  
04/200410. - 11. 4.MČR do 8 letFrýdek - Místek
 17. - 18. 4.Termín soutěží družstev mládeže 
05/200429. - 30. 5.MČR družstev starších žákůSeč u Chrudimi
06/2004 11. - 13. 6.MČR družstev mladších žáků 


130. výročí SHD Nové Město pod Smrkem

  O tom, jak zlým pánem oheň může být, se lidé přesvědčovali zřejmě velmi často. Požáry obydlí, mnohdy i celých měst, přinášely zkázu a utrpení, Proto bylo nezbytné činit opatření k zabránění požárů, a pokud vznikly, tak k jejich rychlé a účinné likvidaci.
  Z historie je známo mnoho pokusů o zavedení určitých systémových protipožárních opatření. Připomínkou takového opatření v našich zemích jsou například některé obecní zvonice, jejichž zřizování se masově rozšířilo po vydání tzv. “ohňového patentu” císařovnou Marií Terezií v roce 1751. Ten nařizoval, aby v každé vesnici byl zvon, kterým by bylo možno ohlašovat případný požár. Po staletích však prakticky jediným “technickým” prostředkem k hašení byla obyčejná vědra nebo vaky na vodu. Zvrat přinesla až druhá polovina 19. století, kdy se začaly používat první hasičské stříkačky. Kromě toho změna poměrů v rakouské monarchii po roce 1848 umožnila vznik spolků, tedy i dobrovolných hasičských sborů. První německý sbor v Čechách byl založen v Zákupech u České Lípy roku 1854, na Moravě ve Fulneku v roce 1861. První český hasičský sbor vznikl v roce 1864 ve Velvarech.
  V roce 1871 se uskutečnila zakládající schůzka občanů našeho města, kde se dohodli, že založí hasičský sbor. Náš sbor Nového Města pod Smrkem byl založen v roce 1873, což znamená, že tento rok oslavíme 130. výročí. V roce 1912 byla dostavěna velká hasičská zbrojnice. Sbor byl vybaven technickými prostředky (lopaty, krumpáče, vědra na vodu, žebříky atd.). Na činnost a vybavení sboru již od jeho založení přispívalo město a řada dárců. Největší radost ovšem měli hasiči, když dostali ruční stříkačku, kterou táhli koně. Ale doba techniku modernizovala.
  Dnes vlastní náš sbor moderní techniku, jedná se o CAS 32T815,CAS 25 RTHP, AVIA VDS 12, kapesní radiostanice, motorovou pilu, plovoucí čerpadlo, které slouží na odčerpávání zatopených sklepů, speciální zásahové kabáty a další výstroj a výzbroj. I tato technika pomalu odchází. Každá technika má svou životnost. Naši hasiči se snaží ve svém volném čase ,bez nároku na odměnu, udržovat techniku tak, aby byla vždy akce schopna výjezdu. Hasiči též musí provádět výcvik, aby každý věděl, co má dělat u zásahu a u složitých situací. Reaguji na slova GŘ genmjr. Ing Štěpána, který řekl: “Hasiči chodí tam, odkud jiní utíkají.”
  A teď něco k našemu výročí. Vážení občané, všechny Vás co nejsrdečněji zvu na oslavu našeho výročí, která proběhne dne 18. 10. 2003 na náměstí od 8. 30 hod. Nejprve bude průjezd hasičské techniky naším městem a zakončí na náměstí, kde bude rozestavěna. Potom proběhnou různé ukázky s technikou, výcvik se psy, slaňování z panelového domu a záchrana osob, vyprošťování zraněných osob z havarovaného automobilu, hašení požáru (auto).
  Dále proběhne na náměstí požární soutěž mladých hasičů a hasičské klání v požárním útoku starých veteránů mezi SDH Nové Město a ZSDH Textilanou. Věřím, že při těchto akcích nám pomůže organizačně naše policie. Nesmím také zapomenout, že nás navštíví delegace z obce Tuhaň, kde naši hasiči pomáhali na odstraňování povodňových následků, za které dostali ocenění od předsedy vlády pana V. Špidly, dále od pana starosty a občanů obce Tuhaň. Na závěr bude ve 20.00 v restauraci “Na náměstí” taneční zábava, na kterou vás srdečně všechny zvu. Věřím, že naše pozvání neodmítnete a přijdete v hojném počtu toto výročí s námi oslavit. Toto výročí je pod patronací Měst. úřadu Nové Město a za to jim patří poděkování.

