Informace zveřejněné podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů , zveřejněné podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura poskytovaných informací.

1. Název

Město Nové Město pod Smrkem

2. Důvod a způsob založení

Město Nové Město pod Smrkem vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Je územně vymezeno hranicí obce a sestává z městských částí Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov pod Smrkem a Hajniště.

V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 20 odst. 1 a 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území. Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem je také pověřen výkonem přidělené státní správy (přenesená působnost, úřad II. typu) pro obce Nové Město pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem a Lázně Libverda.

Město je spravováno zastupitelstvem města, které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti. Zastupitelstvo má 17 členů, kteří jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Výkonným orgánem v samostatné působnosti je 5 členná rada města, volená zastupitelstvem města. Starosta zastupuje město navenek a stojí v čele městského úřadu.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Nové Město pod Smrkem
Palackého 280
463 65 Nové Město pod Smrkem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Nové Město pod Smrkem
Palackého 280
463 65 Nové Město pod Smrkem

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny na městském úřadě v Novém Městě pod Smrkem:

pondělí 7:00 – 11:30 12:30 – 17:00
středa 7:00 – 11:30 12:30 – 17:00

Městský úřad je pro občany otevřen i v neúřední dny (úterý, čtvrtek, pátek), v době od 8:00 do 13:00 hodin. Protože však pracovníci v tyto dny vyřizují pracovní záležitosti i mimo budovu MěÚ, nebo zpracovávají agendu nutnou pro vydání rozhodnutí, doporučujeme občanům přednostně využívat úředních dnů, případně si návštěvu s pracovníkem dohodnout předem.

O tom, zda-li je v hlavní budově přítomen pracovník nebo starosta a místostarosta i v neúřední dny, se může občan mj. dozvědět pokud použije tlačítka umístěná u druhých dveří při vstupu na MěÚ.

4.4 Telefonní čísla

sekretariát: 482 360 320
starosta: 482 360 321
místostarosta: 482 360 322
tajemník: 482 360 323

Více na stránce Struktura úřadu.

4.5 Čísla faxu

Fax není k dispozici, lze využít e-podatelnu

4.6 Adresa internetové stránky

www.nmps.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@nmps.cz
Informace o podatelně

4.8 Další elektronické adresy

ID datové schránky: 63tbyqn

5. Případné platby lze poukázat

Bezhotovostně na číslo účtu: 000027-0988446319/0800 (Česká spořitelna, a. s.).
Na pokladně městského úřadu v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu přijímajícího platební karty.

6. IČ

00263036

7. DIČ

CZ00263036

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet města na aktuální rok

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze na podatelně městského úřadu, nebo doručit prostřednictvím elektronické podatelny.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí učiněnému ve správním řízení, se podávají prostřednictvím sekretariátu MěÚ, a to způsobem a ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených zákonem, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením starosty, rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat správní žalobu u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec. Proti ostatním úkonům města opravné prostředky nejsou přípustné.

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Výčet nejdůležitějších předpisů, které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

 • zákon ústavní č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
 • zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vše ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy týkající se náplně činnosti jednotlivých odborů, jsou k dispozici na odborech městského úřadu, stejně jako tak právní předpisy vydané v rámci věcné působnosti povinného subjektu. Dále jsou nejpoužívanější právní přepisy k dispozici na veřejně přístupných internetových stránkách.

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky města a Nařízení Rady města Nové Město pod Smrkem

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku úhrad (PDF).

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

 

16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva, včetně poskytnutí informací, podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2024

Rok 2023
Výroční zpráva 2023

Rok 2022
Výroční zpráva 2022

Rok 2021
Výroční zpráva 2021

Výroční zprávy za minulá období