Plán investičních akcí na rok 2024

Informace o časovém průběhu připravovaných a probíhajících investičních akcí:

Revitalizace náměstí II. etapa (1. část)

Od 04.04.2022 budou probíhat výkopové práce v rámci opravy kanalizace a vodovodu Frýdlantské vodárenské společnosti. Jedná se o úsek od křižovatky Frýdlantská a Švermova (JIZERAN) po křižovatku Frýdlantská, Jidřichovická, Nádražní, Husova (BANKOMAT). Termínem dokončení prací je do 17.04.2022 (rezerva pro případné komplikace 24.04.2022). Zhotovitelem je firma SILKOM, spol. s r.o.
Dále budou pokračovat výkopové práce v úseku od bankomatu k restauraci Dělnický dům. Začátek prací je plánován v rozmezí od 17.04.2022 do 24.04.2022 a na základě informací od zhotovitele budou probíhat výkopové práce do 31.05.2022. Dokončovací práce budou probíhat do 30.06.2022.

Následně budou probíhat do 30.11.2022 zadláždovací práce v rámci samotné revitalizace náměstí. Termíny jsou uvedeny teoreticky a během prací může dojít k odchylkám. V případě potřeby detailnějších informací je možné zajistit kontakt na vedoucího stavby od firmy SILKOM, který je primárním zdrojem informací v případě změn spojených se stavbou.

Rekonstrukce Dělnické ulice

12.2.2016 Podána objednávka na vypracování dokumentace ke stavebnímu řízení pro sdruženou zakázku s Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s.
1.3.2017 Akce schválena ZM v rámci plánu oprav a investic pro rok 2017.
26.5.2017 Rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení, sdružená zakázka zadána společnému zhotoviteli firmě Silkom, spol. s r. o., Frýdlant.
29.5.2017 Předána projektová dokumentace spolu se stavebním povolením.
14.6.2017 Podepsána smlouva o dílo mezi zadavateli Frýdlantská vodárenská a Město Nové Město jako zadavateli a Silkom, spol. s r. o., jako zhotoviteli.
13.10.2017 Podepsán dodatek s prodloužením termínu dokončení a předání díla do 30. 11. 2017
30.10.2017 Předáno protokolem o převzetí díla.

Rekonstrukce Revoluční ulice

  Rekonstrukce Revoluční ulice – vodovodní a kanalizační sítě, veřejného osvětlení, nasvícení kostela, nová plynová přípojka do domu Myslbekova, stabilizace schodiště vstupu katolického kostela a kompletní výměna vozovky a chodníků včetně nájezdů a vchodů k přilehlým objektům.
  Dlouhodobě zařazováno do plánu oprav a investic.
  Sjednána spoluúčast v části rekonstrukce a doplnění kanalizační a vodovodní sítě s Frýdlantskou vodárenskou společností jako investorem.
17. 6. 2014 Podána nabídka na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení a pro zhotovitele na opravu vozovky a chodníků, následně její objednání a vyhotovení s převzetím.
15. 6. 2015 Podána nabídka na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci a doplnění sítě kanalizace a vodovodu, následně její objednání, vyhotovení, převzetí a předání Frýdlantské vod. společnosti.
7. 4. 2016 Podána nabídka na stavební dozor investora a BOZPI, 8. 4. 2016 podepsána příkazní smlouva.
11. 4. 2016 Oznámení o zahájení stavebního řízení.
10. 5. 2016 Podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem na základě výsledků veřejné soutěže s vítěznou firmou Strabag, a. s., Praha.
11. 5. 2016 Vydáno stavební povolení.
20. 5. 2016 Ukončena rekonstrukce a doplnění kanalizační a vodovodní sítě.
8. 7. 2016 Předáno staveniště firmě Strabag a zahájení prací na rekonstrukci vozovky a chodníků.
13. 7. 2016 Podána žádost o souhlas s umístěním plynové přípojky, 20. 6. 2016 vydán souhlas, následně objednán a vypracován projekt, objednána realizace přípojky a revize připojení a 19. 10. 2016 vydán souhlas s provedením díla.
31. 10. 2016 Předání dokončené stavby.
11. 1. 2017 Zahájeno kolaudační řízení.
7. 2. 2017 Provedena fyzická kolaudace na místě stavby.
9. 2. 2017 Vydán kolaudační souhlas.