Ladislav Rabina
okrskový velitel
Nové Město p. Sm.


Příspěvky našich čtenářů

MLADÍK
  Bylo ráno jako každé jiné, kdy mlékaři rozvážejí zdravé mléko a jogurty, pekaři teplý měkký chléb a křupavé rohlíky, zkrátka začínal docela obyčejný den plný očekávání věcí příštích. Na ulici hned vedle Marketu stál mladý muž a opíral se zády o sloup pouličního osvětlení. Hlavu měl zvrácenou dozadu a hleděl vzhůru kamsi do oken vysokých činžovních domů. Stál tiše a lehce přežvykoval. Šel jsem na svůj každodenní nákup, když tu moji pozornost upoutal onen mladík. Nikoho si nevšímal, jen upřeně hleděl vzhůru. Co to tam mohl jenom vidět? Prohlédl jsem si jej dobře. Vypadal jako slušný mladý muž. Za jiných okolností bych se jej zeptal, na co hledí, ale dnes jsem svoji zvědavost zkrotil. Zůstal jsem stát beze slov a díval jsem stejným směrem jako on. Bylo to okno ve druhém patře? Okno napohled jako každé jiné, ale přesto snad poněkud tajemné. Záclona byla trochu pokrčena. Ze dveří Marketu vyšly dvě ženy s nákupními taškami. Byly zabrány do hovoru, ale přesto si všimly, že s tím mladíkem stojícím u sloupu není něco v pořádku. Přestaly hovořit a se zájmem se podívaly ve směru jeho pohledu. Co to tam k sakru může být? Docela obyčejné okno. Snad sklo je poněkud méně průhledné, jako by něco skrývalo. Z protějšího chodníku sestoupili starší manželé a vydali se ke dveřím obchodu. Zastavili se u dvou žen, které hleděly střídavě vzhůru a na mladíka, a zvědavě sledovali jejich pohledy. Vzápětí se k nim přidaly děti jdoucí do školy a doplnily skupinku zvědavců. Následovala listonoška, která i při ranním chvatu zbrzdila svou pochůzku. Z blízké stanice autobusu přišli náhodní cestující-zkrátka, najednou tu byla směsice všech lidí i povolání. Pochopitelně nebyla nouze o dohady. Jedna důchodkyně se domnívala, že byt byl vykraden, starší pán už už viděl probleskovat za oknem plameny náhlého požáru. Manželé navrhovali, aby byla zavolána policie. Jedna rozčileně se chovající dáma tvrdila, že za okny se stala vražda. Listonoška s jistotou cítila unikající plyn, náhodný chodec soudil, že prasklo vodovodní potrubí. Začal jsem mít trapný dojem, že ten shluk a humbuk vznikl vlastně kvůli mě. Vždyť já jsem se první zastavil a měl bych tím pádem vědět, co se stalo.
Onen mladík dál arogantně hleděl vzhůru a nevšímal si svého okolí. Hlava byla stále zvrácena vzad a jeho pohled směřoval tam někam nahoru, zatímco značná část obyvatelstva zde mařila svůj drahocenný čas. Čas dozrál, rozhodl jsem se. Přistoupil jsem k mladíkovi a poklepal mu jemně na rameno: “Promiňte, ale na co vlastně hledíte?” Mladík udiveně sklopil oči na mne a odvětil: “Na co hledím? Ale já mám přece zavřené oči! Když mám takhle zvrácenou hlavu, zavřu oči a občas lehce pohybuji čelistmi...to je přece nejlepší prostředek, jak zastavit krvácení z nosu!”

