Podání žádosti o nahlédnutí do registru oznámení

Písemná žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově městského úřadu. Žádost může být podána i elektronicky do elektronické podatelny za předpokladu dodržení všech náležitostí nutných pro elektronická podání.

Nahlížení do registru oznámení v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě bude žadateli umožněno na základě řádně podané žádosti v úředních hodinách v budově městského úřadu.

Nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím internetu bude žadateli, na základě řádně podané žádosti, přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo. Internetová adresa pro vstup do elektronického registru bude žadateli zaslána na elektronickou adresu uvedenou v žádosti. Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti. Na základě přiděleného uživatelského jména a hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin.

Zákon o střetu zájmů

Považujeme za vhodné upozornit žadatele, že by se mohl dopustit přestupku, pokud by nedodržel podmínky zákona stanovené pro nahlížení do registru. Dle § 23 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se přestupku dopustí fyzická osoba, která

a)  používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,

b)  poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

c)  neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Formulář žádosti o nahlížení do registru