Demolice objektu v ul. Palackého č. 284

13. 3. 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo demolici objektu v Palackého ul. č. 284 dotací ve výši 475 000 Kč prostřednictvím programu 117D08 – Podpora revitalizace území, podprogram 117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.
  Projekt „Demolice objektu v Palackého ul. č. 284“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.MMR logo

Oprava dešťové kanalizace Vaňkova

  Zařazeno do plánu investic v roce 2015.
11. 5. 2016 Vystavena objednávka na realizaci akce dle krycího listu rozpočtu z 2. 10. 2015.
23. 9. 2016 Zahájení realizace dle odsouhlaseného projektu firmou Silkom, spol. s r. o., Frýdlant.
24. 10. 2016 Protokolárně předáno po ukončení stavby do užívání.
7. 11. 2016 Předání skutečného provedení geodetickou firmou GK Cyrus, spol. s r. o., Frýdlant, č.v. 121/2016.

Úpravy kempu a oprava nájezdů na parkoviště a cesty z ulice Jinřichovická do areálu koupaliště

  Zařazeno do plánu oprav a investic 2016 – vybudování parkoviště pro karavany a obytné vozy.
27. 1. 2015 Vypracován návrh na zpracování studie úprav kempu.
6. 4. 2016 Vybrán z nabídek dle ceny za realizaci díla pro zhotovení parkoviště zhotovitel, firma Kvapro, spol. s r. o., Nové Město pod Smrkem.
21. 4. 2016 Podepsána smlouva o provedení díla.
1. 5. 2016 Zahájení stavby parkoviště.
31. 5. 2016 Předání díla.
2. 3. 2016 Rozhodnuto zastupitelstvem o opravě příjezdové cesty a nájezdů ke koupališti.
4. 6. 2016 Vypracován krycí list rozpočtu a rozpočet.
13. 6. 2016 Proběhlo předání staveniště.
20. 6. 2016 Byla zahájena oprava.
23. 6. 2016 Předána oprava nájezdů a nového povrchu příjezdové komunikace.

Parkoviště Jindřichovická na křižovatce s Revoluční ulicí

  Zařazeno do plánu investic v roce 2016.
9. 9. 2015 Vydáno rozhodnutí o charakteru plochy jako ostatní – jiné, prohlášení, že se nejedná o součást zemědělského půdního fondu.
4. 1. 2016 Vydáno rozhodnutí o umístění stavby.
leden 2016 Zpracována dokumentace pro stavební povolení.
20. 4. 2016 Předána kompletní dokumentace pro zahájení realizace stavby.
22. 4. 2016 Nabytí právní moci stavebního povolení.

Parkoviště Mánesova ulice u MŠ

  zařazeno do plánu investic v roce 2015.
4. 1. 2016 Vydáno rozhodnutí o umístění stavby.
leden 2016 Zpracována dokumentace pro stavební povolení firmou PROMOS Sosnová, s. r. o.
21. 3. 2016 Podána žádost na rozhodnutí o povolení kácení dřevin.
4. 4. 2016 Vydáno stavební povolení.
11. 4. 2016 Vydáno rozhodnutí o povolení kácení dřevin.
20. 4. 2016 Předána kompletní dokumentace k realizaci stavby.
22. 4. 2016 Nabytí právní moci stavebního povolení.
1. 5. 2016 Předání staveniště zhotoviteli, firmě KVAPRO, s. r. o., Nové Město pod Smrkem.
12. 10. 2016 Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci.
31. 10. 2016 Předání stavby.

Napojení na kanalizaci budovy č. p. 145 v Jindřichovické ulici, sídlo OO Policie ČR, vydláždění dvora s parkovacími místy

  Zařazeno do plánu oprav a investic pro rok 2014 a opětovně pro rok 2015.
31. 7. 2015 Firma TT – Socha, Frýdlant, předala ukončené dílo „Napojení kanalizace“.
25. 11. 2015 Firma Kvapro, s. r. o., Nové Město pod Smrkem, předala ukončené dílo „Vydláždění dvora a parkovacích míst ve dvoře čp.145“.