ŠMI-DRA

SMRK 2003
  V boční ulici u bytovky ve Vaňkově ulici je rušno. Několik členů Klubu českých turistů spolu se svými kamarády vynáší z útrob sklepa hromady pytlů, vaků, tašek, krabic, beden a bedýnek. Podivnou směsici různého materiálu vrší na trávník. Z ulice se ozývá zvuk traktoru a vzápětí se objevuje stroj s dlouhým přívěsem. Nastává chvíle promyšleného a rychlého nakládání. Konečně je vše na svých místech, skupinka turistických nadšenců se poskládá na minimum místa, které zbývá na přívěsu, a traktor se vydává na trasu. Zbývá cestou naložit sudy s pivem a vzhůru do hor. Je pátek 6. června, krátce po čtvrté hodině odpolední. Směr Smrk, vzdálenost cca 8 km, výška 1124 m, 30.ročník každoročního Výstupu na Smrk se přiblížil na dosah ruky. Hora Smrk nás přivítala nízko letícími mraky. Rychlá vykládka materiálu a po několika hodinách jsou postaveny dva rozlehlé stany, zásoby na svých místech. Chvíle odpočinku, obloha se postupně vyjasňuje a hluboko dole v údolí a na obzoru se rozsvěcují světla lidských obydlí. Slunce pomalu zapadá a objevují se hvězdy, začíná ta správná pohoda. Okolo půlnoci jdeme spát, po celý příští den nás čeká pořádná zabíračka. Je sobota 7.června, krátce po páté hodině ranní. Slunce začíná svoji denní pouť, obloha téměř bez mráčku. Všichni zahajují svou předem určenou činnost. Připravuje se těsto na lívanečky, instalují se stolky pro plynové vařiče, připravuje se pivní a lihový bar, instaluje se nástěnka s fotografiemi, dokumentujícími léta minulá. Dokončuje se cílová kontrola, děvčata připravují diplomy pro účastníky, drobné dárečky pro všechny. Těsto na langoše a lívanečky nabývá vlivem tepla nevídaných rozměrů v duchu známé pohádky Hrnečku vař. Naše kuchařinky rozpalují pánve a začínají smažit první bramboráky do zásoby.
Okolo sedmé hodiny začínají přicházet první turisté. Sotva si stačí vydechnout, dostanou diplom a jdou se občerstvit do obou stanů. Postupně příliv turistů zesiluje a ve stanech nastává ten pravý šrumec. Všichni se mají co otáčet, aby nasytili a napojili nenasytná a vyprahlá hrdélka příchozích. A tak se nabízí lívanečky, langoše, bramboráky, bramborová polévka, uzeniny, pivo, likéry a jiné lihovinky tu i cizozemské, perníčky a preclíčky, ale i voda obyčejná nebo se šťávou. Ve stanech je k zalknutí, slunce pere do plachet, turisté tu s větší, tu s menší trpělivostí vystávají nekonečné fronty. Všem zúčastněným se rozdává stylizovaná “třicítka” ze dřeva, děti nabízejí své výtvory ze ZUŠ. Přicházejí turisté i ze strany od Smědavy, objevují se kolaři, lidé z Prahy, Liberce, ale i z Moravy, Německa, Polska. Mnoho lidí se chodí dívat na místo budoucí rozhledny, která, jak doufáme, by měla stát do podzimu tohoto roku. Největší nápor je okolo poledne. Ozývá se kytara a zpěv, ale kupodivu v mezích slušnosti projevu. Postupně nával u občerstvení opadá, venku stojí skupinky turistů, debatují, zpívají, popíjejí, pojídají, pozorují obzory daleké i blízké. Postupně je vše snědeno i vypito, jen několik opozdilců nebo vytrvalců by ještě něco chtělo. V pozdním odpoledni začínáme pomalu sklízet zbytky, vršíme je opět do hromad, bouráme stany. V dálce je slyšet traktor. Nastává druhá, závěrečná fáze Výstupu na Smrk, nakládání materiálu a lidí a sestup do Města. Traktor se pomalu vydává na cestu domů. Sjíždíme s kodrcáním pomalu dolů. Jubilejní 30.Výstup na Smrk je za námi.
  Závěrem je nutno pochvalně se zmínit o všech těch, kteří bez ohledu na svoje volno vytvářejí onu neopakovatelnou atmosféru na vrcholu ve stanech i mimo ně, na startu i v cíli. Této akci předcházelo ještě několik výstupů na Smrk po nové cestě a její oprava v mezích našich možností. Totéž platí i o mnoha jiných krocích pro vytvoření zdárného průběhu akce. Jubilejní třicátý výstup na Smrk je mrtev, ať žije třicátý první!

