Úřední deska MěÚ

12. 6. 2024, Město Nové Město pod Smrkem

Oznámení o konání veřejného projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Nové Město pod Smrkem včetně vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem pořizování

Veřejná vyhláška

 

 

7. 6. 2024, Tajemník MěÚ

Závěrečný účet a účetní závěrka roku 2023
(návrh před projednáním a schválením ZM)
Návrh závěrečného účtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 25.06.2024, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 26.06.2024.

4. 6. 2024, Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního úřadu

31. 5. 2024, Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

30. 5. 2024, město Nové Město pod Smrkem

Oznámení č. 09/2024 o záměru prodeje nemovitých věcí, pozemků, ve vlastnictví města, Informace o parcelách z KNVzor žádosti

30. 5. 2024, město Nové Město pod Smrkem

Oznámení č. 08/2024 o záměru nájmu nemovité věci, pozemku, ve vlastnictví města, Informace o parcele z KNVzor žádosti

30. 5. 2024, Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy

22. 5. 2024, Tajemník MěÚ

Vyrozumění zapisovatelů, předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí našeho města o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování voleb do EP. Školení se uskuteční dne 3. června 2024 od 16:30 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem.

15. 5. 2024, Tajemník MěÚ

Starosta města Nové Město pod Smrkem podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje dobu a místo konání voleb do Evropského parlamentu.

9. 5. 2024, Tajemník MěÚ

Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí - volby do EP 2024

První zasedání okrskových volebních komisí, dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční ve středu 15. května 2024 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem.

Podle ust. § 16 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu, se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

3. 5. 2024, Tajemník MěÚ

Volby do evropského parlamentu 2024

3. 5. 2024, město Nové Město pod Smrkem

Oznámení č. 07/2024 o záměru nájmu nemovité věci, pozemku, ve vlastnictví města, Informace o parcelách z KNVzor žádosti

29. 4. 2024

Leták - informace pro voliče VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 7. a 8. června 2024

15. 4. 2024, Tajemník MěÚ

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Pro účel konání voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024, podle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů se tímto na úřední desce zveřejňuje informace o počtu a sídle volebních okrsků.

22. 3. 2024, Tajemník MěÚ

Konkurz na ředitele/ředitelku Střediska volného času „ROROŠ“ Nové Město pod Smrkem

Rada města Nové Město pod Smrkem, vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Středisko volného času „ROROŠ“, Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace, IČ 46744819, Frýdlantská 841, 463 65 Nové Město pod Smrkem, s předpokládaným nástupem od 01.08.2024.

22. 3. 2024, Tajemník MěÚ

Konkurz na ředitele/ředitelku Základní umělecké školy Nové Město pod Smrkem

Rada města Nové Město pod Smrkem, vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741830, Žižkova 309, 463 65 Nové Město pod Smrkem, s předpokládaným nástupem od 01.08.2024.

11. 3. 2024, Státní veterinární správa

KVSL nařízení SVS MVO č. j.  SVS/2024/036138-L, kterým se měmí nařízení č. j. SVS/2023081879-L ze dne 15.06.2023 k zamezení šíření nebezpečné nákazy - africký mor prasat v Libereckém kraji, uzavřené pásmo II

Oznámení o vylášení právního předpisu
Nařízení státní veterinární správy
Žádost o proplacení ulovených prasat

20. 2. 2024, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

16. 1. 2024, Singltrek pod Smrkem, o. p. s.

2. 1. 2024, SO SMRK

20. 12. 2023, Liberecký kraj

20. 12. 2023, Tajemník MěÚ

V. změna rozpočtu města roku 2023.
(8. zasedání zastupitelstva města dne 13.12.2023).

Usnesením č. 4/8Z/2023, ze dne 13.12.2023, Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje rozpočtová opatření V. změny rozpočtu roku 2023:
Rozpočtové opatření č. 12, snížení nedaňových příjmů dotací o 12.774.000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 13, navýšení kapitálových příjmů o 6.425.000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 14, snížení kapitálových výdajů o 9.000.000 Kč
Rozpočtové opatření č. 15, navýšení běžných výdajů o 2.372.000 Kč.
Snížení rozpočtu na straně příjmů činí 6.349.000 Kč, snížení rozpočtu na straně výdajů činí 6.628.000 Kč, financování činí - 279.000 Kč.

20. 12. 2023, Tajemník MěÚ

Schválený rozpočet města na rok 2024

Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2024 byl schválen na 8. zasedání zastupitelstva města dne 13.12.2023, usnesením č. 6/8Z/2023.
Schválený rozpočet města Nové Město pod Smrkem je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby a dalších podkladů lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru v úřední dny a hodiny městského úřadu.

19. 12. 2023, Svazek obcí Smrk

13. 12. 2023, Městský úřad Frýdlant, stavební úřad

Veřejná vyhláška
„DČOV na p.p.č. 1344 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem“

13. 12. 2023, Tajemník MěÚ

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025 a 2026

Střednědobý výhled rozpočtu města Nové Město pod Smrkem na roky 2025 a 2026 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva města dne 22.11.2023, usnesením č. 5/7Z/2023.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Nové Město pod Smrkem je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru v úřední dny a hodiny městského úřadu.

27. 11. 2023, Tajemník MěÚ

Návrh rozpočtu města na rok 2024.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 12.12.2023 a ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 13.12.2023.

9. 11. 2023, Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy

3. 11. 2023, Tajemník MěÚ

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 21.11.2023, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 22.11.2023.

