V souladu s nařízením vlády č. 495/2004 a vyhláškou č. 496/2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., zřizuje Městský úřad Nové Město pod Smrkem elektronickou podatelnu.

Tato elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv úředního podání, doručovaných městskému úřadu Nové Město pod Smrkem. Podotýkáme, že dotazy, stížnosti a náměty nemusí být elektronicky podepsány a nemusí být přijímány pouze prostřednictvím elektronické podatelny.

Kontakt

Elektronická adresa podatelny

podatelna@nmps.cz

Adresa pro osobní a poštovní přijem podání na datových nosičích

podatelna
Městský úřad Nové Město pod Smrkem
Palackého 280
463 65  Nové Město pod Smrkem

Pracovní doba podatelny

pondělí a středa 7:00–11:30 12:30–17:00
úterý a čtvrtek 7:00–11:30 12:00–15:30
pátek 7:00–11:30 12:00–13:30

Pravidla přijetí a potvrzování doručení datových zpráv

Podatelna potvrdí doručení a přijetí zprávy zasláním informativního e-mailu podepsáného zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu. Tato zpráva obsahuje následující sdělení:

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně městského úřadu Nové Město pod Smrkem dne DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu:# přidělené číslo jednací
Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance

Úřad zasílá toto potvrzení obvykle nejpozději první pracovní den, který následuje po dni doručení. Pokud odesilatel výslovně nežádal jinak, je potvrzení odesláno na adresu, ze které byla zpráva odeslána na podatelnu.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (např. virus), chybný formát, nebo byla identifikována jako spam, není zpracovávána a není zasláno potvrzení o jejím doručení. Nepoužívejte aplikace poštovních klientů, u nichž nevíte, zda mají správně nastavené parametry pro odeslání pošty (SMTP), např. PC veřejné internetové služby.

Datové soubory zpráv a jejich příloh je možné zaslat ve formátech html, htm, mht, txt, rtf, doc, pdf, xls. Případné grafické přílohy pak v běžných grafických formátech (jpg, jp2, tif, gif, pcx, wmf ap.). Podání je možné uskutečnit též prostou e-mailovou zprávou (formát S/MIME).

Podání lze doručit také na technickém nosiči dat (fyzickém médiu). Podatelna přijme CD, DVD, 3,5" diskety3,5" diskety či média ZIP. Doporučujeme však připojit průvodku v listinné podobě s údaji odesílatele a popisem obsahu. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Jiný datový formát či fyzický nosič (paměťové flash karty a USB disky ap.) je možno použít jen po předchozí konzultaci s pracovníky podatelny.

U podání zasalaných e-mailem uveďte do pole "předmět zprávy" stručně a výstižně oč se jedná. Pomůže to lépe a rychleji s podáním pracovat a bezpečněji jej odlišit od spamu.

Jednou e-mailovou zprávou, nebo na jednom technickém nosiči dat, zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Podání zaslané e-mailem by včetně všech příloh nemělo být větší než 2,5 MB. Pokud není možné převést data do úspornějšího formátu nebo je úspěšně komprimovat (nešifrovaný ZIP, RAR), poraďte se na dalším postupu (rozdělení příloh do více mailů či jejich zaslání na fyz. nosiči dat ap.) s pracovníkem podatelny.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu

Následujícím zaměstnancům byl vydán kvalifikovaný certifikát: Jaroslava Walterova

Seznam právních předpisů

Podle následujících předpisů je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 • Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
 • Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§ 19)
  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních Best practice – jak vyřizovat elektronickou poštu služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz výše.
 • Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
 • Pro obce 1. stupně připadá v úvahu příjem/odesílání elektronických písemností elektronicky podepsaných v souvislosti s řízením
  • o uložení pokuty (správní sankce) podle § 58 a 59 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
  • ve věcech poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  Na postup podle těchto zákonů se vztahují právní předpisy, které upravují přijímání datových zpráv v elektronické podobě. Těmito předpisy jsou zákon č. 71/1967 Sb., správní řád (od 01.01.2006 zákon č. 500/2004, správní řád) a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.