Šmi-dra

Jak jsem pohostil broučka v Dělnickém domě v Novém Městě p. S. 17.5.2003
  Napřed jsem mu zachránil hmyzí život před Tipsportem na frekvent. chodníku se nehýbal - chroust obecní. Po 60 letech vzal do kapesníku a na ”berlích” uháněl do nejznámějšího pohostinství. U stolu seděl útlý policista do 26 let (státní pol.) a po pravici syn s otcem. V lokálu strašný řev asi 8 cyklistů! Dal jsem si vepřo-knedlo-zelo! Nabídl jsem mu slamku ze zelí a vrátil do kapsy si osazenstvo a šef - Tomáš o mém strávníku věděli jen ten kravál jsem dobře slyšel. Večer před 24 hodinou jsem nocležníka spatřil jak šplhá po zácloně a připravuje se k letu na Smrk aby byl první. Tento příběh jako z proletářské poezie Jaroslava Seiferta kdy chodil pozorovat hvězdy na kopec Žižkovsko-Karlinský v Praze 3 - 8. V blízkosti pomníku Jana Žižky z Trocnova chtěl být hvězdarem po idolu generála Dr. M. R. Štefanika * 1866 ( 1919. Náš proletářský literát také se chystal domů a světluška (svatojánská muška) mu sedla do dlaně, jako by mu chtěla naznačit, že mu posvítí cestou domů do Žižkovské ul. Pod Vítkovem! Toto literární zpracování jeho nejkrásnějšího životního zážitku se stal málem před 70 lety. To autor tohoto článku se učil chodit! Život hmyzu to nám dětem přinášelo poučení i v období chroustů, které jsme setřásali a pařili ve vodě a jako labužnickou pochoutku dávali slepicím. Na konec více prózy z jídelny v Děl. domě. 80% osazenstva trpělo bandou tzv. sportovců - cyklistů, zamyslel jsem se nad mladým policistou kdyby vstal od stolu a vybídnul hulváty ke klidu, jaká by byla odezva. V záp. zemích, ale i v Rossi by si to nedovolili, místní policajti by napřed napomenuli, rychle vyrovnat útratu a byli by na ulici a pokuty! To je také svoboda a demokracie. Od poezie k próze, nevím jak by to náš nesmrtelný laureát Nobel. ceny dnes vylíčil.

Polka Pavel


Pozvánka do knihovny

  Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři městské knihovny. Knihovna dále nabízí kopírování pro občany během výpůjční doby.

Městská knihovna půjčuje:


pro děti: 	pondělí 13 - 17 hod.
	středa 13 - 15 hod.

 dospělí: 	pondělí 9.00 - 11.00 hod.
	úterý 9.00 - 11.30 hod. 13.30 - 17.00 hod.
	čtvrtek 9.00 - 11.30 hod. 13.30 - 17 hod.

Městská knihovna upozorňuje občany na novou službu - veřejně přístupný Internet. Možnost využití této služby má každý občan města. Internet je přístupný ve výpůjční době knihovny.

