Sportovní organizace

AFK Nové Město pod Smrkem, zapsaný spolek

Amatérský fotbalový klub se začátkem roku 1999 osamostatnil od TJ Textilana. Sportovní klub sdružuje asi 120 členů, kteří se účastní registrovaných fotbalových soutěží dospělých a mládeže, organizovaných FAČR. Základním posláním AFK je pečovat o komplexní rozvoj fotbalu v Novém Městě pod Smrkem a vytvářet pro něj všestranné a rovnoprávné podmínky, prostřednictvím činnosti vést mládež k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a zabraňovat, aby zneužívala alkohol a drogy. Sídlo spolku je na adrese 5. května 950, 463 65 Nové Město pod Smrkem. IČ 68954760. Předsedou spolku je David Jalovičár.

Horolezecký klub Nové Město pod Smrkem

Horolezecký klub byl založen v roce 1972. Nyní má 23 aktivních členů, kteří podnikají především skalní výstupy v Jizerských horách a pískovcových skalách Českého ráje. Dále se zabývají horskými výstupy ve Vysokých Tatrách, italských Dolomitech a Západních Alpách.

Klub patří pod Český horolezecký svaz. Členem se může stát každý, kdo absolvuje základní horolezecký výcvik pod vedením cvičitele. Předsedou klubu je Petr Jurica. Členové klubu pořádají také pravidelné akce pro veřejnost - horolezecký ples a závod smíšených párů v netradičním triatlonu Novoměstský sršáň. Více na www.hknmpsm.cz.

Klub českých turistů

Členové klubu pořádají pěší a cykloturistické akce během celého roku. Každý rok pořádají týdenní zájezd, většinou do zahraničí.

Jediná z akcí turistů zapsaná do sportovního kalendáře Euroregionu je pravidelný výstup na Smrk, kterého se můžete zúčastnist vždy první sobotu v červnu.

Klub má 40 členů, předsedou je Jaroslav Maděra. Další podrobnosti a pořádané akce naleznete na www.kctnmps.webnode.cz.

 

Amatérský florbalový tým Flame NM

Šipkový klub The Best

Spolky a sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Nové Město pod Smrkem

Sbor dobrovolných hasičů Nové Město pod Smrkem pořádá nejen okrskové soutěže pro děti i dospělé, ale i předvádění požární techniky, branné závody všestrannosti a letní pobyty. Každoročně organizuje též pálení čarodějnic a dětský den. Kontaktní osobou je starosta sboru Jana Králová. Zástupce velitele JSDH Nové Město pod Smrkem je Jaroslav Reiter, mobil: 777 066 114.

Sbor dobrovolných hasičů Ludvíkov pod Smrkem

Sbor dobrovolných hasičů Ludvíkov pod Smrkem je významnou organizací v Ludvíkově pod Smrkem. Pořádá plesy, pálení čarodějnic, organizuje úklidy v obci. Díky těmto aktivitám se mu daří mít mezi sebou dostatek mládeže. Starosta sboru je Pavel Malý ml., který je současně také kontaktní osobou, mobil: 725 793 585, tel.: 482 325 650, adresa: Ludvíkov pod Smrkem 50, 463 65 Nové Město pod Smrkem.

SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti města Nového Města pod Smrkem se podílí na přípravě kulturních a společenských akcí. Doufáme, že touto naší činností pomáháme rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy napříč všemi generacemi. Snahou devítičlenného sboru je, aby se nám všem, od dětí až po seniory, žilo v našem městě dobře. Více na www.spoz-nmps.webnode.cz.

Senior klub

Senior klub se pravidelně schází v klubové místnosti poskytnuté městem v přízemí budovy knihovny. Senior klub pořádá akce pro důchodce. Kontaktní osoba: Jarmila Bondarová, U střelnice 958, Nové Město pod Smrkem.

Veselost

Pěvecký sbor dospělých při Mateřské škole. Sbormistr pan Jaroslav Havránek.

