Adresa a kontaktní údaje

adresa: Městský úřad Nové Město pod Smrkem
Palackého 280
463 65 Nové Město pod Smrkem
kontakt: Odpadové hospodářství, referentka finančního odboru:
Marie Václavková
telefon: +420 482 360 343
e-mail:  odpady@nmps.cz
Referentka odboru životního prostředí:
Miroslava Volková
telefon: +420 482 360 357
e-mail:  ozp@nmps.cz

Co je odpad

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit. Existují i situace, kdy je občan povinen se věci zbavit, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu (např. autovrak).

Dle zákona je každý povinen odpady třídit a předávat je pouze firmám oprávněným k nakládání s odpady. Občané jsou povinni odkládat odpad na místech k tomu určených (popelnice, kontejnery, sběrné místo).

Ke stažení - Leták – Třídíte odpad?

Odpady v době koronavirové pandemie

Plán odpadového hospodářství

Poplatky za komunální odpad

S účinností od 01.01.2023, poplatek za komunálním odpad a jeho výši upravuje usnesením č. 8/2Z/2022 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek na osobu a kalendářní rok činí 600 Kč.

Pokud hradíte poplatek trvalým příkazem, upravte jeho výši:

počet osob měsíční poplatek v Kč
1   50
2 100
3 150
4 200
5 250
6 300
7 350
8 400

Pro platbu trvalým příkazem je potřeba požádat o přidělení variabilního symbolu, jinak není možné platbu připsat správnému poplatníkovi.

Druhy odpadu

Objemný odpad

Odpad, který se z důvodu své hmotnosti nebo velikosti nevejde do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejner). Jedná se o sedací soupravy, skříně, koberce, pračky, sporáky atp. Tento odpad můžete uložit do sběrného místa zdarma.

Nebezpečný odpad

Odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů zákona a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. olej, barva, lepidlo, pesticidy, kyseliny, léky, fotochemikálie, aj.). V našem městě můžete odvézt tento odpad do sběrného místa.

Separovaný (tříděný) odpad

Složka vzniklá sběrem za účelem dalšího využití (např. papír, sklo, plast, tetrapaky). V současné době sbíráme čtyři komodity a to: sklo do zeleného kontejneru, papír do modrého kontejneru, PET lahve do žlutého kontejneru a do červené nádoby ostatní plasty a tetrapaky. V budově městského úřadu je umístěna zelená nádoba na drobný elektroodpad.

Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad, kde můžete svůj tříděný odpad odložit:

 • Hajniště pod Smrkem, u obchodu
 • Přebytek, autobusová zastávka
 • Ludvíkov pod Smrkem, u knihovny
 • ul. Frýdlantská, divadlo
 • ul. Frýdlantská, bytový dům č. p. 59
 • ul. Zámecká, okály
 • ul. Na Výsluní, okály
 • ul. Frýdlantská, u mateřské školy
 • ul. Vaňkova, naproti zdravotnímu středisku
 • ul. Švermova, u výměníku
 • ul. Palackého, u městského úřadu
 • ul. Jindřichovická, u bytového domu
 • ul. Jindřichovická, u obchodu
 • ul. Lesní, u garáží
 • ul. Husova, u obchodu
 • ul. B. Němcové
 • ul. 5. května, u garáží
 • ul. Komenského, u hasičské zbrojnice
 • ul. Havlíčkova, u hasičské zbrojnice
 • ul. Sokolská, u tělocvičny
 • ul. Žižkova, u restaurace u Matěje
 • ul. Celní, u transformátoru
 • ul. Plovárenská, koupaliště (pouze letní období)

Směsný komunální odpad

Složka vzniklá po vytřídění všech výše uvedených odpadů. Tento odpad patří do sběrných nádob (popelnice, kontejnery). Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje společnost FCC Česká republika, s.r.o., Frýdlant.

Sběrné nádoby na komunální odpad (popelnice) slouží výhradně pro odkládání tuhého zbytkového domovního odpadu po vytřídění využitelných a nebezpečných složek odpadu. Do popelnic nepatří tvrdé kovové a jiné předměty, kusy cihel, suť z bouraček, dráty, kovové pásky z obalů, velké celé papírové krabice a celé větve. Především v zimním období se doporučuje vlhké odpadky (slupky z brambor, zbytky zeleniny a pod.) zabalit do několika vrstev papíru (novin). Zmenší se tím podstatně možnost přimrznutí odpadů k popelnici a usnadní se její vyprázdnění.

Do popelnic je zakázano dávat nebezpečné odpady tj.:

 • olověné akumulátory
 • papírové filtry nasycené olejem, nádoby se zbytky olejů
 • zbytky prostředků pro chemickou ochranu rostlin a proti škůdcům
 • vyřazené léky
 • zbytky nátěrových hmot a ředidel
 • suché baterie (primární články)
 • odpad rtuti - teploměry, zářivky a výbojky

Tyto odpady mohou občané bezplatně odevzdat ve sběrném místě v Žižkově ulici.

Výrobky podléhající zpětnému odběru

Jedná se zejména o minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrická a elektronická zařízení, elektropřístroje určené pro použití v domácnostech.

V našem městě můžete bezplatně odvézt tento odpad do sběrného místa.

Biologický odpad

Jedná se zejména o zbytky ovoce, zeleniny, skořápky, travní hmota, listí, plevel, seno, jemné nebo nadrcené větve. Město nemá v současné době vlastní kompostárnu, a proto tedy likvidaci tohoto odpadu nezajišťuje.

Stavební odpad

Stavební odpad může odložit pouze osoba starší 18 let s místem trvalého pobytu v Novém Městě pod Smrkem v maximálním množství 1 t nebo 1 m3 za rok a osobu, za podmínky uhrazeného poplatku za komunální odpad v Novém Městě pod Smrkem.

Cena:
           1.000 Kč/t         nebo         1 Kč/kg
           1.500 Kč/m3     nebo         1,5 Kč/dm3         

Na sběrné místo lze uložit beton, cihly, tašky, keramické výrobky, dále pak směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, které neobsahují nebezpečné látky.

Pro odstranění většího množství stavebního odpadu je nutno si objednat kontejner u společnosti FCC Česká republika, s.r.o., Frýdlant, na telefonu 482 312 250.

Pokyny pro uložení odpadů

 

Další důležité informace

V našem městě platí Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Vyhláška stanoví systém nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města, včetně nakládání se stavebním odpadem a je závazná pro všechny občany, kteří mají na území města trvalý pobyt nebo se na území města zdržují.Ve vyhlášce je konkrétně řešeno jak nakládat s jednotlivými druhy odpadů (tříděný odpad, objemný odpad, nebezpečný odpad, aj.), kam je umístit, kdo je odváží a odstraňuje.

Z vyhlášky vyplývají povinnosti občanů, např. třídění odpadů, odkládání odpadů na místa k tomu určená, aj. Směsný komunální odpad lze odkládat do sběrné nádoby (popelnice, kontejner) tak, aby ji bylo možno řádně uzavřít a odpad z ní při další manipulaci nevypadával. Stavební a demoliční odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob je možné předávat v malém množství ve sběrném místě. Tento odpad není určen k provádění terénních úprav. Stavební a demoliční odpad je zpoplatněn podle ceníku. Při jeho předání na sběrném místě je nutno se prokázat smlouvou uzavřenou na odboru životního prostředí.

S účinností od 01.01.2022, poplatky za provoz systému nakládání s komunálním odpadem a jeho výši upravuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.