12. 10. 2023, Město Nové Město pod Smrkem

3. 10. 2023, Tajemník MěÚ

IV. změna rozpočtu města roku 2023.
(6. zasedání zastupitelstva města dne 13.09.2023).

Usnesením č. 4/6Z/2023, ze dne 13.09.2023, Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje rozpočtová opatření IV. změny rozpočtu roku 2023:
Rozpočtové opatření č. 9, navýšení příjmů dotací a transferů o 613.732 Kč.
Rozpočtové opatření č. 10, navýšení kapitálových příjmů o 2.500.000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 11, navýšení běžných výdajů o 1.413.732 Kč.
Navýšení rozpočtu na straně příjmů činí 3.113.732 Kč, navýšení rozpočtu na straně výdajů činí 1.413.732 Kč, financování činí -1.700.000 Kč.

10. 7. 2023, Tajemník MěÚ

Účetní závěrka města roku 2022.
Účetní závěrka města roku 2022, byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 4b/5Z/2023 dne 28.06.2023:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje,v souladu s ustanovením § 6 odst. 1, Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, za rok 2022.

10. 7. 2023, Tajemník MěÚ

Závěrečný účet města roku 2022.
Závěrečný účet města roku 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 4a/5Z/2023 dne 28.06.2023:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, za rok 2022, jehož nedílnou součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Dle § 17 odst. 7 písm. a) uvedeného zákona se projednání závěrečného účtu města za rok 2022 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

10. 7. 2023, Tajemník MěÚ

III. změna rozpočtu města roku 2023.
(5. zasedání zastupitelstva města dne 28.06.2023).

Usnesením č. 3/5Z/2023, ze dne 28.06.2023, Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje rozpočtová opatření III. změny rozpočtu roku 2023:
Rozpočtové opatření č. 7, navýšení příjmů dotací a transferů o 6.875.400 Kč.
Rozpočtové opatření č. 8, navýšení běžných výdajů o 3.219.600 Kč.
Navýšení rozpočtu na straně příjmů činí 6.875.400 Kč, navýšení rozpočtu na straně výdajů činí 3.219.600 Kč, financování činí -3.655.800 Kč.

22. 6. 2023, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

12. 6. 2023, Tajemník MěÚ

Závěrečný účet a účetní závěrka roku 2022
(návrh před projednáním a schválením ZM)
Návrh závěrečného účtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 27.06.2023, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 28.06.2023.

24. 5. 2023, Tajemník MěÚ

II. změna rozpočtu 2023, 4. zasedání ZM, 10. května 2023
příloha: rozpočtové změny č. 3 - č. 6

22. 5. 2023, Mateřská škola Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace

20. 3. 2023, Tajemník MěÚ

I. změna rozpočtu 2023, 3. zasedání ZM, 8. března 2023

18. 1. 2023, Tajemník MěÚ

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa řidič malotraktoru, motorových vozidel a montážní plošiny.

celé znění zde

4. 1. 2023, Tajemník MěÚ

VI. změna rozpočtu 2022, 5. schůze RM, dne 29. prosince 2022

1. 1. 2023, Tajemník MěÚ

1. 1. 2023, Tajemník MěÚ

1. 1. 2023, Tajemník MěÚ

1. 1. 2023, Tajemník MěÚ

1. 1. 2023, Tajemník MěÚ

1. 1. 2023, Tajemník MěÚ

1. 1. 2023, Tajemník MěÚ

1. 1. 2023, Tajemník MěÚ

1. 1. 2023, Tajemník MěÚ

1. 1. 2023, Tajemník MěÚ

20. 12. 2022, Tajemník MěÚ

V. změna rozpočtu 2022, 2. zasedání ZM, 14. prosince 2022

20. 12. 2022, Tajemník MěÚ

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2024 a 2025

Střednědobý výhled rozpočtu města Nové Město pod Smrkem na roky 2024 a 2025 byl schválen na 2. zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2022, usnesením č. 12/18Z/2021.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Nové Město pod Smrkem je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru v úřední dny a hodiny městského úřadu.

20. 12. 2022, Tajemník MěÚ

Schválený rozpočet města na rok 2023

Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2023 byl schválen na 2. zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2022, usnesením č. 9/2Z/2022.
Schválený rozpočet města Nové Město pod Smrkem je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby a dalších podkladů lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru v úřední dny a hodiny městského úřadu.

 

28. 11. 2022, Tajemník MěÚ

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 13.12.2022, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 14.12.2022.

24. 11. 2022, Tajemník MěÚ

Návrh rozpočtu města na rok 2023.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 13.12.2022, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 14.12.2022.

19. 9. 2022, Tajemník MěÚ

IV. změna rozpočtu 2022, 22. zasedání ZM, 14. září 2022.

6. 9. 2022, město Nové Město pod Smrkem

Nabídka k pronájmu bytu 

 • Frýdlantská 59, byt č. 33

14. 7. 2022, Tajemník MěÚ

III. změna rozpočtu 2022, 21. zasedání ZM, 29. června 2022.

12. 7. 2022, město Nové Město pod Smrkem

Výzva vlastníka motorového vozidla
fotodokumentace:
foto č. 1
foto č. 2
foto č. 3

11. 7. 2022, Tajemník MěÚ

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR byla stanovena volba prezidenta republiky na 13. a 14. ledna 2023. Případné II. kolo volby prezidenta se uskuteční 27. a 28. ledna 2023

Dne 01.07.2022 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. publikováno Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu ČR o vyhlášení volby prezidenta republiky, jímž byly stanoveny i dny jejího konání na pátek a sobotu 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo volby prezidenta se tedy uskuteční ve dnech pátek 27. ledna a sobota 28. ledna 2023).

 

22. 6. 2022, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Zveřejnění smluv - Dotační program na Podporu sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2022
Smlouvy:
1.2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; 12.