El. přípojka náměstí

  Zařazeno do plánu oprav a investic 2014, zrealizováno EMJ Frýdlant, spolu s navýšením příkonu firmou ČEZ.
12. 8. 2014 Ukončena realizace elektrosloupku na náměstí.
12. 9. 2014 Předáno do užívání.

Autobusová zastávka Švermova

  Zařazeno do plánu oprav a investic 2014 a opětovně 2015 a 2016.
29. 7. 2016 Podepsána smlouva o dílo.
8. 8. 2016 Zahájena výstavba.
26. 8. 2016 Předání a převzetí díla zápisem.

Vjezd ke garážím MěÚ + elektroinstalace

  Zařazeno do plánu oprav a investic 2014, 2015 a 2016 rozšířeno o zastřešení a uzavření spojovacího krčku mezi budovou garáží a technickou budovou správy budov “basou“.
20. 3. 2015 Zpracován cenový návrh na vydláždění vjezdů ke garážím a rozhodnuto o jeho rozšíření o plochu mezi budovou MěÚ a technickou budovou.
27. 11. 2014 Dokončena elektroinstalace firmou Beran a syn, Raspenava.
25. 3. 2015 Vystavena objednávka na provedení díla firmou Silkom, spol. s r. o., Frýdlant.
25. 3. 2015 Osazena chránička firmou Beran a syn, Raspenava.
26. 3. 2015 zahájena realizace
31. 3. 2015 Realizace vydláždění ukončena.
30. 4. 2015 Provedeno vydláždění podlahy spojovacího krčku silami správy budov – VPP.
31. 5. 2015 Zastřešení a uzavření vraty spojovacího krčku firmou Sekra, s. r. o., Nové Město pod Smrkem.

Zateplení MŠ Mánesova

5. 3. 2014 Rada města zadala zpracování energetického auditu a kompletní administraci žádosti o dotaci z operačního programu životního prostředí (OPŽP).
 27. 6. 2014 Schválena dotace ve výši 5.794.334 Kč, projekt byl podpořen bez výjimky a realizace bude možná do konce roku 2015.
11. 12. 2014 Vyhlášeno zjednodušené podlimitní řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Mánesova 952“.
12. 2. 2015 Rozhodnuto o nejvhodnější nabídce společnosti ADAPTO, spol. s r. o., Hejnice, ve výši 5.878.903 Kč + DPH.
1. 4. 2015 Předání a převzetí staveniště.
21. 8. 2015 Předání a převzetí díla.

Zateplení tělocvičny s ubytovnou Švermova

5. 3. 2014 Rada města zadala zpracování energetického auditu a kompletní administraci žádosti o dotaci z operačního programu životního prostředí (OPŽP).
 27. 6. 2014 Schválena dotace ve výši 5.296.310 Kč, projekt je v zásobníku a má dotaci přislíbenou za podmínky realizace v roce 2014.
16. 7. 2014 Rada města schválila smlouvu o dílo na prováděcí projektovou dokumentaci, smlouvu příkazní na zadávací řízení a soupis prací a smlouvu příkazní na autorský dozor a administraci dotace.
3. 9. 2014 Rada města vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky.
22. 9. 2014 Rozhodnuto o nejvhodnější nabídce společnosti KVAPRO, spol. s r. o., Nové Město pod Smrkem, ve výši 4.919.034 Kč + DPH.
19. 12. 2014 Předání a převzetí díla.

