Naše obec se v roce 2003 zapojila, jako jedna z mnoha, do sytému EKO-KOM. Uzavřením smlouvy jsme se začlenili do systému sdruženého plnění a získáme tím nárok na finanční příspěvky na tříděný sběr komunálních odpadů.

Jak systém funguje?

Výrobci, dovozci, plniči, prodejci obalů a baleného zboží mají dle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru a následného využití. Obce a města mají dle zákona o odpadech povinnost třídit a využívat komunální odpad. Součástí vytříděných složek komunálního odpadu jsou také použité spotřebitelské obaly, které jsou předány dále k využití. Prostřednictvím systému EKO-KOM povinné osoby spolufinancují náklady obcí na tříděný sběr komunálních odpadů.

Tato odměna může být nezanedbatelná. Jen pro zajímavost je třeba uvést, že jsme do systému zapojeni od března a již zde máme první výsledky našeho snažení. Bylo pár skvělých lidiček, kteří nelenili a odpad třídili. Jejich zásluhou jsme za první kvartál získali 25 700,- Kč. A to je jen začátek.

Nebuďte líní: třiďte správně