 

27. 5. 2022, Tajemník MěÚ

Schválená účetní závěrka roku 2021, schváleno usnesením ZM č. 4b/20Z/2022 dne 18.05.2022:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje,v souladu s ustanovením § 6 odst. 1, Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, za rok 2021.

27. 5. 2022, Tajemník MěÚ

Schválený závěrečný účet roku 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, schváleno usnesením ZM č. 4a/20Z/2022 dne 18.05.2022:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, za rok 2021, jehož nedílnou součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Dle § 17 odst. 7 písm. a) uvedeného zákona se projednání závěrečného účtu města za rok 2021 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

27. 5. 2022, Tajemník MěÚ

II. změna rozpočtu 2022, 20. zasedání ZM, 18. května 2022.

11. 5. 2022, Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy

27. 4. 2022, Tajemník MěÚ

Závěrečný účet a účetní závěrka roku 2021.
(návrh před projednáním a schválením ZM)

1. 4. 2022, Tajemník MěÚ

Prodloužení nouzového stavu

Vláda ČR usnesením č. 256 ze dne 30.03.2022:

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 31. května 2022 23:59 hodin nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 2. března 2022 č. 147, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky, ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 43/2022 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 29. března 2022 č. 183;

II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

celé znění usnesení zde

1. 4. 2022, Tajemník MěÚ

Přijetí krizového opatření

Vláda ČR usnesením č. 254, ze dne 30.03.2022, přijala krizové opatření.

celé znění usnesení zde

30. 3. 2022, Tajemník MěÚ

I. změna rozpočtu 2022, 19. zasedání ZM, 9. března 2022

9. 3. 2022, Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 
Příloha: DIO

3. 3. 2022, Tajemník MěÚ

Vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizového opatření.
Vláda CŘ,  v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2. března 2022, č. 147
vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky

NOUZOVÝ STAV

ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů.

celé znění usnesení zde

20. 1. 2022, Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení řízení "Nové Město pod Smrkem, Hajniště 1 - prodloužení vodovodního řadu"

11. 1. 2022, Městský úřad Nové Město pod Smrkem, odbor správy majetku - oddělení bytová správa

Seznam žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 01.01.2022 do 30.06.2022

7. 1. 2022, DSO Frýdlantsko

5. 1. 2022, Městský úřad

V. změna rozpočtu 2021, 56. schůze RM, 29. prosince 2021

5. 1. 2022, Městský úřad

IV. změna rozpočtu 2021, 18. zasedání ZM, 15. prosince 2021

4. 1. 2022, Městský úřad

Schválený rozpočet města na rok 2022

Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2022 byl schválen na 18. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2021, usnesením č. 4/18Z/2021.
Schválený rozpočet města Nové Město pod Smrkem je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru v úřední dny a hodiny městského úřadu.
 

4. 1. 2022, Městský úřad

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022, 2023 a 2024

Střednědobý výhled rozpočtu města Nové Město pod Smrkem na roky 2022, 2023 a 2024 byl schválen na 18. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2021, usnesením č. 12/18Z/2021.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Nové Město pod Smrkem je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru v úřední dny a hodiny městského úřadu.

15. 12. 2021

Seznam žádostí k přidělení obecního bytu k připomínkám občanům pro rok 2022

13. 12. 2021, Tajemník MěÚ

Zveřejnění záměru nájmu nebytových prostor.

1. 12. 2021, Městský úřad Nové Město pod Smrkem, finanční odbor

Informace o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, za zdaňovací období 01.01.2020 - 31.12.2020.

 

 

29. 11. 2021, Tajemník MěÚ

Návrh rozpočtu města na rok 2022.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 14.12.2021, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 15.12.2021.

29. 11. 2021, Tajemník MěÚ

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 14.12.2021, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 15.12.2021.

25. 11. 2021, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Návrh rozpočtu DSO Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2022

12. 11. 2021, Finanční úřad pro Liberecký kraj

Informace - obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území 

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

12. 11. 2021, Finanční úřad pro Liberecký kraj

Informace k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí - možnost osvobození podle § 4 odst. 1 písm k) zákona o dani z nemovitých věcí pro poplatníky u pozemků remízků, hájů, větrolamů, mezí a pozemků ostatních ploch které nelze žádným způsobem využívat

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7

 

8. 11. 2021, Městský úřad Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí

Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba budov farmy na pozemku p. č. 1206 (TTP), Jindřichovice pod Smrkem“ umístěné na pozemku p. č. 1206 (TTP), v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.

1. 10. 2021, Městský úřad Nové Město pod Smrkem

4. 8. 2021, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Dotační program na Podporu sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2021, smlouvy ke zveřejnění

30. 6. 2021, Tajemník MěÚ

Závěrečný účet a účetní závěrka roku 2020.
(schváleno ZM dne 23.06.2021)

24. 6. 2021, Městský úřad Nové Město pod Smrkem

15. 10. 2020, Město Nové Město pod Smrkem

Program k předkládání žádostí o přidělení dotace z rozpočtu města Nové Město pod Smrkem pro rok 2021

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

8. 1. 2024, Tajemník MěÚ

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, AFK Nové Město pod Smrkem, 2024

6. 1. 2023, Tajemník MěÚ

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, AFK Nové Město pod Smrkem, 2023

5. 1. 2022, Městský úřad

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, AFK Nové Město pod Smrkem, 2022

18. 3. 2021, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, AFK Nové Město pod Smrkem, 2021

9. 7. 2020

Smluvy k Dotačnímu programu na Podporu sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2020.