Zateplení ZŠ Tylova

25. 1. 2008 zpracován odbytový rozpočet firmou V a N CL, s. r. o., Česká Lípa, v hodnotě 7.011.831 Kč (s DPH).
  5. 3. 2014 Rada města s ohledem na historický ráz budovy a výši vlastních prostředků rozhodla v projektu zatím nepokračovat.
8. 1. 2016 Vypracován návrh na opravy fasády budovy a dalších prvků stavby bez zateplení firmou DESIGN 4, s. r. o., Liberec, s odhadem hrubých realizačních nákladů včetně vypracování projektu ve výši 6.951.921 Kč (s DPH).
30. 6. 2016 Firma Kvapro, s. r. o., Nové Město pod Smrkem, předložila cenovou nabídku, s vypracovaným krycím listem rozpočtu dle jednotlivých položek na opravu stávající omítky obvodového zdiva pláště budovy v její historické podobě a provedení celoplošně nové tenkovrstvé omítky včetně výměny klempířských prvků a opravy omítky přístavby i ošetření podezdívky po obvodě stavby, v celkové výši 3.036.853 Kč (s DPH). Tento návrh bude předložen ke schválení do plánu akcí roku 2017.

Rekonstrukce a dostavba chodníků Frýdlantská

15. 12. 2010 Zastupitelstvo města schválilo bezúplatné přijetí parcel pod chodníky v ulicích Frýdlantská, Jindřichovická, Celní, Ludvíkovská o celkové výměře 7 850 m2 z vlastnictví Libereckého kraje.
16. 2. 2011 Proveden zápis převodu stávajících chodníků do Katastru nemovitostí.
30. 10. 2013 Rada města rozhodla o požádání o bezúplatný převod parcel pod nově navrhovanými úseky chodníků od Libereckého kraje.
5. 3. 2014 Rada města schválila koordinátora činností souvisejících s přípravou projektu, podání žádosti o dotaci a čerpání, administrace a vyhodnocení dotace včetně spolupráce na koordinaci realizace na akce.
26. 3. 2014 Rada města schválila zadání projekčních prací.
30. 12. 2014 Podána žádost o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2015.
14. 4. 2015 Schválil výbor SFDI poskytnutí dotace ve výši max. 4.525.000 Kč.
15. 4. 2015 Rada města vyhlásila zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele akce "Nové Město pod Smrkem – chodník Frýdlantská a Ludvíkovská".
3. 6. 2015 Rozhodnuto o nejvhodnější nabídce společnosti SILKOM, spol. s r. o., Frýdlant, ve výši 3.341.168,18 Kč + DPH.
21. 7. 2015 Předání staveniště a zahájení stavebních prací.
10. 10. 2016 Ukončení stavebních prací a předání do užívání.

Rekonstrukce a dostavba chodníků Ludvíkovská

15. 12. 2010 Zastupitelstvo města schválilo bezúplatné přijetí parcel pod chodníky v ulicích Frýdlantská, Jindřichovická, Celní, Ludvíkovská o celkové výměře 7 850 m2 z vlastnictví Libereckého kraje.
16. 2. 2011 Proveden zápis převodu stávajících chodníků do Katastru nemovitostí.
30. 10. 2013 Rada města rozhodla o požádání o bezúplatný převod parcel pod nově navrhovanými úseky chodníků od Libereckého kraje.
5. 3. 2014 Rada města schválila koordinátora činností souvisejících s přípravou projektu, podání žádosti o dotaci a čerpání, administrace a vyhodnocení dotace včetně spolupráce na koordinaci realizace na akce.
26. 3. 2014 Rada města schválila zadání projekčních prací.
30. 12. 2014 Podána žádost o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2015.
14. 4. 2015 Schválil výbor SFDI poskytnutí dotace ve výši max. 7.297.000 Kč.
15. 4. 2015 Rada města vyhlásila zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele akce "Nové Město pod Smrkem – chodník Frýdlantská a Ludvíkovská".
3. 6. 2015 Rozhodnuto o nejvhodnější nabídce společnosti SILKOM, spol. s r. o., Frýdlant, ve výši 6.233.315,64 Kč + DPH.
21. 7. 2015 Předání staveniště a zahájení stavebních prací.
10. 10. 2016 Ukončení stavebních prací a předání do užívání.