Docela malý divadelní soubor

Docela malý divadelní soubor (DMDS) vznikl v roce 2005, kdy navázal na dlouholetou tradici amatérského divadla v Novém Městě pod Smrkem. V současnosti sdružuje členy v širokém věkovém spektru, převažují ženy. Do souboru v poslední době přibyly i děti Základní školy Nové Město pod Smrkem. Soubor nacvičuje a uvádí jednu inscenaci nebo divadelní pásmo do roka. Zkoušky se konají každou středu od 17 hodin v budově Základní umělecké školy v Novém Městě pod Smrkem (ZUŠ) na sálku v I. patře. V době letních nebo zimních prázdnin se zkoušky nekonají. Představení se uvádějí v prostorách ZUŠ. Vzhledem k tomu, že soubor nemá status, není dotován a nevybírá vstupné, pouze dobrovolné.

Vedoucí, režie Bc. Pavel Šmidrkal, mobil +420 723 160 643, e-mail: smi.dra@seznam.cz.

Základní organizace chovatelů poštovních holubů

V roce 2009 byla založena Základní organizace chovatelů poštovních holubů v Novém Městě pod Smrkem. Členská základna se skládá z chovatelů z okolí města a z Polska. Kontaktní osobou je Jiří Svoboda, Husova 359, 463 65 Nové Město pod Smrkem.

OUTDOORGAME o. s.

Organizace outdoorových, netradičních a volnočasových ativit pro mládež.

Občanské sdružení NOS

Novoměstské občanské sdružení, při SVČ „ROROŠ“. Cílem sdružení je podpora činnosti Střediska volného času „ROROŠ“ a získávání grantů, které jsou určeny pro občanská sdružení podporující mimoškolní aktivity mládeže. Sdružení vybudovalo historicko–přírodovědnou stezku.

Kontaktní osoba: Mgr. Yveta Svobodová, telefon 482 325 319.

FRYYFEST

Občanské sdružení pořádající hudební festival FRYYFEST. Více na www.fryyfest.cz.

Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem

Cílem Okrašlovacího spolku je zlepšit využití stávajících zařízení pro cestovní ruch, přispět k osvětě, zachování kulturního dědictví a propagaci Nového Města pod Smrkem a okolí. To předpokládá důsledné využití všech místních atraktivit – obnovení zaniklých cest, zviditelnění pamětihodností, zpřístupnění přírodních zvláštností i technických zajímavostí.

Bližší informace lnaleznete na www.nmps-os.cz.

Dechovka

Již starší pánové hrající při různých příležitostech.

RAIN

Novoměstská rocková kapela RAIN.

Základní organizace Českého svazu včelařů – ZO ČSV Nové Město pod Smrkem

byla založena v roce 1961. Má 22 členů, kteří obhospodařují 250 včelstev. ZO ČSV se řídí stanovami Českého svazu včelařů a vyhláškami Státní veterinární správy. Kontaktní osoba:  Mgr. Bedřich Svoboda, tel. 732 113 742 (předseda ZO ČSV)

 

Církve

Římskokatolická

adresa: Myslbekova 2, 463 65 Nové Město pod Smrkem
telefon: 739 681 242
e-mail: farnost.nove.mesto@dltm.cz
webové stránky: farnost-nmps.webnode.cz

Českobratrská církev evangelická

adresa: Blahoslavova 325, 463 65 Nové Město pod Smrkem
telefon: 482 325 176
webové stránky: nove-mesto-pod-smrkem.evangnet.cz

Jednota bratrská

Sbor Jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem
Švermova 853, 463 65 Nové Město pod Smrkem, J-centrum
ThDr. Martin Bukovský, MBA - správce sboru, telefon: 777 866 707
Bc. Jan Selnekovič – kazatel, telefon: 777 014 600
Nedělní veřejná shromáždění probíhají vždy od 10:00 do 12:00 hodin v budově J-centra
Odkaz na www stránky

Sbor Jednoty bratrské Nevo dživipen
Švermova 853, 463 65 Nové Město pod Smrkem, J-centrum
Štefan Banyak – správce sboru, telefon: 773 748 572
Nedělní veřejná shromáždění Nevo dživipen probíhají vždy od 15:00 do 17:00 hodin v budově J-centra

Církev bratrská

Sbor církve bratrské v Novém Městě pod Smrkem,
Havlíčkova 787, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Odkaz na www stránky