1. 4. 2020, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, AFK Nové Město pod Smrkem, 2020

6. 5. 2019, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, Maják, o.p.s., na sociální služby NZDM Voraz a návazné práce s rizikovou mládeží 2019

6. 5. 2019, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, Maják, o.p.s., na sociální služby SAS Korálek 2019

1. 3. 2019, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie, 2019

1. 3. 2019, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, AFK Nové Město pod Smrkem, 2019

15. 5. 2018, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, AFK Nové Město pod Smrkem, 2018

15. 5. 2018, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, Sportovní a relaxační centrum, p. o., 2018

15. 5. 2018, Město Nové Město pod Smrkem

1. 6. 2017, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, AFK Nové Město pod Smrkem, 2017

1. 6. 2017, Město Nové Město pod Smrkem

Finanční odbor, rozpočet města

7. 6. 2024, Tajemník MěÚ

Závěrečný účet a účetní závěrka roku 2023
(návrh před projednáním a schválením ZM)
Návrh závěrečného účtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 25.06.2024, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 26.06.2024.

20. 12. 2023, Tajemník MěÚ

Schválený rozpočet města na rok 2024

Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2024 byl schválen na 8. zasedání zastupitelstva města dne 13.12.2023, usnesením č. 6/8Z/2023.
Schválený rozpočet města Nové Město pod Smrkem je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby a dalších podkladů lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru v úřední dny a hodiny městského úřadu.

20. 12. 2023, Tajemník MěÚ

V. změna rozpočtu města roku 2023.
(8. zasedání zastupitelstva města dne 13.12.2023).

Usnesením č. 4/8Z/2023, ze dne 13.12.2023, Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje rozpočtová opatření V. změny rozpočtu roku 2023:
Rozpočtové opatření č. 12, snížení nedaňových příjmů dotací o 12.774.000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 13, navýšení kapitálových příjmů o 6.425.000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 14, snížení kapitálových výdajů o 9.000.000 Kč
Rozpočtové opatření č. 15, navýšení běžných výdajů o 2.372.000 Kč.
Snížení rozpočtu na straně příjmů činí 6.349.000 Kč, snížení rozpočtu na straně výdajů činí 6.628.000 Kč, financování činí - 279.000 Kč.

13. 12. 2023, Tajemník MěÚ

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025 a 2026

Střednědobý výhled rozpočtu města Nové Město pod Smrkem na roky 2025 a 2026 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva města dne 22.11.2023, usnesením č. 5/7Z/2023.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Nové Město pod Smrkem je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru v úřední dny a hodiny městského úřadu.

27. 11. 2023, Tajemník MěÚ

Návrh rozpočtu města na rok 2024.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 12.12.2023 a ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 13.12.2023.

3. 11. 2023, Tajemník MěÚ

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 21.11.2023, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 22.11.2023.

3. 10. 2023, Tajemník MěÚ

IV. změna rozpočtu města roku 2023.
(6. zasedání zastupitelstva města dne 13.09.2023).

Usnesením č. 4/6Z/2023, ze dne 13.09.2023, Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje rozpočtová opatření IV. změny rozpočtu roku 2023:
Rozpočtové opatření č. 9, navýšení příjmů dotací a transferů o 613.732 Kč.
Rozpočtové opatření č. 10, navýšení kapitálových příjmů o 2.500.000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 11, navýšení běžných výdajů o 1.413.732 Kč.
Navýšení rozpočtu na straně příjmů činí 3.113.732 Kč, navýšení rozpočtu na straně výdajů činí 1.413.732 Kč, financování činí -1.700.000 Kč.

10. 7. 2023, Tajemník MěÚ

Závěrečný účet města roku 2022.
Závěrečný účet města roku 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 4a/5Z/2023 dne 28.06.2023:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, za rok 2022, jehož nedílnou součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Dle § 17 odst. 7 písm. a) uvedeného zákona se projednání závěrečného účtu města za rok 2022 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

10. 7. 2023, Tajemník MěÚ

Účetní závěrka města roku 2022.
Účetní závěrka města roku 2022, byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 4b/5Z/2023 dne 28.06.2023:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje,v souladu s ustanovením § 6 odst. 1, Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, za rok 2022.

10. 7. 2023, Tajemník MěÚ

III. změna rozpočtu města roku 2023.
(5. zasedání zastupitelstva města dne 28.06.2023).
Usnesením č. 3/5Z/2023, ze dne 28.06.2023, Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje rozpočtová opatření III. změny rozpočtu roku 2023:
Rozpočtové opatření č. 7, navýšení příjmů dotací a transferů o 6.875.400 Kč.
Rozpočtové opatření č. 8, navýšení běžných výdajů o 3.219.600 Kč.
Navýšení rozpočtu na straně příjmů činí 6.875.400 Kč, navýšení rozpočtu na straně výdajů činí 3.219.600 Kč, financování činí -3.655.800 Kč.

12. 6. 2023, Tajemník MěÚ

Závěrečný účet a účetní závěrka roku 2022
(návrh před projednáním a schválením ZM)
Návrh závěrečného účtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 27.06.2023, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 28.06.2023.

 

24. 5. 2023, Tajemník MěÚ

II. změna rozpočtu 2023, 4. zasedání ZM, 10. května 2023
příloha: rozpočtové změny č. 3 - č. 6

20. 3. 2023, Tajemník MěÚ

I. změna rozpočtu 2023, 3. zasedání ZM, 8. března 2023

4. 1. 2023, Tajemník MěÚ

VI. změna rozpočtu 2022, 5. schůze RM, dne 29. prosince 2022

20. 12. 2022, Tajemník MěÚ

V. změna rozpočtu 2022, 2. zasedání ZM, 14. prosince 2022

20. 12. 2022, Tajemník MěÚ

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2024 a 2025

Střednědobý výhled rozpočtu města Nové Město pod Smrkem na roky 2024 a 2025 byl schválen na 2. zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2022, usnesením č. 12/18Z/2021.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Nové Město pod Smrkem je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru v úřední dny a hodiny městského úřadu.