Rekonstrukce a dostavba chodníků Celní

15. 12. 2010 Zastupitelstvo města schválilo bezúplatné přijetí parcel pod chodníky v ulicích Frýdlantská, Jindřichovická, Celní, Ludvíkovská o celkové výměře 7 850 m2 z vlastnictví Libereckého kraje.
16. 2. 2011 Proveden zápis převodu stávajících chodníků do Katastru nemovitostí.
30. 10. 2013 Rada města rozhodla o požádání o bezúplatný převod parcel pod nově navrhovanými úseky chodníků od Libereckého kraje.
5. 3. 2014 Rada města schválila koordinátora činností souvisejících s přípravou projektu, podání žádosti o dotaci a čerpání, administrace a vyhodnocení dotace včetně spolupráce na koordinaci realizace na akce.
21. 10. 2015 Podána žádost o stavební povolení.
7. 12. 2015 Vydáno odborem dopravy MÚ Frýdlant rozhodnutí o stavebním povolení.
5. 1. 2016 Podání žádosti o dotaci SFDI.
6. 4. 2016 Podepsána příkazní smlouva na zajištění průběhu výběrového řízení pro veřejnou soutěž s firmou Compet Consult, s. r. o., Liberec, jmenování členů komise pro otevírání obálek a členů hodnotící komise pro výběrové řízení.
2. 5. 2016 Převzetí prováděcí dokumentace od firmy Promos Sosnová, spol. s r. o., Česká Lípa.
11. 5. 2016 Objednání projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením u firmy Promos.
23. 5. 2016 Převzetí dokumentace pro změnu stavby před dokončením.
28. 6. 2016 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
28. 7. 2016 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Silkom, spol. s r. o., Frýdlant, za 5.916.248,95 Kč s DPH.
22. 8. 2016 Podepsána smlouva o zhotovení díla s firmou Silkom.
24. 8. 2016 Předána prováděcí dokumentace zhotoviteli, firmě Silkom.
19. 9. 2016 Předání stavby zhotoviteli.
23. 9. 2016 Zahájení prací.
30. 11. 2016 Plánované zimní přerušení výstavby v souladu s harmonogramem plnění díla.
23.10.2017 Zahájení dostavby po plánovaném přerušení.
29.11.2017 Schválen dodatek ke smlouvě o dílo na základě změnových listů č.1 a 2 v souladu se skutečně provedenými pracemi dle soupisu prací a skutečného zaměření stavby po dokončení.
30.11.2017 Předání dokončeného díla do užívání.

Dostavba a rekonstrukce kanalizace

5. 9. 2007 Zastupitelstvo schválilo zadání projekčních prací.
28. 8. 2007 Vyhlášeno výběrové řízení na projekční činnost.
10. 10. 2007 Vybrána firma VRV, která zpracuje kompletní dokumentaci pro stavební povolení a žádost o dotaci. Předpokládá se vyprojektování 5 700 m nové a rekonstrukce 1 500 m kanalizace. Cena prací bude 2 mil. Kč, předpokládaná cena výstavby je 71 mil. Kč.
12. 11. 2007 Podepsána smlouva a zahájeny práce.
23. 1. 2008 Předáno geodetické zaměření.
4. 2. 2008 Dokončen digitální pasport.
17. 3. 2008 Dokumentace pro územní rozhodnutí.
27. 5. 2008 Veřejné projednání a seznámení občanů se záměrem, vysvětlení nejasností.
16. 9. 2008 Dokončena projektová dokumentace na hlavní kanalizační stoky.
25. 9. 2008 Ústní projednávání ve věci územního rozhodnutí.
13. 10. 2009 Podána žádost o podporu akce „Dostavba a rekonstrukce kanalizační sítě Nové Město pod Smrkem“ na SFŽP v rámci 12. výzvy OPŽP.
27. 11. 2009 Neakceptování žádosti o podporu ze SFŽP v rámci Operačního programu životní prostředí.
3. 12. 2009 Námitka města proti neakceprování žádosti o finanční podporu.
22. 1. 2010 Zamítnutí naší námitky SFŽP.
7. 6. 2010 Žádost o změnu hranic aglomerace v PRVKÚK.
26. 7. 2010 Nesouhlas MZe ČR s rozšířením hranic aglomerace, KÚ LK nepředloží zastupitelstvu kraje žádost o rozšíření hranic aglomerace.
6. 9. 2010 Odpověď na stanovisko MZe ČR – žádost o soulad se stanovisky SFŽP.
5. 10. 2010 Sdělení MZe ČR – naše žádost o dotaci měla být v rámci projektů akceptovaná, vláda 11.08.2010 uložila ministru životního prostředí zajistit urychlení realizace akcí u aglomerací uvedených v příloze č. 1 (tam je zařazeno i naše město).
12. 10. 2010 Žádost města SFŽP a MŽP o vysvětlení neakceptace žádosti a zajištění podmínek příští akceptace.
16. 12. 2010 Podána žádost o dotaci z Programu MZe 129 180, podprogram 129 183 – podpora výstavby a obnovy kanalizací pro veřejnou potřebu.
17. 8. 2011 Ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vyhrála firma Strabag a. s., s cenou 31.194.676 Kč.
30. 8. 2011 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dotaci na kanalizaci ve výši 10 % uznatelných nákladů, tj. 2.727.730 Kč.
14. 10. 2011 Mezirezortní komise MZe schválila dotaci na kanalizaci ve výši 45 % uznatelných nákladů, tj. 12.274.787 Kč.
1. 11. 2011 Zahájení výstavby – předání staveniště.
19. 1. 2012 Vydán časový harmonogram
23. 4. 2013 Kolaudace – ul. Růžová, Zahradní, Blahoslavova, Jizerská, Nádražní, Švermova a dvě čerpací stanice.
31. 10. 2013 Kolaudace – ul. Ludvíkovská, Bělohorská, V Lukách, Kmochova, Celní, Jindřichovická, Žižkova, Plovárenská, 5. května, B. Němcové, Tovární, Revoluční, Mlýnská, Ondříčkova, Pod Lesem, Frýdlantská (Hajniště) a tři čerpací stanice.

