Městská rada v Novém Městě pod Smrkem vydává v souladu s § 45 písm. p) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis tato “Pravidla pro zajištění přístupu k informacím” (dále jen pravidla).

1. Úvod

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) v podmínkách Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem. Jejím cílem není duplicitní citace vybraných ustanovení zákona, ale sjednocení postupu zaměstnanců městského úřadu a orgánu města při jejich aplikaci.

2. Zveřejňování informací (obsah)

Město Nové Město pod Smrkem (dále jen město) jako povinný subjekt dle § 2 odst.1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:

Dalšími informacemi, které město dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje jsou usnesení městského zastupitelstva, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet města na příslušný kalendářní rok, pořadník pro přidělování bytů. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích pracovníků městského úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem obcích, jednacím řádem městského zastupitelstva a organizačním řádem.

3. Způsob a rozsah zveřejňování informací

Město zveřejňuje informace těmito způsoby:

 • na úřední desce
 • v místním tisku
 • na vývěskách
 • na správním odboru – podatelna
 • způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) údaje dle písm. a), dále zadání veřejných zakázek (mimo zjednodušené zadání), prezentace města na www stránkách

4. Stanovení veřejných registrů

Na městském úřadu jsou vedeny a spravovány registry:

 • registr obyvatel
 • matriční knihy
 • evidence bytů
 • evidence přestupků
 • evidence plátců místního poplatku ze psů

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost zveřejnění.

5. Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.

6. Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

6.1. Ochrana utajovaných skutečností

Jako informace spadající do režimu utajovaných skutečností dle § 7 zákona, jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách městského úřadu zodpovídá dle § 2 odst. 9 zákona č. 148/98 Sb. v platném znění tajemník.

6.2. Ochrana osobnosti a soukromí

Osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zákona č. 256/92 Sb. v platném znění (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů, dle § 8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou, nebo získané v rámci řízení.

6.3. Ochrana obchodního tajemství

Údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č.199/94 Sb. v platném znění, jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

6.4. Ochrana údajů o majetkových poměrech

Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků) a při řízení o poskytování dávek sociální péče. Rovněž se nezveřejňují údaje uvedené žadateli o přidělení bytu do nájmu dle pořadníku v podkladech pro hodnocení naléhavosti bytové potřeby.

7. Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů

Za vnitřní pokyny a personální předpisy městského úřadu dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona jsou zejména považovány:

 • Organizační řád městkého úřadu
 • Směrnice pro práci s osobními údaji (GDPR)
 • Pracovní řád městkého úřadu
 • Vnitřní platový předpis
 • Spisový a skartační řád
 • Pravidla pro hospodaření s majetkem města
 • Směrnice pro výkon finančních kontrol
 • Směrnice na postup pro evidenci, vymáhání a odpis pohledávek
 • Směrnice pro oběh účetních dokladů
 • Směrnice o dani z přidané hodnoty
 • Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku
 • Směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků
 • Směrnice pro časové rozlišování nákladů a výnosů
 • Směrnice o schvalování účetních závěrek
 • Směrnice pro nakládání s pohledávkami a tvorbou a účtování opravných položek
 • Směrnice pro vedení pokladny
 • Směrnice úpravy písemností města a městského úřadu
 • Směrnice o poskytování cestovních náhrad
 • Směrnice pro provoz motorových vozidel v majetku města
 • Směrnice o tvorbě a čerpání sociálního fondu
 • Směrnice o finančním příspěvku na ošatné zaměstnancům města
 • Směrnice etický kodex a pravidla odívání zaměstnanců města
 • Směrnice pro vyřizování stížností

8. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti. Písmeně podané žádosti v souladu s § 14 zákona, jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně městského úřadu a na jednotlivých odborech MěÚ.

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

 • poskytnutím informace – písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam)
 • odložením žádosti, je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol)
 • odmítnutím žádosti, pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru)

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:

 1. směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je vedoucí odboru příslušnému referátu Okresního úřadu v Liberci
 2. směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je vedoucí příslušnému odboru k rozhodnutí Městské radě

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č.123/98 Sb. v platném znění). Postup při vyřizování žádostí o informace je schématicky znázorněn v příloze č. 1.

9. Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku úhrad.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel před podáním informace na finančním odboru (v pokladně) městského úřadu, nebo bezhotovostní platbou na účet města č. 19-0988446319/0800.

10. Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona, zpracuje na základě údajů z evidence vedené vedoucími odborů tajemník a předloží ji ke schválení MR tak, aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.

11. Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů, k obecně závazným vyhláškám města a k pravidlům přijatých orgány města. Je každému umožněn v úředních hodinách na správním odboru městského úřadu, kde do nich může každý nahlédnout.

12. Závěrečná ustanovení

Koordinace postupu dle pravidel zajišťuje tajemník. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů. Tato pravidla byla projednána na MR v Novém Městě pod Smrkem, dne 29. 12. 1999.

13. Přílohy

 • č. 1 Schématické znázornění postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací
 • č. 2 Informace o městě Nové Město pod Smrkem
 • č. 3 Organizační struktura městského úřadu
 • č. 4 Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města

Příloha č. 1: Schématické znázornění postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

 

Příloha č. 2: Informace o městě Nové Město pod Smrkem

Město Nové Město pod Smrkem (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č.40/1964 Sb. občanského zákoníku, v platném znění a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, stanoveného vyhláškou Okresního úřadu v Liberci č. 6/1993 ze dne 15. 2. 1993 a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).

Příloha č. 3: Organizační struktura městského úřadu

Organizační struktura MěÚ

Příloha č. 4: Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů Městského úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru MěÚ, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná MR, starosta, nebo tajemník.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, Rady města, nebo komise k projednávání přestupků

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, MR, nebo komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím sekretariátu MěÚ a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením MR, nebo MZ v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Okresnímu úřadu v Liberci, nám. E. Beneše 26, 460 73 Liberec. Proti ostatním úkonům města opravné prostředky nejsou.

1

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. Zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnímu soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.