20. 12. 2022, Tajemník MěÚ

Schválený rozpočet města na rok 2023

Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2023 byl schválen na 2. zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2022, usnesením č. 9/2Z/2022.
Schválený rozpočet města Nové Město pod Smrkem je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby a dalších podkladů lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru v úřední dny a hodiny městského úřadu.

 

28. 11. 2022, Tajemník MěÚ

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 13.12.2022, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 14.12.2022.

24. 11. 2022, Tajemník MěÚ

Návrh rozpočtu města na rok 2023.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 13.12.2022, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 14.12.2022.

19. 9. 2022, Tajemník MěÚ

IV. změna rozpočtu 2022, 22. zasedání ZM, 14. září 2022.

14. 7. 2022, Tajemník MěÚ

III. změna rozpočtu 2022, 21. zasedání ZM, 29. června 2022.

27. 5. 2022, Tajemník MěÚ

Schválená účetní závěrka roku 2021, schváleno usnesením ZM č. 4b/20Z/2022 dne 18.05.2022:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje,v souladu s ustanovením § 6 odst. 1, Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, za rok 2021.

27. 5. 2022, Tajemník MěÚ

Schválený závěrečný účet roku 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, schváleno usnesením ZM č. 4a/20Z/2022 dne 18.05.2022:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, za rok 2021, jehož nedílnou součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Dle § 17 odst. 7 písm. a) uvedeného zákona se projednání závěrečného účtu města za rok 2021 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

27. 5. 2022, Tajemník MěÚ

II. změna rozpočtu 2022, 20. zasedání ZM, 18. května 2022.

27. 4. 2022, Tajemník MěÚ

Závěrečný účet a účetní závěrka roku 2021.
(návrh před projednáním a schválením ZM)

30. 3. 2022, Tajemník MěÚ

I. změna rozpočtu 2022, 19. zasedání ZM, 9. března 2022

5. 1. 2022, Městský úřad

V. změna rozpočtu 2021, 56. schůze RM, 29. prosince 2021

5. 1. 2022, Městský úřad

IV. změna rozpočtu 2021, 18. zasedání ZM, 15. prosince 2021

4. 1. 2022, Městský úřad

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022, 2023 a 2024

Střednědobý výhled rozpočtu města Nové Město pod Smrkem na roky 2022, 2023 a 2024 byl schválen na 18. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2021, usnesením č. 12/18Z/2021.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Nové Město pod Smrkem je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru v úřední dny a hodiny městského úřadu.

4. 1. 2022, Městský úřad

Schválený rozpočet města na rok 2022

Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2022 byl schválen na 18. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2021, usnesením č. 4/18Z/2021.
Schválený rozpočet města Nové Město pod Smrkem je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru v úřední dny a hodiny městského úřadu.

29. 11. 2021, Tajemník MěÚ

Návrh rozpočtu města na rok 2022.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 14.12.2021, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 15.12.2021.

29. 11. 2021, Tajemník MěÚ

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 14.12.2021, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 15.12.2021.

1. 10. 2021, Městský úřad Nové Město pod Smrkem

30. 6. 2021, Tajemník MěÚ

Závěrečný účet a účetní závěrka roku 2020.
(schváleno ZM dne 23.06.2021)

Do listinné podoby závěrečného účtu, včetně všech příloh, lze nahlédnout v úřední dny v kanceláři vedoucí finančního odboru městského úřadu.

24. 6. 2021, Městský úřad Nové Město pod Smrkem

II. změna rozpočtu 2021, 16. zasedání ZM, 23. června 2021

6. 5. 2021, Městský úřad Nové Město pod Smrkem

I. změna rozpočtu 2021, 15. zasedání ZM, 28. dubna 2021

8. 3. 2021, Městský úřad Nové Město pod Smrkem

18. 12. 2020, Město Nové Město pod Smrkem

20. 4. 2020, Město Nové Město pod Smrkem

20. 4. 2020, Město Nové Město pod Smrkem

Účetní závěrka města za rok 2019 Výkaz zisků a ztráty, Rozvaha, Příloha

Rozpočet příspěvkových a dalších organizací

29. 5. 2024, Svazek obcí SMRK

Oznámení o zveřejnění: Závěrečný účet za rok 2023, Rozpočet na rok 2024, Střednědobý výhled pro roky 2025 a 2026

9. 4. 2024, Svazek obcí SMRK

21. 2. 2024, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

9. 12. 2022, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21.02.2017 zveřejnění:

 • střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - rok 2026 – usn. 45/2020 ze dne 17.12.2020
 • schválený rozpočet na rok 2022 – usn. 23/2022 ze dne 12.04.2022
 • schválený závěrečný účet za rok 2021 – usn. 33/2022 ze dne 10.05.2022
 • rozpočtové opatření č. 1/2022 – usn. 34/2022 ze dne 10.05.2022
 • rozpočtové opatření č. 2/2022 – usn. 41/2022 ze dne 07.06.2022
 • rozpočtové opatření č. 3/2022 – usn. 53/2022 ze dne 13.09.2022
 • rozpočtové opatření č. 4/2022 – usn. 65/2022 ze dne 22.11.2022

Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/ v sekci Úřední deska zde:
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/uredni-deska/
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle DSO Mikroregionu Frýdlantsko, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant.
Tímto způsobem je dokument zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rok.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu je takto zpřístupněn až do schválení nového.
Schválený závěrečný účet je takto zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za další
období.