Rekonstrukce domu č. p. 145 v Jindřichovické ulici,
sídla obvodního oddělení Policie ČR

3. 8. 2007 Zadáno vypracování projektové dokumentace.
 9. 9. 2007 Dokončena dokumentace současnéuo stavu (pasport).
10. 12. 2008 Projekt pro stavební řízení.
6. 2. 2008 Stavební povolení.
18. 3. 2008 Podána žádost o spolufinancování projektu z Operačního programu EU s názvem Přeshraniční systém řízení mimořádných událostí v severní části Jizerských hor.
19. 9. 2008 Žádost o dotaci byla zamítnuta.
31. 10. 2008 Do nové výzvy byla podána upravená žádost o dotaci.
6. 1. 2009 Ukončena administrace projektu, projekt nebyl zaregistrován.

Geotermální energie

27. 6. 2007 Zastupitelstvo schválilo účast Nového Města pod Smrkem ve veřejné výzkumné instituci. Město bylo geology vybráno jako jedna z 6 lokalit v ČR, vhodných k výzkumu.
21. 9. 2007 Založena veřejná výzkumná instituce s názvem Centrum pro výzkum energetického využití litosféry (CVEVL).
3. 10. 2007 Prohlídka několika pozemků v Novém Městě pod Smrkem vytypovaných k provedení výzkumného vrtu.
17. 10. 2007 Ustavena vědecká rada CVEVL, jejímž členem se stal také Ivo Svěrčina, jednatel firmy RESEC, která je komerčním partnerem Nového Města v tomto projektu. Členem dozorčí rady se stal Ing. Pavel Smutný.
14. 3. 2008 Podána Evropské komisi žádost o dotaci na projekt CzePolGeoThermReg. Jde o studii na podporu výzkumu pro využívání geotermální energie v česko-polském příhraničí Libereckého kraje a Podregionu Jeleniogórsko-Walbrzyskiego.
13. 8. 2008 Rada města schválila pronájem pozemků k provedení výzkumného vrtu.
5. 9. 2008 Žádost o dotaci na projekt CzePolGeoThermReg byla zamítnuta.