Poplatky: 30 min. 	provozu dospělí 30,- Kč
		studenti 20,- Kč

  Beletrie
   Cimický, J. Mansarda v podkroví
   Casatti, M. Vanilka v čokoládě
   Šmíd, J. Panna a rentiér
   Štroblová, J. Hra o slávu
   Viewegh, M. Případ nevěrné Kláry
   Vinklerová, Z. Milostný deník Martiny K.
   Stone, K. Konečně doma
   Francková, Z. Mezičas
   Kohout, P. Kde je zakopán pes
   Faber, M. Pod kůží
   Bisson,T. Mamutí kniha humoristické ..
   Daniel, A. Inkové
   Grenville, K. Lilianin příběh
   Chamberlain, D. Strom odvahy
   Dietl, J. Doktor Macus a jeho rod
   Stýblová, V. Ondinino prokletí
   Ngugi, Wa Zrnko pšenice
   Vejvoda, J. Jezdci noci
   Hooper, K. Zlodějka stínů
   Steel, D. Pozdní láska
   Rivers, F. Vykoupené dítě
   Welsh, I. Lepidlo
   Hanibal, J. Konec časů medových
   Pošíval, Z. Satanovi koně
   Clark, A. Zpěv vzdálené Země
   Picciotto,R. Poslední, kdo se zachránil
   Bukowski, Ch. Faktótum
   Mayle, P. Rok v Provenci
   Clakr, M. Tatínkova holčička
   Stewart, M. Smrt krále Artuše
   Denker, H. Nejtěžší zkouška
   Rendell, R. Pán vřesoviště
   Bradbury, R. Vzpomínky na vraždu
   Coutler, C. Past na ovečku
   Borovička, V. P. Smrt měla hluboký výstřih
   Sheldon, S. Akce Soudný den
   Deaver, J. Milenka spravedlnosti
   Svobodová, L. Plakat se nesluší

  naučná dospělí
   Hulpach, V. Liberecko
   Hybš, V. Kde jsou noty, tam je bída
   Bragdon, A. Trénink obou polovin mozku
   Bischof, H. Řez ovocných stromů a keřů
   Paese, A. Proč muži neposlouchají a ženy....
   Paese, A. Proč muži lžou a ženy pláčou
   Kopecký, J. Zateplujeme dům, byt, chatu
   Kras, P. Programování v MS Office
   Kras, P. Internet v kostce
   Erickson, C. Alexandra
   Dvořák, J. Letce ve studené válce
   Whiting, Ch. Werwolf
   Veselý, Z. Mezinárodní vztahy 20. Století

  dětská beletrie
   Bárta, J. Ostrov trosečníků
   Francková, Z. Bibi, milovnice koček
   Marboe, M. Glik - příběh o štěstí
   Kopietz, G. Dvojčata
   Březinová, I. Jmenuji se Martina
   Blyton, E. Tajemství záhadného balíčku
   Hejnic, O. Nebe na dosah
   Schroder, P. Moje kamarádka je koza ...
   Jansson, T. Bláznivé léto
   Rawles, W. Léto s opicemi
   Brezina, T. Ostrov netvorů
   Středa, L. Dědeček z višně
   Kincl, J. Rákosníček a počasí
   Eichlerová, J. pohádky pro malé i velké ..

  dětská naučná
   Hewitt, S. Zábavné pokusy v přírodě
   Brožek, L. Záhady pro detektivy začát...
   Mitton, J. Ilustr. encyklopedie astronomie


Za věcnou správnost příspěvků od občanů redakce neručí. Anonymy se házejí do koše. Vychází jednou za dva měsíce. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího měsíci vydání.

Vydává MěÚ Nové Město pod Smrkem, odpovědný redaktor: Ilona Vokounová, redakční rada: Ing. Karel Jeřábek, I. Vokounová, J. Zelenková, J. Maděra.

Sazba: fa Design studio RECo Chrastava. Tisk: Tiskárna Horáček Chrastava.
Schváleno pod číslem MK ČR E 11812 Náklad: 400 ks Novoměstské noviny