24. 11. 2022, DSO Mikroregion Frýdlantsko

Návrh rozpočtu na rok 2023

22. 9. 2022, DSO Mikroregion Frýdlantsko

DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21.02.2017 zveřejnění:

 • střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - r. 2026 – usn. 45/2020 ze dne 17.12.2020
 • schválený rozpočet na rok 2022 – usn. 23/2022 ze dne 12.04.2022
 • schválený závěrečný účet za rok 2021 – usn. 33/2022 ze dne 10.05.2022
 • rozpočtové opatření č. 1/2022 – usn. 34/2022 ze dne 10.05.2022
 • rozpočtové opatření č. 2/2022 – usn. 41/2022 ze dne 07.06.2022
 • rozpočtové opatření č. 3/2022 – usn. 53/2022 ze dne 13.09.2022

Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/ v sekci Úřední deska zde:
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/uredni-deska/
do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle DSO Mikroregionu Frýdlantsko, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant.

20. 6. 2022, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

3. 6. 2022, Svazek obcí SMRK

25. 5. 2022

DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21.02.2017 zveřejnění:

 • střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - rok 2026 – usn. 45/2020 ze dne 17.12.2020
 • schválený rozpočet na rok 2022 – usn. 23/2022 ze dne 12.04.2022
 • schválený závěrečný účet za rok 2021 – usn. 33/2022 ze dne 10.05.2022
 • rozpočtové opatření č. 1/2022 – usn. 34/2022 ze dne 10.05.2022

Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/ v sekci Úřední deska zde:
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/uredni-deska/
do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle DSO Mikroregionu Frýdlantsko, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant.

25. 5. 2022

DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21.02.2017 zveřejnění:

 • střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - rok 2026 – usn. 45/2020 ze dne 17.12.2020
 • schválený rozpočet na rok 2022 – usn. 23/2022 ze dne 12.04.2022
 • schválený závěrečný účet za rok 2021 – usn. 33/2022 ze dne 10.05.2022

Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/ v sekci Úřední deska zde:
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/uredni-deska/
do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle DSO Mikroregionu Frýdlantsko, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant.

3. 5. 2022, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21.02.2017 zveřejnění:

 • střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - rok 2026 – usn.45/2020 ze dne 17.12.2020​
 • ​schválený rozpočet na rok 2022 – usn.23/2022 ze dne 12.04.2022

Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/ v sekci Úřední deska zde:
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/uredni-deska/ 
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle DSO Mikroregionu Frýdlantsko, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant.
 

7. 3. 2022, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Návrh rozpočtu na rok 2022

22. 2. 2022, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21.02.2017 zveřejnění: střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - rok 2026 – usn. 45/2020 ze dne 17.12.2020

 • schválený rozpočet na rok 2021 – usn.11/2021 ze dne 13.04.2021
 • schválený závěrečný účet za rok 2020 – usn. 22/2021 ze dne 11.05.2021
 • rozpočtové opatření č. 1/2021 – usn. 23/2021 ze dne 11.05.2021
 • rozpočtové opatření č. 2/2021 – usn. 43/2021 ze dne 29.06.2021
 • rozpočtové opatření č. 3/2021 – usn. 63/2021 ze dne 14.12.2021
 • schválené rozpočtové provizorium na rok 2022 – usn. 68/2021 ze dne 14.12.2021
 • rozpočtové opatření č.4/2021 – usn. 64/2021 ze dne 14.12.2021 – pověření předsedy Vladimíra Stříbrného ke schvalování rozpočtových změn v rozsahu nutném k harmonizace rozpočtu od 15.12.2021 do konce roku 2021 – projednáno 08.02.2022 pod usn. č. 2/2022

Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/ v sekci Úřední deska zde:
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/uredni-deska/ , do jeho listinné podoby lze
nahlédnout v sídle DSO Mikroregionu Frýdlantsko, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant.

11. 1. 2022, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21. 2. 2017 zveřejnění:

 • střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - r. 2026 – usn.45/2020 ze dne 17. 12. 2020
 • schválený rozpočet na rok 2021 – usn.11/2021 ze dne 13. 4. 2021
 • schválený závěrečný účet za rok 2020 – usn.22/2021 ze dne 11. 5. 2021
 • rozpočtové opatření č.1/2021 – usn.23/2021 ze dne 11. 5. 2021
 • rozpočtové opatření č. 2/2021 – usn.43/2021 ze dne 29. 6. 2021
 • rozpočtové opatření č. 3/2021 – usn.63/2021 ze dne 14. 12. 2021
 • schválené rozpočtové provizorium na rok 2022 – usn.68/2021 ze dne 14. 12. 2021

21. 7. 2021, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Oznámení o zveřejnění
DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21.02.2017 zveřejnění:

 • schválené rozpočtové provizorium na rok 2021 – usn. 44/2020 ze dne 17.12.2020
 • střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022  rok 2026 – usn. 45/2020 ze dne 17.12.2020
 • schválený rozpočet na rok 2021 – usn. 11/2021 ze dne 13.04.2021
 • schválený závěrečný účet za rok 2020 – usn. 22/2021 ze dne 11.05.2021
 • rozpočtové opatření č.1/2021 – usn. 23/2021 ze dne 11.05.2021
 • rozpočtové opatření č. 2/2021 – usn. 43/2021 ze dne 29.06.2021

21. 6. 2021, Svazek obcí SMRK

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí SMRK

14. 6. 2021, Svazek obcí SMRK

Stav rozpočtu roku 2021 vč. 1. změny rozpočtu

26. 5. 2021, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Oznámení o zveřejnění
DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21.02.2017 zveřejnění:

 • schválené rozpočtové provizorium na rok 2021 – usn. 44/2020 ze dne 17.12.2020
 • střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - rok 2026 – usn. 45/2020 ze dne 17.12.2020
 • schválený rozpočet na rok 2021 – usn. 11/2021 ze dne 13.04.2021
 • schválený závěrečný účet za rok 2020 – usn. 22/2021 ze dne 11.05.2021
 • rozpočtové opatření č. 1/2021 – usn. 23/2021 ze dne 11.05.2021

5. 5. 2021, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Oznámení o zveřejnení

 • schválené rozpočtové provizorium na rok 2021 – usn.44/2020 ze dne 17. 12. 2020
 • střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - r. 2026 – usn.45/2020 ze dne 17. 12. 2020
 • schválený rozpočet na rok 2021 – usn.11/2021 ze dne 13. 4. 2021

5. 5. 2021, Svazek obcí SMRK

22. 2. 2021, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

13. 1. 2021, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

17. 7. 2020, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Oznámení o zveřejnění: Střednědobý výhled rozpočtu do r. 2022, Schválený rozpočet r. 2020, Rozpočtové opatření 1/2020, schválený závěrečný účet r. 2019

19. 5. 2020, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Závěrečný účet 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4

5. 5. 2020, Svazek obcí SMRK

Oznámení o zveřejnění dokumentů Závěrečný účet za rok 2019, Rozpočet na rok 2020, Střednědobý výhled pro roky 2021 a 2022

8. 4. 2020, Svazek obcí SMRK

24. 2. 2020, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

27. 1. 2020, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

10. 1. 2020, Základní umělecká škola, p. o.

Dražební vyhlášky

3. 6. 2024, Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma

Nařízení Rady města

25. 4. 2021, Tajemník MěÚ

 • Nařízení obce č. 01/2017, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
 • Nařízení č. 1/2006, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Vyhlášky města

18. 1. 2024

Ministerstvo vnitra provozuje informační systém Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "Sbírka právních předpisů"), která je bezplatně a neomezeně veřejně přístupná na webové adrese https://sbirkapp.gov.cz. Ve Sbírce právních předpisů se mimo jiné vyhlašují právní předpisy obcí a krajů, kde naleznete také veškeré platné i zrušené obecně závazné vyhlášky města Nové Město pod Smrkem.

2. 10. 2023, Tajemník MěÚ

2. 10. 2023, Tajemník MěÚ

2. 10. 2023, Tajemník MěÚ

2. 10. 2023, Tajemník MěÚ

2. 10. 2023, Tajemník MěÚ

29. 5. 2023, Tajemník MěÚ

1. 4. 2023, Tajemník MěÚ

31. 3. 2023, Tajemník MěÚ

16. 12. 2022, Tajemník MěÚ

18. 7. 2022, Tajemník MěÚ

Obecně závazná vyhláška č. 01/2022
o stanovení kratší doby nočního klidu
(účinnost od 15.07.2022 do 30.03.2023)

15. 12. 2021, Tajemník MěÚ

25. 4. 2021, Tajemník MěÚ

Volby

10. 6. 2024, Tajemník MěÚ

22. 5. 2024, Tajemník MěÚ

Vyrozumění zapisovatelů, předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí našeho města o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování voleb do EP. Školení se uskuteční dne 3. června 2024 od 16:30 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem.

15. 5. 2024, Tajemník MěÚ

Starosta města Nové Město pod Smrkem podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje dobu a místo konání voleb do Evropského parlamentu.

9. 5. 2024, Tajemník MěÚ

Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí - volby do EP 2024

První zasedání okrskových volebních komisí, dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční ve středu 15. května 2024 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem.

Podle ust. § 16 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu, se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

3. 5. 2024, Tajemník MěÚ

Volby do evropského parlamentu 2024

15. 4. 2024, Tajemník MěÚ

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Pro účel konání voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024, podle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů se tímto na úřední desce zveřejňuje informace o počtu a sídle volebních okrsků.

19. 1. 2023, Tajemník MěÚ

Starosta města Nové Město pod Smrkem podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje dobu a místo konání druhého kola volby prezidenta republiky.

18. 1. 2023, Tajemník MěÚ

Informace o volbě prezidenta ČR

Dne 17.01.2023 byl dle ust. § 55 písm. b) zákona o volbě prezidenta vyhlášen výsledek I. kola volby prezidenta, a to uveřejněním zápisu SVK o výsledku volby prezidenta na i-net str. Ministerstva vnitra:
https://volby.mvcr.cz/vyhlasene-volby/volba-prezidenta-republiky-2023#5-vysledky-volby-prezidenta-republiky.
Jelikož žádný z kandidátů na funkci prezidenta nezískal v I. kole volby potřebný počet hlasů ke zvolení, do II. kola volby prezidenta postupují 2 kandidáti, kteří v I. kole volby obdrželi nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, a to kandidát č. 4 - Ing. Petr PAVEL, M.A. a kandidát č. 7 - Ing. Andrej BABIŠ.

2. 1. 2023, Tajemník MěÚ

Určení telefonního čísla pro podání žádosti oprávněného voliče – osoby v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19 o hlasování ve volbě prezidenta republiky do zvláštní přenosné volební schránky a informace související s tímto zvláštním způsobem hlasování.
Krajský úřad Libereckého kraje tímto podle ust. § 16 odst.  2 zák. č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 (dále jen „zák. o zvláštních způsobech hlasování“) v zákonem stanovené lhůtě zveřejňuje na své internetové schránce telefonní číslo:  48 5226 351 na kterém oprávněný volič, tzn.

 • státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb (t.j. 14. ledna 2023, pro případné II. kolo volby dne 28. ledna 2023) dosáhne věku 18 let; není-li u něj dána překážka ve výkonu volebního práva spočívající v omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva;
 • pobývající na území Libereckého kraje;
 • který ke dni, kdy lze hlasovat zváštním způsobem hlasování , je osobou v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19

může pro účel volby prezidenta republiky požádat o zajištění tohoto způsobu hlasování Krajský úřad Libereckého kraje, tedy v kraji, kde oprávněný volič pobývá.

28. 12. 2022, Tajemník MěÚ

Informace o umístění volebních stanovišť pro (tzv. „covid-volby“)  

Informace o umístění volebních stanovišť v souvislosti se zajištěním volby prezidenta republiky 2023 zvláštním způsobem hlasování (tzv. „covid-volby“).
Podle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 (dále jen „zákon o zvláštních způsobech hlasování“) zveřeňujeme Informaci Krajského úřadu Libereckého kraje o umístění 4 volebních stanovišť  v Libereckém kraji pro nadcházející volbu prezidenta republiky 2023, která byla zveřejněna na webových stránkách Libereckého kraje:
https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2023-volba-prezidenta/08-hlasovani-zvlastni-zpusoby-tzv-covid-volba/hlasovani-u-volebniho-stanoviste.

Umístění volebních stanovišť v Libereckém kraji pro volbu prezidenta republiky v r. 2023.
Pro okres:

 • ČESKÁ LÍPA - volební stanoviště Česká Lípa, prostor v areálu v Poříční ul. 1918 (GPS: 50.6819361N, 14.5447875E)
 • LIBEREC - volební stanoviště Liberec, parkoviště v Pastýřské ul. (za budovou Policie) (GPS: 50.7736017N, 15.0584208E)
 • JABLONEC NAD NISOU - volební stanoviště Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady 4747/20 (před vchodem do Městské haly) (GPS: 50.732722, 15.178074)
 • SEMILY - volební stanoviště Semily, parkoviště u Sportovního centra, ul. 3. května 327 (GPS: 50.5999308N, 15.3376408E)

U všech výše uvedených volebních stanovišť bude ve středu 11. ledna 2023 a v případě konání druhého kola volby také ve středu 25. ledna 2023 probíhat hlasování zvláštním způsobem, a to v době od 8:00 hod. do 17:00 hod.

21. 12. 2022, Tajemník MěÚ

Starosta města Nové Město pod Smrkem podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje dobu a místo konání volby prezidenta republiky.

 

21. 12. 2022, Tajemník MěÚ

Vyrozumění zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskových volebních komisí našeho města o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, které se uskuteční dne 9. ledna 2023 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem.

celé znění zde

 

14. 12. 2022, Tajemník MěÚ

Instruktážní videopořad ČSÚ pro volbu prezidenta.

(doporučeno ke zhlédnutí členům OVK, ale i všem občanům)

https://www.youtube.com/watch?v=0FHWAHy088A 

14. 12. 2022, Tajemník MěÚ

Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí - volba prezidenta

První zasedání okrskových volebních komisí, dle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční v pondělí 19. prosince 2022 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem, Palackého 280.

Podle ust. § 14 odst. 2 zákona o volbě prezidenta republiky se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

celé znění zde

20. 10. 2022, Tajemník MěÚ

Dne 19.10.2022 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem.

Na tomto zasedání byl 14 hlasy zvolen starostou města pan Petr Černica (ANO 2011) a místostarostou města byl 9 hlasy zvolen pan Jaromír Pelant (Občané pro Nové Město pod Smrkem, Hajniště, Ludvíkov a Přebytek).

Dále byli zvoleni tři členové rady města, 13 hlasy Mgr. Radoslava Žáková (Společně pro naše město), 9 hlasy pan Petr Novák (ANO 2011) a 9 hlasy pan Pavel Malý (Občané pro Nové Město pod Smrkem, Hajniště, Ludvíkov a Přebytek).

Zastupitelstvo města také zřídilo finanční a kontrolní výbor.
Finanční výbor byl zřízen ve složení předseda Ing. Miroslav Kratochvíl a členové Radim Popovič a Jan Ressel.
Kontrolní výbor byl zřízen ve složení předseda Martin Čeleda a členové Miloslava Suková a Martin Karala.

24. 9. 2022, Tajemník MěÚ

Zveřejnění výsledků voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022.
Podle § 47 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb zveřejněním zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce:

5. 8. 2022, Městský úřad

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí
Městský úřad Nové Město pod Smrkem jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů, vyvěšuje rozhodnutí o registraci kandidátních listin. Rozhodnutí se považuje za doručené třetím dnem ode dne vyvěšení.

Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovický patriot
Společně pro Jindřichovice
Ženy pro Jindřichovice

Lázně Libverda
Sdružení PRO Libverdu

Nové Město pod Smrkem
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
NOVÁ BUDOUCNOST pro Nové Město pod Smrkem a okolí
Občané pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek
SLK pro naše město
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Společně pro naše město
STAN pro Novoměstsko

27. 4. 2022, Tajemník MěÚ

Volby 2022
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR v roce 2022

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 81/2022 Sb., se volby do zastupitelstev obcí uskuteční společně s prvním kolem voleb do Senátu Parlamentu ČR (senátního) volebního obvodu č. 34 - Liberec, ve dnech 23. a 24. září 2022.

 

Volby 2021
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021

(Novinky.cz - výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021)

Smuteční oznámení