Výstavba bytového domu na místě bývalé ubytovny Textilany

7. 12. 2005 Zastupitelstvo schválilo smlouvu s firmou, která zajistí projekční práce, žádost o dotaci, výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor.
9. 6. 2006 Protestní petice sousedních obyvatel proti výstavbě.
13. 12. 2006 Nově zvolené zastupitelstvo odpovědělo na petici a schválilo pokračování v záměru.
13. 6. 2007 Po vleklém územním a stavebním řízení díky odvolávání sousedů je vydáno stavební povolení.
12. 7. 2007 Poskytnuta dotace na výstavbu.
18. 7. 2007 Zahájení demolice bývalé ubytovny Textilany.
28. 8. 2007 Dokončení demolice.
25. 9. 2007 Dokončení základů.
12. 2007 Dokončení hrubé stavby.
17. 9. 2008 Poskytnuta dotace na vybudování obslužné komunikace.
9. 12. 2008 Kolaudace účelové komunikace.
11. 12. 2008 Kolaudace bytového domu.

Turistický, rekreační a sportovní areál Smrk

3. 3. 2004 Zastupitelstvo uložilo starostovi zahájit jednání o možnostech realizace sjezdařského areálu na hoře Smrk.
1. 9. 2004 Zastupitelstvo vybralo firmu SIAL k provedení projektové studie areálu.
11. 2004 Dokončena projektová studie.
23. 6. 2005 Zadána příprava konceptu změny Územního plánu (ÚP).
27. 7. 2005 Zadáno pořízení změny ÚP.
11. 10. 2006 Zadáno vypracování studie vlivu na životní prostředí (EIA).
30. 11. 2006 Dokončena studie EIA.
1. 1. 2007 Přerušeny práce na změně ÚP. Z důvodu účinnosti nového Stavebního zákona se musí vše přepracovat.
3. 2007 Zahájena výstavba sjezdovky a kabinkové lanovky s kapacitou 2 400 os./hod. v Polsku ze Swieradów Zdrój na Stóg Izerski. Přípravné práce trvaly 12 let.
2. 5. 2007 Podpis partnerské smlouvy se Swieradów Zdrój, výzva z polské strany ke spolupráci na propojení lyžařských areálů na Stóg Izerski a Smrku.
17. 5. 2007 Zahájení prací na změně ÚP dle nového stavebního zákona.
10. 9. 2007 Prohlídka v terénu úbočí Smrku starostů Dobrovolného svazku obcí (DSO) Smrk (Frýdlant, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem) spolu s Ing. Kučerou (lesní správa Lesy ČR), který navrhl nové kompromisní řešení umístění areálu.
10. 10. 2007 Návštěva staveniště polského areálu starosty DSO Smrk, zástupci Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a Lesů ČR. Na místě polští kolegové informovali o opatřeních ke zmírnění vlivu na životní prostředí, o dalším předpokládaném rozvoji a časovém průběhu prací.
22. 11. 2007 Projekční firma SIAL provedla prohlídku terénu za účelem vytrasování nové varianty umístění areálu na Smrku.
13. 5. 2008 Jizersko-ještědský horský spolek veřejně představil ekostudii proti výstavbě areálu na Smrku.
24. 6. 2009 Zastupitelstvo uložilo zařadit vypracování projektové studie na příměstský lyžařský areál Rapická hora – Měděnec do návrhu kapitoly „opravy a investice“ na příští rozpočtové období.

Rekonstrukce multifunkčního sportovního areálu u Sokolovny

r. 1997 Zahájeny úkony pro převod pozemků do majetku města.
20. 9. 2006 Zastupitelstvo schválilo 1. verzi smlouvy o bezúplatném převodu pozemků Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚPZSVM).
7. 2. 2007 Zastupitelstvo schválilo 2. verzi smlouvy o bezúplatném převodu pozemků, kterou ÚPZSVM doplnil o sankce za komerční využívání.
11. 5. 2007 Prohlídka areálu projektantem, zadána projektová studie s ohledem na možnost zachování stromů.
5. 9. 2007 Zastupitelstvo na vyžádání schválilo záměr využití pozemků pro sportovní účely pro veřejnost.
18. 10. 2007 Na vyžádání doplněno čestné prohlášení starosty o využívání areálu pro veřejnost.
20. 4. 2008 Zpracována a zveřejněna projektová studie sportovního areálu.
17. 9. 2008 Zastupitelstvo města schválilo 3. verzi Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků.
11. 3. 2009 Areál byl bezúplatně převeden do majetku Města.
28. 7. 2009 Byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci celého areálu.